CHCI VĚDĚT VÍCE

Vnitřně silná a akceschopná Evropa

Pandemie ukázala nutnost evropské spolupráce. Přispějme ke koordinované a demokratické EU, aby i občané ČR měli důvod brát ji za vlastní.

Takhle to dál nejde

Evropa je na rozcestí. Buď se poučíme z předchozích krizí, které ukazují, že nejefektivnější řešení problémů Evropy tkví ve spolupráci, nebo v důsledku nacionalizačních tendencí budeme hrát druhé housle jako například v případě vakcín proti covidu.

V čem je problém

Jednostranné uzavírání hranic v počátcích koronavirové krize připomnělo nutnost jednotného a koordinovaného evropského přístupu.

Jednomyslnost v Radě Evropské unie, která zastupuje národní státy, v některých oblastech, jako je zahraniční politika, schvalování rozpočtu či harmonizace ustanovení týkajících se nepřímých daní[1], omezuje schopnost Evropy reagovat na krize a nenadálé události. Navíc je jednomyslné hlasování v Radě zneužíváno k blokování důležitých rozhodnutí. Například Viktor Orbán v létě 2020 blokoval přijetí víceletého evropského finančního rámce, protože nesouhlasil s omezením čerpání z evropských fondů, pokud dojde k porušování zásad právního státu.[2]

Omezené kompetence v oblasti zdravotnictví ztěžují možnosti efektivně reagovat na koronakrizi. Dvě třetiny Evropanů požadují posílení kompetencí EU v oblasti zdraví, aby Evropa mohla snadněji čelit pandemiím.[3]

V dnešním multipolárním světě, ve kterém jsou hlavními aktéry USA, EU, Rusko a Čína, mají poslední dva jmenovaní zájem na oslabení EU a vedou pro ní hybridní válku.[4] Podnikají vlivové operace, hackerské útoky na nemocnice a vedou otevřenou agresivní politiku. Evropa musí udávat směr pro celý svět v digitálních výzvách dneška, jako je regulace umělé inteligence, se silným důrazem na ochranu soukromí a základních práv občanů.

Naše vize

EU je silným globálním ekonomickým i politickým aktérem, účinně reaguje na výzvy dnešního světa, včetně klimatických a zdravotních, a prosazuje zájmy svých občanů dovnitř i navenek. ČR v ní má respektovaný hlas a schopnost získat spojence pro prosazování společných zájmů.

Jak to chceme udělat?

Přínosy akceschopné EU pro občany

 • Prosazujeme posílení spolupráce Evropy v oblasti zdravotnictví, např. při koordinaci poskytování péče, nákupu vakcín či řešení zdravotních rizik.
 • Podporujeme rozšiřování programu Erasmus+, aby se do něho mohl zapojit maximální počet účastníků.
 • Usilujeme o zjednodušení systému všech dotací sloužících k naplňování politik EU. Podporujeme postupný přechod z přímých dotací na finanční nástroje, např. zvýhodněné úvěry.
 • Prosazujeme posilování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropského veřejného žalobce. Chceme důsledné stíhání dotačních podvodů.
 • Podpoříme posílení ochrany vnějších hranic EU a spolupráci mezi státy EU v oblasti návratové politiky, včetně reformy agentury Frontex.
 • Podporujeme větší aktivitu EU v oblasti digitalizace a životního prostředí, která by mohla být částečně financována z vlastních zdrojů EU, např. příjmem z digitální daně či daně z plastů.
 • Podporujeme aktivní klimatickou politiku a důraz na udržitelný rozvoj na půdě EU i v OSN.
 • Prosazujeme vyváženou evropskou regulaci internetových platforem a umělé inteligence, která efektivně zabezpečí základní svobody a podpoří konkurenceschopnost evropských firem.

Demokratičtější EU

 • Zapojíme se aktivně do diskusí o budoucnosti evropského integračního procesu v rámci Konference o budoucnosti Evropy. Nechceme dvourychlostní Evropskou unii, ale vzájemně provázané státy se sdílenou odpovědností. Budeme ctít princip subsidiarity, tedy rozhodování co nejblíže lidem.
 • Usilujeme, aby Evropský parlament získal právo navrhovat legislativu a aby se rozšířily oblasti, kde Parlament a Rada rozhodují společně.
 • Namísto zákulisních dohod členských států podporujeme transparentní systém pro volbu předsedy Komise odrážející výsledky voleb do Evropského parlamentu. Občané mají právo znát kandidáty předem a i podle toho se ve volbách rozhodovat.
 • Požadujeme postupné nahrazování jednomyslného rozhodování v Radě EU hlasováním kvalifikovanou většinou.

Kolik na to chceme času?

Kontinuálně, jednotlivá opatření lze realizovat nezávisle na sobě

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Lepším propojením států a zvýšením výdajů na Erasmus+ bude více možností studia v zahraničí a výměnných studijních či pracovních příležitostí.

Pro rodiny s dětmi

Pouze společně s ostatními evropskými zeměmi vyřešíme výzvy, jakými jsou změna klimatu, pandemie, migrace či nástup robotizace.

Pro lidi ve zralém věku

Prohlubování vnitřního trhu, rozvoj českých podniků a ekonomiky se promítne do vyššího životního standardu českých domácností.

Pro seniory

Vyšší konkurenceschopnost a rozvoj české ekonomiky se promítne do lepšího životního standardu a pomůže zajistit kvalitnější život ve stáří.

Pro zaměstnance

S finanční pomocí evropských fondů dokážeme přeměnit Česko z montovny na mozkovnu a zaměstnancům ohroženým robotizací pomůžeme najít nové uplatnění.

Pro živnostníky a podnikatele

Přístup na silný a stabilní evropský jednotný trh a předvídatelnost evropské legislativy pomůže podnikům růst a expandovat.

Pro lidi ve finanční tísni

S finanční pomocí evropských fondů dokážeme modernizovat uhelné a hospodářsky a sociálně ohrožené regiony.

Co pro to už děláme

 • Navrhli a prosadili jsme usnesení Sněmovny k Plánu oživení EU. Vyzvali jsme premiéra k podpoře tohoto návrhu, vládu k efektivnímu zacílení investic a Komisi k důkladnější kontrole čerpání fondů.[6]
 • Podpořili jsme Zelenou dohodu pro Evropu a považujeme ji za jedinečnou příležitost pro českou ekonomiku. Podpořili jsme závazek EU na snížení emisí CO2 o 65 procent do roku 2030 v porovnání s hodnotami z roku 1990.[7]
 • Podpořili jsme zpřístupnění programu Erasmus+ pro více uchazečů na všech úrovních vzdělávání. Podpořili jsme návrh Evropského parlamentu na ztrojnásobení výdajů na program na období 2021–2027.[8]
 • Náš místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja prosadil, že všechna vzdálená hlasování v Evropském parlamentu musí být jmenovitá.[9, 10]
 • Hlasitě jsme upozorňovali na riziko, které pro čerpání evropských peněz představuje střet zájmů premiéra Andreje Babiše.[11]
 • Prosadili jsme návrh na sjednocení pravidel pro registraci a identifikaci psů a koček ve všech členských státech a zavedení propojených elektronických registrů domácích zvířat.[12] Cílem je omezit tzv. množírny domácích mazlíčků.
 • Evropský parlament schválil naši zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin upozorňující na dopady odlesňování jak v EU, tak ve světě, a navrhující opatření, která jej mají výrazně omezit.[13]
 • Dlouhodobě se také zabýváme tématem plastového odpadu a omezením jeho škodlivého vlivu na životní prostředí.[14]
 • Evropský výbor regionů jednomyslně schválil náš návrh stanoviska požadující posilování tzv. územní dimenze politiky soudržnosti EU s důrazem na využití komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).[15]

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Jedná se o reformy na úrovni EU, které nebudou mít přímý dopad do výdajů státního rozpočtu ČR. Reformy s dopady do příjmové i výdajové stránky budou mít na rozpočet EU neutrální dopad.

Příjmy z digitální daně a daně z plastu pomohou splácet závazky vzniklé fondem na obnovu ekonomiky v Evropě po epidemii covid-19 v hodnotě 750 miliard eur (cca 20 bilionů korun). Evropská daň z nerecyklovaného plastu platí od začátku tohoto roku. Členské státy odvádějí do evropského rozpočtu 80 centů (cca 21 korun) za každý kilogram nerecyklovaných plastů. Podle odhadu zaplatí Česká republika 2 miliardy korun ročně. Celkem by tato daň mohla přinést do evropského rozpočtu dodatečných sedm miliard eur (cca 187 miliard korun) ročně.[16]

Evropská komise plánovala zveřejnit návrh evropské digitální daně v létě tohoto roku, nicméně prozatím jej odložila kvůli vývoji jednání G20 a OECD o globální firemní dani ve výši 15 procent. Podle původních propočtů a návrhu Komise by mohla digitální daň přinést do unijního rozpočtu okolo 1,3 miliardy eur (cca 33 miliard korun) za rok. Konečná podoba daně bude záviset na výsledku dalších jednání.[16]

Proč jste hlasovali pro společné evropské daně? Nepřijde vám nesmyslné se zadlužovat ještě vůči Evropské unii po rekordním a i často kritizovaném schodku 500 miliard korun?

Považujeme za logické, aby Evropská unie pomáhala proti daňovým únikům a neférovému zdanění obecně. Typickým příkladem nutnosti jednat je situace ohledně digitálních gigantů typu Google. Jakkoli dodává podobné služby, platí z nich Google v Česku 30krát menší daň než jeho místní konkurent Seznam.

Pokud jde o Fond obnovy, považujeme za český národní zájem udržet Evropskou ekonomiku v chodu. Dle odhadu OECD hrozí v tomto roce propad ve výši 8 procent HDP. Vzhledem k tomu, že česká ekonomika je silně orientovaná na vývoz do ostatních evropských zemí, vyvolal by jeho propad masivní nezaměstnanost i u nás.

Proč chcete, aby měl Evropský parlament právo navrhovat legislativu?

Evropská komise je jediná z institucí Evropské unie, která má právo navrhovat zákony. Podporujeme rozšíření této pravomoci i na Evropský parlament, jediný orgán přímo volený evropskými občany. Do konce června 2022 bude probíhat Konference o budoucnosti Evropy, která má za cíl navrhnout reformy fungování EU a jejích institucí. V rámci této debaty se bude diskutovat systém, jak by měla legislativa na úrovni Evropského parlamentu vznikat.

Proč chcete posilovat roli Evropského parlamentu, který v České republice volí minimum lidí, a má tak nízkou legitimitu?

Češi vnímají volby do Evropského parlamentu jako volby druhého řádu, tedy takové, kde jde opět o národní problémy, ale s mnohem menší důležitostí než při volbách do Poslanecké sněmovny. Za to může zejména politická kultura a komunikace na téma Evropy v České republice.

Evropská unie se potýká s demokratickým deficitem, který je prezentován výrazem „nikým nevolení úředníci v Bruselu“. Na formování evropské legislativy se podílí Rada EU (v níž zasedají členové národních vlád, které vzešly z voleb) a Evropský parlament (od roku 1979 volen přímo evropskými občany). Ačkoliv je EP jediná přímo volená instituce, stále například nemá pravomoc navrhovat legislativu, tak jak mají poslanci v národních parlamentech. To snižuje kredibilitu EP.

Země jako Litva nebo Rumunsko měly v roce 2019 volební účast vyšší než Francie – přes 50 procent.

Data o volební účasti v jednotlivých zemích a letech lze najít zde vč. odkazů na původní zdroje.

(Data volební účasti v ČR – 2004: 28 %, 2009: 28 %, 2014: 18 %, 2019: 29 % – druhá nejnižší po Slovensku, to mělo 23 %.)

Jak může Evropa lépe čelit budoucím zdravotním výzvám?

Evropa musí posílit spolupráci v oblasti zdravotnictví a boje se zdravotními riziky – např. prostřednictvím sdílení lékařských kapacit, soběstačnosti v produkci zdravotnického materiálu, koordinace postupů, včetně omezení cestování z třetích zemí apod.

Co si myslíte o konceptu vícerychlostní EU?

Evropská unie se musí stát silným globálním ekonomickým i politickým aktérem. Musí být vnitřně integrovaná, schopná účinně reagovat na veškeré výzvy dnešního světa, vč. těch klimatických, zdravotních či spojených s digitální transformací, a prosazovat zájmy svých občanů dovnitř i navenek.

Všichni občané Evropské unie by měli mít možnost čerpat její výhody bez rozdílu. Evropská integrace by tudíž měla postupovat vyváženě a pro všechny by měla platit stejná pravidla s minimem výjimek. Například základní čtyři svobody – pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu – považujeme za nedělitelné. Pokud by ovšem došlo k rozdělení EU do více „rychlostních pruhů“, chceme zůstat v tom nejrychlejším, tedy v jádru EU.

V jakých oblastech evropských politik chcete, aby Parlament rozhodoval společně s Radou EU?

Rozhodování na úrovni EU probíhá podle několika procesů. Nejčastěji se jedná o proces spolurozhodování, kdy spolu Evropský parlament a Rada EU rozhodují a upravují návrh Evropské komise. Existují však další procedury, ve kterých je role Evropského parlamentu limitována. Evropský parlament je jediná instituce EU, která je přímo volená jejími občany, a proto podporujeme jeho větší zapojení ve všech možných oblastech fungování EU. Kromě spolurozhodování existuje například procedura, kdy má Parlament pravomoc hlasovat pouze pro nebo proti, ale nemá možnost návrh legislativy modifikovat. Jedná se například o přijímání víceletého finančního rámce Evropské unie (rozpočet EU), proces odchodu země z Evropské unie, proces schvalování některých mezinárodních smluv a podobně. V některých oblastech je role EP ještě více oslabena, například některé otázky spojené s politikou zaměstnanosti.

Jaký je váš postoj k evropské armádě?

Podporujeme prohloubení evropské spolupráce v oblasti obrany, jako je např. projekt PESCO. Podrobnější stanovisko k obraně EU a NATO máme zde.

Jaký je váš postoj k migraci?

Tématem se podrobně zabýváme v bodu Migrace.

Co prosazujete v evropské regulaci internetových platforem a umělé inteligence?

Evropská unie pracuje na regulaci internetových platforem a umělé inteligence a naši europoslanci se na tom podílejí. Věříme, že je potřeba vrátit kontrolu nad technologiemi jejich uživatelům. Umělá inteligence pomůže ke zlepšení kvality našich životů, ale jen pokud se vyvarujeme hrozeb, které s jejím používáním souvisejí. Fungování algoritmů nesmí vést k diskriminaci nikoho z nás. Technologie nesmí být zneužívány vládami k pronásledování občanů. Internetové platformy získaly kontrolu nad tím, jak a co děláme na internetu. Pracujeme na souhrnu pravidel, jak mohou platformy nakládat s obsahem online, jak mohou používat nasbíraná data nebo jakým způsobem mají usnadnit komunikaci mezi jednotlivými službami.

Proč jste nepodpořili možnost zavedení kontrol na vnitřních hranicích v případě potřeby?

Další z pozměňovacích návrhů chtěl dát možnost státům zavést hraniční kontroly kdykoliv v případě potřeby, což je ale proti základnímu právu na volný pohyb osob po Schengenu. Návrh je napsán tak obecně, že by státy mohly de facto uzavřít hranice kdykoliv. Nejsme proti uzavření hranic v extrémních případech, jako bylo například šíření koronaviru, postup musí být ale společný a celoevropsky koordinovaný.

Jaký je váš postoj k euru?

Piráti a Starostové podporují v tomto volebním období stabilizaci kurzu koruny vůči euru s určitou odchylkou formou vstupu do ERM II, což výrazně pomůže našim exportérům a sníží úroky ze státního dluhu. Podrobnější plán máme zde. Dále se v příštím volebním období zaměříme na veřejnou diskusi a analýzy dopadů variant.[18] O případném přijetí eura se rozhodne až v delším horizontu.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Rada Evropské unie. Jednomyslnost. 2020 [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné zde.
[2]
Politico.eu. Orbán threatens to veto EU budget, recovery fund over rule of law. 2020 [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné zde.
[3]
European Parliament. Public opinion in the EU in times of covid-19 (3rd survey). 2020 [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné zde.
[4]
European Parliament. Report on the implementation of the Common Foreign and Security Policy – annual report 2020 (2020/2206(INI)). 2020, s. 24 [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné zde.
[5]
iRozhlas.cz. Miliardy z evropského fondu obnovy budou pro Česko prokletím. 2020 [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné zde.
[6]
Piráti. Piráti prosadili, aby premiér Babiš podpořil plán obnovy EU, vládní poslanci však odmítají důslednou kontrolu těchto fondů. 2020 [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné zde.
[7]
Piráti. Piráti podpořili Zelenou dohodu pro Evropu, považují ji za jedinečnou příležitost pro českou ekonomiku. 2020 [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné zde.
[8]
Piráti. Evropští Piráti: Více peněz pro Erasmus+. 2019 [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné zde.
[9]
Piráti. Kolaja vyzývá ke zveřejňování hlasování europoslanců. Evropský parlament dál zůstává netransparentní. 2021 [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné zde.
[10]
Piráti. Europarlament hlasuje o výjimce umožňující automatickou kontrolu soukromé komunikace, Piráti jsou proti. 2021. Dostupné zde.
[11]
Piráti. Komentář Mikuláše Peksy: Střet zájmů Babiše potvrdila kontrolní mise. Musí se zbavit svého majetku nebo politické moci, jinak Česko může skončit u soudu. 2020 [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné zde.
[12]
Poslanecký klub ELS. Polčák: Množírny zvířat nemají v EU místo. 2020 [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné zde.
[13]
Starostové a nezávislí. Evropský parlament schválil naši zprávu o obnově lesů. 2020 [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné zde.
[14]
Piráti. Piráti vítají návrh směrnice, která omezí plasty. Nejlepší je odpad, který nevznikne. 2018 [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné zde.
[15]
ÚŠELA, Jan. Google v Česku odvede na daních třicetkrát méně než Seznam, má přitom stejný podíl na trhu. iHNed.cz. 2018 [cit. 7. 4. 2021]. Dostupné zde.
[16]
Ihned.cz. Kdo nerecykluje, bude platit. Unie zavádí novou daň, Česku se návrh zamlouvá. 2020 [cit. 6. 7. 2021]. Dostupné zde.
[17]
Euroactiv.com. Commission mulls digital tax to fund Europe’s multi-billion euro recovery. 2020 [cit. 6. 7. 2021]. Dostupné zde.
[18]
Ministerstvo financí ČR. Výhody a rizika zavedení eura. Dostupné zde.