CHCI VĚDĚT VÍCE

Práva pacientů ve zdravotnických zařízeních

Vztahy pacientů a poskytovatelů péče bývají vyhrocené. Často zbytečně! Sbližme obě strany tím, že v nich posílíme vědomí práv a povinností.

Takhle to dál nejde

Některé nemocnice mají potíže s dodržováním práv pacientů, například ve věci nahlížení do zdravotnické dokumentace či přítomnosti osob blízkých. Problém je v nedostatečném právním povědomí zdravotníků a také ve vymahatelnosti práv pacienta přímo na místě při poskytování péče.

V čem je problém

Některé nemocnice odmítají práva pacientů akceptovat s odvoláním na personální nebo prostorové kapacity.[6, 7] Provozní dokumenty nemocnic jsou mnohdy v přímém rozporu s platnou legislativou ČR. Někteří zdravotníci také uplatňují paternalistický přístup k péči a jsou přesvědčeni, že mají za život pacienta a jeho rozhodnutí na poli zdravotní péče stoprocentní odpovědnost. Často mají zdravotníci obavu z případného právního sporu. Osoby blízké jsou často z procesu uzdravování vyřazovány, opakovaně se objevily případy, kdy byl rodičům zamezen přístup k dítěti při hospitalizaci. Pacientské organizace, které se s tímto problémem obrátily na Ministerstvo zdravotnictví, neuspěly a bylo jim řečeno, že ministerstvo v tomto nemůže pomoci, přestože je řada nemocnic pod jeho přímou správou. Krajským úřadům chybí metodika a často i odborně vzdělaný personál, který by nemocnice v problematice práv pacientů vedl správným směrem.

Při hospitalizaci zvlášť zranitelných skupin pacientů (děti, rodičky, umírající) dochází k porušování zákona, narůstá počet konfliktních situací mezi lékaři a pacienty či jejich blízkými, kteří se brání.[8]

Zvyšuje se počet stížností na nemocnice.[9, 10] Pacientům není umožňováno nahlížet do zdravotnické dokumentace, není respektováno právo pacienta na svobodnou volbu formy poskytované zdravotní služby a stále více pacientů odmítá akceptovat nepartnerský vztah a protiprávně nastavené provozní řády nemocnic. Narůstá tlak na systém a lze očekávat nárůst počtu žalob na nemocnice i krajské úřady, což jistě není vhodným cílovým stavem. Situace vyžaduje okamžité řešení.

Problém zvýraznila aktuální proticovidová opatření, nicméně jde o dlouhodobý stav. Celá problematika je dobře upravena v zákoně, avšak nemocnice platnou legislativu často nereflektují.

Naše vize

Práva pacientů budou dodržována a zdravotníci budou mít při poskytování zdravotní péče jasnou metodiku, která umožní vytvoření respektujícího a partnerského prostředí.

Jak to chceme udělat?

  • Vytvoříme standardy kvality pro dodržování práv pacientů a pro kontrolu jejich dodržování. Nyní není podle čeho dodržování práv kontrolovat. Vznikne např. standard, jak má mít nemocnice ošetřenou možnost přítomnosti pečující osoby při hospitalizaci dítěte či jak má být vyřešeno odmítnutí poskytování péče prostřednictvím negativního reversu.
  • Spustíme osvětovou kampaň o právech pacientů a zdravotníků. Soustavně narážíme na nedostatek informací u poskytovatelů i příjemců péče. Podpoříme pravidelné vzdělávání zdravotníků ve věci práv pacientů a aktuální legislativy.
  • Vytvoříme doporučené standardy vybavenosti a podpoříme nemocnice, které při stavbě nebo rekonstrukci budou v projektu počítat s přítomností osoby blízké („family centered care“).
  • Umožníme jednodušší nahlížení do zdravotnické dokumentace ze strany pacienta – lhůtu 5 dnů, kterou má nemocnice na umožnění nahlédnutí, zkrátíme.
  • Pracovníci odborů zdravotnictví na krajských úřadech, pracovníci odboru práv pacientů na Ministerstvu zdravotnictví a pracovníci právních oddělení v nemocnicích budou povinni absolvovat pravidelné akreditované vzdělávání v oblasti práv pacientů, aby byli schopni efektivně řešit stížnosti na porušování práv pacientů v nemocnicích.
  • Formou otevřených grantových výzev umožníme sdílení příkladů dobré praxe napříč nemocnicemi a vzdělávacích programů k budování partnerských vztahů mezi zdravotníky a pacienty.
  • Budeme podporovat supervize pro zdravotníky, stejný koncept funguje a velmi dobře se osvědčil v sektoru sociálních služeb.

Pro koho to chceme hlavně

Pro rodiny s dětmi

Nebude docházet k traumatizaci dětí v nemocnicích tím, že jsou separovány od rodičů. Rodiče budou moci s dětmi zůstat.

Pro seniory

Nebude docházet k traumatizaci seniorů a umírajících separací od jejich blízkých. Rodiny se také budou moci rozloučit.

Pro lékaře a zdravotníky

Zdravotníkům dáme právní jistotu, že postupují správně, nebudeme je stresovat výkladem práva, ve kterém nemohou být odborníky.

Pro osoby blízké

Osoby blízké budou vítanou součástí procesu péče o jejich nejbližší. Sníží se jejich psychická zátěž při hospitalizaci bližního.

Co pro to už děláme

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Pro umožnění přítomnosti osoby blízké mohou být náklady nemocnic řádově ve výši desítek tisíc na pořízení přistýlek, v případě stavebních úprav nově vznikajících nemocnic náklady začínají na jednotkách milionů korun.

Místo komunikace s pacienty a budování skutečného respektu k jejich právům věnují lékaři a sestry čas a energii papírování, někdy dochází ke zbytečným konfliktům. To vše mimo jiné draze platíme. Každá neplodně strávená hodina práce zdravotníka stojí veřejné fondy 500 a více korun. Zdravotníci navíc administrativní práce a papírování nesnášejí, i proto odcházejí. Tyto náklady ušetříme.

Osvětová opatření zaměřená přímo na přítomnost osoby blízké a vzdělávání zdravotníků budou mít dlouhodobý charakter a jejich finanční náročnost odhadujeme na desítky milionů korun ročně.

Nepovedou opatření ke snížení kapacit nemocnic?

Nynější kapacity nemocnic jsou primárně závislé na počtu ošetřujících zdravotníků, ne tolik na fyzických prostorech. České zdravotnictví trpí nedostatkem zdravotních sester a lékařů, to je skutečným limitem poskytování péče.[11] Přítomnost osob blízkých naopak může při správném nastavení spolupráce zdravotníkům uvolnit ruce – rodič je schopen se postarat o hospitalizované dítě ve smyslu základní obsluhy – hygiena, podání jídla, pití. Zdravotníci se tak mohou věnovat kvalifikované práci.

Nejsou ve zdravotnictví důležitější věci, kam by se mělo investovat?

Když se mluví o investicích do zdravotnictví, často si představujeme novou, krásně vybavenou nemocnici či inovativní přístroje. To jistě nelze zanedbat, ale při léčbě nemoci je velmi důležité i to, jak se pacient cítí, zda má pocit přátelského, bezpečného a respektujícího prostředí. A právě tento aspekt je z hlediska rozvoje zdravotnictví nezřídka opomíjen, musíme investovat i do vzdělání zdravotníků na poli komunikace s pacientem a jeho práv, na straně druhé do osvěty samotných pacientů. Je potřeba uvést předpisy týkající se práv pacientů a zdravotníků do praxe, téma se dotýká tisíců až desetitisíců příjemců péče ročně.[2]

To poté může odstartovat změny větší: naším cílem je, aby celé zdravotnictví chápalo péči jako proces orientovaný na pacienta, nikoliv na instituci.

Proč požadujete právo na osobu blízkou? V nemocnicích existují návštěvní hodiny, to podle vás nestačí?

Přítomnost osoby blízké prokazatelně zlepšuje kvalitu péče a dopadů léčebných procesů.[4] Právo na přítomnost osoby blízké je dnes už garantováno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb. Nejde o rozptýlení při pobytu v nemocnici, ale o možnost mít ve chvíli, kdy je člověk zranitelný, snadno manipulovatelný nebo dokonce bezmocný, u sebe někoho, kdo v této pozici není a může ve prospěch příjemce péče využít všech výhod z toho plynoucích.[3] Návštěvní hodiny bohužel nestačí – jsou určeny jen dle libovůle nemocnice, dochází tedy k situacím, kdy je například rodičům umožněn vstup k osmiletému dítěti pouze na 20 minut denně, což je zcela nedostatečné. Není jasné, jak by delší přítomnost rodiče v takových případech narušila poskytování lékařské péče.

Když mě tam personál nechce, tak bych tam asi být neměl, nechci zdravotníky rozptylovat při práci…

V naprosté většině případů lze poskytovat péči potřebným způsobem, aniž by tomu byla přítomnost osoby blízké nějak na překážku. Právě naopak, personál se může naučit s blízkými spolupracovat a využívat je ke zvýšení komfortu poskytované péče a k vlastní úlevě. Blízcí mohou usnadnit komunikaci, přispět k dobré psychické kondici klienta, zastat základní obsluhu. Moderní zdravotnictví a sociální služby jdou cestou tzv. péče zaměřené na člověka („human centered health care“). Tento koncept upřednostňuje potřeby klienta před potřebami poskytovatele péče.[4]

Pokud někdo chce řešit svou nespokojenost s postojem nemocnice vůči jeho právům, může podat stížnost a tím to vyřešit. Proč se toto neděje?

Kancelář veřejného ochránce práv (ombudsmana) zaznamenává vzrůstající trend podávání stížností; bohužel stížnostní mechanismy nefungují. Úředníci odboru zdravotnictví na krajských úřadech nejsou dostatečně vzděláni v oblasti práv pacientů a například protiprávnost některých nařízení uvedených ve vnitřních a provozních řádech nemocnic neřeší. Ministerstvo zdravotnictví se od řešení situace distancuje i u zařízení jím přímo řízených a fakultní nemocnice nepovažují metodická doporučení Ministerstva zdravotnictví za závazná. Jedinou možností, jak dosáhnout kladného vyřízení stížnosti, je nyní soudní proces.

Chcete podpořit vytváření prostor pro osoby blízké – to chcete přestavovat všechny nemocnice?

Často není třeba významných stavebních úprav, ale stačí jen pořídit rozkladatelná lůžka (potažmo jiné prostředky), která by se v případě hospitalizovaných dala rozložit vedle fixních lůžek. Nechceme z gruntu přestavovat všechna zařízení. Jde o to, aby ve chvílích, kdy dochází k plánovaným rekonstrukcím, nemocnice pamatovaly na to, aby konečný výsledek umožňoval přítomnost osoby blízké. Stát na straně jedné zavazuje nemocnice k pozitivním postupům, jako je umožnění nepřetržité přítomnosti osoby blízké u nezletilého pacienta, ale na straně druhé už jim leckdy nedává dostatek prostředků a metodologického vedení, aby takovou přítomnost ve svých prostorách mohly technicky zajistit. To chceme změnit.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Metodické doporučení k přítomnosti zákonných zástupců u nezletilých pacientů v době nouzového stavu. 2020 [cit. 5. 11. 2020]. Dostupné zde.
[2]
World Health Organization, OECD, and International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. Delivering quality health services: A global imperative for universal health coverage. 2018. [cit. 5. 11. 2020]. Dostupné zde.
[3]
Institute for Patient and Family Centered Care. Changing hospital “visiting” policies and practices: Supporting family presence and participation [cit. 5. 11. 2020]. Dostupné zde.
[4]
McCABE, Michelle. Family Presence: Impact of Family Presence in the Healthcare Setting. 2014. Dostupné zde.
[5]
ŠIMŮNKOVÁ, Monika. Monika Šimůnková k porodům a omezením návštěv ve zdravotnických zařízeních. Veřejný ochránce práv. 2020. Dostupné zde.
[6]
ŠIMŮNKOVÁ, Monika. Návštěvy pacientů v terminálním stadiu ve zdravotnickém zařízení. Veřejný ochránce práv. 2020. Dostupné zde.
[7]
Pardubická nemocnice: Doprovod při porodu. Dostupné zde.
[8]
PŘÁDOVÁ, Daniela. Spor o návštěvy na intenzivní péči. Rodiče na lékaře posílají policii. Seznam zprávy. 20. 5. 2020. Dostupné zde.
[9]
HORÁK, Jan. Už nejsou návštěvní hodiny, děti nedostanete, hádala se sestra bez roušky s matkou. Aktuálně.cz. 26. 3. 2020. Dostupné zde.
[10]
ČT24. Rodiče mají právo být s dětmi v nemocnici nepřetržitě, zdravotníci to vždy neumožňují. 1. 11. 2020. Dostupné zde.
[11]
iRozhlas. Nemocnicím chybí přes tisíc sester a stovky lékařů. Podívejte se, jak je na tom ta vaše. 2020. Dostupné zde.