CHCI VĚDĚT VÍCE

Trh práce, který jde naproti lidem i trendům

Pracovní trh musí stíhat společenský vývoj, včetně souladu se soukromým životem lidí a nových trendů každého oboru. Začněme už u vzdělávání!

Takhle to dál nejde

Současné nastavení pracovního trhu[8] je zastaralé a brání pružnému vytváření nových pracovních pozic, konkurenceschopnosti, digitalizaci, práci z domova, kratším pracovním úvazkům[10], přístupu na trh práce a spravedlivému odměňování.

V čem je problém

Zaměstnavatelé obtížně ruší mrtvá a složitě vytvářejí nová pracovní místa. Novely zákonů z naší dílny budou respektovat princip flexicurity, tj. rovnováhu flexibility a jistoty:  zaměstnavatelům umožníme vytvářet nová pracovní místa a zaměstnancům zajistíme vyšší podporu v prvních měsících nezaměstnanosti, možnost okamžité rekvalifikace a profesionální poradenství Úřadu práce.[14]

Povinnosti zaměstnavatelů jsou roztříštěny napříč nepřehledným právním řádem a jejich výklad je často nejasný. Na jednotném portálu veřejné správy připravíme online podporu pro zaměstnavatele o právech a povinnostech při řešení záležitostí se zaměstnanci a při kontrolách dozorových orgánů. Přehledné metodiky a názorné vzorové příklady pomohou zaměstnavatelům správně postupovat ve vztahu k zaměstnancům, jejich zástupcům (odborovým organizacím) v oblasti pracovněprávních vztahů, zaměstnanosti, poskytování pracovnělékařských služeb a ochrany osobních údajů. Tento portál usnadní zejména malým a středním zaměstnavatelům plnění zákonných povinností.

Hranice daňových slev a sociální podpory jsou nastaveny striktně „všechno nebo nic“. Daňová sleva na manželku a daňový bonus na dítě jsou fixně vázány na životní minimum. Pravidla sociální podpory jsou nastavena protichůdně a v případě přivýdělku s překročením určité hranice byť o jednu korunu přichází člověk o podporu úplně.[9, 11] Odstraníme nevhodné nastavení „bodů zlomu“ daňových slev a sociální podpory, aby nároky na daňové slevy a sociální podporu byly plynulé a motivační.

Druhý z rodičů, který nepobírá rodičovský příspěvek, nemá možnost trávit čas se svým dítětem, protože by zůstal bez příjmu. Rodiče pro tyto případy podpoříme po dobu 2 měsíců souběžnou dávkou peněžité pomoci v rodičovství ve výši alespoň 70 procent měsíčního výdělku. Bude to možnost, nikoliv povinnost.[17]

Naše vize

Trh práce a sociální zabezpečení podpoří i v době nastupující automatizace vytváření pracovních míst, slaďování pracovního a soukromého života, zaměstnávání znevýhodněných osob, spravedlivé odměňování a rozvoj zaměstnanců, férové smluvní vztahy a bezpečné pracovní podmínky.

Jak to chceme udělat?

 • Připravíme novelu zákoníku práce, která umožní pružně reagovat na změny na trhu práce při zachování ochrany zaměstnanců.[7, 14]
 • Novela také doplní pravidla pro flexibilní výkon práce pro pracovní místa samostatných a tvůrčích zaměstnanců.[7]
 • Namísto navyšování povinností a kontrol zaměstnavatelů zavedeme jednotný portál veřejné správy pro online podporu zaměstnavatelů.
 • Zachováme pracovní dohody s co nejmenší administrativní zátěží, upravíme podmínky pro případy, kdy se jedná o hlavní obživu zaměstnance a zajistíme ochranu při zneužívání DPP/DPČ.[4]
 • Odstraníme legislativní a daňové překážky omezující kratší pracovní úvazky a zajistíme pružné uspořádání práce pro zaměstnané rodiče a pečující osoby, zejména přivýdělky v průběhu mateřské a rodičovské dovolené, úpravu pracovní doby a nárok na práci z domova.[4]
 • Umožníme druhému z rodičů, který nečerpá rodičovský příspěvek, minimálně 2 měsíce rodičovské dovolené s peněžitou pomocí v rodičovství ve výši alespoň 70 procent jeho měsíčního výdělku.[17]
 • Poskytneme finanční úlevy zaměstnavatelům na pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné osoby – chráněná dílna nesmí být jedinou možností.[13]
 • Při vymezování částek podpor budeme využívat koeficienty a zavedeme automatickou valorizaci minimální mzdy dle průměrné mzdy.[1, 2]
 • Usnadníme sladění práce a péče a návrat z rodičovské flexibilním nastavením dávek a daňových slev bez „bodů zlomu“.[1, 2]
 • Zajistíme trestání nelegálních agentur práce, které neposkytují bezpečnost a ochranu zdraví při práci a neplatí férovou mzdu.
 • Modernizujeme fungování úřadů práce tak, aby poskytovaly individuální poradenství a pomoc při zprostředkování zaměstnání dle schopností a míry znevýhodnění uchazeče o zaměstnání.[14, 15]
 • Vytvoříme podmínky pro snižování rozdílů mezi odměňováním mužů a žen v souladu s připravovanou směrnicí EU.[16]

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Žáci a studenti se lépe zorientují na trhu práce díky odbornému rozboru jejich schopností, zájmů a kariérnímu poradenství Úřadu práce.

Pro rodiny s dětmi

Zaměstnaní rodiče budou moci pracovat na své pozici i při mateřské a flexibilní rodičovské.[6] Udrží si kvalifikaci a kontakt s praxí.

Pro lidi ve zralém věku

Pečující o další členy domácnosti, včetně „sendvičové generace“ s dětmi i staršími rodiči, budou mít nárok na sladění práce s rodinou.

Pro seniory

Pracující senioři získají férové pracovní podmínky a budou efektivně chráněni před diskriminací.

Pro zaměstnance

Zaměstnanci získají férové pracovní podmínky, efektivní ochranu svých práv[5,6] a možnost zkrácených pracovních úvazků nebo práce z domova.

Pro živnostníky a podnikatele

Živnostníci a další podnikatelé získají online podporu zaměstnavatelů na jednotném portálu veřejné správy.

Pro lidi ve finanční tísni

Nezaměstnaní získají individuální poradenství a pomoc při zprostředkování zaměstnání dle svých schopností a případné míry znevýhodnění.

Pro zaměstnavatele

Zachováme možnost flexibilního zaměstnávání na DPP a DPČ. Snížíme odvody za zaměstnané rodiče a pečující osoby s pružným uspořádáním práce.

Pro dohodáře

Dohodáři získají jasné pracovní podmínky včetně rozsahu pracovní doby a ochranu před zneužitím DPP/DPČ zaměstnavateli.[5]

Pro lidi se zdravotním hendikepem

Lidé s hendikepem budou mít lepší možnosti uplatnění na běžném trhu práce. Chráněné dílny se tak stanou možnou, nikoliv jedinou variantou.

Co pro to už děláme

 • Opakovaně jsme jednali s Úřadem práce a Ministerstvem práce a sociálních věcí o fungování a struktuře Úřadu práce. Důraz klademe na to, aby pracovníci ÚP mohli skutečně plnit svoji funkci podpory při ztrátě nebo změně zaměstnání, nebo při rekvalifikaci. Více zde.
 • Založili jsme samostatný expertní pracovní tým, který se zabývá otázkami spojenými s pracovním právem a zaměstnaností. 
 • Podali jsme návrh na automatickou valorizaci minimální mzdy.
 • Úspěšně jsme se zasadili za práva zaměstnanců zejména na DPČ a DPP během koronavirové krize. Prosadili jsme ošetřovné pro dohodáře.
 • Prosadili jsme možnost střídání rodičů u ošetřovného (během krize).
 • Interpelovali jsme Ministerstvo práce a sociálních věcí ohledně uplatňování směrnic EU o sladění pracovního a soukromého života a dohodářů.
 • Zasazujeme se o zlepšení podmínek pro pracující s hendikepem, více zde a zde.
 • Řešíme nerovnosti v odměňování zaměstnanců v rámci stejných profesí v sociálních službách.
 • Prosadili jsme vyšší měsíční limit u rodičovského příspěvku, což pomáhá zejména OSVČ a studentkám či studentům, nebo rodičům těsně po škole.

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Novela zákoníku práce nepřinese zvýšené výdaje ze státního rozpočtu, jedná se o legislativní činnost Ministerstva práce a sociálních věcí.

Automatická valorizace minimální mzdy nepřinese zvláštní výdaje státního rozpočtu a zvyšuje předvídatelnost pro zaměstnance i zaměstnavatele.[3, 9]

Orgány veřejné správy (inspektoráty, úřady) mají metodiky o povinnostech zaměstnavatelů zpravidla zpracované od ústředních orgánů státní správy nebo svého vedení. Náklady přinese nanejvýš jejich digitalizace a zpřístupnění na dálku, což není rozpočtově významná položka.

Zvláštní pracovní podmínky pro těhotné zaměstnankyně a zaměstnané rodiče bude potřeba zaměstnavatelům kompenzovat (např. částečnou úlevou na odvodech). Na druhou stranu kontakt s praxí během mateřské a flexibilní rodičovské dovolené přinese těmto rodičům výdělek, který podléhá daním a odvodům. Po plném návratu do práce budou dosahovat vyšších výdělků díky zachování kvalifikace při kontaktu s praxí.[11] Vyšší výdělky znamenají rovněž vyšší výnos daní a odvodů, při správném nastavení lze dosáhnout rozpočtové vyrovnanosti.[12] Zachování kvalifikace u pracovníků pocítí pozitivně také jejich zaměstnavatelé. Peněžitá pomoc v rodičovství bude stát odhadem 2–3 miliardy korun ročně.

Poskytnutí finančních úlev na odvodech při zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním nebo postižením by mohlo nahradit dosavadní dotační byrokracii a při správném nastavení by mohlo být rozpočtově neutrální.

Trestání nelegálních agentur práce může být rozpočtově neutrální, pokud se správně nastaví kontrolní a sankční činnosti inspektorátů práce.

Nehrozí, že to zase skončí fiaskem jako v roce 2017?

Zveřejnění základních myšlenek, kam má pracovní právo a trh práce směřovat, a alespoň roční odborná diskuse se širokým záběrem (politické strany, zaměstnavatelé, odbory, odborná veřejnost, praktici, akademici) mohou k úspěšnému projednání novely napomoci.

Při projednávání moderního pracovního práva také předpokládáme jiné politické složení Poslanecké sněmovny než v roce 2017.

Je návrh v souladu s evropským právem?

Výše uvedené hlavní myšlenky o moderním pracovním právu jsou v souladu s příslušnou evropskou úpravou a dokonce již zahrnují body, které je Česká republika povinna zavést do roku 2022.[5, 6]

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Návrh Pirátů na automatickou valorizaci minimální mzdy. Dostupné zde pod č. 5204.
[2]
Trexima. Metoda nastavení minimální mzdy. 2016 [cit. 2016]. Dostupné zde.
[3]
GROSSMANN, Jakub, JURAJDA, Štěpán a SMOLKA, Vladimír.  Dopady zvyšování minimální mzdy v letech 2013–2017 na zaměstnanost a mzdy v České republice. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. Duben 2019. Dostupné zde.
[4]
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Analýza četnosti práce na dohodu a možnosti řešení výpadku příjmů zaměstnanců na dohodu. 25. 5. 2020 [cit. 25. 5. 2020]. Dostupné zde.
[5]
EUR-Lex. Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. [cit. 11. 7. 2019]. Dostupné zde.
[6]
EUR-Lex. Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (WLB). [cit. 26. 4. 2017]. Dostupné zde.
[7]
LIŠKUTÍN, Tomáš. Náhled vedoucího odborného týmu na novelu zákoníku práce. Dostupné zde.
[8]
Zdrojem jsou právní předpisy v oblasti pracovního práva, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
[9]
HRUZÍK, Adam. Dopad zvýšení minimální mzdy na daně, pojistné a státní rozpočet. Diplomová práce. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra účetnictví a daní. Vedoucí práce Jan ŠIROKÝ. 2017 [cit. 17. 1. 2021]. Dostupné zde.
[10]
PETRÁŇOVÁ, Marta a MEJSTŘÍK, Bohuslav. Počet odpracovaných hodin v ČR je jeden z nejvyšších v celé EU. Analýza. Praha: Český statistický úřad. 6. 5. 2016 [cit. 6. 5. 2016]. Dostupné zde. Analýza Marty Petráňové a Bohuslava Mejstříka z Českého statistického úřadu ze dne 6. května 2016 uvádí, že v hlavním zaměstnání na kratší úvazek pracuje v rámci členských zemí Evropské unie pětina všech osob v zaměstnání, v České republice však tento způsob využívá pouze 5,5 procent všech pracujících.
[11]
PYTLÍKOVÁ, Mariola. Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině. Národohospodářský ústav AV ČR. 2015. ISBN 978-80-7344-357-3. Dostupné zde.
[12]
OECD. Economic Survey of the Czech Republic (December 2020). Organisation for Economic Co-operation and Development. [cit. 12/2020]. Dostupné zde.
[13]
NAJMON, Viktor. Zpráva o činnosti Úřadu práce ČR za rok 2019. Praha: Úřad práce ČR. 2019 [cit. 2019]. Dostupné zde. Dle Zprávy o činnosti Úřadu práce ČR za rok 2019 bylo v roce 2019 vynaloženo 19,9 mil. Kč na zaměstnávání osob se zdravotním postižením u běžných zaměstnavatelů, zatímco zaměstnavatelům na chráněném trhu práce („chráněným dílnám“) bylo vyplaceno 7,4 miliard korun). 
[14]
HYMAN, Benjamin G. Can Displaced Labor Be Retrained? Evidence from Quasi-Random Assignment to Trade Adjustment Assistance. University of Chicago. 23. 10. 2018 [cit. 23. 10. 2018]. Dostupné zde.   
[15]
U.S. Department of Labor. Employment and Training Administration. [cit. 2021]. Dostupné zde.
[16]
Evropská komise. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to strengthen the application of the principle of equal pay for equal work or work of equal value between men and women through pay transparency and enforcement mechanisms. Brusel: Evropská komise. 2021 [cit. 14. 3. 2021] Dostupné zde.
[17]
RICHTEROVÁ, Olga. Povinná otcovská dovolená? Bojím se, aby s tím ministerstvo nepřišlo, říká Richterová. Praha: DVTV. 2021 [cit. 14. 3. 2021]. Dostupné zde.