CHCI VĚDĚT VÍCE

Pokroková a udržitelná energetika

Dejme Česku čistou šťávu! Moderní přístup k energetice je nutný nejen pro zdravější životní prostředí, ale i pro zdravější ekonomiku.

Takhle to dál nejde

Ačkoliv má Česko dlouhou tradici a potenciál v oboru energetiky, stále zaostává v její modernizaci. Chybí nám dlouhodobě naplňovaná koncepce s akcentem na inovace a decentralizaci.[1, 15] Proto pořád patříme mezi země, které v přepočtu na obyvatele vypouštějí nejvíce emisí.[5]

V čem je problém

Česká energetika byla dlouho založena na těžbě a spalování uhlí. Byť byla po roce 1989 elektroenergetika značně ekologizována a začaly se rozvíjet nové, zelenější zdroje energie, pořád nedošlo k dostatečnému snížení emisí našeho energetického mixu. Ani spuštění dvou bloků elektrárny Temelín po roce 2000 nebylo svázáno s masivnějším odstavováním uhelných elektráren a útlumem těžby uhlí.[13] Chyběla vůle a motivace nejen k rychlejší dekarbonizaci, ale také ke zvyšování energetické účinnosti a úsporám, což platilo nejen pro domácnosti a veřejný sektor, ale i pro průmysl. 

Dnes jsme tak v přepočtu na hlavu  čtvrtí největší producenti CO2 v EU.[5, 12] S energií obecně nehospodaříme dobře, což dokládá srovnání spotřeby energie na jednu vydělanou korunu. V Evropě jsme na chvostu i za tradičně průmyslovými zeměmi, jako je Německo.[19] V přímočarém ukazateli energetické účinnosti budov jsme hluboko pod průměrem EU.[20]

To lze změnit. Současná technologie umožňuje úspory, stejně jako využití zelenějších, udržitelných zdrojů energie. Lze investovat do obnovy a zateplení staveb, přechodu na čistší druhy dopravy a výroby elektrické energie, modernizace soustav centrálního zásobování teplem a rozvoje udržitelné komunitní energetiky. Chytré sítě a digitalizovaná energetická infrastruktura umožní aktivní zapojení uživatelů do sítě, ať už v čase rozprostřenou spotřebou nebo i vlastní produkcí. Legislativa bohužel v současnosti ani neumožňuje sdílet vyrobenou energii v objektech, které mají více odběrných míst.[21]

Energetiku chceme modernizovat tak, aby z toho těžil konečný spotřebitel. Zdanění znečišťovatelů pomocí tržních nástrojů, jako jsou emisní povolenky, umožní nejen investice do šetrných moderních zdrojů energie, ale i ochranu lidí před skokovým zdražením tepla pomocí investic do centrálního zásobování teplem.

Naše vize

České domácnosti a firmy budou mít dostupnou a čistou energii. Chytré a robustní distribuční a přenosové soustavy a moderní zálohování energie promění ČR v „baterii Evropy“. Uhelné regiony transformují své hospodářství. Emise budou zdaněny a prostředky využity pro investice.

Jak to chceme udělat?

 • Legislativně umožníme využití nejnovějších trendů a inovací (akumulace, flexibilita, vodík).[6]
 • Změnou regulace a legislativy umožníme rozvoj decentralizovaných, komunitních energetik.[18] Podpoříme  obce a společenství v jejich budování bez administrativních omezení. 
 • Pro malé výrobce energie vytvoříme legislativní podmínky pro dodávání energie do sítě za férovou cenu.
 • Budeme prosazovat odklon od uhlí v roce 2033 vzhledem k exportnímu přebytku[2] a vývoji hospodářství.
 • Zpracujeme analýzu využití současných lokalit jaderných elektráren k dalšímu rozvoji při splnění jasných technických, ekonomických a bezpečnostních podmínek.[7] Na základě zevrubné analýzy zvážíme ekonomickou a bezpečnostní výhodnost rozvoje jaderných elektráren.[7] V každém případě se na tomto procesu nebudou podílet autoritářské režimy, jako je Rusko nebo Čína.
 • Vhodnou regulací a daňovým zvýhodněním podpoříme chytré měření a sítě a budeme dále rozvíjet přenosové a distribuční soustavy a jejich efektivní integraci v celoevropské síti v zájmu jejich vyšší účinnosti a odolnosti.[3]
 • Transparentně a spravedlivě využijeme zdroje z EU k transformaci energetiky a ke zvýšení kvality života v postižených regionech.[8, 9]
 • Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připravíme tak, aby se skokově nezvýšily ceny, nenarušilo se centrální zásobování teplem a nedošlo k neudržitelnému nakládání s krajinou. 
 • Podpoříme výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro udržitelnou energetiku, například v oblasti malých modulárních reaktorů.[11]
 • Vybudujeme další kapacity přečerpávacích elektráren, které nám díky poloze ČR umožní stát se baterií Evropy.[16, 17]
 • Připravíme efektivní financování energeticky úsporných renovací budov a provozů.[20, 22]
 • Podpoříme zavedení uhlíkového cla na evropské úrovni. Tím přispějeme nejen k ochraně klimatu, ale i k narovnání tržních podmínek pro evropský průmysl.[10]

Kolik na to chceme času?

 • 4–13 let

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Modernizace energetiky a její rozumné financování je v zájmu mladé generace kvůli jejím dopadům na životní prostředí i státní rozpočet.

Pro nás pro všechny

Energetická bezpečnost a šetrnost energetiky vůči životnímu prostředí je v zájmu všech občanů.

Pro živnostníky a podnikatele

Modernizace energetiky je velkou příležitosti pro český energetický sektor a nové inovativní firmy.

Pro veřejné finance

Naše investice zaručí dostupnou, šetrnou a stabilní energii. Díky tomu nebudeme muset nést náklady zničeného životního prostředí.

Co pro to už děláme

Na co se nás často ptáte

Kde na to vezmeme? Jak toho dosáhneme?

Velká část financování bude zajištěna čerpáním evropských fondů a dotací na transformaci energetiky a obnovy regionů, vč. regionů dotčených ukončením těžby.  Dohlédneme, aby transformace byla efektivní, transparentní a spravedlivá.

Jsou v Česku vhodné podmínky pro to, aby bylo možné dosáhnout dobrého energetického mixu? Není to utopie?

Česko nemá tak dobré podmínky pro fotovoltaiku jako jižní státy EU, ani pro větrnou energii jako státy okolo Severního a Baltského moře. Přesto i v našich podmínkách lze po započtení externalit vyrábět značnou část energie z obnovitelných zdrojů za nižší ceny než z fosilních paliv. Další možností jsou v budoucnu malé modulární reaktory. Vhodnou integrací do evropské distribuční sítě navíc můžeme vyrovnávat poptávku a investicemi do akumulace energie se stát „baterií Evropy“.

Je možné, aby se kvůli vyššímu podílu obnovitelných zdrojů výrazně zvýšila cena elektřiny? Jak tomu případně zabráníte?

Data ukazují, že elektřina z obnovitelných zdrojů již dokáže cenově konkurovat tradičním zdrojům energie. Emisní povolenky samozřejmě tlačí na vyšší cenu elektřiny z fosilních paliv. Zlevňující se solární panely cenu zelené energie ale naopak snižují. Již dnes jsou obnovitelné zdroje energie vhodným prostředkem snižování emisí oxidu uhličitého. Zahrnutím negativních dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel do cen energie z fosilních paliv tak narovnáváme cenovou soutěž na trhu. 

Jak se stavíte k jaderné energetice?

Jaderná energie má v energetickém mixu České republiky své pevné místo. Související technické know-how i věda a výzkum jsou v ČR na velmi vysoké úrovni. Bylo by proto neuvážené tento potenciál nevyužít při přechodu k čisté energetice. Koalice Piráti a Starostové nabízí jasnou vizi, jak jaderný potenciál v Česku využít.

Chcete pokračovat v projektu dostavby Dukovan?

Ačkoliv zastáváme názor, že jaderná energie má v energetickém mixu ČR své pevné místo, považujeme současné řešení navrhované vládou ČR za nedomyšlené. Piráti celé uplynulé volební období prezentovali jasné mantinely, v jakých by měl projekt pokračovat, aby byl skutečně realizovatelný a ekonomicky přijatelný, a jak by měl stát respektovat bezpečnostní zájmy ČR. Proto není přípustné, aby se na dostavbě podílelo Rusko nebo Čína. V projektu tedy chceme pokračovat, pouze pokud bude dávat ekonomický smysl a bude technologicky i strategicky bezpečný.

Co to znamená spravedlivá transformace? Jak ji zajistíte?

Klimatický zákon přijatý Evropským parlamentem počítá s ukončením všech fosilních dotací do roku 2025. Bude třeba přepracovat podporu ohroženým skupinám tak, aby nebyla přímo zvýhodněna fosilní paliva (například nevhodnými formami příspěvků na bydlení, na pevná paliva, na naftu pro zemědělce). Současně bude třeba vytvořit nástroje kompenzující zdražování (např. uhlíková daň může zdražit dopravu, to lze kompenzovat např. příspěvkem na dojíždění po německém vzoru). Přetvořit systém podpory musí být prioritou, aby lidé nepropadali bezpečnostním sítem spravedlivé transformace, ale aby současně byla ukončena podpora fosilních zdrojů.

Myslíte i na elektromobilitu? A jak zapadá do pirátského pojetí energetiky?

Elektromobilita je jasný trend, který silně ovlivní i energetiku. S bateriemi elektromobilů počítáme také jako s výpomocí v infrastruktuře decentralizované energetiky a jako doplňkem k fotovoltaice rodinných domů. Elektromobilitu podporujeme výstavbou infrastruktury nabíjecích stanic (např. v Praze) a budeme v tom pokračovat i po volbách.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Hospodářská komora. Vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce ČR. 2015 [cit. 29. 3. 2021]. Dostupné zde.
[2]
ERÚ. Čtvrtletní zpráva. 2020 [cit. 1. 3. 2021]. Dostupné zde.
[3]
Evropská komise. Smart grid regional group. 2020 [cit. 1. 3. 2021]. Dostupné zde.
[4]
AMO. Nejen elektrárny a továrny. Závazky, výzvy a příležitosti pro snižování emisí v rámci „effort sharingu“. 2020 [cit. 1. 3. 2021]. Dostupné zde.
[5]
Our World in Data. CO2 Emission per Capita. 2020 [cit. 1. 3. 2021]. Dostupné zde.
[6]
Seznam Zprávy. Obří baterie v Česku dostanou šanci. Chystá se změna zákona. 2020 [cit. 1. 3. 2021]. Dostupné zde.
[7]
Pirátská strana. Pirátská jaderná energie. 2020 [cit. 1. 3. 2021]. Dostupné zde.
[8]
Pirátská strana. Evropský parlament připravil transformační podporu pro regiony. 2020 [cit. 1. 3. 2021]. Dostupné zde.
[9]
Pirátská strana. Premiér nechal nejslabší na holičkách. 2020 [cit. 1. 3. 2021]. Dostupné zde.
[10]
Evropská komise. Legislative Train Schedule: A European Green Deal. 2020 [cit. 1. 3. 2021]. Dostupné zde.
[11]
ÚJV Řež. První český malý modulární jaderný reaktor byl právě patentován. 2020 [cit. 1. 3. 2021]. Dostupné zde.
[12]
Eurostat. Greenhouse gas emissions per capita. 2020 [cit. 29. 3. 2021]. Dostupné zde.
[13]
Český statistický úřad. Těžba uhlí v České republice. 2020 [cit. 29. 3. 2021]. Dostupné zde.
[14]
Evropská komise. 2050 long-term strategy. 2020 [cit. 29. 3. 2021]. Dostupné zde.
[15]
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Státní energetická koncepce. 2015 [cit. 29. 3. 2021]. Dostupné zde.
[16]
Oenergetice.cz. Přečerpávací vodní elektrárna – princip a uspořádání. 2015 [cit. 29. 3. 2021]. Dostupné zde.
[17]
Evropa v datech. Zásobárny elektřiny. 2021 [cit. 29. 3. 2021]. Dostupné zde.
[18]
GORROÑO-ALBIZU et al. The past, present and uncertain future of community energy in Denmark: Critically reviewing and conceptualising citizen ownership. 2019 [cit. 29. 3. 2021]. Dostupné zde.
[19]
Evropská komise. How efficient are we in our energy consumption? 2018 [cit. 29. 3. 2021]. Dostupné zde.
[20]
Odyssee Mure. Energy Efficiency Trends in Buildings. 2018 [cit. 29. 3. 2021]. Dostupné zde.
[21]
Euractiv. V Česku zatím nejsou podmínky pro rozvoj komunitní energetiky, Praha chce být průkopníkem. 2020 [cit. 29. 3. 2021]. Dostupné zde.
[22]
European Court of Auditors. Energy efficiency in buildings: greater focus on cost-effectiveness still needed. 2020 [cit. 29. 3. 2021]. Dostupné zde.