CHCI VĚDĚT VÍCE

Důvěryhodné, předvídatelné a rychlé soudnictví

Také vás vytáčí, kolik případů si tu soudy přehazují jako brambor, dokud nevychladne? Zaveďme standardy, které posílí důvěryhodnost justice.

Takhle to dál nejde

Pravomocný verdikt v kauze Rath trval 7 let.[48] Máme dvakrát více trestních řízení delších 2 let než v Rakousku[49] a soudům věříme o třetinu méně.[40] Problém jsou nepředvídatelnost, přepinkávání případů a průtahy.[41] Za rok 2018 stát zaplatil na odškodnění 367 milionů korun.[42]

V čem je problém

Dobře fungující soudy kultivují podnikatelské prostředí a pomáhají férovým vztahům i ekonomice.[43]

Justici důvěřuje v České republice 56 procent občanů, a to navzdory nestabilní správě, kde se ministr ve volebním období čtyřikrát vyměnil[12], a nepodloženým výpadům od ministryně Benešové.[7, 45]

Ačkoliv zákon ministerstvu ukládá dohled nad průtahy[10], kontroly probíhají jen na základě stížností.[11] Na soudech nejsou jednotné a vyhodnotitelné standardy včasného vyřízení věci, počtu přípustných odročení či vracení věci. Sporné případy trvají dlouho, než projdou skrz všechny instance, a někdy se opakovaně vracejí. Šéfové soudů hlídají „čárky“ a věci starší 2 let. Počet nedodělků starších 2 let je dnes 22 000 civilních (5 procent), 3 000 trestních (4,5 procent) a 2 400 (25 procent) správních.[52] EU doporučuje zveřejnit cílová časová období pro vyřizování věcí.[51]

Česko nemá na rozdíl třeba od Nizozemska, kde jsou lidé s justicí spokojenější, písemně podchycený systém kvality.[9] Spokojenost uživatelů nezjišťuje vůbec.[50] Ministerstvo nemá přímou zkušenost s prací soudů. Chybí zde instituce, která by se věnovala justici jako systému a kde by soudci sami dbali na kvalitu a přenášeli zkušenosti do zlepšení zákonů a vnitřních postupů v justici.[13] Stát nemá jasné postupy např. pro délky trestů, aby bylo rozhodování předvídatelné. Kvalitu ovlivňují i další faktory, např. dobíhající obměna soudců[36] či příliš komplikovaná soudní soustava. Tvoří ji čtyři úrovně a nad to ještě Ústavní soud.[14] Procesní předpisy jsou zastaralé (z 60. let) a prošly 100–120 novelami. K tomu navíc umožňují obstrukce a právní kličky a nemyslí na digitalizaci řízení. 

Pokud je soudce kárně odsouzen za kárné provinění, ve většině případů ministerstvo neuplatňuje odpovědnost za způsobenou škodu – tu pak hradí převážně daňoví poplatníci.[15]

Naše vize

Chceme dobře fungující soudy, které chrání občany a firmy před nespravedlností. Zlepšíme rychlost, předvídatelnost a kvalitu justice. Na šéfy soudů navrhneme důvěryhodné a kompetentní soudce. Inspirujeme se státy, kde má soudnictví vysokou důvěru jako Rakousko a Nizozemsko.[40]

Jak to chceme udělat?

Rychlost řízení

 • Zrušíme faktický stop stav na nabírání nových soudců.[39]
 • Zavedeme elektronický spis.
 • Zpřístupníme statistiky o rozhodovací činnosti soudů a soudců v dané agendě[21], aby bylo možné relevantní srovnání rychlosti, míry potvrzení rozhodnutí a zvolených přístupů. Provážeme je s registrem justičních činitelů[22] a databází soudních rozhodnutí[23] včetně kárných rozhodnutí.
 • Stanovíme cíle pro podíl případů, které mají být vyřešeny v daném časovém období.[51]
 • Prosadíme nový trestní řád a zpracujeme věcný záměr civilního procesního kodexu.
 • Zanalyzujeme příčiny zahlcení správního úseku u Městského soudu v Praze i rostoucího počtu případů u vrcholných soudů[18] a navrhneme potřebné změny.
 • Zajistíme adekvátní platy soudního personálu.[19]
 • Zadáme studii k optimalizaci soudní mapy s cílem vytvořit tříčlánkovou soudní soustavu.[24]
 • Zvýšíme úhrady nákladů za bezdůvodné či šikanózní žaloby. 

Kvalita rozhodování

 • U výběru soudců a šéfů soudů uvedeme do praxe standardní postupy, aby byli do funkcí vybráni poctiví odborníci, kteří se osvědčili.[17]
 • Po odborné diskusi zavedeme systém kvality v soudnictví podle inspirace Nizozemím.[20] Ten je založený na  průzkumech mezi uživateli justice či supervizích. Nastavíme systém sledování výsledků včetně opakovaného vracení věci pro nezákonnost.
 • Zvážíme zřízení rady pro soudnictví v tzv. severském typu dle doporučení studie Nejvyššího správního soudu.[25] Ta by řešila  kvalitu justice. Nezasahovala by do rozsudků a kárných věcí.
 • Po odborné diskusi přijmeme kompetenční model, etický kodex a požadavky na soudce.[46] Dáme stranám sporu prostředek nápravy, pokud soudce očividně nepostupuje nestranně.
 • Tam, kde podle platné legislativy stát uhradil škodu za trestně či kárně odsouzeného soudce, budeme důsledněji uplatňovat regresní nárok na náhradu.[26]

Pro koho to chceme hlavně

Pro nás pro všechny

Rychlé, kvalitní a předvídatelné soudy zlepšují prostředí pro podnikání, posilují vymahatelnost práva a napomáhá ekonomickému růstu.[27]

Pro živnostníky a podnikatele

Řádné a rychlé fungování soudů pomůže poctivému podnikání, zkrátí čekání na sporné pohledávky a zlepší plnění dluhů.

Pro advokáty

Advokáti díky digitalizaci získají možnost dálkového nahlížení do spisu. Rovněž dojde k vyšší předvídatelnosti soudního rozhodování.

Pro soudce

Uchazeči získají jasná a jednotná pravidla pro jmenování soudcem. Soudcům bude zajištěn předvídatelný kariérní postup.

Pro účastníky řízení

Díky standardům kvality, kvalitní správě soudů a zjednodušení soudní soustavy stoupne předvídatelnost soudního rozhodování.

Co pro to už děláme

 • Urychlili jsme schválení novely zákona o soudech a soudcích, která zavádí transparentní výběr soudců a soudních funkcionářů.[55]
 • Seznámili jsme předsedkyni Soudcovské unie ČR Danielu Zemanovou, ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a šéfa Nejvyššího soudu Pavla Šámala s konceptem karty soudce jako evidence soudních statistik, která může pomoci zajistit kvalifikované srovnání a předcházet průtahům.
 • Podpořili jsme iniciativu Rekonstrukce státu a mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí ke zveřejňování soudních rozhodnutí, navrhli jsme příslušné znění zákona.[54]
 • Zřídili jsme podvýbor pro digitalizaci justice, který monitoroval postup v projektech justic.[29]
 • Vyvolali jsme jednání poslanců ve Sněmovně, které prověřilo údajný tlak[16] prezidenta republiky na soudce a doporučilo do budoucna pravidla pro postup v podobných věcech.[28]
 • Zastali jsme se obětí jednoho z největších podvodů v kauze H-systém, aby byli odškodněni ze zabaveného kradeného majetku.
 • Uspořádali jsme ve Sněmovně seminář k možnosti správních soudů rozhodovat o podstatě sporu bez nutnosti vracení věci.[53]
 • Přiměli jsme Nejvyšší správní soud, aby přestal anonymizovat jména kárně odsouzených soudců.[30]
 • Přišli jsme s jednodušším modelem dvoustupňového kárného řízení soudců podle doporučení protikorupční organizace GRECO.
 • Sepsali jsme článek o aktuálních problémech soudnictví do časopisu Jurisprudence.[8]

Na co se nás často ptáte

Nebojíte se toho, že když se bude měřit rychlost práce soudců, tak svá rozhodnutí více odfláknou a budou méně kvalitní?

Měření rychlosti soudců už mnoho let funguje v Německu.[47] My zatím nechceme soudcům předepisovat přesné lhůty, co jim má jak dlouho trvat, jako to mají v Německu. Prozatím jim jen chceme poskytnout srovnání, jak stejná věc trvá dlouho kolegům řešícím obdobné věci. Srovnání proběhne u velkého počtu věcí, aby mělo vypovídající hodnotu. Pochopitelně systém umožní vyloučit průtahy způsobené účastníky řízení. Systém kvality se nebude zaměřovat pouze na rychlost, ale i kvalitu, např. počtem rozhodnutí, která finálně obstála u vyšších instancí. Určitě ale chceme nastavit cílová časová období, aby se například snížil počet nevyřízených věcí starších 2 let ve správním soudnictví z 25 procent na méně než 5 procent.

Vy chcete postihovat soudce za to, jak rozhodují?

To určitě nechceme. Alfou a omegou je pro nás nezávislost a nestrannost soudců. Kvality nelze primárně dosahovat represí. Za důležitější považujeme dobrý výběr, vzdělávání a vedení, nicméně nelze zavírat oči nad tím, pokud dojde k vážné chybě, která může někomu zkazit život.  Proto přísně respektujeme to, že pokud soudce pochybí, pouze trestní nebo kárný soud ho může odsoudit. Do této kategorie patří i justiční excesy, které jsou kárným proviněním. Pouze u soudců, kteří již byli sami odsouzeni a za které stát musel zaplatit náhradu škody z peněz daňových poplatníků, budeme pečlivě zvažovat, zda je na místě požadovat regresní úhradu škody, jako to dělají zaměstnavatelé v jiných profesích. Výše tohoto regresního nároku je u nedbalosti zastropována na 4,5 násobku platu soudce. Ve skutečnosti se však regresy téměř neuplatňují, ačkoliv stát uhradí ročně přes 300 milionů korun škody za průtahy a nezákonná rozhodnutí.[42]

Proč je potřeba zkoumat důvěryhodnost lidí, kteří jsou nominováni na funkce šéfů soudů? Není to jako za socialismu?

Za socialismu byly soudy úzce provázány s komunistickou stranou a do funkcí se člověk dostal za stranickou angažovanost spíš než za schopnosti. Mezinárodní organizace doporučují[31], aby bylo jmenování do funkcí šéfů soudů založeno na meritokratickém principu, tedy na odvedené práci a osobní historii. Na ministerstvu se však dosud někdy stávalo, že lidi z ministerstva viděli jmenovaného uchazeče poprvé při jmenovacím ceremoniálu na Hradě.[32]  Proto u každého uchazeče budeme ověřovat důvěryhodnost a jeho předchozí zkušenosti a chceme důsledně používat transparentní výběrová řízení. Zejména u šéfů soudů budeme důkladně zkoumat, jak si daný soudce počínal ve své předchozí funkci, a budeme požadovat průpravu ze soudního managementu. Šéf soudu má totiž rozhodující vliv na jmenování vedení soudu, na organizaci práce, řešení problémů, etiku práce i na pracovní atmosféru, a proto chceme, aby měly soudy důvěryhodné vedení.

Prosazujete Radu pro soudnictví. Co ale říkáte na to, že státy, které ve východní Evropě tuto radu zavedly, toho nyní litují a začala tam fungovat soudcovská mafie?

Je skutečně pravda, že ve východní Evropě skončily rady pro soudnictví nezdarem. Je tomu tak proto, že šlo o silné mocenské orgány, které ovládli politici či na ně navázané persony.[33] Oproti tomu my chceme radu pro soudnictví, která nebude mít silové kompetence, ale bude zastřešovat soudnictví jako systém, bude se zaměřovat na nastavení standardů kvality pro občany.[34] Toto je tzv. slabý či severský model, který doporučují i autoři studie na toto téma u Nejvyššího správního soudu.[35] Nezávislost soudnictví spočívá v tom, že každý soudce je odbornou a nezávislou autoritou, nikoliv v jejich kolektivní reprezentaci.[37] Jmenování do rady upravíme tak, aby tam politici nemohli dosazovat svoje koně, ale aby ke jmenování byla potřeba souhra s jinými odbornými institucemi podobně jako ve zmíněném Nizozemsku. Podrobnosti o tomto záměru jsou v našem odborném podkladu.[38]

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
MICHÁLEK, Jakub. Analýza, vize a plán pro resort Spravedlnosti – prezentace. 2021. Dostupné zde.
[2]
Záznam z konference pirátského resortního týmu Spravedlnost konané 6. 2. 2021. Dostupné zde.
[3]
Piráti. Vynikající a otevřené soudnictví – Analýza Pirátů. 2017. Dostupné zde.
[4]
MICHÁLEK, Jakub. Vize pro digitální justici. 2021. Dostupné zde.
[5]
Piráti. Rozpracované pirátské teze k Radě pro soudnictví. 2021. Dostupné zde.
[6]
Nejvyšší soud. Zelená kniha justice. 2017. Dostupné zde.
[7]
SeznamZprávy.cz. Co se skrývá za výroky Marie Benešové. Té, co si nedává pozor na pusu. 2021. Dostupné zde.
[8]
MICHÁLEK, Jakub. Aktuální stav soudnictví. Časopis Jurisprudence. 2020. Dostupné zde.
[9]
DIJKSTRA, Rachel I., LANGBROEK, Philip M., BOZORG ZADEH, Kyana, TÜRK, Zübeyir. The evaluation and development of the quality of justice in The Netherlands. Str. 237 a násl. 2017. Dostupné zde.
[10]
Pravomoc Ministerstva spravedlnosti kontrolovat průtahy vyplývá z § 123 odst. 2 zákona o soudech a soudcích.
[11]
Proces podání a vyřízení stížnosti je obsažen v § 164 a násl. zákona o soudech a soudcích. Výroční statistická zpráva Ministerstva spravedlnosti za rok 2019 je dostupná zde.
[12]
Wikipedia.cz. Seznam ministrů spravedlnosti České republiky. 2021. Dostupné zde.
[13]
K tomu např. Nejvyšší soud. Zelená kniha justice. Str. 19 a násl.. 2017. Dostupné zde. Dále vyjádření Soudcovské unie. 2016. Dostupné zde.
[14]
MICHÁLEK, Jakub. Srovnání české a nizozemské soudní soustavy v článku Aktuální stav soudnictví. Časopis Jurisprudence. 2020. Str. 14. Dostupné zde
[15]
Odpověď ministra spravedlnosti Jana Kněžínka na interpelaci poslance Jakuba Michálka. 2019. Dostupné zde.
[16]
iHNed.cz. Zeman mi dával jasně najevo, jak máme rozhodnout, říká soudce Baxa o tom, jak se prezident a Mynář snaží ovlivnit justici. 2019. Dostupné zde.
[17]
Piráti. Dobrá praxe: Vyhodnocení důvěryhodnosti právnických a fyzických osob. 2020. Dostupné zde.
[18]
Výroční statistická zpráva Ministerstva spravedlnosti za rok 2019. Str. 118. Dostupné zde.
[19]
Česká televize. Justici se nedaří udržet asistenty či zapisovatelky. Kvůli penězům odcházejí jinam. 2020. Dostupné zde
[20]
Systém kvality soudnictví je rozveden na str. 35 a násl. článku Aktuální stav soudnictví od Jakuba Michálka v časopise Jurisprudence. Článek je ke stažení zde. Dále též článek The evaluation and development of the quality of justice in The Netherlands. 2017. Str. 237 a násl. Dostupné zde.
[21]
Připravujeme webovou stránku prototypu statistik soudce, kterou představíme během předvolební kampaně.
[22]
Registr justičních čekatelů na webu Ministerstva spravedlnosti. Dostupné zde.
[23]
Databáze soudních rozhodnutí na webu Ministerstva spravedlnosti. Dostupné zde.
[24]
HlidaciPes.org. Sedm statečných z Prachatic. Proč chce justice totálně překreslit soudní mapu Česka. 2019. Dostupné zde.
[25]
Nejvyšší správní soud. Hledání optimálního modelu (samo)správy soudnictví v České republice. 2008. Dostupné zde.
[26]
Odpověď ministra spravedlnosti Jana Kněžínka na interpelaci poslance Jakuba Michálka. 2019. Dostupné zde.
[27]
Evropská komise. Srovnávací přehled EU o soudnictví Justice Scoreboard za rok 2020. Str. 5. Dostupné zde
[28]
Usnesení podvýboru pro justici a soudní samosprávu z 29. 1. 2019 je dostupné zde
[29]
Webová stránka s informacemi o podvýboru pro digitalizaci justice a e-Sbírku je dostupná zde.
[30]
Odpověď předsedy Nejvyššího správního soudu z 26. 11. 2018 je dostupná zde.
[31]
Např. Evropská komise pro efektivitu justice při Radě Evropy (CEPEJ). Oficiální web je dostupný zde.
[32]
Vyplývá to např. z rozhovoru se soudcem Nejvyššího správního soudu Tomášem rychlým pro Deník.cz. 2017. Dostupné zde
[33]
KOSAŘ, David. Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies. 2016.
[34]
KOSAŘ, David. Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies. 2016. Str. 430.
[35]
Nejvyšší správní soud. Analýza Hledání optimálního modelu (samo)správy soudnictví v České republice. 2008. Dostupné zde.
[36]
KOSAŘ, David. Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies. 2016. Str. 417.
[37]
FAUPEL, Rainer. The Administration of the Judiciary in Germany. In: Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis? 2015. Str. 42.
[38]
Piráti. Rozpracované pirátské teze k Radě pro soudnictví. 2021. Dostupné zde.
[39]
Česká televize. Benešová chce letos omezit jmenování nových soudců. 2021. Dostupné zde.
[40]
Evropská komise. Srovnávací přehled EU o soudnictví Justice Scoreboard za rok 2020. Str. 48. Dostupné zde
[41]
MICHÁLEK, Jakub. Aktuální stav soudnictví. Časopis Jurisprudence. 2020. Dostupné zde
[42]
E15.cz. Stát rekordně platí za chyby soudů, loni se náklady více než zdvojnásobily. 2019. Dostupné zde.
[43]
Evropská komise. Srovnávací přehled EU o soudnictví Justice Scoreboard za rok 2020. Dostupné zde
[44]
 Flash Eurobarometer. Perceived independence of the national justice systems in the EU among the general public. 2020. Dostupné zde
[45]
Soudcovská unie. Stanovisko Soudcovské unie k vyjádření ministryně Benešové. 2021. Dostupné zde.
[46]
KOSAŘ, David. Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies. 2016. Str. 390.
[47]
Wikipedia. Článek o německém systému PEBB§Y, který tam funguje od roku 2005. Dostupné v němčině zde.
[48]
Lidovky.cz. Rath je vinen, dostal 7 let vězení a musí zaplatit 10 milionů. Soud mu snížil původní trest. 2019. Dostupné zde.
[49]
European Commission for the Efficiency of Justice. European judicial systems CEPEJ Evaluation Report. 2020. Str. 130. Dostupné zde.
[50]
European judicial systems: Efficiency and quality of justice. CEPEJ studies. 2018. Dostupné zde.
[51]
Evropská komise. Srovnávací přehled EU o soudnictví Justice Scoreboard za rok 2020. Str. 43. Dostupné zde
[52]
Justice.cz. Statistický list Rychlost vyřizování fyzických osob u soudu (délka trestního řízení ode dne nápadu do dne právní moci). 2019. Dostupné zde. Dále statistický list Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle druhu předmětu řízení – počet správních věcí. 2019. Dostupné zde. Dále přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle druhů sporů – počet civilních věcí. 2019. Dostupné zde.        
[53]
Česká justice. Rozsudky správních soudů by měly být vymahatelné, prosazuje pirát Michálek. 2020. Dostupné zde.
[54]
Poslanecká sněmovna. Pozměňovací návrh Jakuba Michálka ke sněmovnímu tisku 630 týkající se zveřejňování soudních rozhodnutí. Dostupné na webu Poslanecké sněmovny jako sněmovní dokument č. 7082 zde.
[55]
Novela zákona o soudech a soudcích (sněmovní tisk 630) ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Dostupné zde.