Vládní tým

CHCI VĚDĚT VÍCE

Předseda vlády
Ivan Bartoš.jpg

IVAN BARTOŠ

Poslanec, předseda Pirátské strany, odborník na veřejnou správu a regionální rozvoj, doktor informačních věd, systémový architekt

„Česká republika má obrovský potenciál, nespočet šikovných lidí, krásnou krajinu. Zaslouží si mít konečně i důvěryhodné kompetentní vedení země, které si bude tohoto potenciálu vážit, dokáže ho rozvíjet a zajistit pro všechny občany bez rozdílů prosperitu a bezpečí. Toho lze docílit jen skrz efektivní moderní férový stát, který bude respektovat svobodu jednotlivců a nebude nikoho zbytečně šikanovat. Ale který dokáže účinně pomoci v krizi a garantovat všem podmínky pro důstojný život. Takový stát nevznikne ze dne na den. Je třeba tvrdé práce, otevřené politiky založené na datech, demokratických principech, spolupráci a dialogu. To platí hlavně pro vládní tým, v jehož čele budu stát, který se musí opírat o odborné znalosti, mít jasný cíl, dokázat si získat důvěru občanů a hlavně k nim přistupovat s respektem, pokorou a myslet vždy pouze a jedině na jejich zájmy. Tak lze vrátit lidem budoucnost, kterou si zaslouží.“


Finance
Věslav Michalik.png

VĚSLAV MICHALIK

Náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast financí, starosta Dolních Břežan

„Státní finance jsou v bezprecedentním rozvratu. Stát utrácí ročně stovky miliard na dluh, který rychle roste. Chtěl bych během volebního období změnit tento trend. Zahájit výraznou konsolidaci veřejných financí a přestat zadlužovat příští generace. Podnítit dynamický růst a modernizaci ekonomiky prostřednictvím investičního balíčku Bilion pro republiku. Zachovat stávající úroveň veřejných služeb.“


Lukáš Wagenknecht.png

LUKÁŠ WAGENKNECHT

Senátor, ekonom a expert v oblasti finančního řízení a auditu

„Hlavní výzvou v oblasti financí bude především stabilizace veřejných rozpočtů, které se vinou vlády i pandemie propadly do astronomických dluhů. Nechci, aby po nás naše děti dostaly stát v takovémhle stavu. Současně bude potřeba pracovat na systémových reformách, které poslední vlády zásadně podcenily. Ať jde o oblast reformy účetnictví, daňového systému nebo procesy schvalování a kontroly veřejných výdajů. Vedle toho prosazuji i opatření vedoucí k větší transparentnosti jako například vymahatelnost odpovědnosti za rozhodování úředníků a politiků či snadnější kontrolu veřejných výdajů.“


Školství, mládež a tělovýchova
Lukáš Bartoň.jpg

LUKÁŠ BARTOŇ

Poslanec, expert pro oblast školství, bývalý vysokoškolský pedagog

„Vzdělávání je investice do naší vlastní budoucnosti a jedna z nejvyšších hodnot, kterou může člověku náš stát dát. Vzdělaný člověk má nejen obrovskou výhodu na trhu práce a je tahounem ekonomiky, ale především je stabilní součástí společnosti. Vzdělání je cestou k úspěchu a spokojenému životu. Mou vizí je proto neustálé zlepšování podmínek pro vzdělávání, které bude vstřícné ke každému jednotlivci, rozmanité a bude odpovídat potřebám 21. století. S tím i souvisí nastavení adekvátních podmínek pro naše pedagogy.“


Mikuláš Bek.png

MIKULÁŠ BEK

Senátor, předseda výboru pro záležitosti Evropské unie, bývalý rektor Masarykovy Univerzity

„Hodně se dnes mluví o rovnosti příležitostí ve vzdělávání. To je správné, ale je to málo. Stejně důležité je otevřít diskusi o kvalitě – kvalitě jednotlivých institucí i vzdělávacího systému jako celku. Kvalita bývá definována jako přiměřenost účelu. A účelem školy je vychovávat sebevědomé, svobodné občany, kteří se profesně uplatní v rychle se měnícím světě, jehož budoucí podobu dnes jen tušíme.“


Petr Gazdík.jpg

PETR GAZDÍK

Poslanec, člen školského výboru Sněmovny, pedagog a bývalý radní pro školství ve Zlínském kraji

„Vzdělávání v České republice je nutné modernizovat a přizpůsobit výzvám, které přicházejí ve 21. století. Považuji za více než potřebné motivovat nejen učitele k výuce, ale především žáky ke vzdělávání. Umožnit jim svobodnější přístup k výuce, aby si právě oni mohli určovat směr, kterým se chtějí vzdělávat. To znamená, že naše středoškolské vzdělávání musí být prostupnější a umožňovat širší škálu možností pro každého žáka. Do škol se musí vrátit více praxe a vzdělávání učitelů musí projít revoluční změnou, která bude určovat právě styl výuky pro další desetiletí. Za zásadní považuji ambice naší koalice odstranit vzrůstající nerovnosti dětí v přístupu ke vzdělávání.“


Andrea Hoffmannová.png

ANDREA HOFFMANNOVÁ

Náměstkyně primátora pro školství a sport v Ostravě, pedagožka

„Vzdělání našich dětí musí být priorita. Jako náměstkyně primátora pro školství a sport v Ostravě se proto věnuji mimo jiné zavádění inovativních přístupů do místních škol. I na celostátní úrovni chci prosazovat investice do vzdělání, aby děti výuka bavila a měly znalosti potřebné pro 21. století včetně kritického a kreativního myšlení či schopnosti řešit problémy. Zásadní je také zajistit důstojné platy učitelů a navrátit povolání prestiž, kterou si zaslouží. Chci posílit i personální kapacity na školách tak, abychom dokázali pro žáky zajistit rovné příležitosti a odstranili negativní jevy jako je šikana či předčasné odchody ze vzdělávání.“


Vít Šimral.png

VÍT ŠIMRAL

Zastupitel a člen Rady hlavního města Prahy pro oblast školství, sportu a podpory podnikání

„Resort školství trpí stejnými neduhy jako zbytek české veřejné správy: je podfinancovaný, nedostatečně personálně vybavený a svázaný regulacemi, které ztěžují změny v jeho fungování. Já chci, aby české školství bylo připraveno na všechny změny, invence a revoluce, jež nás v 21. století čekají. Budu usilovat o vzdělávací systém, který pomůže všem bez výjimky - těm, kdo se narodí v 2+kk na periferii, stejně jako těm, kdo se narodí v 10+1 v centru. Který pomůže stejně Bruntálu jako Praze. Holkám jako klukům, stejně mladým jako starým, atletům jako nadšencům do matematiky. Nikdo nesmí zůstat pozadu, protože na tom tratí celá společnost.“


Zdravotnictví
Michaela Matoušková.png

MICHAELA MATOUŠKOVÁ

Radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví, starostka Řečan nad Labem

„Český zdravotnický systém čelil za poslední rok pandemie obrovskému náporu. Před nastupující vládou bude velká výzva zdravotnictví stabilizovat nejen po finanční stránce, ale také se důkladně připravit na jakékoliv další vlny pandemie, či obdobné hrozby do budoucna. Musíme zajistit skutečně chytrý systém trasování, a především dostatek personálu a technického vybavení ve zdravotnictví. Digitalizací zdravotnictví můžeme lidem zjednodušit přístup ke zdravotní péči a urychlit procesy, které dnes zpomaluje zbytečná administrativa. Musíme zajistit dostupnou zdravotní péči v regionech, na venkově a zaměřit se na odstranění rozdílů, které dnes rostou právě v dostupnosti k zubaři, praktikovi nebo k odborné léčbě. V koordinaci s MŠMT také musíme změnit systém vzdělávání lékařů i nelékařských profesí ve zdravotnictví.“


Karel Zitterbart.png

KAREL ZITTERBART

Senátor, člen zdravotního výboru, dříve dětský onkolog, nyní praktický lékař

„Zdravotní péče musí být dostupná a efektivní, cesta k léčbě přímá a podpora prevence účinná. Z výčtu navrhovaných řešení bych uvedl projekt eŽádanky, který umožní sledovat čekací dobu k vyšetření, a následně zlepšovat dostupnost péče. Stran prevence bych vyzdvihnul bonusový program pro občany, motivující k účasti na preventivních prohlídkách, a rozvoj programů duševního zdraví a preventivní péče ve stomatologii, zejména u dětí. Pandemie nám též ukázala, že je nezbytné posílit veřejné zdravotnictví a Státní zdravotní ústav transformovat do silné a moderní instituce.“


Doprava
Ondřej Polanský.jpg

ONDŘEJ POLANSKÝ

Poslanec, expert na dopravu a IT systémy, místopředseda Podvýboru pro dopravu

„Prosazuji koncepční řešení výstavby komunikací po vzoru Švýcarska a Rakouska, s jasným financováním a plánováním nejméně na dalších 20 let podle potřeb občanů, průmyslu i mezinárodních závazků. Budování infrastruktury chápu jako nadstranický a nadčasový obor, kde mají mít fakta zelenou a klíčový je široký veřejný konsensus a zájem občanů. Úspěch ministra dopravy by se neměl měřit počtem přestřižených pásek u nových silnic a dálnic, nýbrž kvalitou a provázaností dopravní sítě. Odmítám zběsilé betonování, kterého jsme byli často svědky v minulých dekádách, chci chytré propojování, které zajistí rychlou a efektivní dostupnost pro všechny.“


Martin Půta.png

MARTIN PŮTA

Hejtman Libereckého kraje, expert hnutí v oblasti dopravy

„Prioritou budou investice do dálnic, silnic a železnic, za významné považuji systém kontroly jejich efektivnosti a využití národních a evropských zdrojů s hlavním cílem dokončení dálniční sítě a propojení Česka se sousedními zeměmi. Česká Republika potřebuje dlouhodobý program modernizace železnice, která do hodiny propojí Prahu s krajskými městy a zkrátí cestu mezi regiony. Mezi vlaky, autobusy a městskou dopravou vytvořit spolupracující, rychlý a kvalitní dopravní systém nabízející alternativu individuální silniční dopravě bez ohledu na to, zda ji platí stát, kraje nebo obce. MD bude dlouhodobě finančně podporovat rozvoj a opravy krajských silnic a výstavbu obchvatů. MD potřebuje svého ministra na plný úvazek.“ Pozn: Pro případnou nominaci Martina Půty na post ministra je podmínkou jeho očištění v běžícím soudním řízení.


Práce a sociální věci
Marek Hilšer.png

MAREK HILŠER

Senátor, místopředseda výboru pro sociální politiku

„Budeme usilovat o dostupnější bydlení. Je třeba posílit pravomoci a pomoc obcím tak, aby se mohly aktivně podílet na realizaci projektů směřujících k vytváření dostupného bydlení. To chceme umožnit prosazením zákonu o podpoře bydlení, který vytvoří rámec pro podporu výstavby dostupných a sociálních obecních bytů. Musíme se také vážně zabývat důchodovou reformou, abychom zajistili funkční důchodový systém a důstojné důchody pro seniory.“


Věra Kovářová.jpg

VĚRA KOVÁŘOVÁ

Poslankyně parlamentu ČR, expertka hnutí na oblast sociální politiky

„MPSV je ministerstvem s nejvyššími finančními výdaji. O to více je zapotřebí nakládat s nimi efektivně a cílit je na lidi, kteří sociální podporu skutečně potřebují. Prioritou zůstává komplexní změna důchodového systému a jeho udržitelnosti pro budoucí generace. Musíme na jedné straně podporovat aktivní zapojení seniorů do ekonomického i sociálního života, na druhé straně jim ale také zajistit možnost klidného odpočinku v pohodlí domova. Je třeba nabídnout účinnou pomoc všem, kteří se ocitnou v těžké životní situaci – ať už v důsledku nemoci, úrazu, ztráty zaměstnání, nebo rodinné či jiné životní krize. Také musíme podat pomocnou ruku lidem v exekuci, podporovat ohrožené sociální skupiny, systematicky řešit krizi s bydlením atd. Rychlá a efektivní pomoc může předejít pádům rodin do chudoby.“


Olga Richterová.jpg

OLGA RICHTEROVÁ

Poslankyně se specializací na sociální a zdravotní problematiku, 1. místopředsedkyně Pirátské strany

„Jde o ministerstvo, s nímž se v průběhu života setká každý z nás. Dnes je to „kolos“: měl by to však být tým, který zajišťuje efektivní řešení pro lidi v různých životních situacích. Má dávat přehledné podmínky pro zaměstnance i zaměstnavatele, podporu částečným úvazkům, důraz na celoživotní vzdělávání; ale i pomáhat po úrazu, ve stáří, když hledáte školku s malými dětmi, potřebujete invalidní důchod, ocitnete se v dluhové pasti či třeba když se chcete postarat o stárnoucí rodiče. Chci MPSV, které systémově předchází větším potížím a pádům na dno, které jde ke kořenu problému. Vyjde to levněji než hašení požáru, až když se problém rozšíří. Usiluji o veřejnou správu, kde obec, kraj a stát dbají na provázanost toho, co pro občany dělají. Ve společnosti, která je dlouhodobě stabilnější, jsou lidé spokojenější, mají větší důvěru v demokracii a potenciál většiny lidí je využíván naplno. Současně dostává maximální prostor kreativita a činorodost jednotlivců, kteří mají důvěru ve spravedlivý přístup ke každému.“


Spravedlnost
Zdeněk Hraba.png

ZDENĚK HRABA

Senátor, předseda Stálé komise pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, místopředseda Ústavně-právního výboru a advokát

„Naší justici chybí instituty zajišťující skutečnou nestrannost rozhodování. K jeho posílení přispěje třeba elektronizace celého systému, ať už jde o zavedení elektronického spisu, o průběžnou analýzu způsobu rozhodování jednotlivých soudců anebo o skutečnou obranu proti zjevné podjatosti soudu při vedení sporu. Důvěru občanů v justici pomůže vrátit i modernizace procesních předpisů nebo třeba trestních sazeb, například vyloučením podmínečných trestů u některých násilných trestných činů. Ty jsou mnohdy trestány mírněji než činy proti majetku. A to je na čase změnit.“


Jakub Michálek.jpg

JAKUB MICHÁLEK

Poslanec a předseda poslaneckého klubu Pirátů, expert na ústavně-právní záležitosti, právník

„Veřejnost hodnotí jako jeden ze základních problémů země míru korupce. To byla i jedna z věcí, proč jsem šel do politiky – naši lidé si zaslouží férový stát bez šíbrů a tunelování. Peníze mají jít třeba do školství či zdravotnictví, ne do kapes prospěchářů. Mnoho let se snažím zlepšit transparentnost v politice i ve fungování úřadů a tvrdě omezovat prostor pro korupci či politické trafiky. To je mým hlavním cílem i v dalším volebním období.“


Stanislav Polčák.png

STANISLAV POLČÁK

Europoslanec, dlouholetý advokát a bývalý předseda Ústavně-právního výboru PSP ČR

„Resortu Ministerstva spravedlnosti musí být vrácena důvěra veřejnosti, že naše justice není účelově politizovaná. Pokládáme za zásadní přijmout klíčové právní předpisy, na které justice čeká vlastně už desítky let. Nové procesní řády, garantovat postavení státního zastupitelství, změnit exekuční a insolvenční zákony, pomoci lidem v nouzi i obětem trestné činnosti, ovšem zároveň svými kroky nepodlamovat míru vymahatelnosti práva. Chci změnit pravidla odškodňování za nezákonná rozhodnutí a úřední šlendrián tak, že bude např. o zadostiučinění rozhodovat soud ihned v původním řízení. Je nepochybné, že ministr spravedlnosti musí iniciovat diskusi o změně soudní soustavy a dalších ústavních změn, jež budou dále garantovat nezávislé postavení justiční moci. Česká republika se svou justiční soustavou zůstane i nadále demokratickým právním státem, hodnotově zakotveným v euroatlantických vztazích.“


Obrana
Jan Farský.jpg

JAN FARSKÝ

Předseda poslaneckého klubu STAN, od roku 2010 člen stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO

„Armáda je oporou celé zemi v případě krize, v dobách klidu ji musíme být oporou my. V souladu s koncepčními dokumenty a našimi mezinárodními závazky do konce volebního období budeme dávat 2 procenta na obranu. A z toho minimálně 20 procent na vývoj. Armáda se stane významným modernizačním hybatelem země. Jako významný investor a vzdělavatel zvýší kvalitu života v oslabených regionech. Investice do obrany jsou povinností, na rozumných investicích vydělá celá společnost dvakrát.“


Zahraničí
Martin Dvořák.png

MARTIN DVOŘÁK

Diplomat, bývalý primátor města Hradec Králové

„Zásadní výzvou pro českou zahraniční politiku je důkladně připravit a zvládnout se ctí předsednictví Rady EU a dosáhnout toho, že česká zahraniční politika bude jednotná, koordinovaná, čitelná a srozumitelná. Musíme udržet a posilovat naše zakotvení v transatlantickém společenství, dodržovat naše závazky a povinnosti vůči EU a NATO, kde chceme být respektovaným partnerem a nikoli černým pasažérem a vrátit do naší zahraniční politiky důraz na obranu lidských práv, abychom obnovili naši pošramocenou prestiž ve světě.“


Jan Lipavský.png

JAN LIPAVSKÝ

Poslanec, expert na zahraniční vztahy a obranu

„Naše prosperita stojí na vzdělání, pracovitosti, vynalézavosti, zájmu o moderní technologie a schopnosti vyvážet zboží s vysokou přidanou hodnotou do zahraničí. Potřebujeme se proto umět v zahraniční prodat, navázat tam vztahy a přivést do Česka zpět kvalitní knowhow. Zároveň se musíme pevně opírat o hodnoty demokracie a právního státu a orientovat se na ty partnery, kteří je s námi sdílejí.“


Vnitro
Lukáš Kolařík.jpg

LUKÁŠ KOLÁŘÍK

Poslanec, expert na oblast vnitra a vnitřní bezpečnosti

„Ve Sněmovně se věnuji tématům spojeným s vnitřní bezpečností a sociálně patologickými jevy. Dobře tak vím, že bezpečnost Česka je v mezinárodním srovnání vysoká, nicméně budoucí ministr vnitra se bude potýkat s několika problémy, které vyplývají z technologického vývoje, geopolitických změn i vývoje zahraniční a domácí politiky. Tyto bude nutné neodkladně řešit posílením příslušných míst finančně, odborně, i personálně.“


Vít Rakušan.jpg

VÍT RAKUŠAN

Poslanec, člen Bezpečnostního výboru Sněmovny, bývalý starosta Kolína

„Ministerstvo vnitra chci vnímat jako ministerstvo bezpečí, akceschopné záchranné složky, kvalitně připravené krizové scénáře. Funkční, rychlá, efektivní digitalizovaná státní správa – to vše je agenda ministerstva vnitra, která je nutná co nejdříve posunout o několik kroků vpřed.“


Informatika
Ondřej Profant.png

ONDŘEJ PROFANT

Poslanec, expert v oblasti IT, veřejné správy a zakázek

„Mou vizí je zastřešení IT napříč veřejnou správou a vytvoření týmu, který bude zajišťovat metodickou i věcnou podporu úřadů při zadávání, vedení a koordinaci IT projektů a bude napomáhat plné digitalizaci procesů veřejné správy. Důležité jsou i průběžné změny legislativy, aby odpovídala digitálním potřebám. Chci klást důraz na kybernetickou bezpečnost. Nesmí se opakovat například situace, kdy byla v roce 2020 vlivem škodlivého softwaru paralyzována celá nemocnice v Benešově. Národní ústav pro kybernetickou a informační bezpečnost musí umět reálně pomoci jednotlivým institucím dosáhnout kvalitního zabezpečení.“


Viktor Vojtko.jpg

VIKTOR VOJTKO

Náměstek primátora Českých Budějovic pro oblast IT, školství, sociální věci a cestovní ruch, vysokoškolský pedagog

„Služby státu občanům musí fungovat jako propojený systém, který lidem usnadní život, ale zároveň je i dobře zabezpečený. A protože to není jen o softwaru a hardwaru, musí s tím jít ruku v ruce i promyšlené a dobře připravené změny stávajících procesů a pravidel. Mou ambicí je pomoci tomu, takový systém pro občany vybudovat.“


Zemědělství
Pavel Čížek

PAVEL ČÍŽEK

Místostarosta Spáleného Poříčí, expert v oblasti zemědělství, agronom a autor projektu 1000 a 1 cesta pro krajinu

„České zemědělství potřebuje dlouhodobou stabilitu. Zároveň nemůže být ministerstvo zemědělství, jako dosud, jen ministerstvem rozdělování dotací, ale i ministerstvem venkova a zdravé krajiny. Chceme motivovat zemědělce především ke zlepšování úrodnosti půdy, neboť jen to zajistí kvalitní produkci i v budoucnosti. Proto snížíme byrokracii a podpoříme například pěstování meziplodin, protierozní opatření, obnovu meliorací, snížení používání pesticidů a zpomalování odtoku vody a rozšíření ekologického zemědělství.“


Radek Holomčík.jpg

RADEK HOLOMČÍK

Poslanec, místopředseda Zemědělského výboru PSP

„Je třeba podporovat pestrost krajiny, zemědělství, lesnictví i zpracovatelství. Zaměřím se na podporu lokálního zpracovatelství, zkracování produkčně-distribučních řetězců a větší využití lokálních potravin ve veřejném stravování. Ruku v ruce s tím chci v co největší míře snižovat míru byrokratické zátěže, a to zejména tam, kde demotivuje od šetrného hospodaření v krajině. Je důležité podporovat ekologické zemědělství a ekologizaci zemědělství konvenčního a začít celkový detox krajiny. A to nikoliv šikanou, ale pozitivní motivací. Jako klíčová opatření vidím digitalizaci resortu a vytvoření funkční sítě poradenství. Pořádek musíme udělat ve státních lesích, které jsou teď spíš v rukou obchodníků se dřevem, než lesníků.“


Životní prostředí
Dana Balcarová.png

DANA BALCAROVÁ

Poslankyně, expertka na životní prostředí se zaměřením na agendu změny klimatu a udržitelný rozvoj, předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP

„Mým dlouhodobým cílem je zdravá odolná krajina plná pestrých druhů rostlin i zvířat. Zelená moderní města místo betonových výhní, dostatek vodních zdrojů spolu s bohatou úrodnou půdou a čistým příjemným prostředím, kde se bude lidem komfortně žít.“


Lukáš Blažej.jpg

LUKÁŠ BLAŽEJ

Zastupitel města Ústí nad Labem, expert na právo životního prostředí a transparenci

„Celý svět snižuje své emise skleníkových plynů kvůli tomu, že globální oteplování představuje existenciální hrozbu pro lidskou civilizaci. Máme velmi málo času na to, abychom snížili svůj podíl na vypouštěných emisích a zároveň abychom se připravili na extrémy počasí, které nás čekají. V příštím volebním období bude MŽP rozdělovat přes 40 miliard z Fondu spravedlivé transformace, v dalších letech nás čekají investice v řádu stovek miliard díky Zelené dohodě pro Evropu. To je třeba využít. MŽP nicméně musí řešit také znečištěné ovzduší, které nám všem snižuje délku života; dostupnost pitné kvalitní vody; nebo například úbytek biodiverzity, který může být dalším existenciálním rizikem.“


Jana Krutáková.jpg

JANA KRUTÁKOVÁ

Poslankyně, členka výboru pro životní prostředí a expertka na odpadové hospodářství

„V resortu bych se chtěla zaměřit na širokou oblast dopadů změny klimatu, která je bohužel z mého pohledu řešena velmi chabě. Současný způsob hospodaření v krajině a životní styl obyvatel jsou příčinami nedobrého stavu životního prostředí v naší zemi a vláda, která podporuje velkoplošné zemědělství, tomu ještě takříkajíc jde naproti. Při své práci se chci zaměřit zejména na oblast hospodaření s vodou v krajině, ale také na zásobování obyvatelstva vodou a tolik důležitou legislativní ochranu pitné vody, protože pitná voda se nesmí stát cenným zbožím. Za další klíčové oblasti považuji odpadové hospodářství a ochranu ovzduší – sem spadá otázka ukončení těžby uhlí, ochrana přírody a krajiny, efektivní recyklace – bez tohoto se na cestu k udržitelnosti bohužel nevydáme.“


Lukáš Vlček.jpg

LUKÁŠ VLČEK

Náměstek hejtmana Vysočiny pro oblast životního prostředí a zemědělství, bývalý starosta Pacova

„Ochrana životního prostředí musí být brána jako celospolečenské téma, které se prolíná do všech oblastí našeho života. Chtěl bych se více věnovat tématům jako je oběhové hospodářství, kvalitní a dostupné zdroje pitné vody, péče o krajinu v post kůrovcové době a modernizaci české energetiky. Z pohledu legislativy je mojí ambicí zjednodušit současné „zaplevelené“ právní normy v oblasti životního prostředí. Stát musí hrát v ochraně životního prostředí silnější roli.“


Průmysl a obchod
Josef Bernard.jpg

JOSEF BERNARD

Náměstek hejtmanky Plzeňského kraje, bývalý ředitel Škoda Transportation

„Budoucí prosperita naší země se odvíjí od způsobu, jakým budeme podporovat domácí průmysl. Digitalizace, robotizace, elektromobilita, trvale udržitelný rozvoj a eliminace vysoké závislosti na fosilních palivech nás v nejbližších letech budou v průmyslu a energetice intenzivně provázet. Bude také nutné podpořit posun firem od subdodavatelských k těm, co vyrábí vlastní produkty s vyšším podílem inovací a pod vlastní značkou. Významnou pomoc od nás zasluhují především malé a střední firmy, jejichž vznik a provoz v současné době dusí především přebujelá byrokracie a nedostatečná podpora státu.“


Martin Jiránek.jpg

MARTIN JIRÁNEK

Poslanec, expert pro oblast průmyslu a obchodu, podnikatel, analytik, mentor začínajících podnikatelů

„Cesta k vyšší prosperitě Česka vede přes změnu struktury hospodářství a podnikatelského prostředí. Dobře zvládnuté a podporované inovace, výzkum, digitalizace, robotizace, automatizace a transformace energetiky nabízí velkou příležitost změnit naší ekonomiku z ekonomiky levné na ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, tedy s vyšším počtem firem vyvíjejících a vyrábějících vlastní koncové produkty či dodávajících inovativní služby. To přinese vyšší zisky firem i vyšší mzdy zaměstnanců. Podnikatelské prostředí zase potřebuje větší stabilitu a předvídatelnost, omezení byrokracie i regulací a propodnikatelskou efektivní státní správu, která vnímá podnikatele jako partnery a ne podezřelé. Chci, aby bylo ministerstvo průmyslu u obou těchto změn tahounem.“


Petr Třešňák.png

PETR TŘEŠŇÁK

Poslanec, expert na oblast průmyslu a obchodu se zaměřením na energetiku, bývalý starosta Mariánských lázní

„Chci ministerstvo, které je silné, propodnikatelské a které bude skutečně aktivní v propojování byznysu s akademickou a veřejnou sférou, bude jednat s ohledem na životní prostředí, změnu klimatu a udržitelný rozvoj. Především pak bude implementovat dlouhodobé strategie v digitalizaci, inovacích či energetice - cesta k uhlíkové neutralitě a transformace na čistou energetiku nesmí být hrozbou, ale naopak příležitostí pro české podnikatele a celé hospodářství. Náš program jsme nazvali Mozkovna místo montovny. Chceme chytré, k přírodě šetrné hospodářství s vyšší přidanou hodnotou.“


Místní rozvoj
Eliška Olšáková.png

ELIŠKA OLŠÁKOVÁ

Expertka na veřejnou správu, starostka Valašských Klobouk a členka Rady Sdružení místních samospráv ČR

„Považuji za nezbytné mnohem intenzivněji propojit státní orgány se samosprávou, navázat komunikaci s kraji, městy i obcemi, která dnes není ani na dostačující úrovni. Máme zkušenosti s tím, jak má místní rozvoj probíhat, problémy známe z praxe, a pokud dostaneme důvěru, chceme je začít řešit i na úrovni státu. Stát musí začít intenzivně řešit regionální nerovnosti a vylidňování venkova. Připravit novou strategii pro rozvoj venkova i pracovní příležitosti. Co nejdříve je třeba opravit stavební právo, zrychlit výstavbu infrastruktury a přispět k lepší dostupnosti bydlení. K tomu je potřeba posílit finanční nezávislost samospráv, protože místní vždycky vědí lépe, na co jsou peníze potřeba, a zaměřit se na rozvoj českého venkova a odlehlých regionů, na jejichž specifické problémy se v centru republiky často nebere zřetel.“


Ondřej Profant.png

ONDŘEJ PROFANT

Poslanec, expert v oblasti IT, veřejné správy a zakázek

„Ministerstvo by se mělo konečně skutečně zaměřit na regionální rozvoj a pomocí nástrojů regionální politiky zastavit další „rozevírání nůžek“ mezi kraji. Resort by měl fungovat ideálně jako ministerstvo veřejné správy, které zastřeší klíčové agendy. Tedy poskytne centrální datové zdroje, software a jednoduché metodické pokyny tak, aby obce měly co nejméně práce a celý proces byl přívětivý i pro občany. Samozřejmostí pak má být efektivita a průhlednost veřejných zakázek, digitalizace či omezování byrokracie.“


Adam Zábranský.png

ADAM ZÁBRANSKÝ

Radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti

„Dobré bydlení je základ kvalitního života a předpoklad pro řešení řady sociálních problémů. Stát dnes řeší tuto otázku absolutně nedostatečně, ať už z hlediska rychlosti výstavby či zajištění dostupného bydlení pro lidi. Chci zlepšit legislativu v této oblasti, rozhýbat spolupráci s klíčovými partnery a úřady i odstranit ubíjející byrokracii. Česko potřebuje zákon o podpoře v bydlení, který povede k efektivnější pomoci lidem v bytové nouzi ze strany obcí. Neřešení bytové nouze nás stojí několik miliard ročně.“


Kultura
Roman Bělor.png

ROMAN BĚLOR

Ředitel festivalu Pražské jaro

„Česká kultura má v řadě oborů světovou úroveň, zároveň však také rozsáhlý nevyužitý či spící potenciál. Kultura potřebuje kreativní audit legislativního a ekonomického prostředí, v němž její různé formy působí, a to od definování statusu svobodného umělce až po aktualizaci podmínek činnosti příspěvkových organizací. Efektivní centrální financování kultury je nemožné bez informované a trvale pěstované návaznosti na kulturní aktivity regionů, měst a obcí. Česká kultura zastupovaná MK ČR musí sebevědomě a definitivně vystoupit ze stínu tzv. silových resortů. Měřeno významem je totiž jedním z nich a má co nabídnout v rovině ekonomické i duchovní nám i světu.“


Lucie Cirkva Chocholová.png

LUCIE CIRKVA CHOCHOLOVÁ

Zastupitelka Středočeského kraje a předsedkyně výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch

„V kultuře jsem zastáncem participativního přístupu a koncepčních řešení. Není možné kulturu řídit direktivně, ale naším úkolem je vytvářet rámec, ve kterém bude moci kultura fungovat svobodně a bez politických tlaků. Úkolem každého ministra by mělo být propojování všech aktérů působících v kultuře. Proto prosazuji právní formu veřejné kulturní instituce, která umožní odpolitizovaní a efektivnější fungování příspěvkových organizací. Z pozice ministerstva je také třeba více podpořit kulturu v regionech a minimalizovat rozdíly mezi stávajícími příspěvkovými organizacemi a dalšími oblastmi v kultuře. Důležitá je rovněž reforma památkové péče. Zásadní změny ale nebude možné realizovat bez navýšení rozpočtu, cílem by mělo být 1 procento pro kulturu.“


Ondřej Chrást.png

ONDŘEJ CHRÁST

Zastupitel na Praze 6, projektový manažer v oblastech kultury a vzdělávání, vysokoškolský pedagog

„Resort by neměl kulturu řídit a ovládat, ale spíše motivovat a povzbuzovat. Pro kulturu je konečně třeba vytvořit právní i společenský rámec a takové podmínky, aby mohla svobodně růst a rozvíjet se, ale také kvalitně uchovávat a interpretovat dědictví našich předků v paměťových institucích. Resort i kvůli častému střídání ministrů výrazně stagnuje, je třeba mu přinést stabilitu a konečně nastartovat desítky let slibované reformy. Má to smysl - vždyť kulturní a kreativní odvětví se již dnes podílí na HDP EU více než 5 procent, jsou zdrojem inovací a zaměstnávají napříč Evropou více jak 12 milionů lidí. Kultura hraje také neodmyslitelnou roli v cestovním ruchu, který je sám o sobě dalším velkým příjmem státní pokladny a podílí se více jak 3 procenty na celkovém HDP republiky.“


lacina_svetlejsi.jpg

JAN LACINA

Místostarosta Prahy 6 pro správu majetku, kulturu, sport a volný čas, člen Výboru pro kulturu a cestovní ruch hl. města Prahy, místopředseda představenstva Obecní dům a.s., producent, scenárista a režisér

„Jako zásadní cíl vidím posílení prestiže resortu kultury tak, aby byl vnímán jako „silový resort“, a aby se křeslo ministra kultury po příštích čtyřech letech nerozdělovalo jako poslední, ale mezi prvními, jak to známe třeba z Francie. Recepty jsou známy, jde o to je uvést do života: vznik veřejné instituce v kultuře, posílení financování na 1 procento z rozpočtu bez transferu církvím, restart a zásadní modernizace dotačních programů, posílení segmentu kreativních průmyslů, a pak můj osobní cíl – trvale udržitelné financování médií veřejné služby a změna volby mediálních rad tak, aby byla zajištěna jejich skutečná nezávislost.“


David Smoljak.png

DAVID SMOLJAK

Senátor, člen Stálé komise pro sdělovací prostředky, Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, publicista a scénárista

„Chceme dosáhnout přijetí zákona, který posílí nezávislost České televize a Českého rozhlasu na politické moci. Máme nejlepší média veřejné služby ze všech zemí Visegrádu a nesmíme si je v žádném případě nechat extrémisty a populisty zničit. To považuji za absolutní prioritu.“


Záležitosti EU
Radim Sršeň.png

RADIM SRŠEŇ

Zástupce ČR v Evropském výboru regionů, vysokoškolský učitel evropských studií a diplomacie, starosta Obce Dolní Studénky, místopředseda Sdružení místních samospráv ČR a neuvolněný radní Olomouckého kraje

„Již za rok nás čeká historicky druhé předsednictví v EU, což je unikátní příležitost, která přichází jednou za 14 let, a umožňuje nastolovat celoevropská témata a prosazovat naše zájmy v EU. Rádi bychom ji plně využili a odvrátili hrozící ostudu. Potřeba konzistentního postoje vůči EU a podstatně lepší schopnost prosazovat české zájmy na půdě EU je ostatně i důvodem vzniku nového ministerstva, Evropa jsme “my”, nikoliv “oni”. Jedním z důležitých úkolů je také podstatně lepší koordinace evropských fondů, která je u nás stále více chaotická, o čemž svědčí např. projednávání Národního plánu obnovy či klikací soutěž na projekty nemocnic ovlivňující miliony životů v rámci ReactEU.“