CHCI VĚDĚT VÍCE

Kvalitní pitná voda pro každého

Naše země vysychá. Zastavme plýtvání vodou, aniž bychom ji zdražovali. Chraňme zdroje, hledejme nové, zásobujme šetrně.

Takhle to dál nejde

Změna klimatu prokazatelně způsobuje snižování zásob podzemních a povrchových vod. Zvyšující se teplota a hospodářské a jiné znečišťování má negativní vliv na kvalitu i množství vodních zdrojů.[1] Znečišťování pitné vody a její nedostatek považuje za závažný problém 90 procent Čechů.[2]

V čem je problém

Zdroje podzemních a povrchových vod mají zásadní význam pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Kvalita podzemních vod se ale zhoršuje. Za znečištěním stojí změna klimatu, chemické látky a pesticidy ze zemědělských pozemků, znečištění z průmyslu a znečištění z měst a obcí.[8]

Absence vody v krajině úzce souvisí s kvalitou půdy, a proto je schopnost půdy absorbovat vodu podstatou boje se suchem. Od roku 1950 se absorpční schopnost půdy snížila o 40 procent. Až 90 procent podorniční půdy je natolik zhutněných, že není nadále schopno zadržovat vodu. Ačkoliv se odborníci shodují, že kapacita kumulované vody v půdě je kolem 8,4 miliardy metrů krychlových,  současný stav akumulace vody v půdě se pohybuje jen okolo 5 miliard.[9]

Hlavní součástí plánu adaptačních opatření republiky musí být vodní kostra krajiny a ochrana zdrojů vody. Zcela zásadní je také zajištění zásobování občanů pitnou vodou dobudováním infrastruktury vodovodů a kanalizací a systematické vyhledávání nových zdrojů pitné vody.

Naše vize

Voda bude dostupná, kvalitní a cenově přijatelná. Najdeme nové vodní zdroje a způsob, jak zamezit plýtvání. Vodárenská infrastruktura bude ve veřejném vlastnictví. Vybudujeme systém pro zásobování pitnou vodou, který bude odolný vůči změně klimatu.

Jak to chceme udělat?

 • Zpracujeme strategický dokument o nakládání s pitnou vodou vč. metodiky pro obce, jak zajistit její zásobování a šetrné hospodaření s ní.
 • Pro krizové řízení v extrémních situacích nastavíme pro kraje a obce jasná pravidla. 
 • Zrevidujeme stávající zdroje pitné vody, aby nedocházelo ke znečišťování. Jejich ochranná pásma zaneseme do centrální evidence zemědělské půdy. Zajistíme hydrogeologické průzkumy, aby se vzájemně negativně neovlivňovaly sousední zdroje vody. 
 • Podpoříme omezení  hnojiv a pesticidů, které negativně ovlivňují kvalitu pitné vody.[3, 5]
 • Předložíme novely dotčených zákonů, které omezí znečišťování vod, zlepší kontrolu stávajících povinností a umožní veřejnosti zapojit se jako účastník do řízení týkajících se vodních zdrojů v okolí. Předložíme komplexní novelu vodního zákona zaměřenou mj. na skutečnou ochranu vydatnosti i kvality vodních zdrojů. V případě potřeby za tímto účelem předložíme i ústavní novelu.
 • Podpoříme šetření vodou a zavedení její recyklace, např. v průmyslu, zemědělství, ve veřejných budovách a domácnostech. 
 • Nasměrujeme silnější dotační podporu na budování nových zdrojů pitné vody, vodovodů a kanalizací, systémy vsakování dešťových vod a na technologie úpravy pitné vody. Posílíme úřady poskytující podporu žadatelům o dotace.
 • Nastavíme právní rámec pro dlouhodobě udržitelné fungování vodovodních systémů včetně povinných investic do infrastruktury. 
 • Zaktualizujeme a zdigitalizujeme Plán rozvoje vodovodů a kanalizací a zajistíme jeho efektivní naplňování. Podpoříme propojování vodárenských soustav a výkupy vodovodní infrastruktury do veřejného vlastnictví tak, aby zdroje vody byly využívány optimálně a dlouhodobě udržitelně.
 • Dotačními programy podpoříme vědu a výzkum kvality pitné vody a technologií pro úpravy pitné vody včetně technologií, které šetrně hospodaří s vodou.

Kolik na to chceme času?

4–8 let

Jedná se o dlouhodobý proces založený na spolupráci soukromých a veřejných subjektů a na podpoře ochrany vody.

Pro koho to chceme hlavně

Pro nás pro všechny

Ochranou vodních zdrojů, rozvojem vodárenské infrastruktury a posilováním zadržování vody v půdě zajistíme kvalitní vodu za slušnou cenu.

Pro živnostníky a podnikatele

Firmy a hospodářství budou mít jistotu v dodávkách vody. K dispozici budou mj. dotace na budování zdrojů vody, odbornou pomoc a technologie.

Pro lidi ve finanční tísni

Voda bude za cenu dostupnou pro všechny.

Pro obce

Obce budou mít funkční systém poradenství o vodě a suchu a více financí na vybudování nových zdrojů pitné vody, vodovodů a kanalizací.

Pro stát

Veřejná správa, služby a výroba nebudou ohroženy suchem. Zajistíme strategickou bezpečnost, dodávky vody i efektivní krizové řízení.

Pro ekology

Bude zajištěn další krok směrem k udržitelnému zacházení s vodou jakožto složkou životního prostředí.

Co pro to už děláme

 • V Poslanecké sněmovně jsme uspořádali mimořádnou schůzi proti suchu, na které jsme otevřeli palčivá témata v oblasti změny klimatu, sucha, vody a strategií Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. 
 • V rámci think tanku iStar jsme uspořádali  odbornou konferenci „Po nás sucho“.
 • Předložili jsme novelu vodního zákona, ve které jsme řešili opatření proti následkům sucha.
 • Podali jsme pozměňovací návrh s cílem vytvořit jasné a nezpochybnitelné zásady ochrany zdrojů vody formou ochranných pásem a současně zabránit vytváření neodůvodněných omezení pro budoucí rozvoj lidských činností.
 • Podali jsme pozměňovací návrh ke zvýšení ochrany oblastí, kde se přirozeně shromažďuje voda.
 • Podali jsme pozměňovací návrh zaměřený na odbourání jedné z legislativních překážek pro aplikaci systémů využití dešťové a šedé vody a na zavedení definice užitkové vody do zákona o ochraně veřejného zdraví. Návrh zároveň cílil i na uvedení možných způsobů jejího využití (splachování, praní, úklid, závlaha apod.), tedy skutečného využívání tzv. šedé vody. Systémy šetrného hospodaření s vodou zamezují rychlému odtoku srážkových vod do kanalizace. 
 • Navrhli jsme zakotvení práva na pitnou vodu.
 • Připravili jsme strategii, která řeší sucho a využívání vodních zdrojů nyní i v dlouhodobé perspektivě Vodu řešíme teď.
 • Pod naší záštitou pořádal sněmovní Výbor pro životní prostředí ve spolupráci s odborníky z AV ČR dva semináře k tématu kvality a dostupnosti pitné vody (zde a zde).
 • Naše pracovní skupina PiRoVak usiluje o návrat vlastnických práv vodárenské infrastruktury do veřejné správy.
 • Vyjíždíme i do terénu, neřešíme kauzy jen od stolu.
 • Prosadili jsme systematické monitorování úniků odpadních vod z kanalizací, což povede ke zlepšení kvality pitné vody a umožní předcházet kontaminaci a haváriím.

Na co se nás často ptáte

Kolik nás bude boj za kvalitní a dostupné vodní zdroje a jejich ochranu stát?

Abychom mohli náklady vyčíslit v plné míře, bude třeba nejprve aktualizovat Plán rozvoje vodovodů a kanalizací a zajistit efektivní naplňování jeho cílů. Je třeba vytipovat obce, které mají problémy se zásobováním pitnou vodou, zpracovat jejich  hydrologické posudky, nastavit harmonogram jejich podpory a zmapovat potřebu ochrany pitné vody na území ČR. Dále potřebujeme vybudovat systém zásobování pitnou vodou odolný vůči změně klimatu. 

Náklady na výstavbu vodovodní infrastruktury odhadujeme asi na 4 miliardy korun a náklady na výkup vodovodních systémů na 2 miliardy korun. Náklady budou z části pokryty z dotací a fondů EU. Také budou využity již rozběhnuté dotační programy ministerstev zaměřené na ochranu vodních zdrojů a výstavbu a údržbu vodovodů a kanalizací. Na rok 2021 počítá  Ministerstvo životního prostředí s výdaji zhruba 5 miliard korun, Ministerstvo zemědělství finance doplní ze svých programů v jednotkách miliard korun. Roční výdaje odhadujeme na cca 100 milionů korun na personální výdaje a posílení regionálních kapacit, nízké stovky milionů korun by měly jít na výzkum a počítáme s výhledovým navyšováním dotací, které nyní činí cca 7 až 10 miliard korun. Po vyhodnocení analýz potřeb vodovodů, kanalizací a ochrany zdrojů pitné vody budeme schopni tyto dotační programy zhodnotit a financování ochrany vodních zdrojů navýšit.

Hledání nových zdrojů vody a budování vodovodů a kanalizací je drahé, ale úsporami a recyklací vody můžeme finance i ušetřit.

Může za špatný stav vod pouze změna klimatu?

Dopady klimatických extrémů prohlubuje špatné hospodaření s krajinou, protože půda je degradovaná, je ohrožena erozí a ubývá úrodná humusová vrstva.[1, 4] Takto vyprahlá půda není schopna vodu zadržet. Problémem je také vysoká míra odvodnění a umělých úprav české krajiny a vodních toků.[1] Napřímenými a zpevněnými koryty voda rychle odtéká, což v období přívalových dešťů zvyšuje riziko povodní. Špatný stav vod způsobuje také chemické znečištění způsobené zemědělskou a výrobní činností.[3, 5]

Vodou neplýtvám, kam mizí?

Největší podíl odběrů vody (až 41 procent) jde v současné době do energetiky. Do průmyslu putuje celých 38 procent odebrané vody, zemědělství spotřebuje 3 procenta.[1] Problémem je také netransparentní a neefektivní správa vodovodů a kanalizací.[7]

Co se stane, když se vyplní nejhorší scénáře a voda dojde?

Dle zákonné normy (Vodní zákon) pak přebírá řízení krajská komise pro sucho – krizové řízení na úrovni kraje – ta může omezovat odběr vody pro podniky, ale také pro rekreaci, průmysl, zemědělství, domácnosti, veřejnou infrastrukturu (nemocnice apod.). Důležité je mít digitální vodoměry, jako mají například v Izraeli. Současně je důležité v období kritického nedostatku vody stanovovat limity, které umožní domácnostem uspokojit základní životní potřeby, ale neumožní zbytečné plýtvání vodou.

Červen 2020 byl nejdeštivější od roku 1961, proč mluvíme o suchu?

Jedná se o dlouhodobý klimatický proces, který má výkyvy. Za posledních sedm let se u nás vyskytlo jedenáct výraznějších epizod zemědělského sucha s dopady na krajinu i hospodářství, především na zemědělství, ovocnářství a lesnictví.[4] Z krajiny postupně mizí voda, klesá hladina podzemních vod, ale i zásoby v přehradách.[4] Problémy obyvatel se zásobováním pitnou vodou i přes občasné deště narůstají.[4]

Proč nejsou přehrady nejlepším řešením pro akumulaci pitné vody?

Přehrady mohou být v některých případech vhodným bodovým zdrojem pitné vody, ale v boji se suchem a s adaptací na změnu klimatu nám nepomohou, protože jsou jako prosakující kýbl vody uprostřed pole. Ten možná dočasně pomůže nejbližšímu okolí, ale zbytek pole a vše živé v okolí stejně uschne na troud. Vodu zkrátka nepotřebujeme v kýblech, ale plošně v krajině.

Známe přitom desítky přírodě blízkých opatření, která mají výrazně lepší výsledky než přehrady. Podle oficiálních dat Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy bychom ve zdravé krajině a v půdě mohli zadržet 18krát více vody než v plánovaných přehradách.[6] Navíc by tato voda byla v krajině obsažena rovnoměrně a plošně a byla by okamžitě a bez dalších nákladů využitelná pro zemědělství i další potřeby. Zadržování vody v krajině je nutné řešit ihned. Je potřeba přijmout opatření, jako jsou zejména navýšení organické složky v půdě, zamezení erozi nebo zvýšení hladiny spodní vody v melioračních systémech. Využijme schopnosti lesa zadržet vodu a fungovat jako rezervoár v době sucha.

Jak zajistíte levnou vodu?

Voda nebude levná, ale její cena musí být dostupná i  pro nízkopříjmové skupiny. Pokud budou zavedeny digitální vodoměry, lze stanovit cenu dle odběru a množství. Češi spotřebují v průměru 133 litrů vody na osobu za den, téměř 67 procent z celkového objemu spotřebuje průměrný Čech doma. Používáním vhodné sanitární techniky může čtyřčlenná rodina ušetřit denně až 447 litrů vody. Její reálná denní spotřeba by tak byla 85 litrů vody, na jednu osobu dokonce necelých 21,5 litrů vody.

Uvádíte, že vodárenská infrastruktura bude v rukou veřejné správy. Znamená to, že dojde ke znárodnění bez náhrady?

Budeme podporovat obce při výkupu vodárenské infrastruktury, dotace budeme poskytovat na infrastrukturu ve veřejném vlastnictví. Nejedná se o znárodnění.

Proč bychom měli finančně podporovat vědu a výzkum?

Věda a výzkum se neustále vyvíjejí a umožňují nám stále hlubší poznání světa okolo nás. Dnes jsme schopni zkoumat věci způsoby, které jsme dříve neuměli, a nacházíme nové souvislosti, které mohou přispět ke kvalitnějšímu životu lidí. To platí i pro výzkum pitné vody. Díky novým výzkumům jsme schopni rozpoznat sebemenší znečištění a zároveň jej moderními technologiemi odstranit a vodu upravit. Příkladem objevení nového znečištění může být výzkum mikroplastů, který potvrdil jejich výskyt ve všech složkách životního prostředí – ve vodě, v půdě i v ovzduší.[10] Byly nalezeny ve všech vodních ekosystémech, v mořích, oceánech, ale i v řekách, jezerech a nádržích, z nichž některé slouží jako zdroje pitné vody.[10] Mnohé studie potvrdily přítomnost mikroplastů i v balených nápojích nebo v potravinách.[10] Ale například výzkumy zaměřené na pitnou vodu dodávanou z veřejných vodovodů jsou stále velmi ojedinělé. Nejsme si zatím také jisti, jaký vliv mají mikroplasty na organismus člověka.[10] A právě proto je třeba posouvat naše poznání stále dál. 

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
CENIA. Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky – data, vývoj, souvislosti. Praha: CENIA, česká informační agentura životního prostředí. 2019. Dostupné zde.
[2]
KRAJHANZL, J., CHABADA, T., SVOBODOVÁ, R. Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí. Brno 2018. Dostupné zde.
[3]
Piráti. Plán Pirátů Vodu řešíme teď. 2020. Dostupné zde.
[4]
Akademie věd ČR. Expertní stanoviska AV ČR: Sucho. Praha 2019. Dostupné zde.
[5]
Ministerstvo zemědělství. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2019. Praha 2020. Dostupné zde.
[6]
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. Zemědělská krajina by mohla zadržet o 40 procent více vody. 2015. Dostupné zde.
[7]
Kdo prodává vodu v České republice? Nadační fond Pravda o vodě. 2021. Dostupné zde.
[8]
iRozhlas.cz. Kvalita podzemních vod se znovu mírně zhoršila. Za znečištěním stojí zejména pesticidy. 2019. Dostupné zde.
[9]
Ministerstvo životního prostředí. Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky. 2017. Dostupné zde.
[10]
Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky. Mikroplasty ve vodě. 2021. Dostupné zde.