CHCI VĚDĚT VÍCE

Přeshraniční spolupráce

Miliony Čechů jsou trvale znevýhodněny tím, že žijí v pohraničí. Změňme to ve výhodu – zjednodušme jim cesty do regionů za hranicemi.

Takhle to dál nejde

Přeshraniční spolupráce není v České republice dostatečně podporována. Potenciál těchto regionů je trvale podceňován především ve vytváření vhodných právních a administrativních podmínek, podpory euroregionů a jejich financování.[1] Regiony tak přicházejí až o 2 procenta HDP.[2]

V čem je problém

Značná část občanů ČR (přes 4,2 milionu) žije a pracuje v příhraničních regionech , tedy do 25 km od hranic. Státní hranice mají přímý i nepřímý dopad na jejich život. Lidé se zde často potýkají se zvláštními výzvami, ať už jde o hledání zaměstnání, přístup ke zdravotní péči, kvalitnímu vzdělání a dalším veřejným službám nebo o každodenní dojíždění a překonávání administrativních problémů. V jejich každodenním životě se často projevují rozdílná centrálně přijímaná opatření vlád z obou stran hranic, která nezohledňují jejich vzájemný dopad. A to nejen při pandemické krizi. Kdyby se podařilo odstranit pouhých 20 procent stávajících překážek, zvýšilo by se HDP příhraničních regionů o celá dvě procenta.[2]

Nejúčinnějším nástrojem pro překonání bariérového efektu a dělícího účinku hranic i pro posílení územní soudržnosti těchto regionů je prokazatelně přeshraniční spolupráce.

Pro její rozvoj jsou zásadní tři předpoklady.

V první řadě je nezbytné zajistit právní rámec, který by umožnil jednotlivým aktérům na regionální a místní úrovni snadné zapojení do přeshraniční spolupráce.

Dále je potřeba vytvářet platformu pro dlouhodobou a soustavnou spolupráci jednotlivých aktérů na obou stranách hranic. K tomuto slouží obzvláště důležitý nástroj, kterým je tvorba přeshraničních struktur, tzv. přeshraničních euroregionů.

V neposlední řadě je třeba zajistit financování. Přeshraniční spolupráce tvoří zvláštní kapitolu na pomezí místního rozvoje a mezinárodní politiky, a proto bývá při plánování rozpočtů opomíjena.

Naše vize

Díky přeshraniční spolupráci a cílené podpoře regionálního rozvoje z národních a evropských zdrojů se zlepšuje život občanů v pohraničí. Stát právně a finančně podporuje činnost přeshraničních struktur a zapojení obcí, krajů a dalších institucí a občanské společnosti.

Jak to chceme udělat?

 • Prosadíme lepší podmínky pro pendlery a obyvatele pohraničí, které umožní např. snadnější překračování hranic i v době jejich částečného uzavření nebo poradenství ohledně pravidel pro sociální, důchodové a zdravotní pojištění, uznávání kvalifikací, kariérní poradenství atd. V EU, případně ve vztazích se sousedními státy, prosadíme stanovení minimálního rozsahu spolupráce, která by měla být zachována i v době krize.
 • V oblastech s horší dostupností zdravotní péče umožníme obyvatelům příhraničí využívat nemocnice na obou stranách hranice. Umožníme zdravotnickým záchranným službám zasahovat za hranicí na principu vzájemnosti. Vytvoříme podmínky pro dopravní spoje a krizové řízení (např. při povodních). Umožníme dětem studovat za hranicí.
 • Podpoříme Asociaci euroregionů ČR. Na ministerstvech vzniknou kontaktní místa, na která se budou příhraniční obce, kraje a euroregiony obracet. Zajistíme podporu přenosu příkladů dobré praxe ze zahraničí a nové přístupy.
 • Zrychlíme dojednávání mezivládních dohod. Využijeme i stávající mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci.
 • Plně využijeme evropské programy na podporu spolupráce (Interreg) a zlepšíme jejich dostupnost. Do jejich správy v co nejvyšší míře zapojíme příhraniční obce, kraje a euroregiony. Obnovíme pětiprocentní spoluúčast státního rozpočtu pro realizované projekty a omezíme s nimi spojenou byrokracii. Zjednodušíme kontroly, které zaměříme především na výsledky, a prosadíme jednoduché vyúčtování.

 • Podpoříme Fondy malých projektů spravované euroregiony a tím i spolupráci školek, škol, obcí, hasičů, spolků a dalších neziskových organizací. Podpoříme vyšší dotace ze strany státu a zálohové financování.
 • Podpoříme další fungování Česko-německého fondu budoucnosti pro přeshraniční spolupráci a vytvoříme podobné nástroje na dalších hranicích.

Kolik na to chceme času?

Legislativa upravující využívání stávajících fondů, veřejné rozpočty a další zákony by měly být upraveny do 18 měsíců. Vznik kontaktních míst očekáváme do konce roku 2023.

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Zjednodušíme přístup ke vzdělání a pracovním příležitostem mladých lidí. Tím získají jazykové znalosti a vztah k regionu.

Pro rodiny s dětmi

Zasadíme se o dostupnější využití volnočasových, turistických a kulturních nabídek pro rodiny s dětmi v euroregionech.

Pro lidi ve zralém věku

Zlepšíme nabídku pracovních příležitostí.

Pro seniory

Zlepšíme přístup ke zdravotní péči v odlehlých oblastech (Šluknovský výběžek, Chebsko...).

Pro zaměstnance

Zlepšíme nabídku pracovních příležitostí v regionech, aby se místní obyvatelé cítili spokojeně a neocházeli za prací do velkých měst.

Pro živnostníky a podnikatele

Vytvoříme obchodní příležitosti spojené s přeshraniční ekonomickou aktivitou. Podpoříme přeshraniční poskytování služeb.

Pro lidi ve finanční tísni

Zlepšíme nabídku pracovních příležitostí.

Pro pendlery

Zjednodušíme každodenní život a poskytneme větší jistotu a stabilitu v zaměstnání.

Co pro to už děláme

 • Přiměli jsme vládu, aby umožnila převoz českých pacientů z přetížené chebské nemocnice do Německa.[3]
 • Prosadili jsme, aby premiér Babiš podpořil plán obnovy EU.[4]
 • Na evropské úrovni jsme zakotvili podporu people-to-people projektů v programech přeshraniční spolupráce (Interreg).[5]
 • V Evropském výboru regionů jsme prosadili posílení přeshraničních veřejných služeb.[6]
 • Restartujeme přeshraniční spolupráci po pandemii.[7]
 • Stovky našich starostů rozvíjejí přeshraniční spolupráci se svými sousedy prostřednictvím projektů i bez nich. Více zde a zde.
 • Naši starostové a hejtmani prostřednictvím euroregionů posilují přeshraniční spolupráci především s pomocí fondů malých projektů. Evropské fondy jsou tak dostupnější i menším žadatelům a neziskovému sektoru. Více zde a zde.

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Spoluúčast České republiky na spolufinancování projektů z dotačních programů Interreg v České republice je pětiprocentní. Tato částka bude vypočtena z celkové alokace Evropského fondu pro regionální rozvoj na všechny programy Interreg v České republice, ta by měla činit na období 2021–2027 celkem 277 milionů eur. Další podpora ze strany Unie spočívá v metodické a technické podpoře organizacím, které zmiňované projekty administrují.

Náklady na koncepční podporu činnosti euroregionů odhadujeme přibližně na 3 miliony korun ročně a roční provoz kontaktních center taktéž.

Co bude zahrnovat minimální rozsah přeshraniční spolupráce?

Konkrétní obsah bude teprve předmětem diskusí na úrovni EU. Určitě by tam mělo být zahrnuto poskytování přeshraničních veřejných služeb, oblast sociální i zdravotní péče, spolupráce v oblasti krizového řízení, pendleři, možná i studenti... Ukázalo se, že uzavření hranic kvůli epidemii covid-19 mělo i velmi negativní vliv na rodinné vazby především u smíšených rodin.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Dostupné zde.
[2]
Evropská komise, Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku. Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU. 2017. Dostupné zde.
[3]
Piráti. Piráti tlačí na vládu, aby umožnila převoz českých pacientů z přetížené chebské nemocnice do Německa. Jinak hrozí ztráty na životech. 2021. Dostupné zde.
[4]
Piráti. Piráti prosadili, aby premiér Babiš podpořil plán obnovy EU, vládní poslanci však odmítají důslednou kontrolu těchto fondů. 2020. Dostupné zde.
[5]
SMOS ČR. Pavel Branda vystoupil v Evropském parlamentu. Před poslanci obhajoval malé přeshraniční projekty a diskutoval s nimi o jejich přínosech pro rozvoj dobrých sousedských vztahů. 2018. Dostupné zde.
[6]
Moderní obec. Evropský výbor regionů vyzývá k posílení přeshraničních veřejných služeb. 2021. Dostupné zde.
[7]
HOSNEDLOVÁ, Pavla. Pandemie razantně omezila přeshraniční spolupráci. Nyní ji musíme znovu nastartovat, říká Pavel Branda. 2020. Dostupné zde.
[8]
Piráti. Výbor pro životní prostředí vyzval vládu, aby podala žalobu k Soudnímu dvoru EU kvůli nezákonné těžbě v polském dole Turów. 2021. Dostupné zde.