CHCI VĚDĚT VÍCE

Autorské právo pro digitální svět

Moderní technologie mění i možnosti autorské tvorby. Zprůhledněme kolektivní správu a zpřístupněme tvorbu financovanou z veřejných zdrojů.

Takhle to dál nejde

Dostupnost autorských děl pro nejširší veřejnost neodpovídá požadavkům digitální doby. Kolektivní správa není uživatelsky přívětivá a objevují se znaky zneužití dominantního postavení správců.[1] Systém náhradních odměn z prázdných médií nebyl přes 10 let aktualizován.[2]

V čem je problém

Oblast autorských práv je ovlivněna prudkým rozvojem technologií a platforem, které jsou schopny přenášet a nabízet obsah, za nimiž zákonné normy i exekutivní postupy soustavně pokulhávají, byť se oblast autorského práva na evropské i domácí úrovni v posledních letech významně posunula vpřed. Všichni domácí účastníci provozu (nositelé práv, kolektivní správci i uživatelé) mají tendenci vnímat tu kterou aktuální úpravu v danou chvíli jako nespravedlivou a vymezovat se proti ní.

Přitom moderní technologie společně s důslednou a promyšlenou implementací evropských norem umožňují zajistit optimální vyvážení zájmů všech aktérů, včetně uživatelů děl, ochránit práva autorů, dostatečně kontrolovat kolektivní správce a také zajistit legální užití pro koncové uživatele, ať už pro osobní či komerční potřebu. 

Správně nastavené dohody zajistí vysokou dostupnost autorských děl (zejména v oblasti audiovize, literatury a fondů  paměťových institucí) co nejširší veřejnosti za dostupných podmínek, včetně bezplatných možností v odůvodněných případech. 

Vysoká transparentnost a zlepšení kontroly kolektivní správy – nejlépe zvýšením pravomocí dohledového orgánu Ministerstva kultury (společně s personálním posílením a zpřísněním informačních povinností kolektivních správců) – může zajistit vysokou míru ochrany jak uživatelů děl, tak autorů a jejich spravedlivých příjmů.

Je třeba docílit stavu, kde je možné se profesionální tvorbou skutečně uživit bez propadání se do sociální sítě státu.  

Naše vize

Kolektivní správa bude přehlednější a jednodušší, legislativa bude zmodernizovaná a upravená v hranicích vymezených evropským právem. Digitální fondy budou otevřeny širší veřejnosti a tvorba vznikající z veřejných peněz bude zpřístupněna v režimu otevřeného přístupu (Open Access).

Jak to chceme udělat?

 • Předložíme novelu zákona o DPH a snížíme sazby DPH na kulturu v hranicích vymezených evropským právem. Zákazníci tak ušetří stovky milionů korun.[9]
 • Posílíme veřejnoprávní kontrolu kolektivních správců ze strany Ministerstva kultury.
 • Ve spolupráci s nositeli práv budeme hledat cesty, jak posílit jejich svobodu volby ve vztahu ke kolektivní správě s důrazem na rozsah povinné a rozšířené kolektivní správy.
 • Budeme dále posilovat transparentnost fungování kolektivních správců, a to nejen vůči nositelům práv, ale i vůči uživatelům, včetně proaktivního sdílení informací veřejnosti.
 • Zajistíme, aby u provozoven byly dodržovány principy  licenčních odměn ve shodě s nálezy Ústavního soudu[3] k otázce platby kolektivním správcům za přijímač bez hospodářského významu.
 • Zrušíme povinnost požadovat bezdůvodné obohacení ve výši dvojnásobku obvyklé licenční odměny od toho, kdo dílo bez svolení užil, ale z obohacení nemá přímý či nepřímý hospodářský výnos.
 • Zajistíme, aby povinnost oznamování hudební produkce tam, kde interpret hraje výhradně vlastní hudební díla, nebyla protiprávně vymáhána.
 • Zjistíme, jaká újma v současnosti reálně vzniká nositelům práv v důsledku kopírování pro osobní potřebu. Na základě analýzy budeme hledat možnosti omezení a spravedlivého nastavení vybíraných náhradních odměn. 
 • Schválíme přehledná pravidla pro licencování některých děl veřejného sektoru, pokud nejde o díla úřední. Zavedeme pravidla, která díla financovaná z veřejných peněz musí být veřejně přístupná.
 • Do podmínek financování vysokých škol, výzkumných programů a grantové a technologické agentury doplníme podmínku co nejširšího užívání principů „otevřeného přístupu“ (Open Access).
 • Přijmeme opatření (legislativní i nelegislativní) za účelem co nejširšího zpřístupnění digitálních fondů paměťových institucí.

Pro koho to chceme hlavně

Pro nás pro všechny

Ušetříme lidem stovky milionů díky přesunu autorské tvorby do nižší sazby DPH a přenastavením poplatků.[10] Zlepšíme přístup k nedostupným dílům.

Pro mladé

Zpřístupníme více děl v režimu otevřeného přístupu a revidujeme výši náhrad za neoprávněná nekomerční užití.

Pro živnostníky a podnikatele

Živnostníci ušetří výdaje na neoprávněné odměny vybírané kolektivními správci.

Pro autory

Autoři vydělají na snížení DPH na autorská díla a honoráře. Navíc budou mít větší kontrolu nad kolektivními správci.

Pro pracovníky v kultuře

Kolektivní správci nebudou neoprávněně vymáhat hlášení produkcí děl, která nepodléhají kolektivní správě či je jejich autorem sám pořadatel.

Co pro to už děláme

 • Námi nominovaná senátorka Renata Chmelová předložila návrh na zpřístupnění děl zaplacených daňovými poplatníky.[8]
 • Podpořili jsme urychlené projednávání osvobození živnostníků, kteří mají rádio či televizi v provozovně za nevýdělečným účelem, od poplatku OSA.

Na co se nás často ptáte

Chcete  ochudit umělce o jejich příjmy z jejich díla?

Nechceme. Autor má samozřejmě na spravedlivou odměnu za své dílo nárok. Naše případné návrhy budou jistě počítat se spravedlivou kompenzací jednotlivým autorům, tak jak to požaduje evropské právo.

Chcete, aby bylo všechno zadarmo?

Vůbec ne. Pouze modernizujeme některé aspekty autorského zákona tak, aby odpovídaly digitální době. Jeden z našich návrhů, který se přímo týká rozúčtování odměn umělcům, je vyjmutí živnostenských provozoven z povinnosti platit autorské poplatky za rozhlasové a televizní vysílání tam, kde sdělování díla nemá přímý hospodářský význam. Nemá totiž logické opodstatnění, aby živnostník musel platit za něco, co má v jeho obchodě jen doplňkovou roli a nepřináší mu to hospodářský zisk – to potvrdil i Ústavní soud.[7]

Chcete úplně zrušit autorské právo?

Nechceme. Autorské právo by mělo být určitě zachováno a uznáváme právo autora na spravedlivou odměnu. Chceme pouze upravit některé parametry autorského zákona tak, aby odpovídaly moderní době.

Jaký bude dopad na veřejné finance?

Snížením DPH na honoráře za služby autorů a výkonných umělců klesne inkaso daně z přidané hodnoty v ideálním případě až o 507  milionů korun ročně (údaje z roku 2017).

Část autorského zákona byla již v roce 2013 nominována na absurditu roku[6]

Velkou roli hraje pasivita Ministerstva kultury při tvorbě nové legislativy, což se samozřejmě prolíná i do autorského zákona, kde jsou prováděny spíše dílčí novelizace, které nejsou zásadnějšího charakteru. 

Existuje pro novelizaci dostatečná podpora napříč politickým spektrem?

V současném volebním období se autorský zákon novelizoval pouze jednou a třeba vynětí živnostenských provozoven z povinnosti platit poplatek z rozhlasového a televizního vysílání neprošlo jenom těsně. Koronavirus bohužel překazil další projednání.

Jaký je názor na stahování filmů, hudby a software?

Respektujeme, že si autoři zaslouží za svou práci a dílo dostat zaplaceno.  

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí předsedy, jímž byla OSA uložena pokuta ve výši 10 676 000 korun za zneužití dominantního postavení. 27. 11. 2020 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné zde.
[2]
ZákonyProLidi.cz. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů ke zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn. 21. 11. 2008 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné zde.
[3]
Ústavní soud. Nález Ústavního soudu ze dne 21. 5. 2019. 21. 5. 2019 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné zde.
[4]
Ústavní soud. Nález Ústavního soudu ze dne 27. 12. 2019. 27. 12. 2019 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné zde.
[5]
Parlamentní institut. Autorské právo v oblasti dramatické tvorby. Listopad 2004 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné zde.
[6]
Parlamentní institut. Ke sdělování veřejnosti podle autorského zákona (platby za vysílání přijímačů vůči OSA aj.). Květen 2013 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné zde.
[7]
Parlamentní institut. Legislativní úprava výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl. Duben 2005 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné zde.
[8]
Aktuálně.cz. Absurdita roku: Písničky na přání se prodražují kvůli právům. 6. 5. 2014 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné zde.
[9]
Piráti. Piráti vyzývají senátory, aby podpořili veřejnou dostupnost děl placených z veřejných rozpočtů. 8. 3. 2017 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné zde.
[10]
ŠTROBL, Martin. Simulace dopadů změn DPH pro vybrané kategorie zboží a služeb na státní rozpočet [interní analýza]. 7. 12. 2020 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné zde.