CHCI VĚDĚT VÍCE

Jednodušší výstavba se zapojením veřejnosti

Vyběhat razítka pro dům trvá hrozně dlouho, jinde zase rostou obchoďáky ve velkém. Postavme to jinak! Ti, kdo v místě žijí, musí být slyšet.

Takhle to dál nejde

Chybí vyvážené podmínky pro rychlé povolování staveb s respektem k prostředí, veřejným zájmům i potřebám rezidentů, nebrzdící rozvoj území. Stavební řízení trvá až 246 dní, je příliš složité a byrokratické.[1] Vládou prosazovaný stavební zákon je nedomyšlený.

V čem je problém

Současný systém stavebního řízení je komplikovaný a často značně nepřehledný[3], a to zejména pro stavebníky z řad občanů, malých firem a obcí.[1] Tento stav nejenže omezuje investiční činnost, ale také zvyšuje náklady všech skupin investorů.[3]

V žebříčku Světové banky porovnávajícím stavební řízení v různých zemích se ČR nachází na 157. místě. Povolení modelové stavby skladu, kterou Světová banka porovnává, by v ČR trvalo 246 dní.[1]

Současná vláda se vydala zcela nevhodnou cestou centralizace, která znamená stažení stavební správy z menších obcí a rozhodování bez znalosti místních poměrů.[19] Budování nové soustavy úřadů by znamenalo značné náklady.[20] Vládní návrh je silně kritizován řadou odborných autorit.[23]

Naše vize

Stavební řízení bude digitální, s minimem administrativy, předvídatelné, přizpůsobené různým typům staveb a vyvažující veřejné a soukromé zájmy. Veřejnost bude zapojena, aniž by to řízení zdržovalo. Stavebník bude jednat jen s jedním úřadem a ten si sám zajistí další podklady. 

Jak to chceme udělat?

 • Provedeme revizi dotčených orgánů státní správy, tedy toho, které úřady se vyjadřují ke stavebnímu záměru. Upravíme legislativu tak, aby se vyjadřovaly skutečně jen ty úřady, u kterých je to v daném případě nezbytné. Zjednodušíme podmínky a zkrátíme lhůty u jednoduchých staveb.
 • Zachováme stavební úřady na místní úrovni, aby rozhodovaly se znalostí prostředí. Centralizovaný stavební superúřad odmítáme. 
 • Sladíme podmínky a postupy povolování staveb napříč stavebními úřady.
 • Již na začátku stavebního řízení by investor měl mít dostatek informací, aby dokázal posoudit, jestli bude jeho záměr realizovatelný, či nikoliv. Místo centralizace posílíme metodickou podporou stavebních úřadů tak, aby byl dostupný jednoznačný výklad stavebního zákona a územněplánovací dokumentace. 
 • Prosadíme plnou digitalizaci celého procesu po vzoru Skandinávie, kde se termíny hlídají automaticky. Průběh stavebního řízení je transparentní v každém momentu a klient ví, v jaké fázi se nachází jeho žádost, jaké podmínky musí splnit a jaké podklady má v daný moment dodat. Existuje jediná verze elektronické dokumentace, pro řízení se využívá Portál stavebníka a jako podklad slouží elektronické mapy. Díky Portálu stavebníka a digitalizaci také zrychlíme doručování rozhodnutí účastníkům řízení. 
 • Budeme chtít princip jeden úřad – jedno razítko.
 • Občané a spolky budou mít právo smysluplně se vyjádřit – veřejnost musí mít právo ovlivňovat stavby s dopadem na okolí, kde lidé žijí.
 • Velká města si budou moci přizpůsobit stavební předpisy v souladu se svými specifickými podmínkami.
 • Obce budou mít možnost zavést příspěvek developerů na infrastrukturu, který nahradí současné neprůhledné prostředí.
 • Pokud vláda svůj nový stavební zákon prosadí na sílu, náprava škod – především přiblížení rozhodování zpátky k lidem na lokální úrovni – bude naší prioritou.

Kolik na to chceme času?

4 roky (1 rok analýzy a vypořádání připomínek ke stávajícímu návrhu, 1 rok tvorba nového stavebního zákona, 1 rok schvalování, 1 rok příprava na spuštění)

Pro koho to chceme hlavně

Pro rodiny s dětmi

Rodinné bydlení bude dostupnější, neboť získání stavebního povolení pro rodinný dům bude jednodušší. Rychlejší výstavba také zlevní byty.

Pro nás pro všechny

Občan vyřídí vše jedním podáním na úřadu s jistotou, že má vše v pořádku. Nebude také muset nečinně přihlížet, jak mu u okna staví halu.

Pro veřejné finance

Přínos efektivnějšího stavebního řízení bude cca 7–8 miliard korun ročně, to znamená přínos pro veřejné rozpočty asi 3 miliardy.[3]

Pro obce

Obce lépe ovlivní rozvoj území, vliv staveb na okolí i veřejnou vybavenost. Mohou přimět developery, aby přispívali na infrastrukturu.

Pro firmy

Získání stavebního povolení bude trvat mnohem kratší dobu a bude spojeno s mnohem menšími náklady.[2]

Pro stavební sektor

Projekty ve stavebnictví budou vyžadovat méně času a nižší administrativní náklady, což je zlevní a zrychlí.[2] Zvýší se právní jistota.

Co pro to už děláme

 • Společně s dalšími opozičními stranami jsme předložili alternativní návrh stavebního zákona, který zachovává stavební úřady v menších obcích, posiluje roli samospráv a výrazně usnadňuje stavební řízení.[9]
 • Ministryni Kláře Dostálové jsme v prosinci 2018 zaslali základní teze k připravované rekodifikaci stavebního řízení a předběžné dotazy na postoj MMR[4], v nichž jsme na prvním místě uvedli, že odmítáme politiku „o nás bez nás“ – účast veřejnosti při povolování výstavby musí být zachována.
 • Uspořádali jsme mezinárodní odborný seminář a ujasnili roli územní a plánovací dokumentace při plánování výstavby, včetně regulačních plánů.[5, 6]
 • Prosadili jsme klíčový zákon pro digitalizaci stavebního řízení – digitální technickou mapu.[2, 10] Díky její existenci bude možné provádět přesnější územní plánování, zjednoduší se stavební řízení a zefektivní se procesy veřejné správy.
 • Připomínkovali jsme věcný záměr i návrh nového stavebního zákona.[7, 8] 
 • Zaslali jsme ve spolupráci s Prahou ministryni Dostálové podněty ke sdílení dat, aby byly dodržovány lhůty k vyřizování stavebních povolení.[21]
 • Tlačili jsme Ministerstvo spravedlnosti k navýšení kapacit správních soudů, kde se táhne řada žalob ve věcech stavebních projektů a územních plánů.[22]
 • Navrhli jsme lepší kontrolu fungování Státního fondu dopravní infrastruktury ve věci dopravních staveb.[18]

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Není třeba a určitě není žádoucí, aby soukromý sektor platil přípravu takto důležitého zákona.[11, 12] Ministerstvo pro místní rozvoj uzavřelo s Hospodářskou komorou Memorandum o spolupráci na projektu rekodifikace veřejného stavebního práva ČR. Podstatou byl závazek provést, odborně zpracovat a bezúplatně MMR poskytnout návrh nového stavebního zákona. HK pak svěřila samotné psaní zákona největší advokátní kanceláři v ČR, která poskytuje právní služby v oblasti nemovitostí a stavebnictví. 

Bude nutné shromáždit data a informace o stavebním řízení, abychom přesně identifikovali problémy a jejich příčiny. Ačkoliv to zní neuvěřitelně, ministerstvo tato data nemá.[3]  Náklady budou řádově nižší jednotky milionů (vytažení dat z IS všech stavebních úřadů, dotazy na úředníky, průzkum mezi stavebníky atd.).

Jak chcete přimět developery, aby přispívali na vybavenost obce?

Podporujeme rozšířené používání institutu plánovacích smluv. Navrhneme posílení pravomocí obcí požadovat od developerů dodanění jejich zisků ze zhodnocení pozemků v důsledku změny územního plánu[13],  například v podobě investic developera do infrastruktury či občanské vybavenosti. Úředníci by měli být schopni uzavřít s developerem plánovací smlouvu.[14, 15] Výsledky práce a vyšší standard komunikace úředníků musí být zohledněn v jejich odměňování. 

Jak zajistíte zrychlení řízení?

U srovnatelných projektů budeme usilovat o veřejný benchmark (porovnání) lhůt a míry rušení rozhodnutí stavebních úřadů, kontroly u problematických případů a vyvažovací mechanismy při přetížení některých úřadů.

Nebudou spolky a veřejnost, které chcete zapojit, naopak blokovat výstavbu?

Spolky nemají žádné nástroje, jakými řízení zdržovat. Odvolání musí být vyřízeno do 30 dnů a případné podání žaloby nezastavuje stavební řízení, ani neprodlužuje lhůtu pro další úkony, pokud odkladný účinek nepřizná soud. V drtivé většině řízení, která trvala několik let, byl důvod prodloužení stavebního řízení na straně žadatele, např. chybějící dokumentace, nesouhlasy vlastníků nebo nesoulad s územním plánem.[16] Spolky podaly odvolání v 0,46 procenta případů a žalobu v 0,025 procenta případů[17], rozhodně tedy nemohou být příčinou současného pomalého rozhodování. Pokud budou připomínky oprávněné, stavební úřad je zahrne do stavebního povolení. Pokud ne, stavební úřad je odmítne. Prostor pro průtahy je minimální.

Pokud bude vše na jednom místě, jak zajistíte odbornost rozhodování, když nyní jsou v procesu zapojeny různě specializované úřady?

Specializované úřady zůstanou zapojeny nadále. Rozdíl je v tom, že je nebude „obíhat“ stavebník, ale samotný stavební úřad, který bude rovněž vypořádávat jejich případné rozpory mezi sebou. Tak bude zachována maximální odbornost, a přitom se sníží administrativní a časová náročnost pro žadatele.

Zajistíte do budoucna bezbariérovou výstavbu pro vozíčkáře či seniory, ale i pro dětské kočárky?

Tuto oblast upravuje zvláštní vyhláška č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Vztahuje se jak na novou výstavbu, tak na úpravy. U kulturních památek se tyto podmínky uplatňují s ohledem na zájmy památkové péče. Tuto vyhlášku rozhodně rušit nehodláme, naopak budeme sledovat, zda odpovídá aktuálním potřebám. 

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
World Bank Group. Doing Business 2020. Data za ČR dostupná zde. Výklad potvrzující faktickou správnost výroku dostupný zde. Celá studie ke stažení zde.
[2]
Piráti. Digitální technická mapa dostala ve Sněmovně zelenou. 2019. Dostupné zde.
[3]
Poslanecká sněmovna. Analýza RIA k vládnímu návrhu stavebního zákona. 2020. Dostupné zde.
[4]
Základní teze Pirátů k připravované rekodifikaci stavebního řízení a dotazy na postoj MMR zde.
[5]
Piráti. Územní plánování v ohrožení kvůli chybějícímu regulačnímu plánu. 2019. Dostupné zde.
[6]
Informace o semináři Stavební právo a regulační plány. 2019. Dostupné zde.
[7]
Zásadní připomínky k návrhu stavebního zákona zde.
[8]
Připomínky Pirátů ke schválenému věcnému záměru stavebního zákona vládou dne 24. 6. 2019. Dostupné zde.
[9]
Alternativní návrh stavebního zákona podaný opozičními stranami. Sněmovní tisk 1008/6. Dostupné zde.
[10]
Poslanecká sněmovna. Novela zákona o zeměměřictví zde.
[11]
Neovlivni.cz. Právníci GHS Legal: Nový stavební zákon aneb developeři developerům. 2020. Dostupné zde.
[12]
Lidovky.cz. Nový stavební zákon se rodil v prostředí klientelismu a těžkého střetu zájmů, říká Svoboda. Rozhovor s advokátem a odborníkem na správní právo Petrem Svobodou. 2020. Dostupné zde.
[13]
Daň ze zhodnocení pozemku při změně ÚP (zdanění developerů), jednání na Fóru Pirátské strany zde.
[14]
OECD. Land value capture (podíl veřejného sektoru na zhodnocení pozemku v důsledku kroků veřejného sektoru). Dostupné zde.
[15]
Doporučení D3 konference OSN Habitat k lidským osídlením, 1976. Dostupné zde.
[16]
Arnika.org. Dlouhé povolování výstavby v Česku – data, praxe a nová legislativa. Dostupné zde.
[17]
Arnika.org. Dlouhé povolování výstavby v Česku – data, praxe a nová legislativa. Dostupné zde.
[18]
Poslanecká sněmovna. Návrh zákona o SFDI. Dostupné zde.
[19]
Poslanecká sněmovna. Vládní návrh stavebního zákona. Dostupné zde.
[20]
Ministerstvo vnitra. Dopadová studie rekodifikace stavebního práva. Dostupné zde.
[21]
Piráti. Piráti požadují po ministryni Dostálové zrychlení stavebního řízení. 2020. Dostupné zde.
[22]
Česká justice. Rozsudky správních soudů by měly být vymahatelné, prosazuje pirát Michálek. 2020. Dostupné zde.
[23]
Viz např. výzva více než stovky předních akademiků. Dostupné zde.