CHCI VĚDĚT VÍCE

Skutečně digitální stát

Fronty na úřadech nemůžeme vystát. Na co máme internet? Už konečně zaveďme digitální státní správu. Ušetří nám nervy, čas a miliardy ročně.

Takhle to dál nejde

Komunikace s úřady je pro občany často byrokratické peklo – nepřehledné formuláře, stohy papírů a fronty na úřadech. Stát digitální komunikaci nezvládá. Službu Portál občana využívá jen půl procenta lidí.[2] Česko je v digitalizaci státu 3. od konce v žebříčku EU a 99. na světě.[1]

V čem je problém

Rozvoj eGovernmentu, tedy veřejné správy dostupné občanům online, i digitalizace úředních procesů jsou dlouhodobě zanedbávány. Koordinačními činnostmi v oblasti IT je dnes pověřeno Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR), které jim však nevěnuje dostatečnou pozornost. Koordinaci eGovernmentu a soulad projektů s digitální strategií zajišťuje Odbor hlavního architekta MV ČR, avšak jeho slabá pozice komplikuje plnění jeho cílů.[5]

Ministerstva se přetahují o kompetence a nemají opravdovou vůli spolupracovat na výsledku. I jednotlivé IT systémy si soutěží ministerstva sama. Koordinační orgány vlády nemají stabilní zázemí. Obdobné organizační nejasnosti se objevují i uvnitř resortů. Takto hluboké rozpory nelze překlenout bez skutečné meziresortní koordinace vedené ministrem, který  bude za digitalizaci politicky odpovědný.

Nízká koordinovanost způsobuje různorodé výsledky – některé projekty jsou technicky i uživatelsky dobré (Portál občana, Registr smluv, centrální identita NIA), jiné jsou extrémně technicky zastaralé[5] a uživatelsky nepřívětivé. Např.  klíčový projekt CzechPoint poskytuje jen omezené služby, a přitom je kriticky potřebný pro občany, kteří si nepřejí nebo nemohou fungovat online. Uživatelská rozhraní služeb jsou často neintuitivní a nutí k zadávání zbytečných údajů nebo údajů, které stát již dávno zná.

Jelikož každé ministerstvo či úřad pracuje nezávisle na ostatních, dochází k mrhání veřejnými prostředky několikanásobným vytvářením podobných systémů. Ve velké míře dochází k tzv. vendor lock-inu, tj. závislosti na jednom dodavateli.[5] Vlivem nepromyšlených IT systémů a neexistujících exit strategií totiž nelze jednoduše opustit nevyhovující či zastaralé řešení. Stát je nucen tyto systémy draze provozovat a platit jedinému dodavateli, který je umí udržovat.

Naše vize

Digitalizovaná státní správa bude skutečně funkční služba pro občany. Stát je upozorní na zásadní termíny a úkony, jako je vyzvednutí občanského průkazu nebo podání daňového přiznání, u něhož předvyplní již známé informace. V digitalizaci doženeme Estonsko, Dánsko či Velkou Británii.[4]

Jak to chceme udělat?

  • Digitalizaci pojmeme komplexně a systémově – jasně rozdělíme kompetence a zajistíme strukturální, legislativní a personální podmínky pro její úspěšné zvládnutí.
  • Zavedeme vstřícný přístup k občanům. Digitalizovaný stát aktivně pomůže a upozorní, pokud to bude třeba. Předejde se tak zbytečným nedorozuměním a  penále. 
  • Posílíme koordinaci IT ve veřejné správě.
  • Prosadíme jednotné uživatelské a programové (API) rozhraní pro komunikaci se státem. Všechny online služby budou uživatelsky přívětivé a budou mít obdobné a intuitivní ovládání. Navíc je budeme průběžně vylepšovat podle dat a průzkumů. Služby budou poskytovány v otevřených formátech. Umožníme vznik alternativních nezávislých nástrojů eGovernmentu – zpřístupníme klíčové programové knihovny pro práci se státními systémy. 
  • Data, která nejsou osobní či jinak citlivá a mají další využití, zveřejníme. Otevřená data (Open Data) budou primárním principem sdílení dat s veřejností i mezi úřady. Klíčová data budeme vždy srozumitelně prezentovat veřejnosti.
  • Řízení státu bude postaveno na datech, nikoliv dojmech. Analytická práce s daty na všech úrovních se stane základem pro rozhodování. 
  • Digitalizujeme procesy i dokumenty. Mezi úřady budou obíhat strojově čitelná data, nikoliv papíry či skeny.
  • IT zakázky podrobíme přísnějšímu schvalování a monitorování. Zavedeme neformální metodickou podporu zadavatelů i pomoc s technickou částí zakázky. Zdrojový kód softwaru, který vznikne za veřejné peníze, by měl mít otevřenou licenci.[6]
  • Podpoříme digitalizaci obcí a krajů. Sdílením IT řešení a úložišť dat ušetříme. Zajistíme software pro agendy v přenesené působnosti. U samosprávných činností pomůžeme s koordinací vývoje, sdílením dobré praxe a s napojením na Portál občana.
  • Z České pošty a CzechPointů vytvoříme bránu k celému eGovernmentu pro každého.

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Otevření a propojení veřejné správy vytvoří nové ekonomické příležitosti.

Pro rodiny s dětmi

Přívětivější eGovernment ušetří čas, peníze i energii.

Pro lidi ve zralém věku

Přívětivější eGovernment ušetří čas, peníze i energii.

Pro seniory

Úřady budou dostupnější nejen digitálně, ale díky vylepšeným CzechPointům i fyzicky. Úřední záležitosti půjde vyřešit na nejbližší poště.

Pro živnostníky a podnikatele

Jednodušší a atraktivnější prostředí pro firmy. Méně formulářů a byrokracie znovu nastartuje ekonomiku.

Pro lidi ve finanční tísni

Vstřícný a propojený přístup úřadů aktivně pomůže a upozorní, kde bude třeba, a předejde tak dalším zbytečným nedorozuměním a ztrátám.

Pro veřejné finance

Odstranění byrokratických překážek zefektivní státní správu, vedení firem i životní úroveň lidí. To se projeví i na výši daňových výnosů.

Pro úředníky

Méně byrokracie zatraktivní práci pro stát a uvolní úředníkům ruce k činnostem vyžadujícím osobní přístup.

Co pro to už děláme

Prosadili jsme klíčové digitalizační zákony a nástroje:


Dále jsme

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Neočekáváme významné náklady nad rámec současných výdajů. Počáteční investice do změny řízení IT projektů se dlouhodobě vyplatí. Koordinace projektů povede k efektivnějšímu využívání veřejných prostředků. Díky úsporám bude možné zkvalitnit vzdělávání a zvyšování digitálních kompetencí úředníků.

Je tento model vyzkoušen v jiných evropských státech?

Nejdále v digitalizaci státní správy jsou severské státy – Estonsko, Dánsko a Velká Británie, kterými se nejvíce inspirujeme.

Nechci být digitální, půjde to?

Do zákona o právu na digitální služby jsme prosadili pro fyzické osoby důsledné právo nebýt digitální. S rozšířením funkčnosti CzechPointů navíc dojde ke zlepšení fyzické dostupnosti – pro vyřízení většiny záležitostí nebude nutné jezdit daleko.

Předchozím vládám se to nedařilo. Co budete dělat jinak?

Využijeme vlastních i zahraničních zkušeností a opravdových odborníků v oboru. 

Systémy budou komunikovat přes standardizované programové rozhraní (API). Díky využívání technologií s otevřeným zdrojovým kódem bude mnohem jednodušší pro stát sdílet jednotlivá řešení. 

Namísto výmluv, proč to nejde, budeme hledat řešení a spolupracovat s celým soukromým sektorem. Nikdy bychom například nevyhodili do koše energii dobrovolníků, kteří napsali za víkend e-shop na dálniční známky.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Nejvyšší kontrolní úřad. Výroční zpráva 2019. Praha: Nejvyšší kontrolní úřad. 2020. Dostupné zde.
[2]
Nejvyšší kontrolní úřad. Kontrolní závěr z kontrolní akce 19/14 Zavedení elektronické identifikace a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správy. Praha: Nejvyšší kontrolní úřad. 2020. Dostupné zde.
[3]
KOUBEK, Ladislav, PROFANT, Ondřej a kolektiv: Akční plán pro boj s vendor lock-inem a rozšíření využití open source ve veřejné správě. Praha: Česká pirátská strana. 2019. Dostupné zde.
[4]
United Nations E-Government Knowledgebase. E-Government Development Index. 2020 [cit. 8. 3. 2021]. Dostupné zde.
[5]
Nejvyšší kontrolní úřad. Souhrnná zpráva o digitalizaci veřejné správy v ČR. Dostupné zde.
[6]
Free Software Foundation Europe. Public Money Public Code. Berlín: FSFE. 2019. Český překlad dostupný zde.