CHCI VĚDĚT VÍCE

Prosperující venkov jako místo pro život

Země oplývá mlékem a strdím, ale na život mimo města stát setrvale zapomíná. Chceme rozvoj všech regionů bez výjimky. Vraťme venkovu lesk!

Takhle to dál nejde

Regionální politika státu neplní svůj cíl, rozdíly mezi regiony se stále zvětšují.[1] Stát nesystémově rozděluje evropské i národní dotace, chybí mu koncepce a data o potřebách konkrétních lokalit – nedokáže tedy efektivně podpořit rozvoj venkova a dotace míří naslepo.

V čem je problém

ČR je stát se značně roztříštěnou sídelní strukturou. Z evropského hlediska je výjimečná též velmi rozvinutým systémem územní samosprávy a vysokou mírou místní demokracie. Cca 80 procent obcí má méně než 1000 obyvatel. Hlavním smyslem regionální politiky je zabránit tomu, aby se rozdíly mezi regiony stále zvětšovaly. Státu se to ovšem dlouhodobě nedaří a převážná část venkova tedy kvalitou života zaostává.[2] Vznikly nejen periferní oblasti na hranicích ČR, ale i tzv. vnitřní periferie, potýkající se především s vylidňováním a absencí základních služeb.
Je to způsobeno několika faktory. Předně, stát není schopen svou regionální politiku účinně koordinovat. Ministerstvo pro místní rozvoj je sice schopno připravit koncepční dokumenty, ale jejich naplnění závisí na ostatních resortech. Regionální politika musí být přítomná ve všech ostatních politikách státu (hospodářské, dopravní, školské, sociální, digitální aj.), což ovšem vyžaduje účinnou koordinaci, kterou dnešní způsob řízení státu nezná.

Dále stát neumí dostatečně pracovat s daty, aby prostředky investované do rozvoje venkova byly vždy přesně zacílené a naplňovaly svůj smysl. Kvůli absenci dlouhodobé vize, chybějícímu přehledu o potřebách konkrétních lokalit a neexistenci stanovené doporučené úrovně vybavenosti pro jednotlivé typy obcí stát nemůže plnění těchto potřeb účinně podporovat.

Do třetice pak stát zcela spoléhá na rozdělování evropských a jiných fondů. Do budoucna však bude třeba tyto prostředky postupně nahradit z vlastních zdrojů, na což je třeba myslet dopředu.

Venkovský prostor nemůže poskytnout totožné podmínky k životu jako velká města, má však potenciál nabídnout jinou přidanou hodnotu kvality života, např. klid, čisté životní prostředí, sousedské mezilidské vztahy, dostupné bydlení.

Naše vize

Život na venkově je plnohodnotnou alternativou života ve městě. Mladí a vzdělaní zůstávají, venkov je hrdý a autentický a plně využívá a rozvíjí svůj potenciál. Stát má promyšlenou koncepci podpory venkova.

Jak to chceme udělat?

 • Na základě důkladné práce s daty vytvoříme doporučenou úroveň vybavenosti pro různé typy obcí (např. pro vzdělání, lékařskou a sociální péči, veřejnou dopravu a další mobilitu, internet[3], sport a volný čas, dostupné bydlení, bezpečnost, podporu podnikání, maloobchod, oběhové hospodářství, vodohospodářství). Díky tomu zacílíme pomoc podle skutečných potřeb. Dnes stát v podstatě střílí naslepo. Na doporučenou úroveň napojíme potřebné financování. 
 • Při plánování strategických investic státu vždy zohledníme úroveň rozvoje a potřeby regionů.
 • Zajistíme účinnou koordinaci regionální politiky napříč všemi resorty a posílíme spolupráci vlády s kraji a obcemi. Všude, kde to bude účelné (např. při přijímání zákonů ovlivňujících rozvoj obcí), zavedeme v souladu s principem řízení státu na základě faktů hodnocení územních dopadů (TIA). Budeme důsledně vyžadovat, aby všechny politiky státu zahrnovaly tzv. venkovskou dimenzi („Rural Proofing“).
 • Při rozvoji venkova plně využijeme potenciál technologické revoluce. Služby, práce a stát budou obíhat lidi, nikoliv naopak, což otevírá nové příležitosti pro venkovské a strukturálně postižené oblasti.
 • Podpoříme hlubší spolupráci město–venkov a budování systémových vazeb, např. v oblasti vzdělávání, dopravy či oběhového hospodářství.[16]
 • Využijeme fondy EU i státní rozvojovou banku pro účelné investice do smart řešení a lepších podmínek pro lokální podniky a zemědělce. Z toho pak bude těžit i místní ekonomika a služby (např. hospody, živnosti, družstva, rodinná hospodářství).
 • Budeme investovat do krajiny, podpoříme její odolnost, pestrost, udržitelnou péči a posílení mimoprodukčních funkcí, zvláště retenci vody a protipovodňovou ochranu.
 • Zlepšíme fungování malých obcí (posílení meziobecní spolupráce, metoda LEADER/CLLD[4], Místní agendy 21).

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Zlepšení kvality života na venkově zvýší motivaci studentů vrátit se po studiích zpátky z měst.

Pro rodiny s dětmi

Kvalitní dopravní spojení, dostupné školství, rychlý internet a vzkvétající krajina zatraktivní venkov jako místo pro rodinné bydlení.

Pro seniory

Odchod mladších lidí do měst způsobuje, že senioři zůstávají na venkově bez rodiny, bez dostupných služeb a bez potřebné péče. Změníme to.

Pro zemědělce

Agrokomplex ve vsi nežije, sedlák ano. Podpoříme rodinná hospodářství a zemědělské podniky, což povzbudí lokální ekonomiku i spotřebu.

Pro veřejné finance

Místo dotací posílíme přímo rozpočty obcí. Dotačně podpoříme infrastrukturní projekty. Na efektivních investicích stát i obce vydělají.

Co pro to už děláme

 • Prosazovali jsme opakovaně kompenzaci výpadku příjmů obcí a krajů, ať už způsobených koronavirem nebo daňovými změnami.[5, 6]
 • Navrhli jsme změny v rozpočtovém určení daní ve prospěch obcí a krajů.[7]
 • Formou pozměňovacího návrhu státního rozpočtu 2019 jsme zajistili dotaci pro údržbu a opravy školních budov v malých obcích.[8, 9, 10]
 • Opakovaně jsme upozorňovali na nedostatečnou kapacitu škol a tlačili na vládu, aby zajistila finanční zdroje.[11]
 • Prosadili jsme snížení sazby DPH na veřejnou dopravu z 15 na 10 procent. Pomůže to udržení kvalitního dopravního spojení ve venkovských oblastech.[12]
 • Prosadili jsme v Evropském výboru regionů stanovisko požadující posilování tzv. územní dimenze politiky soudržnosti EU s důrazem na využití komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).[13, 14]

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Místo sypání peněz do dotací se štítkem „Rozvoj venkova“ věříme, že venkovu pomohou koordinovaná opatření napříč jinými politikami státu. Pokud bude při sestavování plánu investic (např. na dopravní infrastrukturu) brán v potaz i rozměr regionální politiky, nepřímo se podpoří i rozvoj venkovských oblastí. Proto ve výsledku nezvyšujeme nároky na státní rozpočet.

Doposud se stát do velké míry spoléhá na peníze z fondů EU, jejichž objem a zaměření po roce 2026 je velmi nejisté. Již dnes je tedy třeba pracovat na tom, jak by bylo možné tyto zdroje případně nahradit. Plán rozvoje venkova tedy směřuje k tomu, aby byla závislost na dotacích omezena.

Je reálné, aby se na venkově žilo stejně jako ve městě?

Nejde o to, aby život na venkově byl nerozeznatelný od městského, ale aby výhody života na venkově (klid, čisté životní prostředí, sousedské mezilidské vztahy, levnější bydlení), které město nabídnout neumí, představovaly plnohodnotnou alternativu k městu, které má zase výhody jiné. S výjimkou příměstských oblastí, které čelí masivnímu náporu obyvatel, je dnes venkov vnímán spíše jako méně atraktivní, takže se vylidňuje.[15]

K čemu je další sbírání dat?

Stát nemůže mít efektivní politiku rozvoje venkova, pokud nebude mít komplexní data. Z běžných statistických dat, která jsou ekonometrická či technická, si ovšem nedokáže udělat dostatečně komplexní obrázek o potřebách venkova, natož pak zacílený na konkrétní obec. Pro taková zjištění jsou kromě tvrdých dat potřeba i data vyžadující subjektivní hodnocení, která lze získat pouze na místě (např. jaká je bezpečnostní situace, co vnímá obec jako největší problém, jaká je kvalita veřejného prostoru, jaký místní projekt má potenciál nastartovat rozvoj). Stát tedy dnes jen velmi zhruba odhaduje, jaké má venkov problémy a jak mu pomoci, a není schopen svou pomoc efektivně zacílit.

Jak povzbudíme ekonomickou aktivitu na venkově?

Vedle intenzivní práce s daty a opatření všeobecně podporujících živnosti a malé (rodinné) podniky, budeme podporovat princip rozvoje „zezdola nahoru“, tedy komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Kromě participace místních občanů zapojíme i další ekonomické a společenské aktéry venkovského prostoru (Místní akční skupiny, metoda LEADER). Budeme také posilovat zapojení obcí do Místní agendy 21 (princip udržitelného rozvoje).

Pomocí jakých nástrojů chceme dosáhnout doporučené úrovně vybavenosti pro různé typy obcí?

Základními nástroji mohou být především nástroje rozpočtové a daňové zvýhodnění méně rozvinutých regionů (např. posílení příjmové stránky obecních a krajských rozpočtů se závazkem účelového využití části prostředků k naplnění doporučené úrovně vybavenosti), dotační politika na úrovni evropské, národní i krajské, jakož i další finanční nástroje (např. programy Českomoravské záruční a rozvojové banky). Rozvoji venkova dále pomůže rozvíjení eGovernmentu, který umožní styk s úřady z obýváku bez nutnosti dojíždět do měst, nebo podpora institucí umožňujících uplatnění kvalifikované pracovní síly v regionech (inovační centra, univerzity, možný přesun vybraných centrálních úřadů). 

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
ZÁBOJNÍKOVÁ, Karolína. Rostoucí propast mezi metropolí a regiony. Statistika a my. 2020(3), str. 14–15.
[2]
Ministerstvo pro místní rozvoj. Koncepce rozvoje venkova. Praha. 2019, str. 18–40. Schváleno usnesením vlády ČR č. 36 ze dne 13. 1. 2020.
[3]
Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou. 2020. Dostupné zde.
[4]
Národní síť Místních akčních skupin. Materiály ke komunitně vedenému místnímu rozvoji (CLLD) a metodě LEADER dostupné zde.
[5]
Piráti. Piráti navrhují záplaty pro kompenzační programy vlády. 26. 5. 2020. Dostupné zde
[6]
Piráti. Piráti trvají na zachování slevy na poplatníka a navrhují kompromisní podobu daňového balíčku. 26. 11. 2020. Dostupné zde.
[7]
Starostové a nezávislí. Kraje potřebují peníze na údržbu silnic. Chceme změnu rozpočtového určení daní. 7. 7. 2020. Dostupné zde.
[8]
Pozměňovací návrh na naplnění dotačního titulu 98220 – Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR, odkud bude možné žádat o příspěvek na údržbu a opravy ZŠ. 2018. Dostupné zde.
[9]
Poslanecká sněmovna. Představení pozměňovacího návrhu na plénu PSP 5. 12. 2019. Dostupné zde.
[10]
Program 29822 – Výzva č. 4 Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí (pro rok 2019). Dostupné zde.
[11]
Starostové a nezávislí. Kovářová: Přestává všechna legrace. Na školy a školky musí jít víc peněz. 24. 2. 2020. Dostupné zde.
[12]
Starostové a nezávislí. Senát dal zelenou snížení DPH ve veřejné dopravě. 20. 12. 2018. Dostupné zde.
[13]
European Committee of the Regions. Community-led local development: strengthening territorial cohesion, European Committee of the Regions. 10. 10. 2019. Dostupné zde.
[14]
Evropský výbor regionů. Příspěvek VR k obnovené územní agendě se zvláštním důrazem na komunitně vedený místní rozvoj, Stanovisko Evropského výboru regionů. 8. 10. 2019. Dostupné zde.
[15]
HAMPL, Martin, MARADA, Miroslav. Sociogeografická regionalizace Česka. Geografie. 2015. 120(3), str. 397–421.
[16]
European Commission. Urban-rural linkages. Dostupné zde.