CHCI VĚDĚT VÍCE

Porod v bezpečí a úctě

Máme sice právo volby, ale uplatňuje se jen těžko. V těhotenství, při porodu i po něm usnadněme rodičkám přístup k bezpečné péči dle výběru.

Takhle to dál nejde

Postupy porodní péče napříč republikou nejsou jednotné.[5] Hrazená poporodní péče v domácím prostředí dnes není dostupná. Ženy tak mají omezenou možnost volby péče, zvláště v náročném období po porodu. Center porodní asistence podporujících fyziologické porody je stále málo.

V čem je problém

Porodnictví u nás potřebuje úpravu, především v péči o nízkorizikové rodičky. Česká republika je dlouhodobě kritizována ze strany OSN (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW) a dalších institucí mimo jiné za neadekvátní nerespektující metody či za omezování kompetencí porodních asistentek.[1] Jako velký problém vnímáme nedostatečný respekt k autonomii rodičky, k jejím přáním a volbám ohledně poskytované péče.

I přes to, že má žena právo na volbu poskytovatele zdravotní péče, není u nás tato volba snadno realizovatelná. Péči v těhotenství hrazenou ze zdravotního pojištění může poskytovat pouze lékařka či lékař se specializací na gynekologii, ačkoliv i porodní asistentka je vysokoškolsky vzdělaným zdravotníkem, který může vést péči o nízkorizikové rodičky nebo o rizikové rodičky pečovat společně s lékaři.[2]

Ženy si mohou vybrat porodnici bez ohledu na spádovou oblast, ale v současnosti k tomu nemají souhrnná a objektivní data. Recenze jednotlivých porodnic a dotazníková šetření jsou momentálně jediným zdrojem dat, což je nedostačující.[3, 4]

Data z porodnic o jednotlivých výkonech jsou velmi důležitým ukazatelem. Díky nim lze pak provádět analýzu postupů v zařízeních a v kontextu dat z ostatních porodnic pak navrhovat doporučení, která povedou ke zlepšení péče.

V souvislosti s tím je potřeba, aby byly sjednocené postupy péče napříč republikou, a to v souladu s nejnovějším dostupným poznáním.[5] Je třeba se vyhnout rutinním a někdy i poškozujícím praktikám, které v systému přetrvávají.[6, 7]

Dále je potřeba do systému hrazené péče zařadit porodní asistentky, především z důvodu aktuálně neexistující návazné poporodní péče v domácím prostředí. Podpořit bychom chtěli i spolupráci porodních asistentek s dětskými lékaři.

Naše vize

Jednotné postupy dle nejnovějších poznatků zajistí vysokou kvalitu péče napříč republikou. Díky veřejně dostupným datům o poskytované péči si ženy budou moci vybrat porodnici dle vlastních kritérií. Péče porodních asistentek bude široce dostupná a hrazená pojišťovnami.[8]

Jak to chceme udělat?


 • Finančně podpoříme porodnice, aby vznikala další centra porodní asistence.[16]
 • Zajistíme, aby data o poskytované porodnické péči v nemocnicích byla sbírána a z nich získané statistiky byly veřejně publikovány. Rodičky si podle nich budou moci zvolit porodnici dle vlastního uvážení.
 • Zavedeme hrazení péče porodní asistentky z veřejného zdravotního pojištění bez nutnosti indikace lékařem. Tím zjednodušíme systém péče a pomůžeme rozšířit služby porodních asistentek. Zlepšíme tak péči o ženy a novorozence a zároveň uvolníme kapacity gynekologům.
 • Zajistíme vytvoření doporučených postupů pro poskytovatele péče založené na nejnovějších poznatcích. Tím dojde ke sjednocení poskytované péče a zlepšení její kvality napříč republikou. V postupech budou jasně vymezená práva a povinnosti všech účastníků, tedy poskytovatelů i příjemců péče.
 • Budeme podporovat funkční systém celoživotního vzdělávání pro porodní asistentky s cílem prohlubovat jejich schopnosti a kompetence.
 • Zavedeme pravidelné vyhodnocování získaných dat o péči v jednotlivých porodnicích s cílem předcházet rutinnímu používání nadbytečných praktik (nástřih hráze, medikace), či dokonce praktik dávno překonaných a poškozujících (Kristellerova exprese, separace novorozence od matky, nemožnost bondingu, nejednotné a často protichůdné rady o kojení).
 • Podpoříme ženy v jejich volbě poskytovatele péče v těhotenství, při porodu i po něm tím, že zpřístupníme péči porodních asistentek s důrazem na kontinuálnost péče poskytované jednou osobou.
 • Budeme podporovat kojení sjednocenými postupy laktačního poradenství a plošně dostupnou pomocí v průběhu celého období kojení.

Kolik na to chceme času?

2-6 let

Pro koho to chceme hlavně

Pro rodiny s dětmi

Ženy získají snazší přístup k moderní, kvalitnější a respektující porodnické péči, následnou péči v šestinedělí a podporu v období kojení.

Pro lékaře a zdravotníky

Porodní asistentky převezmou část péče o nízkorizikové rodičky, uvolní se tak kapacity pro péči o rizikovější případy.

Pro lidi ve finanční tísni

Lepší poporodní péče a podpora kojení představuje znatelnou úsporu financí.

Pro veřejné finance

Péče porodních asistentek je levnější než specializovaná lékařská péče. Jejich širším zapojením se uvolní kapacity pro zlepšení porodnictví.[10]

Pro porodní asistentky

Umožníme porodním asistentkám vykonávat plnohodnotně jejich povolání v rámci ústavní i komunitní péče.

Co pro to už děláme

 • V souladu s programem jsme se zasazovali o diskusi se všemi aktéry v současném českém porodnictví, tedy i s rodičkami a s porodními asistentkami. Osobní účastí na akcích věnovaných podpoře porodů a zorganizováním semináře se zdravotníky ve Sněmovně jsme přispívali k šíření povědomí o osvědčených postupech doporučovaných WHO.[11]
 • Poslankyně Olga Richterová předložila pozměňovací návrh, aby působení porodních asistentek hrazené pojišťovnou nebylo vázané pouze na nutnost žádanky od lékaře.[12]
 • Zasadili jsme se o co nejdřívější rozvolnění zákazu přítomnosti otců u porodu v době epidemie covid-19 při dodržení hygienických opatření.[13]

Na co se nás často ptáte

Kde se na to vezmou finance?

Péče porodní asistentky je levnější než péče lékaře specialisty. Když porodní asistentky lépe zapojíme do systému veřejného zdravotního pojištění a budou moci samostatně pečovat o zdravé nerizikové rodičky tak, jak mají v kompetencích už nyní, ušetří se prostředky, které se pak mohou použít ke zlepšení jiných oblastí péče.

Co se týká financování center porodní asistence, velmi záleží na konkrétní porodnici. Někde by se jednalo o náklady v řádu stovek tisíc korun (úprava porodních pokojů), v případě kompletní přestavby porodnic fakultních nemocnic jde o stamiliony korun – například přestavba porodnice U Apolináře má odhadované náklady kolem dvou miliard korun, zde se ovšem nejedná pouze o transformaci na centrum porodní asistence, ale i o dovybavení neonatologie.[17]

Co to je centrum porodní asistence, čím se liší od porodnice?

Centrum porodní asistence je nejčastěji oddělení nebo samostatná jednotka v rámci porodnice, kde se soustřeďují nízkoriziková těhotenství a kde o ženy pečují vysokoškolsky vzdělané porodní asistentky. Zpravidla se jedná o prostředí, které má být co nejpříjemnější a nejkomfortnější, respektující a podporující přirozený porod. To vše při zachování odbornosti a bezpečnosti pro rodičku, neboť v případě komplikací je lékařská péče na dosah v řádu minut. Tím, že porodní asistentky převezmou část péče o nízkorizikové rodičky, se uvolní ruce lékařům specialistům pro komplikovanější případy.

Proč něco měnit, když naše porodnictví je jedno z nejlepších na světě?

Právě proto, že máme tak nízká čísla mateřské a perinatální úmrtnosti[14], bychom si měli posunout laťku výš a zaměřit se na další aspekty péče. Musíme se ptát, jak porod následně ovlivňuje kvalitu života. Žena či dítě si mohou odnést jak fyzické, tak psychické šrámy, a proto je potřeba aktivně pracovat na minimalizaci všech rizik. Kvalitu péče nelze měřit pouze novorozeneckou úmrtností.

Proč nechcete, aby o ženy pečovali kvalifikovaní lékaři?

Porodní asistentka je vysokoškolsky vzdělaný zdravotník, který se přímo specializuje na péči o ženu především v reprodukčním období a na péči o novorozence. Porodní asistentka má kompetence k vedení péče o nerizikové rodičky nebo aby spolupracovala na péči o rizikovou rodičku s lékařem. Pro zařazení rodičky do kategorie „nízkorizikové těhotenství“ existují kritéria. Porodní asistentka je schopna posoudit fyziologický průběh a při výskytu jakékoli patologie odesílá rodičku neprodleně k lékaři nebo si vyžádá jeho pomoc. Porodní asistentka může uvolnit ruce lékařům a ti budou moci věnovat více času rizikovým ženám. Pro všechny rodičky bude taková spolupráce znamenat, že na ně bude mít poskytovatel péče větší kapacitu.

Chcete umožnit ženám volbu péče. Znamená to tedy i podporu domácích porodů?

Chceme se primárně zaměřit na odstranění příčin, proč vůbec k domácím porodům dochází. Mezi hlavní důvody porodu doma patří přístup k ženám v porodnicích – zákroky bez souhlasu, znevažování pocitů a schopností rodičky, nadužívání rutinních zákroků, jako je např. nástřih.[15] Porody doma jsou tedy důsledkem často ne zcela přátelského systému péče v porodnicích. Máme za to, že pokud se rodičky budou cítit v porodnicích respektovány, zmizí významný důvod pro porody doma. Ideálem je prostředí, ve kterém se žena bude cítit dobře a zároveň jí bude poskytována vysoce odborná zdravotní péče. Porodní asistentky by neměly být postihovány za odborně provedenou pomoc u domácího porodu.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Concluding observations on the sixth periodic report of the Czech Republic. 2016. Dostupné zde.
[2]
§ 5 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Dostupné zde.
[3]
Biostatisticka.cz. ÚZIS má zavřeno. 2016. Dostupné zde.
[4]
MujPorod.eu. Vyberte si tu pravou porodnici, dotazníkové šetření od mujporod.eu. Dostupné zde.
[5]
Magazín UK Forum. Lékař: Osmdesát procent porodů zvládnou asistentky. 2021. Dostupné zde.
[6]
PAŠKOVÁ, Sandra. Diplomová práce na téma Porodnické násilí. 2018. Dostupné zde.
[7]
Heroine. Porodnické násilí nevede k ochraně dítěte, ale jen k násilí na ženách. 2021. Dostupné zde.
[8]
WHO recommendations – Intrapartum care for a positive childbirth experience. 2018. Dostupné zde.
[9]
World Health Organization. Long-term effects of breastfeeding: a systematic review. 2013. Dostupné zde.
[10]
TRACY, Sally K., HARTZ, Donna L., TRACY, Mark B., ALLEN, Jyai, FORTI, Amanda, HALL, Bev Hall et al. Studie z Austrálie srovnávající péči porodní asistentky a lékaře – gynekologa, porodníka. Caseload midwifery care versus standard maternity care for women of any risk: M@NGO, a randomised controlled trial. 2013. Dostupné zde.
[11]
Piráti. Piráti podporují dobrou praxi v porodnictví a postupy doporučené Světovou zdravotnickou organizací. 2019. Více zde.
[12]
Piráti. Piráti navrhli lepší dostupnost péče porodních asistentek a méně administrativy pro lékaře. 2021. Dostupné zde.
[13]
Piráti. Komentář Olgy Richterové: Náměstek Prymula přislíbil účast otců u porodu už za dva dny, potvrdí to vláda? 2020. Dostupné zde.
[14]
Euro Peristat. The European Perinatal Health Report. 2015. Dostupné zde.
[15]
Fakulta sociálních věd UK. Výsledky studie FSV UK: Češky rodí doma hlavně kvůli stavu porodní péče. 2020. Dostupné zde.
[16]
Fakultní nemocnice Bulovka. Centrum porodní asistence Bulovka. Dostupné zde.
[17]
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Porodnici U Apolináře čeká modernizace za dvě miliardy. 2020. Dostupné zde.