CHCI VĚDĚT VÍCE

Výuka žáky připraví na život a bude je bavit

Svět je jiný než před půlstoletím, ale výuka na školách skoro pořád stejná. Změňme ji tak, aby byla užitečná a současně pro žáky přitažlivá.

Takhle to dál nejde

Každé třetí dítě chodí do školy nerado. Výuka se nedostatečně soustředí na praktické využití znalostí.[1] V některých předmětech se zaměřuje především na přípravu k testům.[2] Převažuje výuka, při které jsou děti pasivními příjemci informací.[3]

V čem je problém

V mezinárodním srovnání je ve výuce na českých školách věnován velký prostor faktickým vědomostem.[1] Méně času se naopak věnuje na aplikaci znalostí, hledání řešení a rozvoji praktických dovedností (např. z oblasti hospodářství, zdravovědy, práva, hodnocení informací, mezilidské komunikace apod.) nebo výchovné roli školy (výchova k poctivosti, slušnosti, ohleduplnosti, solidaritě apod.).

Výuka se zároveň v některých předmětech redukuje na přípravu k testům, které toho o skutečných schopnostech žáka často vypovídají málo. I když ministerstvo školství již mnoho let připravuje modernizaci obsahu vzdělávání, konkrétní pozitivní změny jsou stále v nedohlednu.

Navíc jednotné přijímací a maturitní zkoušky nedostatečně zohledňují obsah a hloubku vzdělávacích programů. Na tento problém dlouhodobě poukazuje i řada odborníků z praxe.[2]

Naše vize

Vzdělávání umožní každému získat znalosti, dovednosti a postoje potřebné pro osobnostní rozvoj a uplatnění v životě. Výuka bude vycházet ze současných odborných poznatků, bude motivující a aktivizující. Testování bude ověřovat pochopení probírané látky a využití znalostí v praxi.

Jak to chceme udělat?

Modernizace obsahu vzdělávání:

 • Zajistíme, aby škola naučila každého žáka minimálně to, co bude určitě potřebovat: rozumět běžným textům, srozumitelně a přesvědčivě mluvit a psát,  ovládat pro život potřebnou matematiku, rozumět běžným přírodním jevům a umět je využívat. Dále znát obvyklé a užitečné vědomosti i  v dalších předmětech, umět se správně rozhodovat, kriticky hodnotit informace, řešit praktické problémy. Nadto škola nabídne každému žákovi možnost rozvíjet jeho další nadání a zájmy.
 • Vyjdeme ze zahraničních příkladů dobré praxe. Do přípravy návrhu zapojíme odborníky, školy i zaměstnavatele.
 • Zajistíme metodickou podporu školám a poskytneme jim čas na přípravu a zavedení změn do praxe.
 • Podpoříme vznik nových učebních materiálů.

Revize přijímacích zkoušek na SŠ a maturity:

 • Při přijímacích i maturitních zkouškách nebude kladen takový důraz na nazpaměť naučené vědomosti, větší důraz bude kladen na schopnost řešit praktické problémy daného oboru s využitím různých zdrojů a nástrojů. 
 • Připravíme a předložíme k veřejné diskusi návrh na zrušení „státní maturity“ a její nahrazení zkouškou ze zvládnutí středoškolského minima. Tato zkouška by také byla připravována státem. Její složení by  bylo podmínkou pro připuštění ke „školní“ maturitě, ale žáci by ji mohli složit kdykoliv v průběhu středoškolského studia. 

Posilování atraktivity výuky:

 • Posílíme důraz na poskytování zpětné vazby žákům ve výuce tak, aby byl v maximální možné míře rozvíjen potenciál každého žáka. 
 • Podpoříme tvorbu a rozvoj didaktických postupů, které umožní vzdělávání různorodých kolektivů.
 • Posílíme pedagogický výzkum, jenž pomůže vyhodnotit efekt inovativních postupů a usnadní tvorbu návrhů a doporučení. Vyjdeme z  ověřené zahraniční praxe.
 • Podpoříme sdílení inovací a dobré praxe mezi školami.

Pro koho to chceme hlavně

Pro děti

Žáci uvidí, že se učí užitečné a potřebné věci. To pro ně bude nejlepší motivací. Výuka žáky připraví na život a bude je bavit.[12]

Pro nás pro všechny

Bude méně problémů sociálních (zadlužení, gamblerství) i zdravotních (závislosti). Lidé budou méně podléhat manipulaci (dezinformace).

Pro rodiny s dětmi

Pro rodiče bude snazší vést děti ke vzdělávání. Dobré a užitečné vzdělání zvýší pravděpodobnost osobního a profesního úspěchu jejich dětí.

Pro lidi ve finanční tísni

Prakticky orientované vzdělávání sníží riziko ekonomického ohrožení žáka v průběhu jeho života (např. nenaletí „šmejdům“ apod.).

Pro veřejné finance

Vyšší vzdělanost umožňuje společnosti produkci s vyšší přidanou hodnotou. To má v důsledku pozitivní dopad na příjmy veřejných rozpočtů.[12]

Pro zaměstnavatele

Nabyté znalosti, dovednosti a motivace dál se vzdělávat zvýší lidem šance na uplatnění. Zaměstnavatelé získají kvalifikované pracovníky.

Co pro to už děláme

Modernizace obsahu vzdělávání

 • V souvislosti s modernizací obsahu jsme uplatňovali připomínky při přípravě strategických dokumentů stanovujicích cíle a priority vzdělávací politiky (Národní program reforem, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019–2023, Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+).  
 • Příprava revizí rámcových vzdělávacích programů probíhá již několik let, aniž by ministerstvo školství poskytovalo informace o průběhu příprav. Ve Sněmovně jsme proto požadovali informace o aktuálním stavu, průběhu prací a zajištění transparentního postupu.
 • Požadovali jsme informace o dalším osudu Národního programu vzdělávání, který mělo ministerstvo školství ze zákona povinnost zpracovávat a který měl za cíl stanovit dlouhodobé priority v oblasti vzdělávání (včetně modernizace obsahu). Dostupné zde a zde
 • Připravili jsme projekt reálné střední školy a krajských polytechnik www.moderniskolstvi.cz

Celková revize jednotné přijímací a maturitní zkoušky

 • Připravili jsme poslanecký návrh pro zachování volby mezi cizím jazykem a matematikou ve společné části maturity.
 • Zpracovali jsme návrh modelu maturitní zkoušky, který zohledňuje dlouhodobé výsledky žáků, umožňuje rozvržení dílčích zkoušek v průběhu studia, ověření šíře znalostí a dovedností žáků prostřednictvím víceúrovňových testů (včetně požadovaného minima) a klade důraz na aplikaci znalostí.
 • Uspořádali jsme seminář a odborný panel k současnému nastavení maturitní zkoušky a diskusi o tom, jak by mohl model maturitní zkoušky vypadat do budoucna.
 • Zahájili jsme vyjednávání o podobě maturitní zkoušky ve Sněmovně a Senátu na politické platformě.

Na co se nás často ptáte

Modernizace obsahu vzdělávání: Kolik to bude stát?

Naše školství je dlouhodobě podfinancované. Chceme, aby se výdaje na vzdělávání zvýšily alespoň na 5 procent HDP, což je obvyklé u vyspělých států. Tím se zvýší atraktivita učitelské profese, budou zajištěny prostředky na profesní rozvoj učitelů a posílení technické úrovně škol. 

Sama změna obsahu vzdělávání však nevyžaduje prakticky žádné dodatečné náklady proti těm dnešním: učit věci užitečné je stejně „drahé“ jako učit věci neužitečné.  Při modernizaci obsahu výuky bude třeba diskuse a práce odborníků a praktiků, ta však není ekonomicky zvláště náročná. Další prostředky bude třeba vynaložit na pedagogický výzkum, vývoj metodiky, přípravu a zajištění metodické podpory, tvorbu učebních materiálů, které budou volně dostupné, jestliže jejich tvorba byla uhrazena z veřejných peněz a jejich zpřístupnění je možné. Kromě národních zdrojů na to vše můžeme využít i finanční prostředky z fondů EU.

Modernizace obsahu vzdělávání: Co si máme pod modernizací obsahu vzdělávání vlastně představit?

Jde nám o to, aby se žáci neučili nazpaměť encyklopedická fakta, která lze dohledat v dostupných a ověřených informačních zdrojích. Důležité je znát kontext problému a být schopen znalosti aplikovat. Chceme, aby byli žáci připraveni pro život a byli schopni řešit běžné problémy – správně porozumět textu, srozumitelně se vyjadřovat, umět komunikovat v cizím jazyce, rozumně se chovat ve společnosti, správně hospodařit, vyhodnotit důvěryhodnost dostupných zdrojů informací apod. Chceme podpořit osobnostní rozvoj žáků.

Výuka bude rovněž zaměřena na efektivní  řešení problémů, rozvoj kreativního a kritického myšlení, digitálních a sociálních dovedností (schopnost týmové spolupráce, komunikace, vedení lidí, schopnost vyjednávat), tedy na dovednosti potřebné i v profesním životě.[13]

Rozvoj jazykových dovedností a schopností komunikovat v cizím jazyce chceme posilovat i skrze další podporu zahraničních stáží žáků a studentů v rámci programu Erasmus+. V souvislosti s organizací výměnných pobytů zajistíme školám potřebnou podporu, která dlouhodobě schází.

Modernizace obsahu vzdělávání: Změní se i obsah učiva?

Určitě. Například v dějepisu bude větší důraz kladen na to, aby si žáci uměli představit každodenní život svých předků v různých dobách a více se seznámili s našimi moderními dějinami. To využijí např. při hodnocení současných událostí. V přírodních vědách bude kladen větší důraz na pokusy a praktickou práci než na „učení nazpaměť“.

Vytvoříme školám podmínky pro to, aby mohly také rozložit určitý obsah učiva do různých ročníků a odstupňovat ho tím podle náročnosti. Např. v dějepisu se o moderní době bude mluvit nejen v posledním ročníku ZŠ (kde na to často už nezbývá čas), ale na přiměřené úrovni i v nižších ročnících, dokonce i v MŠ.

Modernizace obsahu vzdělávání: Bude škola jen „učit“, nebo i vychovávat?

Nedílnou součástí vzdělávání je i osvojení si základů vědomostí, dovedností a návyků, které žákům umožní orientaci v okolním světě a zapojení se do společenského života. Chceme klást důraz na to, aby byli žáci vedeni (například pomocí příkladů ze života, komentářů k různým životním situacím apod.) k poctivosti, slušnému jednání, odmítání násilí,  k solidaritě s jinými lidmi apod.

Nezanedbatelnou rolí školy je rovněž vést k občanské angažovanosti a participaci na dění ve společnosti. Proto chceme školy podpořit i v rozvíjení žákovských parlamentů.

Modernizace obsahu vzdělávání: Budou se všichni žáci učit totéž?

Vymezíme jádro znalostí a dovedností, které by měl ovládat každý žák. Kromě toho ale budou učební dokumenty a učební materiály obsahovat i učivo rozšiřující, které bude škola nabízet každému žákovi podle jeho nadání a zájmu. Chceme, aby každý ve škole dosáhl maxima svých možností.

Modernizace obsahu vzdělávání: Jak budou žáci hodnoceni?

Žáci budou hodnoceni nikoliv podle toho, jak reprodukují znalosti před tabulí (odříkání vzorce, poučky), ale jak je dokáží aplikovat v praxi, zejména při řešení problémů. Při takovém „zkoušení“ budou mít k dispozici i potřebné příručky (včetně učebnic), tak jako je má k dispozici při své práci i každý inženýr nebo jiný odborník.

Modernizace obsahu vzdělávání: Jak toho chcete dosáhnout?

Změny budeme prosazovat nejen v závazných  učebních dokumentech (RVP), ale i v rámci přípravy budoucích učitelů na fakultách a během jejich dalšího profesního rozvoje. Dále v metodickém působení, v hodnocení výuky i při schvalování výukových materiálů tak, aby se co nejdříve projevily v samotné výuce.

Modernizace obsahu vzdělávání: Tvrdíte, že zkvalitňování a modernizace výuky je investicí s vysokou návratností pro společnost a veřejné prostředky. Co tím přesně myslíte?

Důraz na posilování gramotností a dovedností je důležitým předpokladem pro přípravu na život v moderní společnosti, a to i ve smyslu následného profesního uplatnění. Z analýz IDEA Cerge například vyplývá, že zvyšování gramotností a potřebných dovedností povede k posílení produktivity budoucí pracovní síly a tím i k posílení hospodářského růstu. Zároveň by nepřímo přispělo ke snížení nákladů na sociální dávky apod.[12]

K podobným závěrům dochází i studie Agentury pro sociální začleňování, která vyhodnocuje finanční dopady předčasných odchodů ze vzdělávání. Tato studie vychází z logického předpokladu, že „člověk s vyšším příjmem, který bude nezaměstnaný jen po velmi krátkou dobu svého ekonomicky aktivního věku, zaplatí na daních a odvodech do systémů sociálního a zdravotního pojištění více, než člověk s nižšími příjmy a častějšími nebo delšími obdobími bez zaměstnání, kdy bude naopak čerpat podporu od státu“.[14]

Modernizace obsahu vzdělávání: Jak zajistíte, aby byla reforma skutečně úspěšná?

Do roku 2004 jsme měli osnovy, které školám napevno určovaly, co a jak mají učit. V roce 2004 bylo zavedeno tzv. dvoustupňové kurikulum, které dalo školám větší prostor v zohlednění jejich zaměření, přístupu ke vzdělávání a výuce. V rámci dvoustupňového kurikula vznikly tzv. rámcové vzdělávací programy (RVP), které vymezují obsah a cíle vzdělávání. Na jejich základě si školy vytvářejí své vlastní vzdělávací programy (ŠVP). Při zavádění tohoto modelu  byla nicméně kamenem úrazu nedostatečná komunikace a metodická podpora směrem ke školám. Potenciál a možnosti zavedeného modelu tak nejsou mnohdy plně využívány. Komunikace, správné nastavení a zajištění metodické podpory tedy budou v rámci reformy hrát klíčovou roli. Metodická podpora bude spočívat například v přípravě modelových školních vzdělávacích programů, které budou školy moci využít. Zcela zásadní je rovněž zapojení škol a školských asociací do přípravy modernizace obsahu vzdělávání, pokud má být tato reforma skutečně přijata a naplňována.

Posilování atraktivity výuky a poskytování zpětné vazby žákům: Kolik to bude stát?

Vyčíslení nákladů se bude odvíjet především od nastavení nástrojů pro podporu přenosu praxe mezi školami (a to i s ohledem na případné využití již existujících nástrojů a jejich další rozvoj) a vytvoření podmínek pro posilování jejich vzájemné spolupráce. Další finanční prostředky bude nutné vynaložit na zajištění přímé metodické podpory školám, tvorbu didaktických materiálů a posílení pedagogického výzkumu, jehož prostřednictvím bude možné vyhodnocovat efektivitu inovativních přístupů a na základě toho i připravovat další návrhy a doporučení pro rozvoj inovací ve výuce.

Posilování atraktivity výuky a poskytování zpětné vazby žákům: Na co se chcete konkrétně zaměřit?

Naším cílem je podpořit školy v rozvoji a inovaci výuky tak, aby byla pro žáky výuka více atraktivní a škola je skutečně bavila. Chceme proto školám pomoci například v podpoře skupinové a kooperativní výuky, využívání názorně-demonstračních metod, experimentů a herních mechanismů (gamifikace), které umožní aktivní zapojení žáků ve výuce. Zároveň chceme školy podpořit v tom, aby byla žákům v rámci výuky poskytována zpětná vazba s cílem rozvíjet jejich potenciál a směřovat je k lepším výkonům. S tím souvisí i podpora školám ve vzdělávání různorodých kolektivů, aby bylo možné rozvíjet potenciál všech žáků.

Revize přijímacích zkoušek na SŠ a maturity: Jak by se změnil charakter zkoušení?

Dnes se při zkoušení často vyžaduje, aby žák „správně odříkal“ nazpaměť naučené poučky, definice, vzorce, data apod. V životě ale bude muset řešit spíše praktické problémy ve vystudovaném oboru než znát všechno nazpaměť. Proto i při zkoušení musí žáci prokazovat schopnost prakticky využít získané znalosti a dovednosti (např. při řešení příkladů, používání mateřského i cizího jazyka, správného rozhodování v problémových situacích apod.) než jen bez porozumění reprodukovat naučená fakta.

Revize přijímacích zkoušek na SŠ a maturity: Jaký význam by měla zkouška ze „středoškolského minima“?

Zpracovaný návrh na úpravu maturity předložíme k veřejné diskusi a navážeme rovněž již na započatý dialog o tom, jaký by měl být účel této zkoušky.

Zkouška ze „středoškolského minima“ by podobně jako dnešní „státní maturita“ zajišťovala, že každý, kdo se prokáže maturitním vysvědčením, splnil státem zaručené minimální požadavky na znalosti a dovednosti. 

Naproti tomu „školní maturita“, jejíž požadavky stanovuje každá škola samostatně, může mít různou úroveň. Na některých  školách může být jen o málo náročnější než středoškolské minimum, na jiných, např. na gymnáziích, bude daleko náročnější. 

Zkoušku ze „středoškolského minima“, která by nahradila dnešní „státní maturitu“, by mohli žáci absolvovat v průběhu studia i v nižších  ročnících. Její složení by bylo nutnou podmínkou pro připuštění ke „školní maturitě“. 

Revize přijímacích zkoušek na SŠ a maturity: Kolik to bude stát?

Sama změna přijímacích a maturitních zkoušek nepřinese proti dnešku prakticky žádné navýšení nákladů. 

Při provádění těchto změn budeme vycházet i ze závěrů kontroly NKÚ.[15]

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Česká školní inspekce. Národní zpráva z mezinárodního šetření TIMSS. 2015. Dostupné zde.
[2]
BOTLÍK, Oldřich et al. Státní maturita porušuje zákon a poškozuje žáky i výuku ve školách. 2016. Dostupné zde.
[3]
Česká školní inspekce. Národní zpráva z mezinárodního šetření TALIS. 2018. Dostupné zde.
[4]
Česká školní inspekce. Národní zpráva z mezinárodního šetření PISA. 2018. Dostupné zde.
[5]
SPURNÁ, Michaela. Analýza stavu hodnocení výsledků žáků v ČR a v zahraničí. 2019. Dostupné zde.
[6]
DVOŘÁK, Dominik, DVOŘÁKOVÁ, Michaela. Kurikulární reformy v anglofonních zemích: tři případy proměny historického učiva v primárním vzdělávání. 2018. Dostupné zde.
[7]
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. 2019–2020. Dostupné zde.
[8]
EDUin. Audit vzdělávacího systému v ČR. 2020. Dostupné zde.
[9]
PROKOP, Daniel, DVOŘÁK, Tomáš. Analýza výzev vzdělávání v České republice. 2019. Dostupné zde.
[10]
Nadace České spořitelny. Sdílené priority 2030+. 2020. Dostupné zde.
[11]
Parlamentní institut při Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Státní maturity a přijímací zkoušky na vysoké školy ve vybraných státech EU. 2020. Dostupné zde.
[12]
MÜNICH, Daniel, KRAJČOVÁ, Jana. Vysoké náklady nízkého vzdělání v České republice. 2020. Dostupné zde.
[13]
McKinsey Global Institute. Skill shift: Automation and the future of the workforce. 2018. Dostupné zde.
[14]
Agentura pro sociální začleňování. Finanční dopady předčasných odchodů ze vzdělávání pro stát a jednotlivce. 2018. Dostupné zde.
[15]
Nejvyšší kontrolní úřad. Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ: Peněžní prostředky vynakládané na rozvoj vzdělávání v České republice. 2017. Dostupné zde.