CHCI VĚDĚT VÍCE

Snadná volební účast

Možnost volit omezuje řada přežitků. Usnadněme volbu mimo trvalé bydliště, zaveďme korespondenční volbu, hledejme model online hlasování.

Takhle to dál nejde

Naši občané pobývající v zahraničí i další skupiny obyvatel mají složitý přístup k volbám.[11] Některé volební systémy jsou pro voliče nesrozumitelné.[1] Organizace a správa voleb je neefektivní, zmatečná a nemoderní.[2, 8, 9, 10]

V čem je problém

V zahraničí žije více než půl milionu Čechů, přesto bylo například při posledních volbách prezidenta v roce 2018 odevzdáno pouhých 18 tisíc hlasů.[5] Volební právo v zahraničí je značně limitováno vzdálenostmi až stovek kilometrů, které musí voliči překonat, aby mohli odvolit. Jde to i jinak. Již 19 členských států EU v nějaké formě umožňuje korespondenční hlasování.[12]

Některé volební systémy, jako například ten v komunálních volbách, jsou pro řadu občanů složité a nepřehledné. Zároveň neposkytují jednoduchou odpověď na otázku, co se stane s hlasem voliče po jeho odevzdání.[1]

V řadě volebních komisí se uplaťňuje praxe „nějak se to spočítá a půjde se domů. Pokud to nesedí, tak to nějak dovymyslíme“.[2] Tento fakt narušuje důvěryhodnost voleb, proto je zapotřebí vytvořit monitorované centrální sčítací místnosti na úrovni obcí s rozšířenou působností.

Jednodenní volby, spolu s možností volby s předstihem a možností vyřídit si voličský průkaz kdekoliv, zajistí vyšší efektivitu voleb. 

Příkladem dobré praxe je estonský systém voleb po internetu, který bezpečně funguje od roku 2007.[6] V současnosti dostupné informační technologie umožňují bezpečné konání řádných voleb po internetu. Je tedy zapotřebí hledat možnosti zavedení internetového hlasování i v České republice. Jeho cílem je zpřístupnění voleb všem občanům odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení a v konečném důsledku zvýšení volební účasti a modernizace voleb jako takových. 

Naše vize

Díky korespondenční a preferenční volbě se zvýší volební účast a odpadne nutnost volit takticky. Budeme mít přehledný, přívětivý a spravedlivý volební systém, který zajistí bezpečnost volebního procesu. V dlouhodobém horizontu je cílem zavedení voleb po internetu.

Jak to chceme udělat?

  • Zavedeme korespondenční volbu pro sněmovní, prezidentské a evropské volby tzv. systémem dvou obálek s možností volbu změnit osobně ve volební místnosti. 
  • Zkrátíme volby na jeden den a současně umožníme volit s předstihem, nebo si vyřídit voličský průkaz na CzechPointech.
  • Prosadíme nový zákon o správě voleb, který sjednotí praktické a organizační aspekty všech voleb a referend. Prosadíme sčítání hlasů ve velkých sčítacích centrech vyškolenými osobami pod dozorem kamer, mezinárodních pozorovatelů a zástupců stran.
  • Zjednodušíme volební systém do komunálních voleb tak, aby každý volič měl jasnou představu o tom, co se stane s hlasem po jeho odevzdání. Navrhujeme rozdělit systém tak, aby respektoval rozdílné velikosti menších obcí, kde bude kladen důraz na větší individualitu jednotlivých kandidátů, a velkých měst, kde bude naopak zdůrazněna role volebních stran jako takových. Hlavním důvodem je vytvoření efektivního modelu zastupitelstva, kde v malých obcích není politická příslušnost natolik zásadní jako ve velkých městech.[13]
  • Zahájíme intenzivní přípravu pro volbu prostřednictvím internetu při důsledném zachování základních zásad volebního práva, jako jsou přímost, rovnost a především tajnost. Nespustíme internetové volby, dokud budou existovat jakékoliv pochybnosti o jejich bezpečnosti. 

Kolik na to chceme času?

1 rok

  • Nový zákon o správě voleb.
  • Korespondenční volby.
  • Jednodenní volby s možností volit s předstihem.


2 roky

  • Srozumitelný volební systém v komunálních volbách.

4 roky

  • Příprava bezpečného modelu voleb po internetu.

Pro koho to chceme hlavně

Pro nás pro všechny

Korespondenční volba umožní volit na stážích, při studiu nebo práci v zahraničí bez nutnosti cestovat až stovky kilometrů.

Pro mladé

Lepší organizace voleb zajistí možnost efektivněji si zorganizovat čas v období voleb.

Pro rodiny s dětmi

Lepší organizace voleb zajistí možnost efektivněji si zorganizovat čas v období voleb.

Pro lidi ve zralém věku

Lepší organizace voleb zajistí možnost efektivněji si zorganizovat čas v období voleb.

Pro seniory

Korespondenční hlasování či volba přes internet může usnadnit hlasování těm, kteří mají zdravotní či pohybové obtíže.

Pro zaměstnance

Lepší organizace voleb zajistí možnost efektivněji si zorganizovat čas v období voleb.

Pro živnostníky a podnikatele

Lepší organizace voleb zajistí možnost efektivněji si zorganizovat čas v období voleb.

Pro občany žijící v zahraničí

Možností volit korespondenčně v zahraničí ušetří voliči peníze a čas za dopravu až stovek kilometrů.

Pro občany malých obcí

Zjednodušení volebního systému zajistí reálné rozhodování o konkrétní skladbě zastupitelstva.

Pro úředníky

Díky nové správě voleb odpadnou zbytečné administrativní úkony a sníží se byrokracie při organizaci a správě voleb.

Co pro to už děláme

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Systémy elektronických volebních seznamů a příprava možnosti hlasovat online bude stát zhruba 200–300 milionů korun. Úvodní investice se do několika let navrátí ušetřením zbytečných výdajů v oblasti organizace, správy a zajištění voleb.[9]

Jak zajistíte anonymitu a legitimitu internetových voleb?

Při tvorbě modelu internetové volby využijeme dosavadní příklady dobré praxe ze zahraničí. Například v Estonsku funguje internetové hlasování i-Voting už řadu let.[6] Stejně jako u nás jsou v Estonsku zaručeny základní zásady volebního práva, jako jsou rovnost, tajnost apod. Hlasovat se dá z kteréhokoliv zařízení, zároveň i-Voting umožňuje opakovaně změnit svou volbu v období pro předčasné hlasování. Možnost změny hlasu je zavedena právě proto, aby byla zajištěna tajnost hlasování (například když volič provedl volbu pod nátlakem nebo má obavu, že jeho hlas byl změněn, může hlasování upravit později v bezpečném prostředí). . Estonský ústavní soud se touto otázkou zabýval a rozhodl, že možnost změny hlasu naplňuje požadavek zajištění tajnosti hlasování.  

V čem spočívá systém dvou obálek?

Systém dvou obálek je klasický systém korespondenčního hlasování. Volič, který je zaregistrovaný pro korespondenční hlasování a obdržel voličský průkaz, může volit korespondenčně (v dostatečném časovém předstihu) tím způsobem, že obálku s hlasovacím lístkem vloží do jiné větší obálky, do které se přiloží i voličský průkaz. Tuto větší obálku následně zašle na příslušný zastupitelský úřad. Volební komise na zastupitelském úřadě otevře větší obálku, zkontroluje totožnost voliče podle voličského průkazu, který klasicky zaeviduje, a obálku s hlasem, do které komise nenahlíží, vhodí do urny. Hlas se tak započítá mezi ostatní hlasy, aniž by byl narušen princip tajnosti hlasování.

Co to je volba s předstihem?

Jedná se o možnost volit před volebním dnem (víkendem) na předem určeném místě (např. CzechPointu). To umožní lidem zúčastnit se voleb a lépe si zorganizovat čas v případě, že se například nebudou moci dostavit v den voleb do volební místnosti. Rozdíl je v tom, že možnost volit s předstihem bude skutečně omezena jen na některá místa a nebude se tedy jednat o zvýšení nákladů na organizaci voleb, neboť samotné volby se uskuteční až v daném volebním dni. Neznamená to tedy, že volby budou trvat např. týden. Ostatní pravidla pro volební kampaň aj. budou stejná a budou se odvíjet od stanovení dne voleb. Toto opatření má být mimořádnou možností pro uvědomělé voliče. Zároveň CzechPointy, případně další kontaktní místa veřejné správy, budou garantovat řádný průběh a záruku toho, že se voličův hlas skutečně započítá.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
LEBEDA, Tomáš. Komunální volby klamou. Krátké zastavení nad problematickými aspekty volebního systému pro obecní zastupitelstva. Acta Politologica. 2009, 1(3), s. 332–343. ISSN 1803-8220.
[2]
DOLEJŠÍ, Václav. Výsledky voleb se budou sčítat dlouho. Unikátní studie popsala chyby a podvody. Seznam zprávy. 2018. Dostupné zde.
[3]
Venice Commission. Opinion no. 190/2002, CDL-AD (2002), Code of Good Practice in Electoral Matters.
[4]
NOVÁK, Miroslav a LEBEDA Tomáš. Volební a stranické systémy: ČR v mezinárodním srovnání. Plzeň: Aleš Čeněk. 2004. ISBN 80-86473-88-0.
[5]
Český statistický úřad. Výsledky hlasování za územní celky – zvláštní volební okrsky. 2018 [cit. 18. 2. 2021]. Dostupné zde.
[6]
E-Estonia Briefing Centre. E-governance. 2021. Dostupné zde.
[7]
BOĎOVÁ, Katarína. E-voting. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, parlamentný inštitút. 2011 [cit. 18. 2. 2021]. Dostupné zde.
[8]
MARTÍNEK, Tomáš. Možnosti zavedení elektronických voleb v České republice a jejich případné dopady. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze [cit. 18. 2. 2021]. Dostupné zde.
[9]
KRIMMER, Robert, DUENAS-CID David a KRIVONOSOVA Iuliia. New methodology for calculating cost-efficiency of different ways of voting: is internet voting cheaper? Public Money & Management. 2021, 41(1), s. 17–26, DOI: 10.1080/09540962.2020.1732027. 
[10]
Česká televize, ČT24. Jak zatraktivnit senátní volby? Komise doporučuje jednokolový systém a preferenční hlasy. 2017 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[11]
E15.cz. Volby pro Čechy v zahraničí budou dál komplikované. 2001 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[12]
Evropská komise. Study on the Benefits and Drawbacks of Remote Voting. Specific Contract No. JUST/2016/RCIT/PP/RIGH/0094.
[13]
NEŠPOR, Jan. Reforma volebního systému komunálních voleb v ČR. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. 2019 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.