CHCI VĚDĚT VÍCE

Zasloužené peníze české kultuře

Svobodná kultura patří k pilířům vyspělé společnosti. Notabene naší, kulturně vždy bohaté a slavné. Dejme české kultuře zaslouženou injekci!

Takhle to dál nejde

Kulturu tvrdě zasáhla opatření proti covidu-19. Financování kultury však dlouhodobě neodpovídá vyspělým státům. Rozdělování dotací není srozumitelné a transparentní. Národním kulturním institucím hrozí nestabilita, protože vedení může ze dne na den skončit z politických důvodů. 

V čem je problém

Kultura a živé umění se významně podílí na vytváření identity naší společnosti, definování jejích hodnot a je nedílnou součástí demokratického státu a kulturního dědictví. Kromě těchto základních funkcí přispívá zásadní mírou ke vzdělanosti a rozvoji občanské společnosti. Na významu také nabývá její ekonomický přínos. Z dostupných údajů Satelitního účtu pro kulturu v ČR, který mapuje všechny finanční toky na vstupu i na výstupu, vyplývá, že v letech 2015–2017 se kultura podílela na celkovém HDP zhruba 1,3 procenty.[5] Sektor kultury pak v České republice zaměstnává okolo 100 tisíc pracovníků a je přímo vázán na další ekonomicky významné obory (např. cestovní ruch produkuje 3 procenta HDP a zaměstnává 4,4 procenta práceschopného obyvatelstva).[6]

Reforma a restrukturalizace dotačních schémat na Ministerstvu kultury je nezbytná, aby se systém stal srozumitelný, spravedlivý a transparentní a byl schopen reagovat na aktuální vývoj kulturního provozu. Je nutné zamezit dlouhodobě popisovaným[7] střetům zájmů v dotačních komisích.

Veškerý kulturní provoz v ČR je zatížen nedokončenou transformací a ve svém důsledku blokuje efektivnější hospodaření kulturních organizací na úrovni státu, krajů i měst. Systém financování mezi státem, kraji a obcemi je nevyvážený a regionálně disproporční.[8] Od 90. let byl jako funkční model po vzoru Německa nebo Rakouska slibován systém veřejnoprávních institucí v kultuře (VKI). Proces nebyl dokončen. VKI se jeví jako mnohem vhodnější nástroj než systém příspěvkových organizací.[2]

Vzhledem k dosavadnímu zanedbávání moderních trendů kultury je třeba důsledně trvat na naplňování nové strategie kulturních kreativních průmyslů (KKP) a jejího akčního plánu. Tato sféra bude v budoucnu významným fenoménem a také významným zdrojem financí pro tradiční kulturu.

Naše vize

Rozpočet kultury (bez transferu církvím) bude 1 procento státního rozpočtu. Kulturní instituce získají odpovídající nezávislost vedoucí ke stabilnímu prostředí systému. Kulturní kreativní odvětví budou hrát významnou roli a naše kultura bude respektovaná ve světovém kontextu.

Jak to chceme udělat?

 • Navýšíme zdroje určené na pomoc kultuře po covidu-19 a financování kultury. Cílíme na jednoprocentní podíl na státním rozpočtu (bez transferu pro církve). 
 • Po vzoru Státního fondu kinematografie transformujeme Státní fond kultury tak, aby mohl být jednotným hodnotícím místem pro všechny dotační tituly, kde budou rozhodovat odborné komise bez střetů zájmů. Výrazně navýšíme podporu pro tzv. živé umění. 
 • Transformujeme příspěvkové organizace na veřejné kulturní instituce (VKI), což umožní operativnější organizaci kulturního provozu, vícezdrojové financování a ochranu institucí před přímým politickým vlivem. VKI zároveň umožňují lépe nastavit odpovídající ohodnocení pracovníků v kulturním provozu i jejich další pracovní podmínky.
 • Připravíme paragrafované znění zákona o muzeích a galeriích, které určí jasné standardy služeb skutečných muzeí, rozdělí je dle jednotlivých typů, a veřejnost tak bude moci očekávat určitou kvalitu jejich služeb. Zákon dále podpoří mezioborovou spolupráci, právně zakotví vzdělávací činnost nebo jasně definuje vztah k institucím a badatelům z řad veřejnosti.
 • Zajistíme rychlou a smysluplnou implementaci nové Strategie MKČR pro kulturní a kreativní průmysly. Systematickou podporou kreativity vytvoříme významný a jedinečný nástroj rozvoje kultury a jejího financování.
 • Budeme pokračovat v probíhajících významných infrastrukturních projektech stávajících příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Podpoříme Magistrát hlavního města Prahy ve stavbě „Vltavské filharmonie” a prosadíme stavbu nové Národní knihovny. 
 • Po vzoru vyspělých evropských zemí podpoříme tzv. status umělce, kde nastavíme vhodné podmínky pro uměleckou tvorbu a přijmeme opatření týkající se sociální, daňové a dalších oblastí, zaručujících umělcům sociální jistoty a zlepšení profesního, sociálního a ekonomického postavení.
 • Vnímáme českou síť knihoven i jejich roli lokálních kulturních a komunitních center jako klíčovou veřejnou službu, kterou chceme dále rozvíjet.

Pro koho to chceme hlavně

Pro nás pro všechny

Kultura bude dostupnější a atraktivnější, což podpoří osobnostní rozvoj i kritické myšlení. Zvýší se kvalita života a trávení volného času.

Pro veřejné finance

Podpora kulturních kreativních odvětví a kultury prokazatelně zvyšuje příjmy do rozpočtu země a investované prostředky se násobně vrátí.[5]

Pro zaměstnance

Díky reformě se zvýší platy a vzniknou jasná pravidla při odměňování v kulturních institucích.

Pro živnostníky a podnikatele

Živnostníci pracující v kultuře budou mít díky „statusu umělce“ větší životní jistoty.

Pro kulturní obec

Díky vícezdrojovému financování kulturních institucí se zlepší postavení odborníků, kteří budou méně závislí na politické moci.

Co pro to už děláme

 • Předložili jsme návrh, který zajišťuje jistější postavení pro ředitele kulturních institucí.
 • Interpelovali jsme ministra kultury ohledně potenciálního střetu zájmů dotačních komisí MKČR.
 • Při projednávání státního rozpočtu každoročně předkládáme pozměňovací návrhy, které posilují nejkritičtěji podfinancovaná místa v resortu kultury.
 • Setkáváme se se zástupci klíčových profesních organizací v kultuře (Asociace producentů v audiovizi, Asociace muzeí a galerií, Asociace profesionálních divadel, Národní divadlo, Státní fond kinematografie a další) a diskutujeme s nimi naše návrhy. 

Na co se nás často ptáte

O jaké kulturní instituce se jedná?

Jedná se o všechny kulturní instituce, které jsou spravovány státem, kraji, nebo obcemi. Např. příspěvkové organizace, jako jsou muzea, divadla, galerie, apod.

Bude pro stávající příspěvkové organizace povinné se transformovat na Veřejné kulturní instituce (VKI)?

Nikoliv. Nechceme transformaci direktivně přikazovat, ale ponechat ji jako možnost. Budeme ale zdůrazňovat výhody transformace, mezi které patří operativnější organizace kulturního provozu, vícezdrojové financování a ochrana instituce před přímým politickým vlivem. VKI zároveň umožňují lépe nastavit odpovídající ohodnocení pracovníků v  kulturním provozu i jejich další pracovní podmínky.

Je tato novela potřebná?

Ano, na příkladu dění posledních let v Ústeckém kraji a hromadného odvolávání ředitelů tamních kulturních institucí[8] je jasně vidět, jak rozvoj brzdí a ovlivňují

tlaky aktuální politické reprezentace. Stejně tak je stávající systém příspěvkových organizací v mnoha ohledech zkostnatělý a neumožňuje efektivně reagovat na nové situace.[9]

Proč je potřeba podporovat kulturu?

Sebevědomá, svobodná a nezávislá kultura je důležitou součástí každé demokratické společnosti. Podílí se na vytváření národní identity, přispívá ke vzdělávání široké veřejnosti a podporuje soudržnost společnosti. Celá řada lidí je na jejím fungování existenčně závislá. Kultura významně podporuje cestovní ruch a společně tvoří významnou součást HDP a celkově se podílí na spokojenosti a kvalitě života obyvatel jednotlivých regionů. Větší podpora kulturních kreativních odvětví a kultury obecně zvyšuje prokazatelně příjmy do rozpočtu země a investované prostředky se násobně vrací. 

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Parlamentní institut. Kulturní politiky ve vybraných zemích EU. Listopad 2013 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné zde.
[2]
Parlamentní institut. Srovnání právní úpravy kulturních institucí ve státech EU. Duben 2019 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné zde.
[3]
Parlamentní institut. Kulturní politika a systém financování kultury ve vybraných evropských státech. Červen 2020 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné zde.
[4]
KOZLOVÁ, Lenka. Novela zákona o některých druzích podpory kultury. 23. 5. 2019 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné zde.
[5]
StatistikaKultury.cz. Satelitní účty kultury. 2009–2019 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné zde.
[6]
Český statistický úřad. Statistiky cestovního ruchu. Aktualizováno 17. 2. 2021 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné zde.
[7]
Idnes.cz. Dotace na Ministerstvu kultury: členové komise posílají peníze „svým“ médiím. 21. 7. 2020 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné zde.
[8]
Idnes.cz. Náhlé odvolání ředitelů kulturních institucí opět vyvolalo protesty. 11. 12. 2019 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné zde.
[9]
Aktuálně.cz. Vedení Brna kvůli úsporám zvažuje převod tamního Národního divadla na stát. 11. 11. 2020 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné zde.