CHCI VĚDĚT VÍCE

Snížení množství odpadů oběhovým hospodářstvím

Jsme zavaleni odpadem. Na skládkách nám hnije využitelný materiál. Zamezme plýtvání, recyklujme, přejděme na oběhové hospodářství!

Takhle to dál nejde

Recyklujeme a kompostujeme jen 34,5 procenta komunálního odpadu.[1] Až polovinu směsného komunálního odpadu tvoří biologicky rozložitelné složky.[2] Ty můžeme dále kompostovat a využít pro půdu, které chybí organická hmota.[3]

V čem je problém

Nízká míra recyklace vede k vysoké produkci odpadů. Skládkují a spalují se využitelné materiály a zbytečně se těží základní suroviny. Produkce komunálních odpadů v ČR stále stoupá.[6] Cílem evropské i naší legislativy je přitom snížit produkci zejména směsných komunálních odpadů do roku 2030 o 50 procent.[7] Podíl recyklace komunálních odpadů má být navíc podle evropské směrnice (a podle nového Zákona o odpadech) v roce 2030 60 procent, v roce 2035 65 procent.

Papír, sklo, kovy a nápojové kartony dokážeme úspěšně recyklovat a opětovně využít. Problémem jsou především plasty, které tvoří asi 25 procent tříděných komunálních odpadů.[6] V současné době nemá 55–75 procent vytříděných plastů další využití a skončí na skládce či ve spalovně.[20] Podobný problém je u stavebních a demoličních odpadů, které tvoří 56 procent celkové roční produkce odpadu.[6, 16]

O recyklované výrobky dnes navíc mnohdy není zájem, i když jsou kvalitní.[8]

Problémem je i množství jednorázových výrobků, které jsou využívány i tam, kde existují opakovatelně použitelné alternativy. Stávají se odpadem po jediném použití a často nejsou recyklovány. Jednorázové plasty zatěžují životní prostředí, zejména na konci svého životního cyklu. Hojně končí v přírodě či na skládkách, kde se rozpadají na mikroplasty.[9] Tvoří 49 procent[10] odpadu v oceánech. Škodí půdě, živočichům a následně i člověku. Mají také negativní vliv na cestovní ruch.[11]

Bioodpad, který je možné kompostovat a využít pro půdu, které chybí organická hmota, dnes z velké části bez užitku zahnívá na skládkách. Jelikož zachytávání metanu kogeneračními jednotkami není stoprocentní[12], uvolňuje se z nich tento skleníkový plyn, který je až třicetkrát silnější než CO2[13, 14], také do ovzduší. Hrozí nám za to i postih od EU.[15]

Naše vize

Méně odpadu skončí na skládkách a více ho bude znovu použito. Jednou zpracovaný materiál nezahodíme, vytvoříme nový produkt nebo ho k životu přivedeme jinak. Přestaneme se topit v plastech. Bioodpad využijeme pro výrobu kompostu a dále spolu s gastroodpadem v bioplynových stanicích.

Jak to chceme udělat?

 • Navrhneme rozlišit na trhu výrobky na základě analýzy jejich životního cyklu (LCA) a ty ekologicky příznivé zvýhodnit. LCA by měla být základem jak pro ekomodulaci, tak i pro další opatření. To umožní podpořit opakovatelně použitelné obaly jako alternativu k jednorázovým plastům.
 • Zavedeme nižší sazbu DPH na recyklované výrobky a recykláty.
 • Podpoříme odbyt kompostu a jeho aplikaci na zemědělskou půdu (řešení vzejde z dohody s oborovými organizacemi a ministerstvy zemědělství a životního prostředí). 
 • Zajistíme zapracování využití recyklovaných materiálů do technických norem a připravíme standardy pro sekundární plasty.
 • Budeme prosazovat zavedení daně na vybrané výrobky ze základních surovin, která dopadne na výrobce.
 • Podpoříme dotace na recyklaci – výstavbu recyklačních zařízení, dotřiďovacích linek. 
 • Podpoříme použití druhotných stavebních surovin přímo na místě.
 • Zvážíme zavedení poplatku za energetické využití komunálního odpadu.
 • Zákon o obalech umožňuje dobrovolné zálohování. Zanalyzujeme, jak je tato možnost využívána a jak je funkční.
 • Budeme motivovat a podporovat obce, aby omezily jednorázové plasty a nahradily je vhodnými alternativami. Zpracujeme průvodce dobrou praxí.
 • Detailně zanalyzujeme aktuální situaci na trhu s bioodpady.
 • Snížíme dotace garantovaných výkupních cen elektřiny z biomasy pro provozovatele zemědělských bioplynových stanic (BPS), aby byli motivováni vstoupit na trh zpracování bioodpadů a gastroodpadů.
 • Postupně snížíme maximální povolené podíly cíleně pěstované biomasy.
 • Budeme prosazovat, aby se domácí a komunitní kompostování započítávalo do cílů třídění odpadu.
 • Připravíme edukační materiál, který představí možnosti uplatnění druhotných surovin.
 • Budeme pracovat v souladu s evropskou Strategií pro plasty v oběhovém hospodářství[17] a sdělením komise EU k balíčku opatření týkajícího se oběhového hospodářství.[18]

Kolik na to chceme času?

2–12 let (do 2 let vznik analýz a osvětových materiálů, do 5 let legislativní změny, delší bude doba přeměny bioplynových stanic)

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Recyklace odpadů přinese nižší celkové náklady za odpady a lepší životní prostředí. Navýšení recyklace vytvoří nová pracovní místa.

Pro rodiny s dětmi

Méně odpadu kolem nás a na skládkách přinese zdravější a příjemnější prostředí pro výchovu dětí i rodinné aktivity.

Pro lidi ve zralém věku

Pro občany znamená recyklace odpadů nižší celkové náklady za odpady a lepší životní prostředí.

Pro seniory

Pro občany znamená recyklace odpadů nižší celkové náklady za odpady a lepší životní prostředí.

Pro zaměstnance

Rozvojem recyklace dojde ke vzniku nových pracovních míst.

Pro živnostníky a podnikatele

Předcházení vzniku a efektivní využívání odpadů je příležitostí snížit náklady výroby, podpořit udržitelnost a investovat do technologií.

Pro zemědělce

Zemědělci budou mít možnost využít bioplyn a odpadní teplo[21] z bioplynových stanic a využít kompostu jako hnojiva.

Pro rozvoj obcí a měst

Snížení produkce odpadů a omezení jednorázových plastů přinese čistší města a nižší náklady na úklid.

Pro veřejné finance

Veřejným financím recyklace odpadů ušetří poplatky za nerecyklovaný plast. Dlouhodobě pak sníží náklady na neudržitelné zacházení se zdroji.

Pro provozovatele restauračních zařízení

Provozovatelé restaurací efektivně vyřeší problém s gastroodpadem a hůře kompostovatelným bioodpadem jeho předáváním do bioplynových stanic.

Co pro to už děláme

 • Podali jsme řadu pozměňovacích návrhů k zákonům tzv. oběhového balíčku. 
 • Prosadili jsme snížení sazby DPH u služby zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití a u druhotných surovin.
 • Prosadili jsme zařazení solvolýzy do vymezených technologií recyklace v zákoně o odpadech.
 • Do zákona o odpadech jsme prosadili, aby zařízení na zpracování recyklovaného papíru pro výrobu buničiny patřila mezi zařízení bez nutnosti mít povolení k provozu.
 • Pracujeme ve skupině RecHelp – připravujeme podmínky pro legislativní a technické úpravy na podporu recyklace.
 • Uspořádali jsme semináře k oběhovému hospodářství I, II a III.
 • Založili jsme web obehovehospodarstvi.eu s články na téma recyklace.
 • Tlačíme na Ministerstvo životního prostředí (MŽP), aby řešilo dvojí data o produkci odpadů. Vyvolali jsme projednání tohoto bodu na Výboru pro životní prostředí (VŽP) a přijetí usnesení vyzývajícího MŽP k řešení problému a informování VŽP do konce roku 2020. Podali jsme také interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce.
 • Zasadili jsme se o zlepšení třídění odpadu ve sněmovně.
 • Naši radní zintenzivňují a podporují třídění komunálních odpadů, zřizují tzv. reuse centra pro využití nepotřebných věcí, podporují kompostování. Pro potřeby obce využívají recyklované výrobky, zasazují se o nahrazení plastového nádobí skleněným a opakovaně použitelným plastovým na všech jednáních na úřadech a nebo akcích pořádaných městem (Zlín, Praha 6, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 3, magistrát hl. m. Prahy).
 • Provádíme osvětu mezi žáky MŠ a ZŠ v třídění odpadu (Uherské Hradiště).
 • Dlouhodobě se věnujeme problematice kompostování, vedeme diskuse, předáváme si zkušenosti, a to i z praxe fungování komunálních kompostáren.

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Opatření ke zvýšení recyklace

Jedná se převážně o legislativní úpravy bez dopadu na rozpočet, osvětová kampaň bude hrazena z prostředků, které má MŽP pro tyto účely k dispozici.

Cca 150 tisíc korun bude potřeba na zpracování analýz a studií. 

Omezení jednorázových plastů

Výše nákladů pro obce či pořadatele akcí budou velmi závislé na konkrétní situaci a zvolené alternativě.. Například nahrazení balených vod na jednáních na úřadech kohoutkovou vodou povede k úspoře peněz. Vstupní náklady na pořízení vratného nádobí (typicky opakovaně použitelné kelímky) se vrátí po cca 20–30 použitích, poté se bude platit již jen mytí a manipulace. Nezanedbatelná je však v této souvislosti úspora obcí za úklid okolí po jednorázových akcích (jednorázové kelímky se po akci obvykle povalují po širokém okolí, u vratných se toto neočekává).

Proměna bioplynových stanic

Jediné plánované náklady jsou cca půl milionu korun jednorázově na vstupní analýzu. Současná finanční podpora zemědělských bioplynových stanic by se měla nasměrovat do nových dotačních titulů, které budou motivovat ke změně fungování bioplynek – tato změna by se tedy rozpočtově neprojevila (viz níže).

Podpora kompostování bioodpadu

Náklady navíc oproti současnému stavu budou minimální. Bod obsahuje analýzy celkem za 200–300 tisíc korun, informační a vzdělávací kampaně a pořádání seminářů v řádu 200–400 tisíc a možnost úpravy dotačních schémat, kde by peníze pocházely z fondů EU. Navrhované náklady odpovídají těm současným, finance ale chceme využívat efektivněji.

Proč bychom měli více recyklovat komunální odpad – není lepší odpad spálit a teplo využít k topení?

Recyklací odpadu získáme náhradu za základní suroviny těžené z přírody. Toho spálením nedocílíme. Co může být recyklováno, musíme recyklovat. Spalování s energetickým využitím je řešením pro odpad, který se nedá recyklovat a kompostovat. 

Na recyklované výrobky v tuto chvíli není odbyt. Proč?

Důvodem jsou stereotypy v myšlení, nedůvěra k recyklátům a jejich mnohdy vysoká cena. Ekonomicky to lze vysvětlit tak, že konkurenční produkty nemají v ceně zahrnuty náklady na poškozování životního prostředí, a proto jsou zdánlivě levnější.

Jak docílit toho, aby výrobky byly vyráběny z recyklovaných materiálů?

Pro výrobce musí být výhodné používat recyklát místo základních surovin. Je vhodné podpořit odbyt výrobků z recyklátů například odpovědným zadáváním zakázek pro veřejné instituce nebo snížením daně na recyklované výrobky, případně lze více zpoplatnit využívání základních surovin, které v sobě dostatečně nenese náhradu škod na životním prostředí.

Jak docílit toho, aby výrobky byly lépe recyklovatelné?

Je třeba klást důraz na ekodesign a vést výrobce k tomu, aby vyráběli zboží, které lze jednoduše recyklovat. Ideálně by měly být využívány jednodruhové recyklovatelné materiály.

Může zálohování pomoci recyklaci?

Může pomoci v získání čistého skla, PET nebo hliníku pro recyklaci. Po umožnění dobrovolného zálohování uvidíme reálné dopady a možné problémy. V zemích, jako je Německo, se po zavedení zálohování zvýšila recyklace.[22]

Recyklace je energeticky náročná. Není tedy neekologická?

Vždy je potřeba podívat se na proces jako celek – porovnávat recyklaci a následnou výrobu produktu se získáváním a zpracováním základní suroviny, porovnávat dopady na životní prostředí u recyklace a skládkování nebo spalování. Různé recyklační technologie se také liší svou náročností a záleží i na vstupním materiálu.

Proč my máme recyklovat, když se k nám stejně vozí odpad ze zahraničí?

Ideální je zpracovávat odpad přímo v místě vzniku, proto bychom se měli snažit svůj odpad zpracovat u nás a nevyvážet ho k pochybné recyklaci do zemí třetího světa.[23] Proti dovozu odpadu do ČR bojujeme.

Češi recyklují výborně, každý koho znám, už recykluje, tak co víc chcete?

Míra třídění odpadu je v České republice poměrně vysoká, třídí 73 procent občanů.[24] Skutečně zrecyklován, tedy v nějaké formě navrácen do oběhu, však není zdaleka všechen vytříděný odpad, například u plastů je to pouze zhruba polovina obsahu žlutých popelnic.[20]

Nebylo by lepší prostě produkovat méně odpadu? Pak bychom nemuseli řešit recyklaci...

Ano, produkovat méně odpadu je priorita. Zároveň však chceme už vzniklý odpad využít v maximální možné míře. Zásadní pro nás je snažit se maximálně využít toho, co máme, tak, aby odpad nevznikal zbytečně. Proto považujeme za důležité všechny principy předcházení vzniku odpadu, tedy například principy re-use (znovupoužívání) a re-purpose (využití pro jiný účel).

Existují nějaké recyklační cíle EU, které musíme splnit ?

Podíl recyklace komunálních odpadů má být podle evropské směrnice (a podle nového Zákona o odpadech) v roce 2030 60 procent a v roce 2035 65 procent. Od roku 2021 navíc platí nová daň, kterou budou členské země odvádět EU za nerecyklovaný plast z obalů, a to ve výši 800 eur za každou tunu tohoto odpadu.[19]

Nejde v omezování jednorázových plastových výrobků jen o další zbytečné omezování spotřebitelů?

Nejde ani tak o omezení, jako spíš o změnu, náhradu jednoho výrobku jiným. Motivace k náhradě musí být pozitivní – alternativa bude přinejmenším stejně funkční jako původní výrobek.

Jednorázové plasty jsou problémem pro životní prostředí i pro lidi (odpad v přírodě, mikroplasty, jejichž možné vlivy se teprve zkoumají), proto jejich nahrazení není zbytečné.

Znečištění plasty se dotýká každého z nás i budoucích generací, a každý z nás může přispět k tomu, aby se tento problém dále nezhoršoval. 

Změní se něco, když přestaneme využívat jednorázové plasty?

Pro plasty, které zde už máme, to řešení není, avšak zamezí to zhoršování problému. 

Další jednorázové plasty už nebudou vyráběny, takže se postupně sníží náklady měst a obcí na jejich sbírání a likvidaci (většinou se nedají recyklovat). Veřejná prostranství a příroda budou čistší. Zvířata nebudou trpět, a to nejen obyvatelé moří a oceánů, kde část jednorázového odpadu skončí, ale i živočichové suchozemští. I ti mohou zkonzumovat plasty (obvykle spolu se zbytky potravin), uvíznout některou částí těla v odhozeném plastovém kelímku či se zamotat do různých plastových sítěk, sáčků apod.[25]

Proč se máme snažit v ČR, když nejvíce plastu a odpadu produkují asijské země?

Plasty v české přírodě z asijských zemí nepocházejí. Evropa má jít jako vyspělý kontinent příkladem. A nám v České republice na zdravém životním prostředí záleží. Chceme zachovat krásnou a zdravou přírodu pro nás a naše děti i pro budoucí generace. Pokud však nebudeme z asijských zemí určité výrobky odebírat, sníží se i množství odpadů. Jak jsme psali výše, odpady z našich veřejných prostranství jsou likvidovány za prostředky měst a obcí, tedy za prostředky nás všech. Není navíc v silách úklidových firem a obecních rozpočtů všechny odpadky, obaly a nedopalky průběžně vysbírávat. Takže snahou o omezení plastového odpadu přispějeme k čistšímu a příjemnějšímu okolnímu prostředí.

Jednorázové výrobky jsou hygieničtější. Je bezpečné se jich v době epidemie vzdávat?

Musíme vždy uvážit plusy a mínusy různých variant. Například u zdravotnických pomůcek jsou jednorázové výrobky skutečně mnohdy bezpečnější z hlediska zdraví. Zde se tedy musíme soustředit zejména na jejich správnou likvidaci. Většina ostatních jednorázových plastových výrobků však může být bezpečně nahrazena alternativami příznivějšími pro životní prostředí.

Jaké jednorázové výrobky najdeme nejčastěji na evropských plážích?

Na evropských plážích to jsou nejčastější cigaretové filtry a obaly od nápojů a potravin.[26]

Jaké jednorázové výrobky najdeme nejčastěji v české přírodě?

V reportážích z akcí „Ukliďme Česko“ jsou z plastového odpadu nalezeného při úklidech nejčastěji zmiňovány PET lahve.[27, 28]

Nejsou alternativy k jednorázovým plastovým výrobkům ještě horší?

Jednotlivé alternativy můžeme posuzovat z různých hledisek. Můžeme porovnávat například energetickou náročnost jejich výroby, vliv na zdraví nebo recyklovatelnost. Nejkomplexnější je posouzení vlivu celého životního cyklu výrobku na životní prostředí (LCA). Za nejlepší cestu považujeme nahrazení jednorázových výrobků opakovaně použitelnými výrobky s dlouhou životností. Pokud to není možné, je třeba porovnat právě LCA jednotlivých alternativ. Hlavním důvodem, proč se snažíme o omezení plastových výrobků, je problém plastů v přírodě. Plasty a mikroplasty se dostávají i do potravních řetězců a ohrožují živočichy i člověka. Alternativy jako například dřevo či papír tento problém nemají.

Co jsou mikroplasty a proč by nám měly vadit?

Plasty se postupem času vlivem světla, vlhka a dalších faktorů rozpadají na stále menší a menší částečky, tzv. mikroplasty. Někdy se můžeme setkat ještě s dělením podle velikosti na mikroplasty a menší nanoplasty. Mikroplasty vzniklé rozpadem větších plastů v prostředí jsou tzv. sekundární mikroplasty. Za primární mikroplasty se potom označují mikroplastová vlákna vznikající praním syntetických tkanin, mikroplasty přidávané do kosmetiky nebo otěr z pneumatik.[10] Mikroplasty dnes již nalézáme téměř všude, včetně pitné vody.[29] Mikroplasty nacházíme i v tělech organismů, včetně člověka. Malé mořské organismy je mohou konzumovat místo potravy a následně umírají nedostatkem živin nebo ucpáním trávicího ústrojí.[30] Člověk většinu mikroplastů přijatých s potravou vyloučí, avšak část jich postupuje skrze stěny trávicího ústrojí, a mikroplasty tak nalézáme ve tkáních.[31] Zdravotní rizika jsou stále předmětem zkoumání, ale studie ukazují, že na mikroplasty se vážou choroboplodné mikroorganismy[32] a některé chemické látky.[33]

Jak to mají udělat obce s kulturními či sportovními akcemi, kde se používají jednorázové plasty? Na akcích není vždycky pitná voda na odmývání porcelánového nebo skleněného nádobí. Navíc je pořízení drahé a přemisťování těžkého nádobí náročné.

Již nyní řada obcí a organizátorů používá vratné kelímky z plastu, které se užívají opakovaně. Ty nejsou těžké a po akci se umyjí. Některé větší akce používají i zálohované sklo a mají zajištěno odmývání (například pivní festivaly).

Bude v budoucnu dostatek bioodpadu pro kompostárny i bioplynové stanice?

Díky oddělování bioodpadu ze směsného komunálního odpadu bude potřeba dalších kapacit na zpracování bioodpadu, a využití kapacit bioplynových stanic se tak přirozeně nabízí. Plánujeme detailně zanalyzovat situaci na trhu s bioodpady, abychom přesně věděli, kolik bioodpadu a odkud nyní přijímají kompostárny a bioplynové stanice, kolik je ho ve směsném odpadu či kde končí kompost.

Proč bychom měli doma kompostovat místo toho, abychom bioodpad dali do směsného odpadu? Co z toho budeme mít?

Můžete ušetřit za odpad a za nákup hnojiv.

Lidé nevědí, co se dá kompostovat, a dávají do kompostu/bioodpadu věci, které tam nepatří. Co s tím?

Je potřeba vytrvalá osvěta, příklady dobré praxe, pohodlný a návodný systém sběru. Co do kompostu patří a co ne, se lze dočíst v mnoha článcích a jistě poradí i třeba v komunitní kompostárně. Stručně řečeno, do kompostu patří všechny odpady rostlinného původu.

Chtěl bych třídit bioodpad, ale v našem městě nejsou poskytovány hnědé popelnice. Kdybych ji chtěl, musím si ji zaplatit sám. Co s tím?

Každá obec má povinnost zajistit tříděný sběr bioodpadu, mnohdy je ale pohodlnější domácí kompostér.

Co se děje s bioodpadem z hnědých popelnic? Jaká je jeho cesta?

Míří na kompostárny, kde z něj vyrábí organické hnojivo.

Proč zemědělci neaplikují na půdu kompost už nyní?

Zemědělci často hospodaří na pronajaté půdě a nejsou příliš motivováni k tomu, aby se o ni starali dlouhodobě. Jistou roli může hrát také pohodlnost, neboť hnojení kompostem je náročnější na strojní vybavení (rozmetadla apod.).

Co hrozí půdě, v níž chybí organická hmota?

V takové půdě ubývá půdní život, má sníženou úrodnost a je ohrožena erozí.

Jak budou bioplynové stanice (BPS) fungovat ekonomicky, když se jim sníží dotační podpora?

Za zpracování odpadů se platí, jejich příjmy tedy mohou plynout právě odtud. Systém bude vyvážený tak, aby byly BPS motivovány k přednostnímu zpracování bioodpadu a zároveň byly ekonomicky udržitelné.

Nezlikviduje to kompostárny, když bioodpad přesměrujeme do BPS?

Kompostování je nadále priorita. Podpora BPS musí být taková, aby měly BPS a kompostárny na trhu vyrovnanou pozici.

Může být biometan využit i jinak než pro výrobu elektřiny?

Ano, například jako náhrada pohonných hmot.

Bioplynové stanice zapáchají. Jde s tím něco udělat?

Musí se důsledně dbát na uzavřenost provozu a jeho vhodné umístění. 

Co se tedy dnes děje s gastroodpadem, když nejde do bioplynových stanic?

Buď končí na skládkách, nebo ve spalovně, v horším případě nelegálně v kanalizaci, kde vytváří další problémy. Případně je rovněž nelegálně zkrmován domácími či hospodářskými zvířaty.

Co můžu jako provozovatel restaurace udělat pro to, aby byl můj gastroodpad zpracován v bioplynové stanici?

Můžete gastroodpad pečlivě separovat od ostatního odpadu a zajistit jeho svoz specializovanou firmou (tuto službu zajišťuje většina firem, které svážejí odpad).

Jak změníte nastavení dotací pro bioplynové stanice?

Změníme nastavení dotací na cenu vykupované elektřiny z bioplynových stanic tak, aby bylo pro bioplynové stanice výhodnější zpracovávat ve větší míře bioodpady a gastroodpady namísto účelově pěstované biomasy (kukuřice), s jejíž masivní monokulturní produkcí je spojeno mnoho problémů pro životní prostředí, tzv. „negativních externalit“.[4]

Máte nápady na přímé využití bioplynu a odpadního tepla?

Chceme motivovat provozovatele BPS, aby samotný bioplyn využívali například jako palivo pro zemědělské stroje namísto tzv. zelené nafty a také aby lépe využívali potenciál tzv. odpadního tepla (například pro sušení plodin).

Jaké jsou negativní vedlejší efekty stávajících bioplynových stanic?

Masivní pěstování nevhodných energetických plodin výrazně přispívá k erozi půdy, ohrožení biodiverzity a snížení potravinové soběstačnosti.[4, 5] Elektřinu z bioplynových stanic navíc dotujeme z našich daní a systém podpory se podobá nechvalně známému solárnímu byznysu. 

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Český statistický úřad. Produkce, využití a odstranění odpadů – 2019. 2021. Dostupné zde.
[2]
TříděníOdpadů.cz. Bioodpady. 2021. Dostupné zde.
[3]
eAGRI. Dehumifikace půdy (ztráty organické hmoty). 2021. Dostupné zde.
[4]
BOWMAN, M., WORONIECKA, K. Bad Energy: Defining the true role of biogas in a net zero future. Feedback. 2020. Dostupné zde.
[5]
BERNAS, J. Environmentální, energetické a ekonomické aspekty pěstování vybraných energetických rostlin. Disertační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2018.
[6]
Český statistický úřad. Produkce, využití a odstranění odpadů – 2018. ČSÚ. 2020. Dostupné zde.
[7]
European Commission. Circular Economy Action Plan. 2020. Dostupné zde.
[8]
STUCHLÍK, J. Odpad je cenná surovina a ne potrava pro skládky. Spektrum 2Q/2020. Dostupné zde.
[9]
Center for biological diversity. Ocean Plastics Pollution – A Global Tragedy for Our Oceans and Sea Life. 2020. Dostupné zde.
[10]
Evropský parlament – Zpravodajství. Mikroplasty: Odkud se berou, co způsobují a jak se jich zbavit? 2018. Dostupné zde.
[11]
Evropský parlament – Zpravodajství. Plasty v oceánech: fakta, důsledky a nová opatření. 2018. Dostupné zde.
[12]
IUCN – Issues Brief. Marine plastics. 2018. Dostupné zde.
[13]
MOHRMANN, P., JAROLÍMEK, P. Skládky produkují pětinu celosvětové produkce metanu. Průmyslová ekologie. 2019. Dostupné zde.
[14]
Princeton University. A more potent greenhouse gas than carbon dioxide, methane emissions will leap as Earth warms. ScienceDaily. 2014. Dostupné zde.
[15]
Climate change connection. CO2 Equivalents. 2020. Dostupné zde.
[16]
ISOH. Veřejné informace o produkci a nakládání s odpady. 2018, 2019. Dostupné zde.
[17]
Evropská komise. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství. 2018. Dostupné zde.
[18]
Evropská komise. Uzavření cyklu: Komise přijala nový ambiciózní balíček týkající se oběhového hospodářství s cílem posílit konkurenceschopnost, vytvořit pracovní místa a generovat udržitelný růst. 2015. Dostupné zde.
[19]
Časopis Odpady. Evropa zavádí daň z nerecyklovaného plastu. Ovlivní to recyklaci? 2020. Dostupné zde.
[20]
Údaje z dotřiďovacích linek. SAKO Brno, Frýdecká skládka, a. s. 2020.
[21]
AGROING Brno. Využití odpadního tepla z BPS a granulace biomasy. 2012. Dostupné zde.
[22]
Waste management world. Bottle Deposits Responsible for High PET Recycling Rate in Germany. 2016. Dostupné zde.
[23]
Evropský parlament – Zpravodajství. Plastový odpad a jeho recyklace v EU (infografika). 2018. Dostupné zde.
[24]
EKO-KOM. Přehled dosahovaných výsledků. 2020. Dostupné zde.
[25]
MACKLIN, M. 5 Ways Plastic Pollution Impacts Animals on Land. One green planet. 2017. Dostupné zde.
[26]
Evropa v datech. Plasty a moře. 2019. Dostupné zde.
[27]
Úklid v žateckém parku odhalil chutě nepořádníků. Vypijí vodku, Kozla, energeťáky, obaly pak zahodí. E-lounsko.cz. 2020. Dostupné zde.
[28]
Deník. Rokycanští vyrazili ke kotli. 2020. Dostupné zde.
[29]
Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky: Mikroplasty ve vodě. 2021. Dostupné zde.
[30]
COLE, M. et al. Microplastic ingestion by zooplankton. 2013. Dostupné zde.
[31]
American Chemical Society. Methods for microplastics, nanoplastics and plastic monomer detection and reporting in human tissues. 2020. Dostupné zde.
[32]
BOWLEY, J. et al. Oceanic Hitchhikers – Assessing Pathogen Risks from Marine Microplastic. Trends in Microbiology. Vol. 29 (2). 2020. Dostupné zde.
[33]
VERLA, A. W. et al. Microplastic-toxic chemical interaction: a review study on quantified levels, mechanism and implication. SN Appl. Sci. 1, 1400 (2019) 2019. Dostupné zde.