CHCI VĚDĚT VÍCE

Svižnější soudy digitalizací spisů

Je 21. století a účastníci musí kvůli svému spisu na soud? Zaveďme elektronický, ať do něj nahlíží třeba z domova. Snadnější pro všechny!

Takhle to dál nejde

V současnosti v justici obíhají spisy v papírové podobě, což zpomaluje trestní, civilní i správní řízení a komplikuje to dohled nad jejich kvalitou. Jeden spis si v daný okamžik může prohlížet pouze jedna osoba. Hrozí také ztráta důležitých listin. 

V čem je problém

O zavedení elektronického spisu se v české justici mluví více než 15 let, nicméně stále je v nedohlednu. Přestože už dnes existuje systém oboustranné elektronické komunikace mezi soudy a veřejností, většina justiční agendy je nadále vedena ve formě listinného spisu.[13]

Pro účastníky řízení to znamená, že ke spisu mají omezený, pouze fyzický přístup, jehož nedostatky ještě podtrhla současná pandemická situace.[16] Obíhání listin mezi jednotlivými orgány justice řízení zpomaluje, prodražuje a zvyšuje riziko ztráty důležitých dokumentů. Jen poštovní služby vyjdou resort na 246 milionů korun ročně.[12]

Zavádění elektronického spisu se vleče a původní ambiciózní plány na jeho rychlé spuštění byly několikrát přehodnoceny.[15] Posledním zádrhelem bylo zrušení tendru na nový informační systém insolvenčního rejstříku, jež měl být prvním krokem v zavádění elektronického spisu.[6] I tento poslední a nejviditelnější problém ukazuje, jak důležité je plánování a příprava projektů. Z toho důvodu bude nutné nastolit nová pravidla pro zadávání velkých IT zakázek.

Neméně významnou roli hraje komunikace s představiteli justice. Soudcům a dalším zaměstnancům je třeba přínosy digitalizace vysvětlovat. Proto se neobejdeme bez kvalitních školících programů, které je na chystané změny připraví. V součinnosti se zaměstnanci soudů a odborníky je také nutné důkladně přichystat úpravu souvisejících podzákonných právních předpisů. Digitalizace justice nespočívá  jen v zavádění nových technologií. Pamatovat je potřeba také na zaměstnance soudů a zavedení funkčních pracovních postupů.

Naše vize

Digitalizací spisů zrychlíme řízení u okresních soudů z dnešního průměru 9 měsíců.[5] Vzdálené nahlížení usnadní život účastníkům řízení, sníží epidemiologické riziko a zamezí ztrátě listin. Možnost podávat žaloby v papírové podobě bude zachována.

Jak to chceme udělat?

 • Děláme maximum, aby se ještě před volbami stihla schválit novela k digitalizaci postupů orgánů veřejné moci obsahující zapracované pirátské požadavky na využívání elektronického spisu, dálkové nahlížení a atestaci využívaného softwaru.[3] Pokud se změna zákona nestihne schválit, její přijetí v novém období bude naším prvním úkolem.
 • Zajistíme, že rozsudky soudů budou uveřejňovány v uživatelsky přívětivém formátu.
 • Dohlédneme, aby Ministerstvo vnitra  aktualizovalo standard elektronické spisové služby.[3]
 • Digitalizaci postupů promítneme do připravovaného nového trestního řádu a věcného záměru občanského soudního řádu.
 • Realizaci zakázek bude předcházet schválení nových pravidel pro přípravu velkých IT zakázek státu a pravidel pro řízení velkých vládních projektů.
 • V souladu s dlouhodobou vizí pro digitalizaci justice[14] připravíme podrobný projektový záměr spolu s odborníky z Česka i zahraničí, kteří již dříve nabídli svou pomoc.
 • Následně vyhlásíme veřejnou zakázku na technické zajištění elektronického spisu podle pravidel jednotného standardu.
 • Na vybraném soudu zavedeme pilotní projekt elektronické spisové služby. Po doladění ho následně začneme zavádět ve zbytku justice.
 • Ministerstvo spravedlnosti osloví dodavatelské firmy provozující perspektivní software, např. APSTR, s žádostí o převedení softwaru a jeho podpory pod stát.
 • Zřídíme resortní agenturu řízenou správní radou se zástupci Ministerstva spravedlnosti a soudů. Agentura bude mít digitalizaci na starosti, abychom se vyhnuli přílišné závislosti na externích firmách, jako je tomu v současnosti. Do agentury chceme najmout ty nejlepší IT specialisty, kteří se věnují justici a mají zkušenosti s open source, a vytvořit jim tak špičkové podmínky pro inovace.        

Kolik na to chceme času?

Minimálně 8 let (dvě volební období).

Pro koho to chceme hlavně

Pro nás pro všechny

Vzdálený přístup usnadní nahlížení do spisu bez omezení. Digitalizace zrychlí řešení sporů. Zachováme podávání žalob i v listinné podobě.

Pro veřejné finance

Jen poštovní služby vyjdou resort na 246 milionů korun ročně.[12] Zavedením e-spisu snížíme náklady za vedení, archivací a přepravu dokumentů.[13]

Pro advokáty

Vzdálený přístup do elektronického spisu usnadní rutinní úkoly, odpadne potřeba dojíždět na soudy.

Pro soudce

Digitalizace usnadní práci s informacemi a soudy nebudou pracovat se stohy papírů.

Co pro to už děláme

 • Navrhli jsme novelu zákona o archivnictví, jež zaváděla standard vedení elektronické spisové služby a elektronického spisu. Novela řešila také absenci státní autority, která by kvalitu systému kontrolovala a podle plnění podmínek by atest udělovala či odebírala.Dle našeho návrhu se touto autoritou mělo stát Ministerstvo vnitra, respektive pověřený státní podnik.[1]
 • Navrhli jsme vzdálené nahlížení do již existujícího systému centrálních elektronických platebních rozkazů, které funguje interně u soudů (CEPR).[2]
 • Po odmítnutí našich návrhů se podařilo s Ministerstvem vnitra dohodnout zahrnutí digitalizace spisů do komplexního pozměňovacího návrhu.[3]
 • Otázkou digitalizace justice jsme se zabývali v průběhu celého volebního období. Prostřednictvím žádosti o informace[4] jsme oslovili Policii, Krajské státní zastupitelství a Krajský soud v Praze, abychom zjistili, jak využívají elektronický spis v trestním řízení. Z obdržených odpovědí vyplynulo, že policie sice preferuje využívání elektronického spisu, pro potřeby zastupitelství je ovšem musí tisknout. V listinné podobě probíhá také komunikace mezi státním zastupitelstvím a soudem (viz kritika zde).
 • Navštívili jsme Ústavní soud, který v současnosti již využívá dálkové nahlížení pro advokáty. Zajímali jsme se o to, jak systém funguje a jak by se dal využít ve zbytku justice (viz zde).
 • Dlouhodobě jsme na podvýboru pro digitalizaci justice kontrolovali činnost Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti v této oblasti, zejména zakázku na digitalizaci insolvenčního spisu za 200 milionů korun, kterou vláda zrušila.[6]

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Ministerstvo náklady jedné zakázky na digitalizaci spisů v insolvenční agendě odhadovalo na 192 milionů korun.[7] Zavedení elektronického spisu v celé justici si vyžádá komplexní změny na jednotlivých soudech, zajištění technické podpory, nákup potřebného vybavení a zaškolení personálu. Proto lze i s ohledem na zkušenosti z jiných zemí očekávat, že se náklady na realizaci budou pohybovat v řádu nižších jednotek miliard korun.

Je tento model vyzkoušen v jiných evropských státech?

Elektronický spis (e-File) funguje v rámci e-Justice v Estonsku, kde s jeho zaváděním začali již v roce 2005. Všem stranám procesu umožňuje simultánní výměnu informací, přehled o jednotlivých fázích trestních, občanských i přestupkových řízení, přístup k procesním dokumentům a soudním rozhodnutím.[8]

Elektronický spis postupně zavádí na soudech v jednotlivých spolkových zemích v Německu. Na celonárodní úrovni by měl být zaveden na všech soudech do začátku roku 2026.[9]

Elektronický spis funguje dobrovolně v Rakousku (ELAK).[10]

Evropská unie také na podobném principu financuje tvorbu počítačových programů, tzv. Building Blocks.[11]

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Pozměňovací návrh Jakuba Michálka, Ivana Baroše a Ondřeje Profanta ke sněmovnímu tisku 139. 2018. Dostupný zde.
[2]
Pozměňovací návrh Jakuba Michálka ke sněmovnímu tisku 756. Elektronický soudní spis v agendě elektronických platebních rozkazů. 2020. Dostupný zde.
[3]
Poslanecká sněmovna. Komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ke sněmovnímu tisku 756. 2020. Dostupný zde.
[4]
Žádost o informace k využívání elektronického spisu v trestním řízení. 2018. Dostupné zde.
[5]
České soudnictví 2019. Výroční statistická zpráva. 2020. Dostupné zde.
[6]
ihned.cz. Sen o digitalizaci justice se odkládá. Zrušení veřejné zakázky na nový insolvenční rejstřík (eISIR). 2019. Dostupné zde.
[7]
Ministerstvo spravedlnosti ČR. Zadávací dokumentace veřejné zakázky k eISIR. 2020. Dostupné zde.
[8]
Informace k e-Justici a elektronickému spisu (e-File) v Estonsku. Dostupné zde.
[9]
Elektronický spis (eAkte) ve spolkové zemi Porýní-Falc. Dostupné zde.
[10]
Elektronický spis v Rakousku (ELAK). Dostupné zde.
[11]
Informace k Building Blocks. Dostupné zde.
[12]
Rozpočet Ministerstva spravedlnosti za rok 2020. 2020. Dostupné zde.
[13]
Ministerstvo spravedlnosti ČR. Rezortní strategie pro rozvoj eJustice. 2016. Dostupné zde.
[14]
MICHÁLEK, Jakub. Vize pro digitální justici. 2021. Dostupné zde.
[15]
Novinky.cz. Pospíšil: Elektronizace justice skončí do konce volebního období (Plány ministra Pospíšila týkající se elektronizace justice v roce 2007). 2007. Dostupné zde.
[16]
E15.cz. Stát rozjel milionové investice do elektronizace soudní mašinerie. Článek mj. o problémech justice v době pandemie. 2020. Dostupné zde.