CHCI VĚDĚT VÍCE

Tvrdý boj s korupcí a hospodářskou kriminalitou

Kdo krade, ten se musí bát. Kdo po něm jde, bát se nesmí. Zostřeme boj s hospodářskou kriminalitou a uhlídejme si desítky miliard ročně.[1]

Takhle to dál nejde

Roční náklady korupce a daňových úniků představují 12,5 procenta HDP. Pro rok 2019 je to 700 miliard korun. Tato kriminalita tedy stojí každého občana 5 tisíc korun měsíčně.[1]

V roce 2020 si ČR pohoršila o 5 míst v Indexu vnímání korupce a má stejné skóre jako africká Rwanda.[2]

V čem je problém

Češi dlouhodobě vnímají korupci, praní špinavých peněz, podvody a další hospodářskou kriminalitu jako nejzávažnější  problém.[3, 4] Češi a Slováci nejvíce z celé EU tolerují korupci veřejných činitelů.[5] V roce 2019 byla ČR nejhorší ze 42 zemí v plnění doporučení protikorupční skupiny GRECO.[6] ČR za vlády Andreje Babiše v žebříčku korupce klesla kvůli privatizaci veřejné moci.[7, 8]

Trestní řízení je občas enormně dlouhé[35] kvůli využívání řady obstrukcí.[22]

Míra daňových úniků je vyšší než průměr EU.[24] Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu se těžiště přesouvá k hospodářské trestné činnosti. ČR se stává základnou pro mezinárodní kriminalitu.[9] Roste počet obžalovaných osob u nejzávažnějších činů[11] a počet hlášených finančních podvodů.[12] Občané jsou rozhořčeni závažnými kauzami v médiích, například ROP Severozápad se škodou 14 miliard korun[16], Viktorem Koženým, který podvedl 250 tisíc občanů a posílá nám fotografie z karibských pláží[17], nebo tuneláři z kauzy H-Systém, kteří ukradli miliardu a dostali od Klause amnestii.[28]

Chybí transparentnost  veřejných zakázek[29], selhává ochrana oznamovatelů korupce[21] a situaci zhoršují obstrukce v trestním řízení.[22]

Někteří špičkoví IT specialisté, právníci či lidé se zkušeností z bezpečnostních složek zajišťují zločineckým organizacím na zakázku potřebný servis.[18] V mezinárodním měřítku 81 procent právníků uvádí, že jejich profese představuje kvůli korupci vyšší riziko.[13, 14, 15] Organizovaný zločin vidí výhodu v důvěrnosti služeb, která se hodí pro praní špinavých peněz.[19] Praktický problém spočívá třeba v tom, že státní zastupitelství čelí při prohlídkách advokátních kanceláři průtahům.[25]

Plně však respektujeme mlčenlivost advokátů jako nezbytnou součást práva na právní pomoc a spravedlivý proces, na druhé straně ji nelze zneužívat k trestné činnosti.  

Naše vize

Korupce a podvody klesnou alespoň na úroveň západních států a Česko bude mít desítky miliard korun navíc na veřejné služby a investice. Potenciální pachatelé budou mít citelně větší obavu z postihu. Politici a úředníci budou jednat s mnohem větší osobní integritou.

Jak to chceme udělat?

 • Zanalyzujeme průtahy a obstrukce v trestním řízení a výsledky promítneme do nového trestního řádu. 
 • Zmodernizujeme vyšetřování kauz. Prosadíme nový trestní řád vycházející z  předlohy Ministerstva spravedlnosti[23], který přinese kriminalistům a státním zástupcům moderní nástroje a zrychlí rozkrývání kauz při plném zachování záruk spravedlivého procesu pro obhajobu. 
 • Ochráníme oznamovatele protiprávního jednání. Je nutné zajistit podporu a ochranu osobě, která se rozhodne oznámit protiprávní jednání a pomůže prokázat vinu pachatelů. 
 • Připravíme motivační podmínky pro práci policie včetně adekvátního platového ohodnocení. Zajistíme lepší nastavení přístupů v Evidenci trestního řízení, aby vyšetřování mohlo řádně proběhnout.
 • Nepřipustíme snížení trestů za korupci a hospodářskou kriminalitu nebo protekční podmínky pro jejich pachatele při výkonu trestu.[36]
 • Prosadíme změnu daňového řádu ohledně podvodů a praní špinavých peněz. Rozšíříme možnosti vyžadovat podklady týkající se podezřelých případů praní špinavých peněz a daňových úniků při zachování smyslu daňové a profesní mlčenlivosti a záruk proti zneužití. 
 • Při plném respektu k právu na spravedlivý proces a mlčenlivosti obhájce zajistíme funkční podmínky pro prohlídky v advokátních kancelářích v rámci trestního řízení. Zavedeme povinnost odůvodnit odmítnutí poskytnout listiny ze strany České advokátní komory a přednostně vyřizovaný soudní přezkum na návrh advokáta či státního zástupce.
 • Zavedeme nové majetkové trestné činy. Dle evropské směrnice zavedeme nové trestné činy týkající se převodu majetku z trestné činnosti.[26]
 • Zavedeme minimální standard pro zproštění odpovědnosti právnických osob.[27]
 • Zefektivníme práci Finančního analytického úřadu na základě analýzy jeho pětiletého fungování.

Pro koho to chceme hlavně

Pro živnostníky a podnikatele

Veřejné zakázky a dotace budou přístupnější poctivým podnikatelům.

Pro nás pro všechny

Zvýšení transparentnosti a snížení korupce bude mít pozitivní dopad na podnikatelský sektor i celou společnost.[40]

Pro veřejné finance

Efektivním zavedením těchto opatření snížíme korupci a daňové úniky na úroveň Dánska; ušetříme tím více než 500 miliard korun.[38]

Pro kriminalisty a státní zástupce

Kriminalisté a státní zástupci dostanou efektivní a moderní nástroje pro svou práci.

Co pro to už děláme

 • Prosadili jsme udělování dotací jen firmám se známými vlastníky.[30]
 • Předložili jsme návrh zákona, který by ochránil a podpořil oznamovatele protiprávního jednání.[31]
 • Důsledně jsme připomínkovali úpravu evidence skutečných majitelů. Postavili jsme se proti návrhům, které šly na ruku premiéru Babišovi.[32]
 • Prosadili jsme nominační zákon v kompromisní variantě, který upravuje podmínky jmenování členů dozorčích a řídících orgánů ve společnostech, ve kterých má stát svůj vlastnický podíl.[33]
 • Prosazovali jsme, aby veřejné zakázky a dotace byly znepřístupněné firmám, vůči kterým je vedeno řízení o nesrovnalosti v evidenci majitelů. Návrh nezískal podporu.[34]
 • Předložili jsme změny daňového řádu ohledně praní špinavých peněz a povinnosti advokátů. Návrh nezískal podporu.[24]
 • Předložili jsme ministryni financí návrh, aby data, která chybějí ve veřejné části Sbírky listin v Obchodním rejstříku, avšak má je k dispozici finanční správa, mohla být předávána policii při vyšetřování hospodářské kriminality. Ministryně to odmítla.[37]

Na co se nás často ptáte

Kolik budou tato opatření stát?

Kriminalisté a státní zástupci často nemají vlastní notebooky a chybí jim dokonce možnost vzdáleného přístupu k informačnímu systému Evidence trestního řízení.[40] Zajištění odpovídající úrovně IT, moderních nástrojů vyšetřování a odpovídající platové ohodnocení si vyžádají určité náklady, nicméně bude to jen zlomek ve srovnání s ušetřenými prostředky díky zvýšené výkonnosti policie a státních zástupců a vytvořenému motivačnímu prostředí.

Zavedení zákona na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání dle standardů evropské směrnice si vyžádá náklady maximálně v řádech milionů korun. Náklady by byly opět nepatrné ve srovnání s ušetřenými prostředky, neboť by bylo možné včas odhalit závažné kriminální případy.

Jak jste dospěli k tomu, že náklady korupce činí 700 miliard korun?

Celkové náklady korupce se pokusila v roce 2016 vyčíslit Výzkumná služba Evropského parlamentu a pro ČR je stanovila na cca 12,5 procenta HDP, což by v roce 2019 bylo cca 700 miliard korun.[1] Nutno podotknout, že se jedná o širší vymezení – tedy nejen o korupci při přidělování veřejných zakázek a dotací, ale rovněž o škody způsobené daňovými úniky či zmařenými investicemi. Ambicí Pirátů a STAN je snížit korupci na úroveň Dánska, kde dle stejné analýzy celkové náklady korupce činí „pouze“ 2 procenta HDP. 

Dohledat lze rovněž odhady nákladů korupce ve veřejných zakázkách ve výši 18 procent z celkového objemu zakázek či například odhad daňových úniků na úrovni více jak 5 procent HDP.[1]

Jak chcete zajistit, aby policisté neodcházeli do soukromé sféry či dokonce k organizovanému zločinu?

Policista musí mít k dispozici moderní nástroje vyšetřování, musí mu být zajištěné odpovídající školení a pochopitelně i plat. Musí být rovněž vytvořené motivační prostředí. Toho chtějí Piráti a STAN dosáhnout důkladnou revizí stávajících podmínek a prosazením nového trestního řádu. Díky tomu špičkoví policisté nebudou mít důvod od policie odcházet.

Bude koalice Pirátů a STAN zasahovat do mlčenlivosti advokátů?

Důvěrnost informací, které člověk sdělí svému advokátovi pro účely obhajoby či zastupování v některém řízení, je pro nás svatá. Je to součást práva na spravedlivý proces a jedna ze záruk nezávislosti justice v širším slova smyslu. 

Od toho je třeba jasně odlišit případy, kdy klient požádá advokáta, aby činil úkony, které jsou samy o sobě trestným činem nebo jeho zakrýváním. Takoví zločinci pak třeba spoléhají například na to, že udělat prohlídku prostor advokáta trvá i čtyři roky, že k nim nevedou žádné nitky nebo že vše udělá advokátní kancelář v daňovém ráji, na kterou má jejich český právní zástupce vazbu. V části Kontext problému citujeme řadu studií, podle kterých toto organizovaný zločin skutečně dělá, aby pral špinavé peníze či krátil daně. Využíváním kliček se efektivně vyhýbají postihu a miliardy z legální ekonomiky, které by měly jít na zdravotnictví, školství či důchody, pak končí na účtech zločinců. 

Tento malý počet advokátů poškozuje pověst celé profese. Ve spolupráci s advokátní komorou a státními zástupci budeme hledat řešení.

Hrozí nám sankce za to, že jsme nestihli implementovat šestou směrnici proti praní špinavých peněz do 3. prosince 2020?

Doposud jsme do českého právního prostředí neimplementovali ani pátou směrnici proti praní špinavých peněz, což se mělo stát nejpozději 10. ledna 2020. Teoreticky sankce hrozí.

Jak velké je riziko zneužití Finančně analytického úřadu?

Finančně analytický úřad (FAÚ) má silné pravomoci z hlediska přístupu k citlivým informacím, může pozdržet transakce a je zapojen do mezinárodních týmů mapujících finanční kriminalitu. Riziko zneužití je třeba snížit posílením kontroly a také větší politickou nezávislostí. Je nutné zvážit transformaci tohoto úřadu na Ústřední orgán státní správy.

Jakým způsobem v rámci nového trestního řádu hodláte zajistit „zachování záruk spravedlivého procesu pro obhajobu“?

Práva obviněného pochopitelně nelze omezovat a jsou navíc garantována v Listině základních práv a svobod. Obviněný musí mít právo zvolit si obhájce, radit se s ním bez přítomnosti třetích osob, vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu, podávat opravné prostředky atd. Piráti a STAN tedy sice chtějí zavést moderní nástroje vyšetřování, odstranění obstrukcí (například v řízení proti uprchlému) či odstranění průtahů, nicméně všechna základní práva obviněného tím zůstanou nedotčená. 

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
The Cost of Non-Europe in the area of Organised Crime and Corruption. Výzkumná služba Evropského parlamentu. 2016. Strana 42. Dostupné zde. Podrobný komentář včetně výpočtů dostupný zde. Rozpracování této analýzy pro jednotlivé státy EU je dostupné zde.
[2]
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2020. Dostupné zde
[3]
Centrum pro výzkum veřejného mínění. Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – březen 2019. Dostupné zde.
[4]
Problémy ČR za posledních 30 let. Průzkum agentury IPSOS. Leden 2019. Dostupné zde.
[5]
What do fundamental rights mean for people in the EU? – Fundamental Rights Survey, European Union Agency for Fundamental Rights. 24. 6. 2020. Dostupné zde.
[6]
Prevention of corruption in respect of members of parliament, judges and prosecutors, Fourth evaluation round, Council of Europe – Group of States against Corruption. Dostupné zde.
[7]
Transparency International. Priority a témata české pobočky Transparency International. 2020. Dostupné zde.
[8]
Piráti+STAN. Online konference k vizi resortu spravedlnosti. Čas 14:00, 8. 2. 2021. Dostupné zde.
[9]
Výroční zpráva NCOZ. 31. 8. 2020. Dostupné zde.
[10]
Nejvyšší státní zastupitelství. Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2017. 18. 6. 2018. Dostupné zde.
[11]
Nejvyšší státní zastupitelství. Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2019. 15. 6. 2020. Dostupné zde.
[12]
FAÚ přitvrdil v boji proti podvodům, loni podal o pětinu více trestních oznámení, Ministerstvo financí České republiky. 30. 4. 2020. Dostupné zde.
[13]
OECD. Corruption: New Survey of Legal Professionals on Awareness and Impact of Bribery and Corruption. 2010. Dostupné zde.
[14]
Anti-corruption compliance and the legal profession: The client perspective, IBA. 2013. Dostupné zde.
[15]
The International Bar Association Judicial Integrity Initiative: Judicial Systems and Corruption, IBA, Basel Institute on Governance. Březen 2016. Dostupné zde.
[16]
Česká televize. Škodu z rozkrádaných fondů pro Severozápad policie vyčíslila na 14 miliard. 15. 12. 2016. Dostupné zde.
[17]
Novinky.cz. Uprchlý Kožený odsouzen na 10 let, zaplatit má 10 miliard. 9. 7. 2010. Dostupné zde.
[18]
Martin Cejp, Šárka Blatníková, Lucie Háková, Jakub Holas, Ivana Trávníčková, Jiří Vlach. Společenské zdroje vývoje organizovaného zločinu. 2015, strana 152–153. Dostupné zde.
[19]
Hans Nelen Francien Lankhorst. Facilitating organized crime – the role of lawyers and notaries. Maastrichtská univerzita. 2008 – ovšem text byl aktualizován v roce 2016. Dostupné zde.
[20]
Transparency International. Nejméně 244 miliard korun z veřejných prostředků proteklo do firem z daňových rájů. 17. 6. 2015. Dostupné zde.
[21]
Oživení. Doporučení pro legislativní návrh komplexní ochrany oznamovatelů nekalých jednání v České republice. 2015. Dostupné zde.
[22]
MATOCHA, Jakub. Obstrukční taktika uprchlého. Právní prostor. 21. 8. 2017. Dostupné zde.
[23]
Návrh nového trestního řádu, Ministerstvo spravedlnosti, aktuální ke dni 1. 1. 2020. Dostupné zde.
[24]
Piráti. Změna daňového řádu ohledně praní špinavých peněz a povinnosti advokátů. Dostupné zde.
[25]
Informaci o průtazích jsme obdrželi z VSZ v Praze. Přehled počtu případů je v odpovědi ministryně spravedlnosti Marie Benešové na písemnou interpelaci předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka, 28. 4. 2020. Dostupné zde. V souvislosti s ní nám bylo sděleno, že byl podán podnět k dozoru nad průtahy v řízení.
[26]
Evropský parlament a Rada EU. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz. Dostupné zde.
[27]
NÁHLOVSKÁ, Lenka. Význam etického kodexu pro trestněprávní compliance. 2020. Dostupné zde.
[28]
iDnes. Kauza H-System definitivně končí. Soud odmítl dovolání proti amnestii. 2013. Dostupné zde.
[29]
Programový bod Transparentní a efektivní veřejné zakázky je dostupný zde.
[30]
Piráti. Piráti prosadili udělování dotací jen firmám se známými vlastníky. 2020. Dostupné zde.
[31]
Piráti. Piráti předložili návrh zákona na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání, která státu může ušetřit miliardy. 2020. Dostupné zde
[32]
Piráti. Ze zákona o evidenci skutečných majitelů je nutné odstranit kličku o svěřenských fondech. Vládní návrh je ušitý na míru Babišově Agrofertu. 2020. Dostupné zde.
[33]
Piráti. Nominační zákon prošel Sněmovnou v kompromisní variantě, ale bez zavedení vlastnické politiky státu. 2019. Dostupné zde.
[34]
Piráti. Sněmovna odmítla návrh Pirátů na průhlednější nakládání s penězi daňových poplatníků. Smetla senátní verzi evidence skutečných majitelů. 2021. Dostupné zde.
[35]
European judicial systems CEPEJ Evaluation Report. 2020 Evaluation cycle (2018 data). Part 1 Tables, graphs and analyses, s. 130. Dostupný zde.
[36]
Pozměňovací návrh Jakuba Michálka ke sněmovnímu tisku 466, který ruší možnost podmínečně propustit odsouzeného za zvlášť závažný zločin po třetině trestu, je dostupný zde.
[37]
MICHÁLEK, Jakub. Podvodníci by neměli těžit z toho, že nezakládají listiny do rejstříku, Pirátské listy. 11. 2. 2020. Dostupné zde.
[38]
Úspora více jak 500 miliard korun je určena na základě analýzy Výzkumné služby Evropského parlamentu. Dle této analýzy jsou celkové náklady korupce v ČR na úrovni více jak 12 procent HDP, zatímco v Dánsku 2 procenta HDP. Dosažením úrovně Dánska tedy ušetříme více jak 10 procent HDP, což je více jak 500 miliard korun.
[39]
Analytikovi Pirátů Januszovi Koniecznému popsalo podmínky své práce několik státních zástupců.
[40]
Transparency International. The impact of corruption on growth and inequality. 2014. Dostupné zde