CHCI VĚDĚT VÍCE

Maximální nezávislost státních zástupců

Spravedlnost musí dosáhnout i na ta nejvyšší místa. Změňme systém výběru a odvolávání státních zástupců, který je zbaví politických tlaků.

Takhle to dál nejde

Vláda může kdykoliv bez důvodu odvolat nejvyššího státního zástupce.[1] Celkem 23 z 96 vedoucích státních zástupců je ve funkci nepřetržitě od 90. let, protože nejsou stanovena funkční období.[2] Mezinárodní protikorupční organizace GRECO upozorňuje, že bez reformy státního zastupitelství ČR nemůže efektivně čelit korupci.[3]

V čem je problém

Státní zástupci rozhodují o zastavení trestního stíhání nebo naopak o tom, zda bude proti konkrétní osobě podána obžaloba. Celkem 96 vedoucích státních zástupců řídí okresní, krajská a vrchní státní zastupitelství, respektive nejvyšší státní zastupitelství.

Státní zastupitelství funguje na poli obecné kriminality relativně dobře. Úspěšně zvládlo například kauzu Davida Ratha a úspěšnost se u vrchních státních zastupitelství pohybuje přes 90 procent podaných obžalob.[9] Jiné exponované kauzy se nicméně mnohdy vlečou a po letech příliš často končí neúspěchem státních zástupců, například zátahy na Úřadu vlády v kauze Nagyová, v kauze Čapí hnízdo nebo v kauze bývalého náměstka vrchního státního zástupce Libora Grygárka. Náklady na právní zastoupení, které musí stát v neúspěšných trestních řízeních hradit, činí přes 40 milionů korun ročně.[11]

Mezivládní organizace proti korupci GRECO doporučila, aby byly posty vedoucích státních zástupců obsazovány v transparentních výběrových řízeních, rozhodnutí o jmenování a odvolání byla odůvodněna, zejména na základě předchozích zásluh.[3]

Proto je nezbytné nastavit celý systém tak, aby do něho nezasahovaly politické vlivy a státní zástupci rozhodovali výlučně podle práva, kvalitně, v rozumném čase a nestranně. 

Naše vize

Nejvyšší státní zástupce bude, stejně jako další vedoucí státní zástupci, odvolatelný pouze kárným soudem podle jasně daných pravidel.[7] Vedoucí státní zástupci budou vybíráni v transparentních výběrových řízeních na stanovená funkční období na 7 až 10 let.[6]

Jak to chceme udělat?

 • Znovu předložíme návrh novely zákona o státním zastupitelství, který jsme předložili v minulém volebním období jako sněmovní tisk 524. Doplníme ho tak, abychom naplnili doporučení mezivládní protikorupční organizace GRECO.[3]

Co námi předložený návrh změní?

 • Neumožníme vládě odvolat nejvyššího státního zástupce bez uvedení důvodů.
 • Stanovíme pevná a časově ohraničená funkční období vedoucích státních zástupců, delší než čtyřletý vládní mandát. To sníží riziko zneužití veřejné žaloby pro politické účely – ať už blokováním řádného vyšetřování privilegovaných, či naopak stíháním nepohodlných. 
 • Zavedeme výběrová řízení na posty vedoucích státních zástupců. Úpravu převezmeme z návrhu Ministerstva spravedlnosti[6], který byl předložen vládě, ale nebyl projednán. Většinu ve výběrové komisi budou mít státní zástupci, kteří nesou za řádný chod veřejné žaloby odpovědnost. 

A dále

 • Zajistíme, aby výběrová řízení na post vedoucího státního zástupce byla transparentní a zahrnovala i dokumentaci práce státního zástupce na předchozí pozici a projekt rozvoje státního zastupitelství v případě jmenování na daný post. Se zástupci nejvyššího státního zastupitelství zahájíme diskusi o kompetenčním a kariérním modelu státních zástupců.
 • Komise pro výběr nejvyššího státního zástupce bude sestavena z nezpochybnitelných nezávislých odborníků, aby se již nikdy neopakovaly snahy o politické vlivy na obsazení vedoucích postů jako v době justiční mafie za ministra Pavla Němce.[10]
 • Zajistíme dobré pracovní podmínky pro tým evropského veřejného žalobce v ČR.
 • Pokud se najde ústavní většina, navrhneme novelu Ústavy ČR, která vyčlení státní zastupitelství do samostatné hlavy a upraví základní garance jeho nezávislosti a kvality práce.
 • Tam, kde podle platné legislativy stát uhradil škodu za trestně či kárně odsouzeného státního zástupce, budeme důsledněji uplatňovat užití regresního nároku.[12]

Kolik na to chceme času?

4 roky, které zahrnují běžný legislativní proces i s časovou rezervou včetně diskuse se státním zastupitelstvím a dalšími dotčenými orgány, odbornou veřejností a relevantními organizacemi, jmenování prvních funkcionářů a vyhodnocení jejich působení v prvním roce funkčního období.

Pro koho to chceme hlavně

Pro nás pro všechny

Díky nezávislé a dobře fungující justici budou žít občané v bezpečnějším prostředí s menší kriminalitou.

Pro veřejné finance

Lepší fungování státních zastupitelství ušetří státní pokladně částky v řádu minimálně desítek milionů korun.

Pro státní zástupce

Státní zástupci získají záruku nezávislosti, jasné podmínky pro práci a motivaci pro kariérní postup.[8]

Co pro to už děláme

 • Uspořádali jsme kulatý stůl k nezávislosti státních zástupců, kde ministryně Benešová přislíbila předložit nový zákon do června 2019. Návrh Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo, ale nikdy se nedostalo na jednání vlády.[6] Vláda tak nesplnila svoje programové prohlášení, kde se zavázala předložit změny ve státním zastupitelství pro jeho účinnější správu při přísném respektování nezávislosti státních zástupců a mezinárodních doporučení v této oblasti.[4]
 • Piráti ve spolupráci s ODS, KDU-ČSL a Rekonstrukcí státu předložili návrh novely zákona o státním zastupitelství (sněmovní tisk 524). Senátoři za STAN předložili podobný návrh v Senátu. Oba návrhy zavádí odvolatelnost nejvyššího státního zástupce pouze v kárném řízení a stanoví funkční období vedoucích státních zástupců. 
 • Opakovaně jsme navrhovali, aby byly tyto body zařazeny na program schůze Sněmovny, ale návrhy nebyly zařazeny kvůli nesouhlasu vládní koalice.[5]

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Navrhovaná novela zákona o státním zastupitelství si nevyžádá zvýšené náklady ze státního rozpočtu oproti současnému stavu, neboť navrhované změny budou realizovány v rámci stávající činnosti dotčených subjektů. 

Náklady na výběrová řízení jsou ve srovnání s personálními náklady na plat vybraného funkcionáře zanedbatelné.

Nehrozí, že se vedoucí státní zástupci utrhnou ze řetězu a nebude nad nimi žádná kontrola?

Spíše naopak, protože funkční období vedoucích státních zástupců budou ze zákona jasně stanovená a časově ohraničená, takže bude jistota, že po určité době ve funkci skončí, zatímco dnes mohou působit neomezeně dlouho. Jejich práce bude nadřízenými vyhodnocována, a pokud se ve funkci osvědčí, mohou být povýšeni na vedení státního zastupitelství vyššího stupně. Aby byl zdůrazněn význam funkce nejvyššího státní zástupce a zavedena pojistka pro jeho výběr vládou, podpoříme jeho jmenování prezidentem republiky na návrh vlády po výběrovém řízení.  

Nebojíte se, že až bude končit jeho funkční období, bude vedoucí státní zástupce ovlivnitelný, aby si zajistil pokračování ve funkci?

Hlavní slovo při opětovném jmenování vedoucích státních zástupců bude mít vedoucí státního zástupce vyššího stupně, který by měl fungovat odborně a bez politických tlaků. Budou stanoveny limity pro opakování mandátu. 

Nejvyšším státním zástupcem by měla být renomovaná a nezkorumpovatelná osobnost s hlubokými zkušenostmi v řízení velké organizace a v boji s kriminalitou. Toho bude vybírat komise, která bude obsahovat i nezávislé experty.

Jak přispějí funkční období ke kvalitní práci vedoucích státních zástupců?

Klíčové je, jak zkušení, čestní a pracovití lidé funkci státního zástupce zastávají. Po uplynutí funkčního období, které bude činit 7 až 10 let, lze na základě konkrétních dat, a dotažených a řádně vyšetřených kauz zhodnotit, nakolik krajský či okresní vedoucí státní zástupce zvládá svou práci. Dosud jsou vedoucí státní zástupci ve funkci nepřetržitě a výběrová řízení neprobíhají.

Jak chcete řešit funkční období náměstků vedoucích státních zástupců?

Ctíme manažerský princip, že za chod státního zastupitelství je zodpovědný vedoucí státní zástupce. Proto by měl mít možnost, nikoliv však povinnost, do 90 dnů po nástupu do funkce přeobsadit místa náměstků, a to přednostně na základě transparentního výběrového řízení. Díky tomu se vyvarujeme situaci, kdy by se vedoucí státní zástupce vymlouval na to, že zdědil své náměstky. Bude nést plnou odpovědnost za chod úřadu. Jeho výsledky budou pravidelně sledovány nadřízeným státním zástupcem a budou v plné míře zohledněny při  kariérním postupu. Případně vyměněný náměstek zůstává nadále státním zástupcem na daném státním zastupitelství.

Nemáme moc složitou čtyřčlánkovou soustavu státních zastupitelství?

V rámci programového bodu Kvalitní a předvídatelné soudnictví hovoříme o zjednodušení soudní soustavy na tři články. Pokud bude schválena potřebná změna Ústavy, provedeme souběžně stejné zjednodušení i u státních zastupitelství. 

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Aprobační řád justice. Vlastní zpracování. 2020. Dostupné zde.
[2]
Žádost o informace – přehled vedoucích státních zástupců ke dni 1. 7. 2020 s uvedením data nástupu do funkce. Vlastní statistické zpracování. 2020. Dostupné zde.
[3]
GRECO. Průběžná zpráva a doporučení. Čtvrté hodnotící kolo. Prevence korupce ve vztahu ke členům Parlamentu, soudcům a státním zástupcům. 5. března 2020. Dostupné zde.
[4]
Programové prohlášení 2. vlády Andreje Babiše. 2018. Dostupné zde.
[5]
Vládní anabáze s novelou zákona o státním zastupitelství. Vlastní zpracování. 2021. Dostupné zde.
[6]
Novela zákona o státním zastupitelství. Návrh Ministerstva spravedlnosti. 2019. Dostupné zde.
[7]
Parlamentní institut. Způsoby odvolávání a jmenování nejvyššího státního zástupce. 2011. Dostupné zde.
[8]
Parlamentní institut. Právní úprava státního zastupitelství ve vybraných zemích. 2017. Dostupné zde.
[9]
iRozhlas.cz. Vrchní státní zastupitelství se brání kritice ministryně Benešové. Údaje jsou podle nich zavádějící. 2019. Dostupné zde.
[10]
Wikipedie. Kauza Justiční mafie. Dostupné zde.
[11]
Statistika odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti. 2018. Dostupné zde.
[12]
Odpověď ministra spravedlnosti Jana Kněžínka na interpelaci poslance Jakuba Michálka. 2019. Dostupné zde.