CHCI VĚDĚT VÍCE

Migrace

V EU prosazujeme ochranu vnějších hranic a prevenci nelegální migrace, ne kvóty. Pro cizince s legálním pobytem chceme férový přístup.

Takhle to dál nejde

Počet cizinců v Česku dlouhodobě roste, přesáhl již 600 tisíc.[1] Bez zvládnuté integrace může ve společnosti docházet k pnutí. Téma migrace zneužívají extremisté a populistický přístup komplikuje postavení Česka v EU. Cizinecké řízení je zatíženo zbytečnou byrokracií.

V čem je problém

Česko je pro cizince atraktivní zemí, mimo jiné kvůli stabilní bezpečnostní situaci, dlouhodobě rostoucí ekonomice, ze které plyne zájem o zahraniční pracovníky, a kvalitnímu vysokému školství, které láká zahraniční studenty. Pracovní migrace představuje nedílnou součást české ekonomiky a v případě oborů s vysokou přidanou hodnotou také přináší zahraniční zkušenosti do Česka. Česko je na 5. místě v rámci zemí EU co do rychlosti růstu počtu cizinců na počet obyvatel.[2] Legálně jich zde pobývá přes 600 tisíc a jejich počet nadále stoupá. Stát stojí před výzvou, jak dát možnost cizincům se kvalitně integrovat, jak po stránce ekonomické, tak společenské.

Nelegální migrace cizinců přes území ČR také představuje významné bezpečnostní riziko, které vyžaduje náležitou pozornost v úzké spolupráci s našimi sousedy.[1] 

Migrační krize z let 2015–2016 ukázala neudržitelnost[3] stávajícího evropského přístupu. Uprchlické kvóty, tedy povinné přerozdělování žadatelů o azyl mezi členské státy EU, selhaly. V roce 2020 Evropská komise předložila „Nový pakt o migraci a azylu“[4] jako plán reformy v oblasti migrační a azylové politiky na evropské úrovni. Diskuse nad ním se stane předmětem odborných debat i politických stanovisek.

Na poli mezinárodní ochrany se situace od roku 2015 výrazně uklidnila.[5] Do budoucna je však kvůli nestabilní mezinárodní situaci a zhoršující se klimatické krizi nutno počítat s dalším možným nárůstem počtu příchozích.[6]

Migrační krize na jednu stranu vyvolala mezi lidmi přirozené obavy a nejistotu, na druhou stranu vytvořila hlubokou dělicí linii ve společnosti. Někteří politici ji navíc zneužili k šíření protievropských a nacionalistických nálad.

Naše vize

Česko v EU prosadí odpovědný přístup k migraci zahrnující řešení bez kvót, prevenci nelegální migrace a ochranu vnějších hranic. Na domácí půdě zbavíme cizinecké řízení zbytečné byrokracie a integrační programy umožní cizincům stát se plnohodnotnou součástí společnosti.

Jak to chceme udělat?

Evropa

 • V přístupu k migraci prosazujeme odpovědná, bezpečná a humánní řešení bez povinného přerozdělování tzv. kvót. Solidarita má být dobrovolná.
 • Podpoříme spolupráci EU se zeměmi, které jsou zdrojem migrace nebo přes ně vedou migrační trasy. Chceme předcházet nelegální migraci již mimo území EU.
 • Podpoříme posílení ochrany vnějších hranic EU včetně zavedení tzv. pre-screeningu a hraničního řízení o azylových žádostech.
 • Podpoříme spolupráci mezi státy EU v oblasti azylu a návratové politiky, včetně reformy agentury FRONTEX.
 • Podpoříme politiku sponzorovaných návratů.
 • Posílíme sdílení informací v rámci EU s důrazem na ochranu osobních údajů.

Česko

 • Nastavíme férová pravidla pro vstup cizinců na pracovní trh, zohledníme zájmy zaměstnavatelů i obcí. Pracovní agentury, zaměstnavatelé a univerzity musí nést za své pracovníky a studenty z ciziny svůj díl odpovědnosti a zajistit jim odpovídající podmínky k pobytu.
 • Podpoříme digitalizaci cizineckého řízení. Systém pro vyřizování pobytu má být přívětivý a důstojný. Cizinec, který respektuje zákony, by měl mít proces prodloužení pobytu zjednodušený.
 • Podporujeme integraci cizinců, zejména z řad studentů a pracovníků s vysokou přidanou hodnotou.[7]
 • Podpoříme integraci podle místních potřeb. Vedle potřeb cizinců a zaměstnavatelů budeme řešit i podporu rozvoje návazné infrastruktury, jako je lékařská péče, školy, školky, terénní a sociální služby a ubytování. Posílíme zapojení dotčených orgánů státní správy a místní samosprávy.
 • Chceme proces integrace na principu postupného nabývání práv až k zisku občanství.
 • Podporujeme řešení příčin migrace v místech jejího vzniku, boj proti převaděčství a organizovanému zločinu.
 • V případě katastrof a konfliktů zvážíme možnosti, kterými může ČR konkrétně pomoci zranitelným osobám žádajícím o ochranu.

Kolik na to chceme času?

Bude to kontinuální proces během celého volebního období se snahou o dlouhodobý a udržitelný efekt.

Pro koho to chceme hlavně

Pro nás pro všechny

Odpovědným přístupem k migraci snížíme její negativní dopady. Kvalitní integrací obohatíme ekonomiku i společnost.

Co pro to už děláme

 • Poslanci František Kopřiva a Jan Farský interpelovali ministra vnitra, jak Česko pomůže Řecku s přetíženými uprchlickými tábory. Dostupné zde a zde.
 • Piráti se vymezili vůči nekonstruktivnímu přístupu české vlády ve věci odmítnutí Globálního paktu OSN o migraci.
 • Prosadili jsme skrze senátní úpravu zjednodušení byrokracie pro studenty ze zahraničí. Původní pozměňovací návrh pod číslem 1990 je zde.

Na co se nás často ptáte

Jak Česko v historii humanitárně pomáhalo při katastrofách a konfliktech?

Počátkem 90. let přišlo do ČR 6 tisíc válečných uprchlíků z bývalé Jugoslávie. Koncem 90. let pak tehdejší vláda Miloše Zemana poskytla v tuzemsku útočiště pro zhruba tisíc osob prchajících z válkou zasaženého Kosova. Je potřeba si uvědomit, že migrace není jenom strašák, ale že cizinci pracují v obchodech, průmyslu, stavebnictví, zemědělství či jako řemeslníci, a pokud se tak děje kontrolovaně a legálně, jsou tito lidé na trhu práce potřeba a zvyšuje se díky nim životní úroveň celé společnosti.

Co je myšleno pre-screeningem na vnějších hranicích EU?

Zavedením pre-screeningu se myslí společný postup v rámci hraničních kontrol na vnějších hranicích EU, včetně možnosti zajištění, přičemž obdobná opatření by platila i pro nelegální migranty zachycené na území EU.

Co všechno téma migrace zahrnuje?

Problematika migrace zahrnuje migraci legální, např. zaměstnávání cizinců nebo studium cizinců na vysokých školách. Důraz klademe na migraci s vysokou přidanou hodnotou pro vědu a výzkum. Dalším typem je migrace nelegální, např. pobyt na území bez pobytového oprávnění či nelegální překročení státních hranic. Specifický fenomén přestavuje uprchlictví, přičemž každý cizinec může v Česku podle mezinárodních smluv žádat o mezinárodní ochranu. Řešením otázek souvisejících s migrací se zabývá migrační a azylová politika, jejíž dimenze je národní a evropská.

Co uděláte pro lidi, kteří chtějí do Česka přijít jako vědci, studenti a pracovníci s vysokou přidanou hodnotou?

Studenti, kteří do Česka přicházejí studovat buď na základě výběru, nebo z důvodu nutnosti opustit svou zemi, nebo zaměstnanci či vědci s vysokou přidanou hodnotou pro vědu, výzkum a společnost jsou pro Česko potenciál a přínos. Daná univerzita či zaměstnavatel jsou morálně povinni nabídnout těmto lidem pomoc s integrací a jsou morálně zodpovědni za jejich pobytová oprávnění. Zasadíme se o přísun financí do vědy, výzkumu a vzdělávání za účelem podpory integrace vědců, studentů a pracovníků s vysokou přidanou hodnotou.

V jakých krajích je dnes problém s integrací?

Česko se potýká s problémy s integrací zejména v oblastech s výskytem zahraničních pracovníků na agenturní práci. Jedná se zejména o Plzeňský, Středočeský a Královéhradecký kraj. Tyto oblasti se potýkají s problémem segregace zahraničních zaměstnanců na ubytovnách v okolí pracoviště, čímž nedochází k jejich integraci ve společnosti.

Co vlastně znamená integrace? Co je tím myšleno?

Integrací se rozumí proces začleňování člověka do společnosti. V ideálním případě probíhá oboustranně. Každý cizinec, který chce pobývat v Česku, má nárok na žádost o pobyt za určitých podmínek. Naším cílem není mu podmínky ztěžovat, ale nabídnout mu k využití široký prostor pro jeho začlenění se do kultury života v místě, kde o pobyt žádá. S tímto úzce souvisí znalost českého jazyka.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Ministerstvo vnitra. Čtvrtletní zpráva o migraci IV. 2020 [cit. 18. 4. 2021]. Dostupné zde.
[2]
Eurostat. Statistiky migrace a populace: Migration and Population Statistics. April 6, 2021 [cit. 18. 4. 2021]. Dostupné zde.
[3]
Reuters, Aktuálně.cz. Uprchlickému táboru na ostrově Lesbos hrozí uzavření. Kvůli nelidským podmínkám. 2018. [cit. 18. 4. 2021]. Dostupné zde.
[4]
Evropská komise. Nový směr v oblasti migrace: budování důvěry a obnovení rovnováhy mezi odpovědností a solidaritou. 23. 9. 2020 [cit. 18. 4. 2021]. Dostupné zde.
[5]
Risk Analysis for 2020. FRONTEX. 2020 [cit. 18. 4. 2021]. Dostupné zde.
[6]
The Future of Migration in the European Union. European Commission’s Joint Research Centre, European Union. 2018 [cit. 18. 4. 2021]. Dostupné zde.
[7]
Základní dokumenty Ministerstva vnitra České republiky k integrační politice. Dostupné zde.