CHCI VĚDĚT VÍCE

Výzkumem a inovacemi na světovou úroveň

Český výzkum může patřit ke světové elitě. Stačí mu vytvořit podmínky. Dejme mu průhlednou a stabilní podporu s důrazem na hodnocení kvality.

Takhle to dál nejde

Výzkumné instituce ČR zaostávají za severní a západní Evropou.[1] Rozdělování podpory vědy a výzkumu je nekonzistentní. Jsou tu instituce dosahující mezinárodní kvality (GAČR, TAČR), ale například ministerstva se mají co učit. Národní dotace spíše kopírují eurofondy, nedoplňují je.

V čem je problém

Vědecký výkon 90 procent českých výzkumných institucí leží kolem 420. místa (340. až 480.) v celosvětovém srovnání. V inovacích se 90 procent pohybuje od 400. do 550. místa. Naše nejlepší výzkumné instituce se umisťují na 100. místě ve výzkumu a 300. místě v inovacích. Ve stejných žebříčcích se srovnatelně velké ekonomiky východní a jižní Evropy pohybují v podobných číslech. Výzkumné instituce zemí západní a severní Evropy (Belgie, Nizozemsko, Švédsko) jsou naopak konzistentně výše ve výzkumu i inovacích.[2]

Proč? Příčin je několik a obecně tkví v pomalé transformaci institucí od konce socialistického Československa, jak v nastavení samotných vědeckých pracovišť, tak ve vzdělávacím systému. Ve škálách počtu výzkumníků na milion obyvatel a výdajů na výzkum a vývoj (VaV) coby procento HDP se ČR pohybuje mírně pod průměrem v celosvětovém srovnání.[3] Oproti úspěšnějším zemím zaměstnává ČR ve vědě a výzkumu méně lidí. Zároveň země, které si vedou lépe než my, obecně více zapojují soukromý sektor do financování. Celkové výdaje ČR do vědy a výzkumu jsou obdobné jako v úspěšnějších zemích, plynou tam 2 procenta HDP, čímž jsme na 15. místě na světě. To je těsně za Singapurem, z východní Evropy nás předstihuje pouze Slovinsko. Klíčový problém je v efektivitě vynakládaných prostředků. 

Více než zvyšování investic se ČR potřebuje soustředit na odstraňování strukturálních problémů. Mezi ty patří rovnostářství (tolerance neefektivity, nevyrovnaná podpora úspěšných výzkumníků) a tzv. inbreeding v akademickém sektoru, nízké zapojení soukromého sektoru do financování (efekt „země montoven“). Potíží je také odliv a nedostatečný příliv mozků, neodpovídající hodnocení kvality v rozdělování národních zdrojů (resortní granty) a skutečnost, že šíře záběru má přednost před specializací.

Naše vize

V mezinárodním srovnání bude mít Česko stabilně aspoň jednu instituci v první stovce pozic v žebříčcích výzkumu i v inovacích. Polepšíme si také v celkovém srovnání výzkumných institucí, výzkumu i inovací. Přiblížíme se evropským lídrům, jako jsou Belgie, Nizozemí či Rakousko.

Jak to chceme udělat?

 • Budeme pokračovat v trendu financování výzkumu na základě hodnocení silných a slabých stránek vědních oborů ČR v porovnání se světovým standardem pomocí tzv. Metodiky 2017+.[4]
 • Zajistíme lepší koordinaci mezi různými veřejnými zdroji financování výzkumu, tj. státním rozpočtem a eurofondy. Zohledníme jak excelenci plynoucí ze specializace, tak i strategickou důležitost dalších oborů pro ČR.
 • Nasměrujeme míru institucionální podpory výzkumu na veřejných vysokých školách a veřejných výzkumných institucích k 60 procentům, ostatní zdroje budou v grantech.
 • Posílíme Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Pod její koordinací sjednotíme procesní pravidla dotačních programů napříč národním financováním tak, aby u všech hodnocení kvality odpovídalo standardům států západní a severní Evropy.
 • Daňově podpoříme reinvestice do výzkumu. Nastavíme programy pro podporu výzkumu v malých a středních podnicích a startupech tak, aby byla skutečně efektivní. Budeme vycházet z provedeného mapování potřeb i absorpční kapacity inovativního průmyslu a startupů. 
 • Zpřehledníme vykazování a rozpočtování veřejných výdajů na výzkum na úrovni vědních oborů z různých zdrojů. 
 • Provedeme analýzu pozice veřejných vysokých škol a výzkumných institucí vzhledem k pravidlům zadávání veřejných zakázek, identifikujeme bariéry efektivity a excelence.
 • Podpoříme otevřenost vědeckých výstupů a přenos vědeckých poznatků do rozhodování veřejné správy.
 • Posílíme autonomii výzkumných institucí ve financování investičního rozvoje.

Kolik na to chceme času?

Opatření lze zavést za méně než tři roky, pozorování dopadů si nicméně vyžádá aspoň dvakrát tolik.

Pro koho to chceme hlavně

Pro nás pro všechny

Reformované veřejné vysoké školy a výzkumné instituce přispějí k rozvoji průmyslu s vysokou přidanou hodnotou a povedou k růstu HDP na osobu.

Pro mladé

Zaměření veřejných vysokých škol a výzkumných institucí na výsledek a vnitřní motivaci povede studenty k lepšímu využití jejich potenciálu.

Pro rodiny s dětmi

Programy spolupráce výzkumu a vývoje se základními a středními školami přispějí k osobnímu růstu založenému na vnitřní motivaci žáků.

Pro zaměstnance

Otevírání pracovních pozic s vysokou přidanou hodnotou stimuluje celoživotní vzdělávání a postupný růst HDP na hlavu i kvality života.

Pro živnostníky a podnikatele

Vyšší produktivita veřejných výzkumných institucí a vysokých škol bude stimulovat růst podniků s vysokou přidanou hodnotou.

Pro veřejné finance

Za stejný relativní výdaj vzhledem k HDP zajistíme lepší výstupy, tedy vyšší protihodnotu.

Pro zaměstnavatele

Zefektivnění veřejných vysokých škol a výzkumných institucí zvýší hodnotu vzdělávání pro průmysl. Vzroste kompetentnost absolventů.

Co pro to už děláme

 • Uspořádali jsme panelovou diskusi o postavení žen v české vědě.
 • Navrhli jsme rozšíření pravomocí NKÚ mimo jiné o kontrolu hospodaření vysokých škol.

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

ČR dává na výzkum a vývoj cca 2 procenta HDP, v tomto parametru je 15. na světě. To je uspokojivá pozice. Potřebuje pouze udržet míru financování relativně k HDP, a tedy růst alespoň o inflaci. Při inflaci 2 procenta to při konstantním reálném HDP znamená požadavek na meziroční růst výdajů o cca 0,55 miliardy korun. Rok 2020 znamenal propad reálného HDP ČR o 5,6 procent. Výzkumné instituce již počítají s úspornými opatřeními v roce 2021 a následujících. Ačkoli byl pandemickou krizí zasažen průmysl tvořící cca 55 procent výdajů na výzkum a vývoj v ČR, neměli bychom v této oblasti přistoupit na pokles výdajů z veřejných zdrojů. 

Jaký je u našich výzkumných institucí poměr institucionální a grantové podpory? Nepovede snížení podílu grantů k poklesu motivace k přípravě kvalitních grantových žádostí?

Cílení na mírně nadpoloviční podíl institucionální podpory v celkových příjmech výzkumných institucí je založeno na tom, že vyvažuje potřebu soutěživého prvku jako motoru kvality a potřebu víceletého zajištění týmů proti krátkodobým výpadkům grantů. Příliš vysoký podíl institucionální podpory nemotivuje dostatečně k podávání grantových přihlášek, příliš nízký zase způsobuje, že tvorbou grantových přihlášek pracovníci tráví neúměrné množství času.[5] Optimální podíl institucionálního financování většinou povede k podávání menšího počtu kvalitněji připravených grantových žádostí.

Institucionální podpora je definovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)[6] jako nástroj dofinancování způsobilých nákladů v projektech mezinárodní spolupráce. Zároveň je charakterizovaná jako dotace na dlouhodobý koncepční vývoj výzkumné organizace a odvíjí se (v absolutních částkách) od vědecko-výzkumného výkonu měřeného v současnosti Metodikou 2017+. Jako taková činí asi 30 procent celkových výdajů na vědu a výzkum na Masarykově univerzitě[7] a asi 60 procent na Univerzitě Karlově.[8] 

Podíl institucionální podpory je ukazatel, který vláda v současnosti neovlivňuje přímo a ani to není žádoucí. Nejenže se velice liší mezi institucemi, i mezi ústavy/fakultami a laboratořemi/katedrami jsou velké rozdíly. Dosažení rovnováhy mezi institucionálním a grantovým financováním motivuje Metodika 2017+ tím, že dává váhu kvalitě výsledků v porovnání s kvantitou. Celkový objem prostředků rozdělovaných tímto způsobem ze státního rozpočtu je dalším nástrojem vlády. K dosažení žádoucí rovnováhy ale musí přispívat i výzkumné instituce a vysoké školy samotné, a to zejména aplikací racionálních strategií pro každý obor své výzkumné činnosti.

Výzkum vykonaný za využití veřejných financí by měl být přístupný všem. Proč omezujete tuto podmínku na výzkum vykonaný pro veřejnou správu?

Výzkum vykonaný pro veřejnou správu prakticky znamená výzkum financovaný bez příspěvku soukromého kapitálu. Na takové výsledky má mít veřejnost plná práva použití od počátku (právo autorské je nepřenosné). Nakládání s výsledky – a jde hlavně o duševní vlastnictví, tj. autorská práva a kopírovací monopol – vzniklými spolufinancováním z veřejných a soukromých zdrojů by mělo za stávajících mezinárodních dohod[9] být ošetřeno v dokumentaci dotačních programů a následně smluvně mezi právnickými osobami v každém projektu. V rámci úsilí o sjednocení grantových výzev chceme, aby i pro tyto aspekty existovaly funkční vzory smluv. Jelikož paralelně usilujeme o volné použití výsledků výzkumu, o přeorientování hospodářství na vysokou přidanou hodnotu a o to, aby se soukromý sektor (průmysl) více zapojoval do výzkumu a vývoje, chceme první bod prosazovat tempem, které umožní realizaci i těch dalších dvou.

Jak zajistíte nezávislost veřejného výzkumu při čím dál větším tlaku na provázání vědy a průmyslu?

Nezávislostí veřejného výzkumu rozumíme to, že tvorba výsledků výzkumu financovaného částečně nebo zcela z veřejných rozpočtů nepodléhá jiným vlivům než (veřejnému) zadání a profesní etice výzkumníků. Proto je práce na nezávislosti veřejného výzkumu především prací na růstu profesní etiky výzkumníků, což bude obnášet jednak pokračující boj proti plagiátorství na straně jedné a jednak tlak na to, aby se odměňování výzkumu v rámci institucí stále více orientovalo na kvalitu.

Naše snaha o to, aby se soukromý sektor více podílel na financování vědy a výzkumu není snahou o větší propojování vědy s průmyslem a jeho zájmy. Jde nám o růst míry, s jakou průmysl zapojuje výsledky výzkumu a vývoje do nových produktů a služeb, což je jeden z aspektů zvyšování přidané hodnoty v hospodářství.

Jaké jsou hlavní obory, ve kterých jsme silní, a jak tyto silné obory ještě více podpoříme?

Tyto obory výzkumu se napříč regiony liší. Mezi ty, ve kterých jsme silní jako ČR, patří třeba velmi aktuální virologie. Jelikož si peníze silné obory dovedou sehnat a jelikož právě jim jsou směřovány větší alokace z prioritní osy 1 OP VVV, podpora ze strany státu znamená hlavně snižování administrativních bariér a rozvoj oddělení jednotlivých institucí, která podporují přenos poznatků do praxe.   

Jak zapojíte firmy do výzkumu a inovací?

Především snižováním bariér v jejich přístupu k využívání výzkumných infrastruktur – výpočetních klastrů, materiálové diagnostiky atp. Poskytneme dotační programy (vouchery) na přístup k těmto infrastrukturám. Další bariéry plynou z jiného tempa práce, nastavení priorit a imperativu termínů mezi soukromou a akademickou sférou. Ty ale může snižovat jen vzdělávání; ideální jsou k tomu praxe v opačné sféře během studií, což ale není něco, co by stát ovlivňoval přímo.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Nejvyšší kontrolní úřad. Kontrolní akce č. 18/06 a Analýza – podpora výzkumu a vývoje v ČR. 2018. Dostupné zde a zde.
[2]
Scimago Institutions Rankings. Research Rankings – Czech Republic. Dostupné zde.
[3]
UNESCO Institute of Statistics. Dostupné zde.
[4]
Vědavýzkum.cz. Co všechno zahrnuje metodika 2017+. Dostupné zde.
[5]
PRUVOT, Enora Bennetot, CLAEYS-KULIK, Anna-Lena, ESTERMANN, Thomas. Designing strategies for efficient funding of universities in Europe. European University Association. 2015. Dostupné zde.
[6]
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Institucionální podpora (vymezení pojmu). Dostupné zde.
[7]
Masarykova univerzita. Rozpočet 2020 se skutečností 2019. Dostupné zde.
[8]
Univerzita Karlova. Rozpočet 2020 se skutečností 2019. Dostupné zde. KOUCKÝ, Jan, KOVAŘOVIC, Jan. Jak dál ve financování vysokých škol v Evropě? Zpráva z EUA Funding Forum. 2014. Dostupné zde.
[9]
Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Viz poznámky pod čarou. Dostupné zde.