CHCI VĚDĚT VÍCE

Udržitelné hospodaření v lesích

Je to vidět už i z dálky: přicházíme o lesy! Zastavme jejich rozpad, usnadněme práci lesníkům a posilněme biodiverzitu krajiny.

Takhle to dál nejde

České lesy mají problematickou dřevinnou skladbu a strukturu.[1] Přemnožená zvěř působí značné škody.[2] Část lesních půd je ochuzená o živiny a lesy jsou sužovány suchem.[3] I přes vlhký rok 2020 se dál šíří kůrovcová kalamita.[4] Chybí jasná vize a plnění státní lesnické politiky.[5]

V čem je problém

Dlouhodobé sucho a následná kůrovcová kalamita zřetelně poukázaly na špatnou strukturu našich lesů z pohledu druhové, věkové a prostorové skladby.[6] V mnoha lokalitách je půda ochuzená o živiny nebo je jejich dostupnost omezena sníženým zásobováním vodou.[7] Dominantní holosečný způsob hospodaření a množství stejnověkých monokultur a stejnorodých porostů vedou ke snižování druhové pestrosti, adaptability a odolnosti lesů.[8] 

Stavy spárkaté zvěře jsou několikanásobně vyšší, než je optimum, a to způsobuje problémy při obnově lesa. Zvěř likviduje jak přirozeně se obnovující dřeviny, tak i významnou část  uměle vysázených stromků.[9] 

Negativní dopady klimatické změny, výkyvy počasí i chemické znečištění oslabují zdravotní stav dřevin a snižují jejich reprodukční schopnost.[10]

Systém státní správy lesů i jejich ochrany je nevhodně nastaven, realizován a finančně je podhodnocen. Vyžaduje reformu a zejména digitalizaci. Nezbytná je i revize úlohy odborných lesních hospodářů coby spojky mezi státní správou a vlastníky (zejména menších) lesů.[11] V přístupu ke správě státních lesů zásadně chybí dlouhodobé politické zadání navazující na strategické cíle státní lesnické politiky.

V ČR neexistuje surovinová politika pro dřevo, velké objemy dřeva jsou exportovány bez přidané hodnoty, chybí politika podpory lesnicko-dřevařského sektoru rozvíjející jeho potenciál pro udržitelnost a rozvoj venkova.[12] Masivní těžbou v rámci likvidace současného kalamitního stavu vznikají rozsáhlé holiny, což vede i k záporné uhlíkové bilanci.[13]

Chybí nám strategie obnovy lesů, která by počítala i s využitím periodicky se opakujících se semenných let, kdy jednotlivé druhy dřevin silně plodí. Zásadním problémem je, že české lesnické politice dlouhodobě chybí vize, resp. ochota ji realizovat. Chybí také odpovědi na základní otázky, které by byly podložené odbornými podklady, veřejnou diskusí a společensky přijatelným konsenzem.[14]

Naše vize

Státní správa i lesnická politika bude pomáhat vlastníkům, aby udržitelně hospodařili v lesích dle ekonomické racionality a přírodních podmínek, které se zásadně mění vlivem klimatické změny. Stát bude podporovat a rozvíjet lesnicko-dřevařský sektor jako jeden funkční celek.

Jak to chceme udělat?

 • Zdigitalizujeme a zjednodušíme státní správu i v oblasti lesnictví a navazujících oborech. Zajistíme poradenství pro vlastníky lesů. Provedeme forenzní analýzu ohnisek a rozšíření kůrovcové kalamity.
 • Prosadíme změny vyhlášek (zejména o lesním hospodářském plánování), které zjednoduší realizaci nepasečných způsobů hospodaření v lesích a podpoří další důležitá opatření.
 • Zajistíme podporu úprav lesních hospodářských plánů zaměřenou na zadržení vody v lesích.
 • Nabídneme podporu revitalizace vodních toků v lesích, budeme podporovat další opatření zadržující vodu.
 • Nastavíme systém pozitivní a hospodárné motivace vlastníků pro potřebnou přeměnu lesů – změnu druhové skladby a struktury, přirozenou obnovu, adaptace na klimatickou změnu a zvyšování biodiverzity.
 • Vytvoříme strategii obnovy a přestavby lesních porostů s důrazem na posilování ekosystémových funkcí dle rizika ohrožení rozpadu porostů a biomonitoringu reakce lesů na sucho. 
 • Ztransparentníme hospodaření společnosti Lesy ČR, s. p., změníme vlastnickou politiku s důrazem na ochranu lesa a regionální rozvoj. Podpoříme vlastní výrobní kapacity pro realizaci běžných těžebních a pěstebních prací i včasnou asanaci vznikajících kůrovcových ohnisek.
 • Změníme přístup k lesnické politice a stanovíme její dlouhodobé cíle. Preferujeme návrat k Národnímu lesnickému plánu II. 
 • Posílíme možnosti vlastníků a hospodářů regulovat přemnoženou zvěř. Budeme podporovat lepší podmínky pro volně žijící zvířata a zvyšování biodiverzity. 
 • Omezíme pronájmy honiteb u státních lesů. Podpoříme prodej a propagaci zvěřiny.
 • Zpracujeme surovinovou politiku pro dřevo. Podpoříme lokální a regionální zpracovatelství, jeho propagaci, inovace i výzkum. Odstraníme legislativní překážky využití dřeva a dalších obnovitelných surovin a zahrneme je do investičních politik státu.        

Kolik na to chceme času?

První výsledky očekáváme do 2 let.
Změny na úrovni státní správy lze provést během jednoho volebního období.
Změny v dřevozpracujícím průmyslu se začnou více projevovat za cca 5–8 let.
Změny v lesích se naplno projeví za cca 40 let, pozitivní efekt bude průběžný.

Pro koho to chceme hlavně

Pro nás pro všechny

Zdravé lesy zlepší lokální klima a stav prostředí, přinášejí rekreační i produkční funkce (dříví, houby, borůvky atd.).

Pro veřejné finance

Zvýšení lokálních kapacit zpracování dřeva zvýší podíl dřevozpracujícího průmyslu na HDP i zaměstnanost.

Pro lesníky a vlastníky lesů

Lesníkům se rozšíří možnosti lesnického hospodaření. Zároveň se sníží administrativní náročnost.

Pro hospodáře, kteří řeší myslivost

Sníží se škody způsobované zvěří a zlepší se možnosti, jak reagovat na její případné přemnožení.

Pro dřevozpracující průmysl

Odstraníme nesmyslné bariéry pro využití dřeva. Stát bude jeho využití podporovat pro vlastní investice, např. stavby veřejných budov.

Co pro to už děláme

 • Prosadili jsme dílčí úpravy lesního zákona: výrazné omezení možnosti zcizit státní lesy, změny usnadňující přestavbu lesů a zvýšení biodiverzity. Také jsme prosadili klíčovou změnu mysliveckého zákona.
 • Poukázali jsme na zásadní nedostatky strategie společnosti Lesy ČR, s. p., pro roky 2019–2024, ministr poté stáhl materiál z jednání vlády.
 • Vytvořili jsme tlak na řešení kůrovcové kalamity. Přinutili jsme Ministerstvo zemědělství uznat, že tvrzení „kůrovcová kalamita je výhradně kvůli klimatické změně“ není pravdivé, což otevírá dveře systémovým změnám.

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Představené změny státní správy a lesnické legislativy nebudou mít zvýšené nároky na státní rozpočet. Podpora lesnictví je předpokládaná ve stejné výši, jako je v současnosti. Případné investice do rozvoje lepšího využití dřeva jako obnovitelné suroviny by byla v ideálním případě v řádu vyšších stamilionů korun ročně, konkrétní částka bude určena na základě rozpočtové reality.

Proč kladete takový důraz na funkčnost státní správy a nastavení legislativy a méně se zaměřujete na samotnou podobu lesů?

Podoba lesů je výsledkem dlouhodobých procesů, na které má člověk velký vliv, ale některé věci prostě nedokáže jednoduše ovlivnit. Cílem smysluplné lesnické politiky musí být nastavit systém pravidel lesního hospodaření (vč.  kontroly) tak, aby měl vlastník i lesní hospodář možnost vybrat skutečně nejvhodnější způsob hospodaření pro danou lokalitu, aby nebyl zbytečně brzděn požadavky vyplývajícími z legislativy a zejména vyhlášek a aby se mu dané hospodaření vyplácelo i ekonomicky. Ostatně udržitelnost spočívá v souladu ekonomiky, ekologie a sociálních aspektů.

Nechceme slibovat něco, co z pozice politika můžeme ovlivnit jen nepřímo. Co ale můžeme slíbit, je vytvoření takového systému, který bude vlastníky a hospodáře pozitivně motivovat a usnadní jim skutečně udržitelné hospodaření.

Jak souvisí snižování stavů zvěře se zdravím lesů?

Zdravé lesy potřebují určitou harmonii, a to včetně rovnováhy porostů se zvěří. V současné době jsme na řadě lokalit ČR svědky dramatického přemnožení zvěře, která spásá obnovující se porosty, a to jak uměle vysázené, tak i přirozeně se obnovující. To komplikuje obnovu lesů po kůrovcové kalamitě a způsobuje vlastníkům velké náklady (kromě škod se jedná i o nutnost investic do kolektivní ochrany stromků).

Cílem není vyhlazení zvěře, jak je nám některými aktivisty podsouváno, ale její udržování v takových stavech, které jí umožní kvalitní život v adekvátních podmínkách a zároveň jeí populace nebude zásadním způsobem narušovat stabilitu ekosystému.

Proč chcete podporovat dřevozpracující průmysl?

Příjmy z těžby dříví byly tradičně hlavním zdrojem příjmů z lesnictví. Je otázkou, zda je reálné, aby tento stav trval i do budoucna. Lze předpokládat, že se ekonomika lesnictví v následujících dekádách dramaticky změní. I přesto očekáváme, že hospodářské lesy budou dominantním typem lesů na našem území. Nutno také říci, že hospodářský les neznamená automaticky plantáž bez života – na řadě příkladů vidíme, že i hospodářské lesy mohou být velmi hodnotným ekosystémem. Dokud ale budou hospodářské, bude ekonomická rentabilita klíčová.

Ruku v ruce s tím má dřevo obrovský potenciál nahradit některé neobnovitelné suroviny, a to včetně plastů. 

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Druhová a věková skladba lesů. 2021 [cit. 1. 4. 2021]. Dostupné zde.
[2]
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Zvěř poškodila kultury na více než polovině území Česka. Silvarium – lesnický, dřevařský a myslivecký zpravodajský web. 2019 [cit. 1. 4. 2021]. Dostupné zde.
[3]
Klimatická změna v České republice. Eutrofizace a acidifikace životního prostředí. 2021 [cit. 1. 4. 2021]. Dostupné zde.
[4]
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Kůrovcová mapa. 2021 [cit. 1. 4. 2021]. Dostupné zde.
[5]
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Vyhodnocení Národního lesnického programu II. 2021 [cit. 1. 4. 2021]. Dostupné zde.
[6]
Ministerstvo zemědělství. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství 2019. 2020 [cit. 1. 4. 2021]. Dostupné zde.
[7]
Klimatická změna v České republice. Eutrofizace a acidifikace životního prostředí. 2021 [cit. 1. 4. 2021]. Dostupné zde.
[8]
VRŠKA, Milan. Nástin příčin současné krize lesů a lesnictví a jak ji překonat. Česká botanická společnost. 2019 [cit. 1. 4. 2021]. Dostupné zde.
[9]
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Zvěř poškodila kultury na více než polovině území Česka. Silvarium – lesnický, dřevařský a myslivecký zpravodajský web. 2019 [cit. 1. 4. 2021]. Dostupné zde.
[10]
Intersucho. Mapa dopadů na lesy. Ústav výzkumu globální změny AV – CzechGlobe. 2021 [cit. 1. 4. 2021]. Dostupné zde.
[11]
Ministerstvo zemědělství. Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035. 2021 [cit. 1. 4. 2021]. Dostupné zde.
[12]
ERBER, Aleš. Nedostatek dřeva je hrozbou i výzvou. Dřevostavby. 2021 [cit. 1. 4. 2021]. Dostupné zde.
[13]
HRUŠKA, Jakub. České lesy se staly významným emitentem skleníkových plynů. Ekolist.cz. 2021 [cit. 1. 4. 2021]. Dostupné zde.
[14]
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Vyhodnocení Národního lesnického programu II. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. 2021 [cit. 1. 4. 2021]. Dostupné zde.