CHCI VĚDĚT VÍCE

Zemědělství bez zbytečné administrativy

Jako by zemědělci neměli už tak těžkou práci! Pojďme jim usnadnit administrativu, omezit počet kontrol a zjednodušit dotační programy.

Takhle to dál nejde

Požadavky na administrativu nezohledňují sezonnost zemědělství a závislost na počasí. Kontroly různých institucí se překrývají, avšak bez vzájemného sdílení dat.[4, 8] Zbytnělá byrokracie tak snižuje efektivitu práce pěstitelů a chovatelů a brzdí udržitelné hospodaření v krajině.

V čem je problém

Zemědělské podniky jsou vedle poměrně rozsáhlé státní regulace podnikání a zaměstnávání zatíženy složitostí národní a evropské zemědělské politiky.[1]

Veřejná správa je rozdělena do resortů, které spolu nesdílejí informace ani nespolupracují.[2] Všechny tyto orgány veřejné moci vytvářejí a vyžadují různé evidence, které jsou nesourodé a překrývají se. Na tyto povinnosti jsou pak navázány kontrolní mechanismy, které jsou ve svém společném rozsahu značně demotivující až likvidační.[3] Asociace soukromého zemědělství ČR uvádí, že jedna malá rodinná farma je nucena absolvovat v průběhu žní během jednoho měsíce až 11 kontrol na místě.[4]

ČR nevyužívá dostatečně moderní technologie jako např. dálkový průzkum země nebo eGovernment. Většina kontrol dozorových inspekcí se odehrává na místě, což způsobuje farmě zátěž administrativní i personální a na straně státu vznikají vysoké finanční náklady.

Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) plánuje spuštění systému sledování zemědělských ploch pomocí družic až v roce 2022.[5] V tomto ČR výrazně zaostává ve srovnání s jinými státy EU. Zpráva EU uvádí, že ve Španělsku, Dánsku, Itálii, Belgii a na Maltě běží program Copernicus už od roku 2019[6] a tyto státy využívají snímky z družic pro monitorování ploch, plodin a zemědělských postupů. Šetří tak náklady, pracovní síly, ale i životní prostředí.

Existuje mnoho kanálů, kterými zemědělci získávají informace. Základním zdrojem je Portál farmáře, který je ovšem velmi chaotický a nepřehledný. Zemědělcům není poskytována žádná systematická podpora či poradenství pokrývající celou šíři problematiky.[7] Odpovědné úřady nezískávají od zemědělců zpětnou vazbu ohledně kvality služeb, dostupnosti a použitelnosti agend a informačních systémů.

Naše vize

Zemědělské podniky nejsou zatíženy zbytečnou či duplicitní administrativou. Stát prosazuje zemědělskou politiku efektivně a dosahuje ekonomických, ekologických a sociálních cílů. Zemědělští podnikatelé využívají moderní technologie a produkují vysokou přidanou hodnotu.

Jak to chceme udělat?

 • Zmodernizujeme systém evidence využití zemědělské půdy (LPIS), propojíme jej s dalšími systémy. Zemědělci tak budou řešit administrativu na jednom místě. LPIS rozšíříme i o další funkce, které usnadní tvorbu agronomických plánů. Zamezíme duplicitnímu vyplňování formulářů.
 • Pokud stát něco chce, musí to co nejvíce zjednodušit – vytvoříme funkční systém poradenství, který usnadní zavádění environmentálních opatření.
 • Ze zákonů a vyhlášek odstraníme bariéry, které působí demotivačně, nebo dokonce brání zemědělcům a lesníkům v realizaci opatření potřebných pro obnovu krajiny.
 • Zastropujeme počet nahodilých kontrol, zamezíme jejich opakování a zrušíme povinné vedení evidencí, které nejsou nezbytné. Rozšíříme bezkontaktní kontroly a systém kontrol zavedeme s ohledem na ochranu soukromí.
 • U menších prohřešků budeme systémově podporovat lhůty na nápravu nedostatků (doplněné poradenstvím) na úkor pokut.
 • Zjednodušíme administrativu rodinným podnikům a přizpůsobíme pravidla pro jejich fungování realitě rodinného uspořádání.
 • Zásadně zjednodušíme dotační programy a odstraníme nesmyslné požadavky, které SZIF po zemědělcích vyžaduje (přeměřování, škrtání dílčích ploch atd.).
 • Zrychlíme vyplácení schválených a pečlivě prověřených dotací.
 • Zapojíme zemědělské agendy do pilotního projektu sběru zpětné vazby dle programového bodu Profesionální státní správa.
 • Ve spolupráci s MPSV budeme šetrným způsobem odstraňovat bariéry v zaměstnávání, s důrazem na sezonní pracovníky.
 • Zaměříme se na podporu skutečně špičkového základního, ale i aplikovaného zemědělského výzkumu s cílem rychlého zavedení výsledků do praxe.
 • Nedopustíme patentování přirozeně šlechtěných rostlin.

Kolik na to chceme času?

Základní opatření mohou být zavedena do 2 let, jejich efekty se výrazněji projeví do 4 let.

Pro koho to chceme hlavně

Pro živnostníky a podnikatele

Zemědělci budou mít zjednodušený režim kontrol a výkazů.

Pro malé zemědělské podniky

Zavedeme program zjednodušené administrativy pro malé zemědělské podniky a podpoříme jejich ekonomické aktivity.

Pro střední a velké zemědělské podniky

Zvýšíme kvalitu informačních systémů a zpřehledníme informace poskytované státem. Vytvoříme stabilní předvídatelné prostředí pro podnikání.

Snížení byrokracie v zemědělství povede v dlouhodobém horizontu ke zlepšení péče o půdu a krajinu a rozšíří se nabídka zemědělských produktů.

Co pro to už děláme

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Na straně státu vzniknou značné úspory omezením zbytečných výkazů a zjednodušením procesů. Na straně výdajové vzniknou náklady související s rozšiřováním IT systémů a poradenství. Výše těchto výdajů se bude řídit možnostmi státního rozpočtu.

Opatření budou realizována tak, aby v krátkodobém horizontu měla neutrální dopady na rozpočet. V dlouhodobějším horizontu předpokládáme pozitivní dopady, protože se jedná o úspory v administrativě a zároveň o zlepšování kvality podnikatelského prostředí.

Jaká omezení brání zemědělcům a lesníkům v realizaci opatření potřebných pro obnovu krajiny?

Současné nastavení legislativy a zemědělských dotačních pravidel nemotivuje zemědělce k zavádění opatření na obnovu krajiny. Na straně státu jsou takové překážky a bariéry, které značně znesnadňují zemědělcům realizaci krajinotvorných a přírodě blízkých opatření, například:

 • Tůně – zákony, vyhlášky, nařízení vlády, vodoprávní povolení a různá stanoviska komplikují realizaci tůní do takové míry, že se zemědělci raději do realizace vůbec nepouštějí.
 • Krajinné prvky – u krajinných prvků je vyměřena vyšší daň z nemovitosti než u orné půdy, zemědělcům se tedy zakládání krajinných prvků finančně nevyplatí.
 • Biopásy – u biopásů platí zákaz přejezdů přes plochu s biopásem, to zemědělcům přináší komplikace při agrotechnických přejezdech.
 • Nelesní zeleň v krajině – SZIF vyjímá z dílu půdního bloku nelesní zeleň a zkracuje o tuto plochu zemědělci dotace na plochu (SAPS).
 • Stromy – v případě uschnutí nebo pádu stromu jsou zemědělci sankcionováni, znamená to pro ně značné riziko.

Nebude znamenat zastropování počtu kontrol častější nedodržování předpisů?

Nebude. Zastropování se nedotkne kontrol, které souvisejí s problémy. Od zemědělců i kontrolujících institucí víme, že kontroly jsou často zaměřené pouze na evidence, nezřídka se dublují a hlavně neřeší reálné hospodaření v krajině či přístup ke zvířatům. Cílem zemědělské politiky by nemělo být vytvářet evidence pro evidence, ale zaručit dodržování jasných principů, které vycházejí z požadavků ochrany veřejného zdraví, spotřebitele, životního prostředí a zvířat. Cílem reformy bude zavést jednodušší kontrolní mechanismy.

Co znamená podpora rodinného podnikání?

Nejedná se o nové dotace, ale zjednodušení fungování podnikatelského subjektu, jehož jádro je tvořeno rodinnými příslušníky – ve vztahu k nástupnictví, v problematice daní či pracovního práva. Změny by se nijak nedotkly standardních pracovních vztahů se zaměstnanci, kteří nejsou rodinní příslušníci.

Jak chcete zjednodušit dotace?

Především cílenou revizí všech dotačních titulů, sběrem zpětné vazby od uživatelů a zajištěním úrovně kvality služeb tzv. SLA (Service Level Agreement) všech portálů, aplikací a informačních systému poskytovaných Ministerstvem zemědělství a podřízených organizací. Změníme zásadně pohled orgánů veřejné moci na příjemce dotací. Namísto restrikcí a kontrol budou poskytovat konzultace a vhodné programy příjemcům přímo nabízet. SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond) se změní z role kontrolora do role poradce a partnera.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
HOMOLÁČ, Luděk. Přínosy a nežádoucí důsledky Společné zemědělské politiky EU na české zemědělství. ČZU v Praze. 2015. Disertační práce. Dostupné zde.
[2]
Ministerstvo vnitra ČR. Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030, str. 40. 2020. Dostupné zde.
[3]
PETRÁŠOVÁ, Lenka. Zemědělcům nejvíc vadí byrokracie státních úřadů. Hospodářské noviny. 2020. Dostupné zde.
[4]
Euractiv. Kontrol na farmách by v budoucnu mělo být méně, nahradí je drony. 2018. Dostupné zde.
[5]
Státní zemědělský intervenční fond. SZIF připravuje nový systém kontrol, bude založený na datech z družic, tisková zpráva. 2021. Dostupné zde.
[6]
Evropský účetní dvůr. Zvláštní zpráva: Nové technologie v monitorování zemědělství. 2020. Dostupné zde.
[7]
Ministerstvo zemědělství ČR. Hodnocení činnosti Antibyrokratické komise Ministerstva zemědělství za rok 2020. Dostupné zde.
[8]
BusinessInfo.cz. Podnikatele v zemědělství drtí administrativa. Jedno zvíře registrují i čtyřikrát. 2018. Dostupné zde.