CHCI VĚDĚT VÍCE

Průmysl připravený na změny

Nezaspěme svoji chvíli! Probuďme se do technologické budoucnosti. Čtvrtá průmyslová revoluce je šancí, na které můžeme vydělat všichni.

Takhle to dál nejde

Stát sebe, firmy ani občany dostatečně nepřipravuje na probíhající technologickou změnu. Ta přitom v ČR ohrožuje polovinu pracovních míst.[7, 8, 9] Bez jejího zvládnutí neobstojíme v mezinárodní konkurenci, neudržíme u nás kvalifikované lidi ani dobře placená zaměstnání. 

V čem je problém

Průmysl 4.0 v podobě prohlubující se digitalizace a automatizace představuje neodkladnou výzvu pro naše hospodářství a společnost. Protože se jedná o celosvětový trend, tak se této změně nevyhneme. Ale pokud k ní přistoupíme proaktivně, můžeme z ní velmi profitovat. Díky zeměpisné poloze a moderním výrobním technologiím k tomu máme i předpoklady. Chybí ale státem podporované prostředí, ve kterém si malé a střední podniky mohou postupy Průmyslu 4.0 osvojovat, a získávat tak globální konkurenceschopnost.

Technologická transformace znamená pro český pracovní trh velkou výzvu. Mezi automatizací nejohroženější povolání patří řidiči, techničtí pracovníci, pracovníci ve službách, obsluha strojů a úředníci v regionech, kde se koncentruje velká část ekonomicky aktivní české populace.[10] Český trh práce je ve srovnání se zeměmi OECD jedním z nejohroženějších.[6] Rolí státu je tedy zabezpečit přechod k novým profesím pro ty zaměstnance, které technologická změna zasahuje.

Průmysl 4.0 Česku může přinést řadu výhod. Robotizace a automatizace vytvářejí podmínky pro navrácení částí výroby zpět k místům největší poptávky, protože umenšují konkurenční výhodu levné pracovní síly rozvojových zemí. Pokud by v Česku byla kvalitní infrastruktura, je naše země vhodným kandidátem stát se takovým místem moderní výroby. Vedlejším efektem je pak zkrácení dodavatelských řetězců příznivé pro životní prostředí.

Zvládnutí přechodu na Průmysl 4.0 nám mohou pomoci prostředky z evropských iniciativ jako Next Generation EU, které nabízejí možnost modernizace našeho hospodářství a energetiky s akcentem na udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí, na edukaci občanů a zajištění záchranné sítě pro lidi a regiony, jež budou transformací negativně ovlivněny.

Naše vize

Vytvoříme funkční prostředí pro rychlý přenos moderních technologií do výrobní praxe, zajištění potřebných odborných kapacit, znalostí a pružné rekvalifikaci zaměstnanců. Systém vzdělávání bude podporovat rozvoj dovedností jako např. informační gramotnost a inovativnost.

Jak to chceme udělat?

 • Podpoříme veřejně dostupné databáze možností celoživotního vzdělávání v oblasti kompetencí pro Průmysl 4.0, které budou definovány ve spolupráci se zaměstnavateli.
 • Podpoříme vznik pružných výukových programů na VŠ zaměřených na přenos nejnovějších technologií do praxe, jako je např. prg.ai Minor.[11]
 • Vytvoříme síť kompetenčních center po vzoru Německa a Velké Británie, která pomohou firmám při přechodu k digitalizaci a robotizaci.[12, 13] Taková síť bude mít uplatnění v přenosu znalostí v ekonomice i mimo Průmysl 4.0.[14]
 • Vytvoříme referenční provozy po vzoru TestBedu pro Průmysl 4.0 na ČVUT nebo inovačních laboratoří v Německu.[2, 3]
 • Budeme směřovat investiční pobídky tak, aby příspívaly rozvoji výzkumně-inovačnímu potenciálu České republiky.
 • Upravíme podmínky pro zaměstnanecké akcie tak, aby byly užitečným nástrojem pomáhajícím růstu startupů.
 • Zavedeme vouchery na konzultace zavádění moderních technologií pro automatizaci procesů do praxe a podporu digitalizace výrobních procesů a využívání dat generovaných ve výrobě, např. pro tvorbu tzv. digitálních dvojčat výrobků i výrobních procesů.
 • Vytvoříme kvalitní a stabilní digitální infrastrukturu i mimo regionální centra.
 • Upravíme současný systém rekvalifikace tak, aby reagoval i na dlouhodobé trendy trhu práce.
 • Zřídíme programy zásadní rekvalifikace v regionech negativně zasažených technologickými a ekonomickými změnami po vzoru Trade Adjustment Assistance (např. při útlumu těžby uhlí).[1]
 • Lidské zkušenosti mají nevyčíslitelnou hodnotu. Materiálně i lidsky podpoříme podnikatele, manažery a zaměstnance všech generací, kteří se podělí o své zkušenosti. Vytvoříme infrastrukturu, která tyto zkušenosti zachytí v digitální podobě (např. konceptem Citizen Science).

Kolik na to chceme času?

 • První 4 roky – první balíček opatření.
 • Další 4 roky – vyhodnocování jednotlivých opatření a jejich dílčí změny.

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Nástup Průmyslu 4.0 znamená pro mladou generaci a studenty nové pracovní a podnikatelské příležitosti s dlouhodobou perspektivou.

Pro rodiny s dětmi

Rodiče díky transformaci hospodářství najdou uplatnění v nových systémech výroby, kde budou moci lépe kombinovat rodičovství a kariéru.

Pro seniory

Zvládnutí přechodu na nový ekonomický model posílí veřejné finance, a vytvoří tak prostor pro řešení tristního stavu důchodů.

Pro zaměstnance

Pouze úspěšná transformace tradičního průmyslu zajistí jeho přežití a plynulé navázání na současný stav a udržení zaměstnanosti.

Pro živnostníky a podnikatele

Pro živnostníky a podnikatele představuje Průmysl 4.0 velkou příležitost, kde budou moci uplatnit svou inovativnost a pružnost.

Pro veřejné finance

Naše opatření vyjdou na jednotky miliard. Digitální i další infrastrukturu lze navíc hradit z EU fondů. Návratnost takových politik je vysoká.[15]

Pro větší firmy

Větší firmy díky podpoře Průmyslu 4.0 budou moci intenzivněji inovovat, zvyšovat produktivitu a expandovat na zahraniční trhy.

Co pro to už děláme

 • Prosadili jsme digitální technické mapy zjednodušující stavební řízení a zefektivňující procesy veřejné správy.[4]
 • Podíleli jsme se na narovnání konkurenčního prostředí na trhu mobilních operátorů.[5]
 • Zasazovali jsme se o podporu inovací prostřednictvím Národního inovačního fondu.[6]
 • Náš starosta Věslav Michalík inicioval vznik vědecko-technologického klastru STAR – Science and Technology Advanced Region – inovačního regionu ve Středních Čechách se špičkovým vědeckým zázemím a s celosvětovým dopadem.
 • V Libereckém kraji se náš hejtman Martin Půta zasazuje o pomoc v digitalizaci malých a středních podniků a rozvoji Průmyslu 4.0.
 • Kolín se pod vedením Víta Rakušana a Michaela Kašpara stal výstavním českým Smart City.

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Vytvořením vhodného prostředí pro inovace a adopci nových technologií podnítíme soukromé investice. Stát zainvestuje do takového ekosystému jednotky miliard korun, dlouhodobá návratnost takových projektů je ale vysoká. Navíc se tomu nevyhneme – Průmysl 4.0 české firmy ovlivní na každý pád.

Nepomůže stát firmám nejlépe, když jim nebude stát v cestě?

V cestě firmám při inovacích rozhodně stát nehodláme. Chceme systematicky odstraňovat překážky v podnikání. Průmysl 4.0 a obdobně technologické změny ale vyžadují i infrastrukturu, která je odpovědností státu. Digitální infrastruktura, stejně jako zpřístupnění současných znalostních kapacit na veřejných školách firmám pomůže. 

Neskončí to zas u dotací pro firmy s napojením na politiky a úředníky?

Dotacemi tuto technologickou výzvu řešit nelze, proto je ani nebudeme poskytovat. Chceme jen využít potenciál jak veřejné správy, tak právě firem. Chceme investovat do infrastruktury, včetně té měkké, kde se lidé potkávají, sdílejí know-how a nápady a mohou si vyzkoušet nová, inovativní řešení.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
U.S. Department of Labor. The Trade Adjustment Assistance. 2021. Dostupné zde.
[2]
Labs Network Industrie 4.0. Testzentren. 2021. Dostupné zde.
[3]
ČVUT. Testbed pro Průmysl 4.0. 2021. Dostupné zde.
[4]
Piráti. Digitální technická mapa dostala ve Sněmovně zelenou. 2019. Dostupné zde.
[5]
Piráti. Piráti se podílí na vzniku zákona, který zlepší postavení zákazníků u mobilních operátorů. 2019. Dostupné zde.
[6]
Piráti. Piráti se zasazovali o pomoc začínajícím podnikatelům prostřednictvím NIF. 2019. Dostupné zde.
[7]
OECD. Job Creation and Local Economic Development 2020: Rebuilding Better. 2020. Dostupné zde.
[8]
NKÚ. Souhrnná zpráva o digitalizaci veřejné správy v ČR. 2019. Dostupné zde.
[9]
McKinsey Global Institute. International Automation. 2017. Dostupné zde.
[10]
Deloitte. Automatizace práce v ČR. 2018. Dostupné zde.
[11]
Prg.ai. Prg.ai Minor. 2020. Dostupné zde.
[12]
Catapult Network. 2020. Dostupné zde.
[13]
Digital Transformation Monitor. Germany: Industrie 4.0. 2020. Dostupné zde.
[14]
BMWI. Case study on the Mittelstand 4.0 Competence Centres, Germany: Contribution to the OECD TIP Digital and Open Innovation project. 2019. Dostupné zde.
[15]
Ericsson. How to improve ROI for Industry 4.0 use cases.  2020. Dostupné zde.