CHCI VĚDĚT VÍCE

Dostupnější bydlení pro důstojné žití

Co kdyby nebylo na nájem? Ocitli bychom se v kůži statisíců Čechů – dospělých i dětí. Vraťme jim důstojné bydlení! Vydělá na tom i stát.

Takhle to dál nejde

Ve vážné bytové nouzi je cca 60 tisíc dospělých a 20 tisíc dětí, dalším statisícům bytová nouze hrozí.[1, 27] Vlastní bydlení je často nedostupné, nájemné drahé, obecních bytů je málo. Bytová nouze má negativní dopady na rodiny i společnost. Celkově ztrácíme kolem 3,6 miliardy korun ročně.[26]

V čem je problém

Bydlení je jednou ze základních lidských potřeb. V ČR nemá domov přes 80 tisíc lidí.[1] Přes 250 tisíc dalších domácností se neobejde bez finanční podpory.[27]  Covidová krize bude znamenat další zhoršení situace.

Jediným systémovým řešením jsou dnes dávky na bydlení, což je drahé a ve výsledku neúčinné.[3, 27] Navíc systém nedokáže zabránit obchodu s chudobou.[26]

Pro mnoho občanů je bydlení obtížně dostupné či zcela nedostupné. Ve městech dostupnost snižují investiční nákupy, krátkodobé pronájmy typu airbnb i pronájmy studentské. V mnoha menších obcích je bytů nedostatek i bez těchto vlivů.

Obce byty v minulých letech často zprivatizovaly, zůstal jim jen menšinový podíl na celkovém objemu nájemního bytového fondu[29] a výnosy se nevracely do údržby a rozvoje bytového fondu. I proto je obtížné pokrytí potřeb zranitelných skupin obyvatel, jako jsou senioři, zdravotně postižení, samoživitelé nebo rodiny v krizi. Chybí také byty určené k podpoře profesí důležitých pro chod obce.

Naše vize

Nikdo nebude muset bydlet nedůstojně. Stát a obce pomohou účinně řešit vážnou situaci s bydlením každému, kdo si nedokáže vlastními silami najít nebo udržet důstojné bydlení. Bude k dispozici dostatečná, funkční a místně dostupná síť sociálních bytů a služeb v bydlení.

Jak to chceme udělat?

 • Prosadíme přijetí zákona o podpoře v bydlení, jehož první návrh máme připravený. Zákon nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, které umožní systematicky řešit situaci obyvatel v souladu s jejich konkrétními potřebami. Zároveň zákon jasně formuluje způsob a pravidla financování takových nástrojů. Nástroje připravíme na základě zahraničních a domácích příkladů dobré praxe – od různých forem poradenství (sociálního, realitního, právního, dluhového apod.) v kontaktních centrech bydlení, přes podporu bydlení v soukromém sektoru za využití státní garance až po samotnou výstavbu dostupných a sociálních obecních bytů. Zákon zároveň bude řešit vazbu na další služby, zejména služby asistence při zabydlování lidí, kteří žili v nevyhovujících podmínkách.
 • Rozšíříme síť kontaktních center bydlení do všech obcí s rozšířenou působností. Poradenství je základní nástroj, který by měl být dostupný i tam, kde dosud nebyla identifikována bytová nouze. Slouží též jako nástroj prevence před ztrátou bydlení.
 • Nastavíme parametry pravidelného zjišťování bytové nouze a mapování dostupnosti bydlení v obcích. 
 • Zapojíme služby podpory v bydlení do krajských sítí sociálních služeb. Tam, kde bude zjištěna bytová nouze, je třeba dostatek kvalitních služeb asistence v bydlení.
 • Nabídneme program pro koncepční zakládání nábytkových a zařizovacích bank. 
 • Vytvoříme podmínky, aby senioři mohli dle svých potřeb volit mezi bydlením v běžné domácnosti nebo komunitním bydlením  s dostupnými službami, např. formou podpory vzniku komunitního bydlení.
 • Oživíme aktivity v mezinárodních dohodách, které usilují o udržitelnost života a bydlení ve městech, jako je Nová agenda pro města (OSN) nebo Městská agenda EU.[11, 12]

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Mladí budou mít perspektivu, že nastartují samostatný osobní i pracovní život v důstojných bytových podmínkách a budou mít možnost založit rodinu.

Pro rodiny s dětmi

Bydlení s dostatečným zázemím pro všechny členy rodiny znamená bezpečné prostředí. To ovlivňuje školní výsledky dětí, zdraví a pohodu rodin.[8]

Pro lidi ve zralém věku

Služby dostupného bydlení umožní flexibilněji reagovat na změny rodinné situace včetně spojování či rozdělování vícegeneračních domácností.

Pro seniory

Seniorům budou vytvořeny podmínky, aby mohli dle svých potřeb volit mezi bydlením v běžné domácnosti a komunitním bydlením s dostupnými službami.

Pro zaměstnance

Lepší dostupnost bydlení usnadní stěhování za pracovními příležitostmi. Zaměstnanci budou moci lépe sladit potřeby pracovní s rodinnými.

Pro živnostníky a podnikatele

Díky lepším službám v oblasti bydlení dojde ke snížení bariér při získávání nových zaměstnanců a ke stabilizaci lidského kapitálu firem.

Pro lidi ve finanční tísni

Občané v bytové nouzi, např. rodiče s dětmi a senioři z ubytoven, snadněji získají důstojné bydlení a budou moci využít účinných služeb.

Pro rozvoj obcí a měst

Obce budou místem pro spokojený život všech generací. Budou mít dostatečný bytový fond, jasné kompetence, vyvážený systém pomoci a kontroly.

Pro veřejné finance

Zákonem o podpoře v bydlení stát v dlouhodobém horizontu ušetří až 5 miliard korun ročně souvisejících s řešením dopadů  bytové nouze.[2, 8, 9]

Pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb

Dostupnost vhodného bydlení včetně komunitního podpoří nabídku specializovaných služeb péče a zvýší kvalitu života klientů.

Co pro to už děláme

 • Založili jsme s odborníky pracovní skupinu pro přípravu zákona o podpoře v bydlení. Na základě dat a důkazů ze zahraničí jsme zpracovali přehled nákladů a přínosů z pohledu celé společnosti, nejen ohrožených domácností.[6, 7, 23, 25, 26]
 • Nechali jsme vypracovat průzkum veřejného mínění o postoji veřejnosti k přijetí zákona o sociálním bydlení.[5]
 • Odborníci z pracovní skupiny zpracovali ekonomickou analýzu dopadů přijetí zákona na vývoj veřejných výdajů na vybrané veřejné služby.[2]
 • Máme prvotní návrh zákona včetně důvodové zprávy, základu analýzy nákladů a přínosů a hodnocení dopadů regulace (RIA).[14]
 • Spolu s odborníky jsme oslovili zainteresované organizace se žádostí o podporu v prosazování zákona.
 • Ve Sněmovně opakovaně interpelujeme vládu ohledně řešení situace vyloučených lokalit, bezdoplatkových zón, revize dávek na bydlení a řešení stavebního řízení.[15]
 • Praha – zakládáme kontaktní centra bydlení[16, 17], sestavujeme nová pravidla pronájmu obecních bytů[18, 19], zabydlujeme rodiny z ubytoven[20], rozšířili jsme síť sociálních služeb o služby asistence v bydlení[21], organizujeme humanitární projekty pro pomoc lidem bez domova.[22]

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Při postupném náběhu systému by výdaje spojené s novým zákonem dosahovaly zpočátku zhruba 1,5 miliardy korun ročně, časem by se stabilizovaly na zhruba 2,5 miliardy korun ročně. Díky úsporám na veřejných službách by nový systém ale už od pátého roku generoval úspory pro veřejné rozpočty. V horizontu prvních 10 let po přijetí zákona podle ekonomické analýzy stát ušetří v celkové bilanci výdajů a úspor na systém 15 miliard korun a následně více než 5 miliard korun každý rok.[2] Neřešení bytové nouze totiž vede k obrovským výdajům na péči o ohrožené děti, na zdravotnictví či vězeňství a celkově destabilizuje společnost.

Nehrozí, že to zase skončí fiaskem jako v roce 2017?

Zákon o sociálním bydlení v roce 2017 ztroskotal především na stanovení povinnosti zajistit sociální bydlení přímo obcím, aniž by jim byla poskytnuta jakákoliv podpora. Jdeme na to opačně – podpoříme obce, aby měly reálné možnosti, jak se o své občany postarat.

Je tento model vyzkoušen v jiných evropských státech?

Návrh využívá odzkoušené principy např. systému Housing First, který je běžnou praxí v zahraničí již desítky let.[24] K dispozici jsou i pozitivní výsledky tříletého pilotního projektu sociálního  bydlení z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí.[25] Kontaktní centra bydlení jsou základním prvkem systému řešení bytové nouze například ve Velké Británii.[26]

Co z toho budou mít lidé, kteří si bydlení umí zajistit sami bez cizí pomoci?

Vysoký počet lidí v bytové nouzi je jedním z nejzávažnějších sociálních problémů Česka. Týká se převážně seniorů, rodičů samoživitelů a nízkopříjmových domácností. V závažné bytové nouzi vyrůstá 20 tisíc dětí. Bytová nouze vede k horším studijním výsledkům u dětí, horšímu zdravotnímu stavu či vyšší míře výskytu domácího násilí[13] a zvyšuje pravděpodobnost rozdělení rodin.  Efektivnější řešení bytové nouze pomůže nejenom ohroženým skupinám obyvatel, ale zprostředkovaně povede ke zdravější, stabilnější a sociálně soudržnější společnosti. Jde navíc o investici, která se už po několika málo letech pozitivně projeví na veřejných financích.

Co přinesou navrhované změny systému obcím a co to pro ně bude obnášet?

Je třeba, aby stát zajistil obcím takovou podporu, která jim umožní systematicky pomáhat jejich obyvatelům udržet si nebo získat přiměřené bydlení. To začíná od pravidelného mapování bytových potřeb obyvatel a stavu bytového fondu, pokračuje poskytováním poradenství, právní podpory, např. u složitých nájemních vztahů, dále dluhového poradenství a pomoci se získáním prostředků na kauce. Samozřejmě jde i o správu a v ideálním případě rozšiřování bytového fondu, výhledově potom o podporu různých alternativních forem výstavby. Pomoci by mohla i forma záruky při poskytnutí bytu v soukromém vlastnictví pro účely pronájmu pro žadatele obce. 

To vše musí být doprovázeno navázanými podpůrnými a asistenčními službami tam, kde to je třeba k úspěšnému zvládnutí bydlení. 

Zvládnutí všech těchto podmínek ve výsledku umožní žít důstojný a plnohodnotný život v každém věku.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Platforma pro sociální bydlení a LUMOS. Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2018. Praha: Platforma pro sociální bydlení, Lumos. 2019. 31 s. Dostupné zde.
[2]
KLUSÁČEK, Jan a KLAZAR, Stanislav. Analýza ekonomických souvislostí přijetí zákona. 2019. 7 s. Dostupné zde.
[3]
Nejvyšší kontrolní úřad. Kontrolní závěr z kontrolní akce 17/02 Podpora sociálního bydlení jako součást politiky sociálního začleňování. NKÚ. Dostupné zde.
[4]
BOČEK, Jan a  CIBULKA, Jan a DANELOVÁ, Michaela a KREMR, Tomáš. Interaktivní mapa bytové nouze. In: irozhlas.cz. Český rozhlas, 1997–2021 [cit. 12. 6. 2019]. Dostupné zde.
[5]
NMS Market Research. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění k sociálnímu bydlení, Praha: agentura NMS Market Research. 2019. Pro Českou pirátskou stranu.
[6]
Parlamentní institut. Systémy sociálního bydlení (Německo, Nizozemsko, Rakousko, Slovensko, Švédsko). Praha: Parlamentní institut. 2019. 20 s. Námi zadaná neveřejná studie.
[7]
Parlamentní institut. Budování sociálního finančně dostupného bytového fondu. Nástroje veřejné politiky ve vztahu k developerům. Praha: Parlamentní institut. 2019. 29 s. Námi zadaná neveřejná studie. 
[8]
MEDIAN. Analýza dopadů nedostačujícího bydlení na školní a další problémy dětí v ČR. Praha: Median. 2017. 61 s. Dostupné zde.
[9]
MATOUŠEK, Roman. Finanční dopady předčasných odchodů ze vzdělávání pro stát a jednotlivce. Praha: Agentura pro sociální začleňování. 2019. 18 s. Dostupné zde.
[10]
BEŇOVÁ, Nina a MATIAŠKO, Maroš. Právo na bývanie. Bratislava: Notabene. 2018. ISBN: 978-80-89851-16-4. Dostupné zde.
[11]
Habitat III. Nová agenda pro města. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, pracovní překlad. 2016. Dostupné zde.
[12]
Městská agenda pro EU. Amsterodamský pakt.  Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, pracovní překlad. 2016. Dostupné zde.
[13]
DVOŘÁČKOVÁ, Jana. Analýza existujících výzkumů v ČR v oblasti partnerského násilí (viz str. 63).  Praha: Úřad vlády ČR. 2017. Dostupné zde.
[14]
Piráti. Piráti seznámili ministryni Dostálovou se sérií koncepčních řešení k podpoře v bydlení. Piráti, 21. 2. 2020 [cit. 21. 2. 2020]. Dostupné zde.
[15]
Odkaz na interpelace např. zde,  zde nebo zde.
[16]
Magistrát hlavního města Prahy. Praha pokračuje ve finanční podpoře kontaktních míst pro bydlení. In: Praha.eu. Magistrát hlavního města Prahy, 9. 11. 2020 [cit. 9. 11. 2020]. Dostupné zde.
[17]
Městská část Praha 10. Praha 10 otevřela Kontaktní centrum bydlení Městská část Praha 10, 4. 6. 2019 [cit. 4. 6. 2019]. Dostupné zde.
[18]
Magistrát hlavního města Prahy. Hlavní město porušovalo při pronajímání bytů zákon. Radnice to nyní napravila. Magistrát hlavního města Prahy, 18. 3. 2019 [cit. 18. 3. 2019]. Dostupné zde.
[19]
Místní sdružení Pirátů Prahy 10. MČ Praha 10 upravuje pravidla pro pronájem svých bytů, fungující systém otevírá více lidem. Místní sdružení Pirátů Prahy 10, 9. 6. 2020 [cit. 9. 6. 2020]. Dostupné zde.
[20]
Magistrát hlavního města Prahy.  Prvních 28 rodin z ubytoven dostalo od města nabídku bytu. Magistrát hlavního města Prahy, 18. 2. 2019 [cit. 18. 12. 2019]. Dostupné zde.
[21]
Magistrát hlavního města Prahy. Portál pro sociální oblast města Prahy. Doplňková síť Krajské sítě sociálních služeb hl. m. Prahy. Magistrát hlavního města Prahy. 2008–2011  [cit. 2019]. Dostupné zde.
[22]
Magistrát hlavního města Prahy.  Praha zprostředkuje lidem bez domova ubytování, podpoří tak vládní opatření proti šíření nákazy. Magistrát hlavního města Prahy, 27. 3. 2020 [cit. 27. 3. 2020]. Dostupné zde.
[23]
PLEACE, Nicola. Evropská příručka Bydlení především. Praha: Úřad vlády ČR. 2017. ISBN: 978-80-7440-159-6. Dostupné zde.
[24]
Ministerstvo práce a sociálních věcí.  Shrnutí projektu a dobrá praxe v obcích. In: Sociální bydlení. MPSV, 27. 3. 2020 [cit. 27. 3. 2020]. Dostupné zde.
[25]
Scottish Government. Homelessness. Scottish Government [cit. 2020]. Dostupné zde.
[26]
OPLETALOVÁ, Magdalena,  MIKLUŠÁKOVÁ, Marta, MATOUŠEK, Roman a BEŇÁK, David. Náklady veřejných rozpočtů vyvolané bezdomovectvím a bytovou nouzí. Praha: Agentura pro sociální začleňování 2019. 31 s. Dostupné zde.
[27]
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Informace o vyplacených dávkách. MPSV, 23. 2. 2021 [cit. 23. 2. 2021]. Dostupné zde.
[28]
SZOLGAYOVÁ, Elena, Affordable Housing in 21 Century. Housing for all? From ideals to reality. In: fa.cvut.cz: Konference Dostupné bydlení pro 21. století hledala řešení naléhavé společenské výzvy. FA ČVUT, 21. 6. 2019 [cit. 21. 6. 2019]. Dostupné zde.
[29]
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ukončení privatizace bytového fondu. In: Sociální bydlení. MPSV. Dostupné zde.