CHCI VĚDĚT VÍCE

Vysoké školství otevřené změnám k lepšímu

Terciárnímu vzdělávání chybí pružnost. Dejme školám a studentům možnost přizpůsobovat studium společenským změnám i vlastním potřebám.

Takhle to dál nejde

Při změnách oboru je na vysokých školách často nutné opakovat kurzy, což demotivuje studenty a zvyšuje míru předčasných odchodů ze studia.[3] Struktura vysokých škol daná zákonem veřejné školy znevýhodňuje[1], což má negativní dopady hlavně na přenos poznatků do praxe.[2]

V čem je problém

Zatímco střední školy jsou několika typů (gymnázia, odborná učiliště...), veřejné vysoké školy (VŠ) jsou z hlediska struktury všechny stejné. Zákon žádá po vysokých školách výuku, vysokou vědecko-výzkumnou kvalitu, výkonnost a věhlas, ale i viditelné úsilí o komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. Tlak na přenos výsledků do praxe už desítky let roste, zákon ale zároveň definuje organizační strukturu škol a rozdělení rolí příliš detailně a neumožňuje jim adaptovat interní procesy k plnění těchto úkolů.

Stát téměř nepoužívá kontraktové financování VŠ a už vůbec ne víceleté. VŠ si nemohou vytvářet finanční rezervy na investice do rozvoje svých budov a infrastruktury, a tak nejsou hospodářsky autonomní. Místo toho musí získat projekt posvěcený MŠMT a MF v závislosti na možnostech státního rozpočtu, ne na potřebách školy. Zbytečně tak musí VŠ plnit i shora nastavené lhůty pro utracení peněžních prostředků.

Řada pracovišť má problém čelit novým nárokům na kvalitu i proto, že v jejich kolektivech převažují jejich vlastní absolventi, kterým chybí zkušenost odjinud. Změny se dějí jen pomalu.

Příliš pomalu probíhá také zvykání české společnosti na bakalářský stupeň vzdělání. Uděluje se přes 20 let, většina studijních programů na veřejných VŠ ale stále předpokládá pokračování v magisterském studiu. Zároveň profesně zaměřené pomaturitní studium probíhá i na VOŠ, které VŠ tituly neudělují.

Z hlediska efektivity trápí naše vysoké školství problém nedokončení studia a u postgraduálního studia jeho prodlužování.[17, 18]

Závěrem zmiňme přípravu budoucích pedagogů. Ta často zaostává za vývojem společnosti a studenti mívají nízkou motivaci následně učit. V programech pro přípravu učitelů je třeba dále zvyšovat podíl praktické výuky, jejich akreditace jsou ale příliš svázané vyhláškami.

Naše vize

ČR má diverzifikovaný systém vysokoškolského vzdělávání, který umožňuje dosáhnout excelence jak v profesním, tak i v akademickém vzdělávání. Míra opouštění a prodlužování studia je pod průměrem zemí OECD.[17]

Jak to chceme udělat?

Zlepšování podmínek pro fungování a rozvoj škol

 • Podpoříme rozvoj nabídky profesních bakalářských programů. Otevřeme cestu ke vzniku vysokých polytechnických škol v regionech. Podpoříme transformace vyšších odborných škol jako platné součásti profesního terciárního vzdělávání a zapojíme zaměstnavatele do jejich financování.
 • Nastartujeme přechod k víceletému kontraktovému financování[4, 5], tedy na základě smlouvy o státní zakázce na „produkci“ absolventů ve strategicky důležitých oborech.
 • Zprovozníme veřejný informační systém o vysokých školách obsahující ověřené a srovnatelné informace o studiu i o výzkumném a inovačním výkonu.
 • Podpoříme další zavádění systémů pro hodnocení kvality VŠ, které povedou k lepší srovnatelnosti kreditů mezi předměty.
 • Rozšíříme autonomii VŠ v oblastech vnitřní správy, ze zákona o vysokých školách přesuneme některé vnitřní vztahy mezi orgány škol do jejich statutů.

Zvyšování kvality a modernizace výuky

 • Zdůrazníme internacionalizaci týmů v hodnocení kvality VŠ. Budeme dál motivovat mobilitu pracovníků VŠ.
 • Otevřeme s pedagogickými fakultami platformu pro reformu přípravy pedagogů. V souladu s autonomií VŠ dospějeme k reformě dialogem a finanční motivací.
 • Zaměříme se na kvalitu doktorského studia dle výzkumného výkonu. Budeme pracovat na stabilizaci postavení doktorandů z hlediska příjmů a otevřeme debatu o přechodu od stipendií k úvazkům.

Dostupnost vysokoškolského vzdělání a prostupnost systému

 • Budeme podporovat otevírání krátkodobých programů (2–4 semestry) na VŠ v kontextu změny kvalifikace a v souvislosti s technologickými změnami na trhu práce.
 • Ve spolupráci s Národním akreditačním ústavem budeme zlepšovat prostupnost systému. Budeme motivovat VŠ k uznávání předmětů absolvovaných jinde a k omezování prodlužování a opouštění studia ze systémových důvodů.
 • Připravíme systém státem garantovaných půjček pro studenty vysokých škol včetně studia v zahraničí.

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Širší studijní nabídka zahrnující profesně zaměřené programy nabízené ve spolupráci se zaměstnavateli zlepší pracovní uplatnění.

Pro rodiny s dětmi

Modernizované vysoké školství nabídne lepší možnosti rekvalifikací zaměstnanců firem v souvislosti s technologickými změnami.

Pro živnostníky a podnikatele

Prostupnější systém vzdělávání připraví studenty akademických i profesních programů všestranněji, zlepší jejich perspektivu uplatnění.

Pro lidi ve finanční tísni

Modernizované vysoké školství zlepší možnosti uplatnění a zvyšování kvalifikace v oborech, v nichž lze očekávat výrazné technologické změny.

Pro děti/žáky

Studentům přinese diverzifikované vysoké školství širší nabídku studijních příležitostí a lepší návaznost jednotlivých úrovní vzdělávání.

Pro zaměstnavatele

Nabídka profesních studijních programů včetně krátkodobých přinese kvalifikovanější absolventy i prostor pro jejich další profesní rozvoj.

Širší studijní nabídka zahrnující profesně zaměřené programy a snazší možnosti přestupů mezi nimi zvýší míru úspěšného dokončení studia.

Co pro to už děláme

 • Máme zpracované vize terciárního vzdělávání.[6]
 • Navrhli jsme novelu zákona o vysokých školách k povinnému zveřejňování závěrečných prací a odebírání titulů získaných podvodně.[7]
 • Podpořili jsme novelu o zvláštních pravidlech vzdělávání a rozhodování na VŠ při distanční výuce a zkoušení.[15]
 • Podpořili jsme novelu zákona o VŠ zlepšující autonomii VŠ v hospodaření odstraněním povinnosti vracet přebytky projektových peněz do státního rozpočtu.[16]

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Diverzifikace a profilace vysokých škol samy o sobě neznamenají vyšší zátěž pro státní rozpočet. Nové krajské polytechniky totiž mohou fungovat v prostorech některých současných vysokých a vyšších odborných škol, případně vznikat jejich transformací. Reorganizace financování rozvoje VŠ, dialogy o přestupech ani o reformě pedagogických oborů nepředstavují významné náklady. Předpokládáme proto, že růst výdajů státu na VŠ z národních zdrojů bude sledovat inflaci.

Výdaje na výzkum zahrnují i financování potřebného růstu výzkumné excelence vysokých škol – více se o tom dočtete v programovém bodu Výzkumem a inovacemi na světovou úroveň.

Píšete, že zákon o vysokých školách ty veřejné znevýhodňuje. Vůči komu nebo čemu?

Kvůli tomuto zákonu řada škol nemůže dosáhnout optima svého fungování. Zákon předepisuje velkým veřejným VŠ stejnou strukturu a rozhodovací procesy jako školám malým, všeobjímajícím (Univerzitě Karlově, Masarykově univerzitě atd.) jako profilovaným (ČVUT, VUT v Brně, ...). Jedno kopyto, podle nějž jsou všechny VŠ strukturované, slouží některým činnostem dobře, jiným hůř a ostatním vysloveně hází klacky pod nohy.

Vysoké školy mají obecně několik rolí: vzdělávací činnost, výzkumnou činnost a přenos poznatků do praxe. Ta poslední role je někdy označována jako „společenská“ nebo „třetí”. V posledních dvaceti letech nabyla na významnosti a z podstaty je to ona, která potřebuje rychlé rozhodování a způsob práce zaměřený na „doručení výsledků“. Tato role trpí pomalostí rozhodovacích procesů v organizacích nejvíc, ale rozhodovací nepružnost má značný dopad i na schopnost přizpůsobovat vzdělávací programy měnící se společenské realitě.

Rychlost rozhodování a realizace čehokoli v jakékoli organizaci je – kromě lidského faktoru – daná její organizační strukturou a předpisy řídícími rozdělení pravomocí a rozhodovací procesy. Všechny veřejné vysoké školy mají ve vínku strukturu a vztahy mezi jednotlivými součástmi dané zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Samotné veřejné vysoké školy jsou různě velké (na počet zaměstnanců či studentů), s různým záběrem akademickým a aplikovaným, s různým záběrem vzhledem k profesím, pro které „vyrábějí“ absolventy. Přesto jsou všechny definované stejnými 35 paragrafy zákona. Srovnejme to třeba se soukromými vysokými školami, které má ten samý zákon „vyřešené“ v šesti paragrafech. Srovnejme to ale i se středním školstvím, kde zákon pamatuje na několik typů veřejných škol a přiznává tak, že gymnázia, průmyslové školy, odborná učiliště a konzervatoře potřebují pro svoji činnost různé podmínky.

Mluvíte o půjčkách na vysokoškolské studium. To si tím připravujete půdu pro zavedení školného?

Ne, školné nechceme na veřejných vysokých školách zavádět a se studentskými půjčkami podle nás nesouvisí. Záleží nám na odstraňování bariér na cestě k vysokoškolskému vzdělání v současném systému. Častým důvodem nezapočetí nebo nedokončení VŠ studia je, že se mladý člověk musí postarat o hmotné zabezpečení alespoň svoje, případně i rodiny. To by státem garantovaná půjčka mohla pomoci překlenout. Zadruhé, existující programy studentských pobytů v zahraničí – na jeden nebo dva semestry – neumožňují plnohodnotné studium, jako když člověk vystuduje v zahraničí celý studijní program. Přitom zahraniční studijní (případně zároveň pracovní) zkušenost absolventů je přínosem nejen pro absolventa, ale i pro český pracovní trh, pokud se student do ČR vrátí. Půjčky na pokrytí životních nákladů, případně i nákladů na studium (zahraniční školné) se proto mohou společnosti velmi vyplatit.

Co to jsou profesní vysoké školy? A proč by měly být hlavním zdrojem vysoce kvalifikovaných lidí?

Terciární stupeň vzdělávání připravuje pracovníky pro akademickou dráhu i pro kariéru v soukromém sektoru a veřejné správě. Z historických důvodů v ČR dosud nedošlo k formálnímu oddělení studijních programů těchto dvou typů a my jsme přesvědčení, že je na čase tento krok učinit. Je několik různých cest, jak toho dosáhnout, my navrhujeme cestu profesních vysokých škol. Inspiraci bereme např. z amerických community colleges.[13]

Univerzity by nadále měly mít možnost poskytovat vzdělání pro oba typy kariér s tím, že na ně budeme spoléhat s přípravou pracovníků specificky pro vědu a akademický výzkum. Profesní vysoké školy by měly být zacílené na přípravu kvalifikovaných pracovníků pro soukromý sektor a veřejnou správu. U nás už takto fungují soukromé vysoké školy. Máme za to, že se této oblasti má věnovat i veřejná sféra a že založení profesních vysokých škol na úrovni krajských samospráv by pomohlo profesní studijní programy lépe přizpůsobit potřebám zaměstnavatelů v oborech s vysokou přidanou hodnotou.

Jakým způsobem chcete formulovat společenskou poptávku po vzdělání? Neděje se to už nyní?

Nejprve ke druhé otázce: na úrovni vládních strategií existuje plán rozvoje vzdělávání, ale ten se nepromítá do konkrétní formulace potřeb státu co do počtů absolventů jednotlivých oborů ani do výpočtu příspěvku vysokým školám na vzdělávací činnost ani do příslušně zacílených resortních grantových programů. Tomu bychom přesněji měli říkat „veřejná poptávka“ a ta formulovaná není. Společenská poptávka po vzdělání je ukazatelem postoje celé společnosti ke vzdělávání, které vnímá jako hodnotu pro život a jako činnost, jíž lze produktivně trávit čas. Výzkumy ukazují, že ČR je na spodních příčkách žebříčku hodnotícího, do jaké míry u nás děti dosahují vyššího vzdělání než rodiče. Z toho plyne jednoznačně, že poptávka po vzdělání ve společnosti není uspokojivá a je záhodno ji stimulovat.

Zatímco zájem společnosti jako celku o vzdělání je potřeba probouzet všeobecně, veřejnou poptávku chceme formulovat na základě existujících dat v oblastech služeb, které zajišťuje převážně stát samotný: školství, zdravotnictví, sociální péče, územní rozvoj a ochrana přírody, bezpečnost a obrana země (včetně kybernetické bezpečnosti). Lékařské komory už před mnoha lety upozorňovaly na hrozící nedostatek lékařů[8, 9, 10, 11, 12] a zdravotnického personálu a tato hrozba se už stala realitou. Podobně existují data o tom, kolik chybí policistů[13], terénních pracovníků sociálních služeb[14], pečovatelů atd. Tato data dosud nejsou zohledněna v systému terciárního vzdělávání a musí se s tím začít. Následná praktická opatření k tomu, aby došlo ke kýženým změnám, tedy typicky ke snížení nedostatku pracovníků v jednotlivých oblastech, budou různorodá a budou se muset vypořádat i s fenoménem odlivu mozků na Západ, který jen částečně vyrovnává obdobný příliv z Východu.

Jak si konkrétně představujete hodnocení kvality na vysokých školách?

Hodnocení kvality má řadu definic. Interní hodnocení kvality musí ze zákona provádět každá vysoká škola, viz např. Univerzita Karlova.[19] Jde tu o nastavení procesů tvorby a kontroly vzdělávacích programů, kvality řízení vysokých škol jako celků a jednotlivých pracovišť. V tomto smyslu se vysoké školy hodnocení kvality věnují už mnoho let, nastavená pravidla tomu odpovídají a pro stát je klíčové dohlížet na reálné plnění těchto pravidel.
Externí hodnocení kvality pro účely financování vysokých škol už probíhá v oblasti vědecko-výzkumného a inovačního výkonu, a to pomocí tzv. Metodiky 2017+. Tuto metodu hodnocení podporujeme a neplánujeme v ní konkrétní změny.

Hodnotit vlastní kvalitu plnění vzdělávací role vysokých škol v tom smyslu, že by bylo možné systematicky porovnat studijní programy různých škol a rozhodnout, které jsou „kvalitnější“ a které méně, nelze.

V některých studijních programech dochází ve větší míře k předčasnému ukončování studia. Jakým způsobem se k tomu budete chtít postavit?

Nějaká míra nedokončení studia je přirozená. Uchazeč o studium může zjistit, že přecenil své schopnosti a síly, může se změnit jeho rodinná situace (rodičovství), může i jednoduše najít nový, větší studijní zájem v jiném oboru. Zároveň tlaky na dokončování studia bez dalšího vždy znamenají nebezpečí snižování standardů na kvalitu absolventů.

Proto chceme míru předčasného ukončování studia snižovat hlavně tím, že budeme motivovat vysoké školy k vzájemnému uznávání kreditů (zkoušek a zápočtů) konkrétních prerekvizit v co nejvyšším podílu předmětů. V současné době k tomu školy motivovány nejsou. Navíc odlišné informační systémy jednotlivých VŠ a nepropojení s centrální evidencí Národního akreditačního úřadu prakticky vylučují, že by se ověření „vzájemné uznatelnosti“ dalo dělat rychle a efektivně. VŠ logicky volí ad hoc přístup, bohužel ale pravidla uznávání mívá každý vyučující jiná.

Samostatnou kapitolou jsou postgraduální, doktorská studia. V nich je nízká mezioborová fluktuace, ale vyskytují se pracoviště s nepřiměřeně vysokým podílem absolventů, kteří nesplnili deklarovanou „obvyklou délku studia“. U některých studentů už by se dalo mluvit o celoživotním vzdělávání místo řádného doktorského jinde ale jde o rezervy v organizaci studia. Máme v úmyslu jednat s VŠ o opatřeních, která u těchto programů zlepší předvídatelnost.

Tvrdíte, že se chcete zaměřit i na rozšiřování nabídky profesně zaměřených studijních programů. Počítáte v této souvislosti i se zapojením zaměstnavatelů?

Rozhodně ano. Profesně zaměřené programy ve spolupráci se zaměstnavateli už fungují na VOŠ a soukromých VŠ. Za největší bariéru angažování zaměstnavatelů i do veřejných VŠ považujeme setrvačnost přístupu VŠ. Titul Bc. je v jejich očích stále považován za neúplné vysokoškolské vzdělání a většina studijních programů je nastavena tak, že předpokládá pokračující magisterské studium. VŠ proto nejsou iniciativní v navazování spoluprací se zaměstnavateli během bakalářského studia.

Náš záměr vytvoření polytechnik jako vysokých škol zaměřených na profesní vzdělávání znamená, že budeme přímo stavět na prostředí, které je zaměstnavatelům blízko. Umožní jim i zapojení do struktur řízení těchto vysokých škol, a tím je motivuje k dlouhodobé podpoře vzdělávacího systému, protože ho v oblasti, která je zajímá, budou moci ovlivnit.

K čemu má být kontraktové financování?

Role vysokých škol je vzdělávací, vědecko-výzkumná a společensko-ekonomická. Stát za příznivých okolností těží z druhé a třetí jmenované, primární účel existence vysokých škol je ale vzdělávání profesionálů pro ta nejnáročnější povolání. Pro stát jsou zásadní povolání s vysokou mírou znalostí, kompetencí a odpovědnosti, taková, bez kterých země samotná nemůže fungovat, např. lékaři a učitelé. Z pohledu strategických zájmů stát potřebuje v nějaké míře ještě další specializace: odborníky na informační a komunikační technologie, velitele zásahových a ozbrojených složek, obecně lidi schopné řešit komplexní a dynamické problémy.

Vysoké školy samy rozhodují, v jakých oborech budou vzdělávat. Kolik se z nich ročně „urodí“ absolventů – nechme stranou míru jejich připravenosti pro daná zaměstnání v reálu –, je dáno zájmem studentů na vstupu a jejich schopností studia dokončit. Stát nevytváří vysokým školám žádnou poptávku, žádné „zadání“. V naprosté většině jen platí vysokým školám za počet absolventů, ať je spektrum oborů mezi nimi jakékoli. (Za absolventy některých oborů platí víc, když je jejich studium objektivně dražší.)

To by mělo změnit kontraktové (smluvní) financování, v němž se bude platba školám odvozovat od dodání určitých počtů absolventů v určitých oborech. Smlouvy musí být nastavené citlivě, aby v honbě za cíli nebyl tlak na devalvaci studia, potažmo akademických titulů. Zároveň musí cíle (smluvní závazky VŠ) zohledňovat fluktuaci zájmů o obory, nějakou přijatelnou míru nedokončení studia a fakt, že část absolventů odchází a dál bude odcházet natrvalo za prací v zahraničí.

Jak si představujete posílení internacionalizace?

K internacionalizaci výzkumných týmů se tvoří podmínky přirozeně zejména na pracovištích, která realizují velkou část projektu v rámci mezinárodních konsorcií řešitelů projektů financovaných EU nebo jinými státy světa. Dál proto budeme podporovat evropské programy studijních pobytů a stáží jako Erasmus a Erasmus+ a směřovat potřebnou podporu síti Národních kontaktních bodů, Technologickému centru AV ČR, kanceláři CZELO Domu zahraniční spolupráce a ostatním poskytovatelům metodické podpory potenciálním příjemcům mezinárodních výzkumných grantů.

Dále chceme zvýšit odměňování vysokých škol plynoucí z mezinárodního složení pracovních týmů, a to v rámci dalšího vývoje metodiky pro hodnocení kvality vysokých škol az něj odvozeného financování. Měla by vzrůst významnost zapojení pracovníků s podstatnou vědecko-výzkumnou zkušeností ze zemí, které ČR předstihují v mezinárodním srovnání. Zároveň chceme prosazovat to, aby se faktor mezinárodního složení řešitelských týmů projektů na tuzemských VŠ zohledňoval v metodikách hodnocení grantových žádostí u českých zdrojů grantů a dotací na výzkum, vývoj a inovace.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Viz rozdíl v míře detailu u popisů vnitřní organizace veřejných vysokých škol proti soukromým v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
[2]
The State of University-Business Cooperation in Europe: Final report, DG Education, Youth, Sports and Culture 2017. Dostupné zde.
[3]
MŠMT. Eurostudent VI: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studentů vysokých škol v ČR. 2016. Dostupné zde.
[4]
POVOLNÝ, David. S čím přichází reforma vysokých škol? Muni.cz. 2012. Dostupné zde.
[5]
PEŠÍKOVÁ, Natálie. Financování veřejných vysokých škol v České republice. Diplomová práce. 2012. Dostupné zde.
[6]
Moderní školství. Teze ke změnám ve školství. Dostupné zde.
[7]
Piráti. Vláda odmítla návrh Pirátů na snadnější odebírání vysokoškolských titulů podvodníkům. 2020. Dostupné zde.
[8]
MIHALCO, Zdeněk. Česku hrozí výrazný nedostatek lékařů. Aktuálně. cz. 2007. Dostupné zde.
[9]
Česká lékařská komora. Nedostatek lékařů v ČR již ohrožuje kvalitu zdravotní péče. 2009. Dostupné zde.
[10]
ČTK. Prezident lékařské komory Kubek: Na výzvu zatím reagovalo šestnáct lékařů. Deník.cz. 2020. Dostupné zde.
[11]
MRÁKOTOVÁ, Jana. Vraťte se domů a pomozte, vyzývá zdravotníky pracující v zahraničí Česká lékařská komora. G.cz. 2020. Dostupné zde.
[12]
HRDINOVÁ, Radka. Česko trápí nedostatek lékařů. Řešením má být větší počet mediků. iDNES.cz. 2019. Dostupné zde.
[13]
ČT24. Policie bojuje s nedostatkem lidí, nováčky chce poslat do regionů. 2020. Dostupné zde.
[14]
Revue pro sociální politiku a výzkum. APSS ČR: Kolaps sociálních služeb? MPSV ČR: Máme jen 200 mil. Kč, MF ČR: Na MPSV ČR je k dispozici až 4,5 mld. Kč! 2017. Dostupné zde.
[15]
Poslanecká sněmovna. Sněmovní tisk 803. Vl. n. z. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání v roce 2020. 2020. Dostupné zde.
[16]
Poslanecká sněmovna. Sněmovní tisk 396/0. Novela zákona o vysokých školách. 2019. Dostupné zde.
[17]
BOČEK, Jan. Téměř 60 procent bakalářských studií v Česku končí neúspěchem. Na technických fakultách je to i 90 procent. 2018. iRozhlas.cz. Dostupné zde.
[18]
Novinky.cz. Doktorandi chtějí lepší podmínky studia, založili asociaci. 2016. Dostupné zde.
[19]
Univerzita Karlova. Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality. Dostupné zde.