CHCI VĚDĚT VÍCE

Profesionální státní správa

Úřad má s občanem jednat jako s klientem. Přívětivě. Změňme služební zákon, aby služby státu byly odborné, kvalitní a vzájemně provázané.

Takhle to dál nejde

Stávající služební zákon nenaplnil ani jeden z deklarovaných a požadovaných cílů – odpolitizování, stabilitu a efektivitu státní správy. Je nesrozumitelný a nekoncepční, navíc podléhá neustálým změnám. Státní správa nepřitahuje kvalitní uchazeče o zaměstnání a aktivně je nehledá.[6]

V čem je problém

Státní správa je v mnoha ohledech nepružná a případné změny jsou zpravidla nesystémové a chaotické. Chybí vize, cíle pro státní správu a stabilita. Počet zaměstnanců se nepřizpůsobuje agendě, ale agenda se přizpůsobuje počtu zaměstnanců. 

Místo zeštíhlování úřadů na základě důkladné revize agend se doposud odehrávaly pouze plošné redukce počtu úředníků o určité procento bez racionálního základu.[7]

Státní správa jako celek se systematicky nevěnuje analytické práci, odborné tvorbě politik a managementu změny. 

Služební zákon nezajistil odpolitizování státní správy, naopak umožňuje snadno se zbavit nepohodlných úředníků a dosadit loajální osoby.[6]

Dnešní sekce pro státní službu na Ministerstvu vnitra není dostatečnou zárukou nezávislé státní správy. Běžným nástrojem politicky motivovaných změn se stala systemizace státních úřadů.

Stát se neumí o zaměstnance starat – úřednické zkoušky jsou v mnoha případech absurdní a pouze formální, u vzdělávacích kurzů se nedostatečně hodnotí kvalita a obsah. Práce z domova, zkrácené úvazky a moderní zaměstnanecké benefity jsou často nedostupné.[6]

Výběrová řízení nejsou dostatečně transparentní a profesionální. Stejně tak nefunguje ani systém služebních hodnocení, který je náchylný ke zneužití.[8]

Výběrová řízení jsou také složitá a zdlouhavá. Stát nemá aktivní personální politiku, aktivně nehledá talenty. Na vrcholná místa se nemohou hlásit odborníci z praxe.[10]

Zájemce o práci se předem nedozví svůj plat – odměňování není spravedlivé, srozumitelné ani dostatečně transparentní. Domněle nízké tabulkové platy lidi odrazují, ačkoliv skutečná výše odměny je často zajímavá a konkurenceschopná.[9]

Naše vize

Státní správa bude skutečně profesionální, stabilní, odpolitizovaná, a přitom štíhlá a pružná. Stát bude transparentně poskytovat moderní, srozumitelné a přívětivé služby dostupné pro všechny své občany. Státní úředník bude prestižním, odborným a váženým povoláním. 

Jak to chceme udělat?

 • Na základě inventury agend ve státní správě přebytečné agendy zrušíme, stanovíme optimální počet tabulkových míst a optimalizujeme provozní náklady. Snižování počtu úředníků nebude chaotické, ale podepřené daty. Důraz bude kladen na digitalizaci.
 • Opravíme služební zákon – zejména napravíme škody, které způsobila Babišova vláda, když usnadnila opětovnou politizaci státní správy. Provedeme další úpravy za účelem posílení odpovědnosti úředníků a větší stability státní služby (včetně financování).
 • Struktura řízení ministerstev se dvěma tzv. politickými náměstky může být zachována, dáme jí ale větší smysl. Političtí náměstci budou mít jasnou odpovědnost a jasný mandát. Politické vedení ministerstva musí být dostatečně silné, zároveň však nesmí zneužívat k politickým aktivitám státní úředníky.
 • Navrhneme zřízení nezávislého ředitelství státní služby.
 • Státní správa začne provádět proaktivní náborovou politiku a usnadní vstup odborníků z praxe. Platové podmínky pro špičkové informatiky, právníky, analytiky a další experty se budou odvíjet od trhu práce. Stát bude nabízet více nefinančních benefitů běžných v soukromém sektoru.
 • Výběrová řízení musí být transparentní, ve výběrové komisi budou nezávislí odborníci.
 • Úřednickou zkoušku upravíme, aby byla smysluplná a skutečně prokázala předpoklady uchazečů pro výkon veřejné služby. Rozšíříme vzdělávání o proklientský přístup, projektové řízení, řízení kvality a změny, etiku atd. Využijeme zkušeností EU.
 • Umožníme stáže úředníků v mezinárodních organizacích, v zahraničí, v soukromé sféře a v neziskovém sektoru. 
 • Posílíme průpravu pro tvorbu analýz, evaluací, návrhů politik nebo projektové řízení, zvláště při přípravě klíčových změn.
 • Vybrané úřady začnou metodicky sbírat zpětnou vazbu od klientů za účelem zvýšení kvality svých služeb.

Kolik na to chceme času?

Na inventuru agend – 2 až 3 roky.

Na úpravy služebního zákona – 2 až 3 roky.

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Lepší platové podmínky a nové benefity umožní perspektivní kariéru ve státní správě včetně zajímavých stáží.

Pro rodiny s dětmi

Změny ve výkonu státní správy umožní částečné úvazky, home office a další benefity. Veškerou úřední agendu vyřídí lidé z pohodlí domova.

Pro seniory

Funkční státní správa ušetří lidem čas. Strávíte na úřadech jen tolik času, kolik je opravdu potřeba.

Pro zaměstnance

Stabilita státní správy a služebního zákona znamená jistotu pro zaměstnance, zvyšování profesionality a kvality.

Pro živnostníky a podnikatele

Veškerou úřední agendu vyřídí lidé z pohodlí domova. Stát nebude chtít znovu dokládat věci, které už ví.

Pro lidi ve finanční tísni

Státní správa včas a efektivně pomůže, když se lidé ocitnou v nouzi.

Pro klienty státní správy

Inventurou agend a zrušením zbytečných agend se zjednoduší a zpřehlední právní řád.

Co pro to už děláme

 • Analyzovali jsme tristní stav dosavadního zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě a dalších souvisejících norem a dopady jejich aplikace, vyhodnotili jsme konkrétní zkušenosti z praxe..
 • Předkládáme pozměňovací návrhy ke služebnímu zákonu[3] a souvisejícím zákonům, například k zákonu o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci[11] či nominačnímu zákonu.[12]
 • Interpelujeme odpovědné členy vlády v otázkách státní služby.[4]
 • Předložili jsme pozměňovací návrhy k novele zákona o vzdělávání úředníků, které mají za cíl zvýšit kvalitu a účelnost vzdělání.[5]
 • Předložili jsme ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové návrhy na úpravu institutu klíčových míst na samosprávu. Na ústavně právním výboru jsme prosadili usnesení, které vládu vyzývá k řešení alarmující situace, kdy stát nezvládá přilákat a adekvátně zaplatit špičkové právníky a informatiky, ačkoliv právě stát realizuje nejnáročnější projekty.[14]
 • Stejně jako Evropská komise jsme upozorňovali na rizika novely služebního zákona, která snížila ochranu vrcholných úředníků před politickými zásahy. Bojovali jsme proti jejímu přijetí.[1, 2]

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Je jasné, že pokud má státní správa být tvořena prvotřídními odborníky, musí tomu odpovídat i jejich platy. Naproti tomu se významné finanční prostředky ušetří redukcí nadbytečných agend a optimalizací státní správy. Chceme v první řadě zajistit kvalitu a efektivitu státní správy, dlouhodobým cílem je i úspora celkových nákladů, nikoliv pouze propouštění úředníků a jejich nahrazení externími službami. Lze tedy očekávat zvýšení nákladů na procesní analýzy hrazené z vnitřních úspor, následně by se měly snižovat celkové náklady (například při desetiprocentním snížení nákladů na platy ve státní správě lze očekávat roční úsporu cca 10 miliard korun).[7]

Jak zajistíme, aby byla státní správa více proklientsky orientovaná?

Státní správa jen málo zjišťuje, jak je klient spokojen s jejími službami. Takový výzkum je složitý a musí se udělat metodologicky správně, jinak nevytvoří žádná užitečná data. Je to ale úkol, kterému se nelze vyhýbat. Vybrané úřady by měly zjišťovat, jak jsou lidé spokojeni s jejich službami a kde je třeba se zlepšit.

Zlepšení se přitom nemůže dít jen na úrovni jednotlivých úředníků – je jedno nakolik je úředník příjemný a otevřený, pokud vyžaduje po lidech zbytečné podklady a úkony. Proklientské tedy musí být především procesy samotné.

Nedojde navrhovanými opatřeními naopak k ještě většímu nárůstu byrokracie?

Nikoliv. Revize agend bude znamenat přehodnocení potřebnosti různých podkladů. Pomoci by měl i významný důraz na digitalizaci. Specifika jednotlivých úřadů, resp. státních institucí budou vždy rozhodující, a tedy zohledněna. Například oblast dalšího vzdělávání bude přizpůsobena konkrétnímu oboru činnosti daného úřadu nebo instituce.

Jak posílíme nezávislost státní služby?

Upravený zákon o státní službě s jasnými pravidly nebude možné obcházet a sám jako takový bude garantovat nezávislost státní služby. Zamezíme účelovým zásahům do systemizace a odvolávání nepohodlných profesionálů, které zejména Babišova vláda novelou zákona o státní službě usnadnila. Při výběru nových úředníků budeme naopak důsledně preferovat odbornost v transparentních výběrových řízeních. Politické vedení ministerstev a státní služba se musí vhodně doplňovat při jasně definovaných mezích, političtí nominanti tudíž nemohou proplouvat z jedné role do druhé, jak je za současné vlády běžné.

Čím učiníme státní správu atraktivnější pro zájemce o státní službu?

Kromě konkurenceschopných platů bude státní správa nabízet i další benefity – vzdělávání, flexibilní úvazky, zahraniční zkušenosti atd. Zájemce o práci ve státní správě bude mít jasnou informaci o tom, jaký může očekávat plat.

Proč jsou tyto změny potřebné?

Česká republika v mezinárodních srovnáních kvality a výkonnosti státní správy stále propadá. Je z tohoto pohledu kritizována i Evropskou komisí. Kvalitní státní správa je nezbytná k vytvoření dobrého podnikatelského prostředí i dobrých podmínek pro život v zemi obecně.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Piráti. Novela zákona o státní službě může vést k dalšímu upevnění moci vlády v demisi. 2018. Dostupné zde.
[2]
Piráti. Ivan Bartoš: Zákon o státní službě má ukrojit další kus z nezávislosti státních úřadů. 2018. Dostupné zde.
[3]
Poslanecká sněmovna. Novela zákona o státní službě. 2019. Dostupné zde.
[4]
Poslanecká sněmovna. Interpelace. 2018–2019. Dostupné online: 19. 4. 2018, 7. 3. 2019, 26. 9. 2019, 7. 11. 2019.
[5]
Poslanecká sněmovna. Novela zákona o úřednících územních samosprávných celků – EU. 2021. Dostupné zde.
[6]
Ministerstvo vnitra ČR. Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě. 2019. Dostupné zde.
[7]
Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2019. 2020. Dostupné zde.
[8]
ERBSOVÁ, Hana. Zákon o státní službě: dobrý sluha, nebo špatný pán? Právní rádce. 10. 6. 2016, s. 64. Dostupné zde.
[9]
Praha. Srovnání tabulkových a reálných platů na MHMP. 2021. Dostupné zde.
[10]
§ 55 až § 58 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
[11]
Poslanecká sněmovna. Sněmovní tisk 418/0, část č. 1/4 Novela zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. 2019. Dostupné zde.
[12]
FARSKÝ, Jan. Vládní změna nominačního zákona je bezzubý paskvil. 2019. Dostupné zde.
[13]
Poslanecká sněmovna. Zápis z jednání č. 85 ústavně právního výboru (31. března 2021). 2021. Dostupný zde.