CHCI VĚDĚT VÍCE

Pohyb a sport pro všechny

Peníze určené na sport rozdělujme sportovně. Podpora klubů bude transparentní a přímá. Přednostně půjde na volnočasový sport dětí a mládeže.

Takhle to dál nejde

Stát má vytvářet podmínky pro sportování pro všechny občany. To se neděje. Rozdělování prostředků není transparentní a probíhá podle klíče profesionálního sportu, ne zájmového.[7] Zároveň má ČR jeden z nejvyšších podílů lidí s nadváhou v Evropě.[12]

V čem je problém

Financování sportu státem není v ČR nastaveno transparentně. Veřejnost ale musí vědět, kde končí její peníze.

Většina peněz se dostává ke sportovcům skrze sportovní svazy. Aby mohly sportovní organizace dlouhodobě plánovat, musí být dodržována dlouhodobá koncepce podpory sportu. V roce 2019 došlo k vyčlenění dotací do sportu z agendy MŠMT a nově má rozdělování na starosti Národní sportovní agentura (NSA).[2, 11] Díky tomu už nemůžou být prostředky určené na sport použity k pokrytí nedostatku peněz v jiných oblastech. Podmínky financování sportu se ale každý rok mění. NSA nerozděluje finance koncepčně, dotační programy nesledují jasný dlouhodobý cíl a dostatečně nemotivují sportovní organizace ke koncepční práci.

Sportovní kluby a sportoviště jsou už teď financovány i kraji a obcemi, málokde ale aspoň část peněz směřuje přímo klubům (Praha, Ostrava, Brno).

V roce 2020 se poprvé spustil dotační program Můj klub, ze kterého jdou peníze sportovním klubům přímo. Toto byl krok správným směrem, tento program ale stále rozděluje pouze 15 procent dotačních prostředků.

ČR má v evropském srovnání jedno z nejvyšších procent lidí s nadváhou.[12, 13] Zároveň máme systém zdravotního pojištění, který hradí i léčbu tzv. civilizačních chorob[14] bez ohledu na to, zda a jak člověk přispěl ke vzniku problému svojí životosprávou. Snížit procento lidí s nadváhou můžeme mimo jiné vedením předškolních a školních dětí a jejich rodičů k pohybu. Proto je nutné se v rámci podpory sportu všech generací zaměřit na sport dětí a mládeže.

Naše vize

Sportovní dotace budou dále rozdělovány sportovním klubům přímo a transparentně. Peníze půjdou k aktivně sportujícím členům bez ohledu na účast ve svazech a svazových soutěžích. Stát bude intenzivně podporovat sportování dětí a mládeže a vypracuje jasnou strategii sportu.

Jak to chceme udělat?

 • Dotace do sportu budou rozdělovány klubům a oddílům podle toho, kolik aktivně sportujících členů, zejména sportujících dětí a mládeže, mají a (v případě mládeže) jak moc se jim trenéři věnují. Aktualizujeme akční plány podpory sportu tak, aby rozdělení dotačních financí sledovalo deklarované priority aktivního pohybu mládeže. Tímto směrem rozvineme program Můj klub.
 • Zajistíme digitalizaci a propojení databází klubů a databází sportovců, výsledná databáze bude ve správě státu (ministerstev).
 • Přestavíme Národní sportovní agenturu ve funkční organizaci, která bude rozdělovat dotační finance transparentně.
 • Sportovní infrastruktura bude budována striktně podle národní Koncepce podpory sportu 2016–2025[1], která zohlední počty potenciálních aktivních sportovců v nadregionech, regionech a obcích. Jejich budování bude zohledňovat dlouhodobou perspektivu sportovního odvětví v podmínkách ČR (viz zimní sporty, kvalita přípravy u nás ve světovém srovnání, zohlednění dopadů klimatické změny v dlouhodobém horizontu), provoz a údržba budou ze státní úrovně financovány podle stejných principů.
 • Představíme Strategii pohybové gramotnosti, která stanoví cíle pro rozšíření a zvýšení kvality vedení pohybových aktivit dětí a mládeže v rámci škol (počínaje mateřskými) a volnočasových organizací. 
 • Podporou spolupráce sportovních oddílů se školami zlepšíme vedení dětí a mládeže ke zdravému pohybu.
 • V působnosti MŠMT vytvoříme dotační program vzdělávání dobrovolníků a volnočasových pracovníků specificky pro pohybové aktivity. V rámci celoživotního rozvoje pohybové gramotnosti také vytvoříme vícegenerační pohybové programy.
 • Podmínkou udělení dotace sportovnímu klubu bude povinnost klubu zveřejnit způsob využití peněz, a to na úrovni oddílů, pořádaných sportovních akcí a účasti na závodech. 

Pro koho to chceme hlavně

Pro nás pro všechny

Pohyb a sport vede ke zdravější populaci a přispívá k prevenci kriminality. Transparence financování přispěje k nápravě reputace resortu.

Pro mladé

Lépe cílené financování pomůže mladým a studentům skloubit proces dosažení vlastní (finanční) nezávislosti s aktivitami, kterým věnují čas.

Pro rodiny s dětmi

Přímá podpora klubů bude znamenat, že se dětem dostane lepší péče a prostoru ke sportování tak, aby získaly ty nejlepší návyky pro zdravý život.

Pro lidi ve zralém věku

Dospělí budou mít více prostoru a příležitostí k provozování různých pohybových aktivit od pěší turistiky po výkonnostní sport.

Pro seniory

Senioři budou mít více prostoru a příležitostí k provozování různých pohybových aktivit k udržování aktivního životního stylu.

Pro zaměstnance

Správná firemní pohybová strategie zlepšuje zdravotní stav zaměstnanců, snižuje absenci, zlepšuje image, rozvíjí mezilidské vztahy.

Pro živnostníky a podnikatele

Transparentní rozdělování dotací přispěje k narovnání podmínek podnikání v oblasti sportu, fitness a velkých sportovních akcí.

Pro lidi ve finanční tísni

Lepší finanční podpora sportu umožní zapojení všech bez rozdílu.

Pro veřejné finance

Zlepšení využití prostředků a nasměrování do aktivního pohybu snižuje zatížení zdravotního systému a prodlužuje délku produktivního života.

Pro zaměstnavatele

Podpora zdravého životního stylu a pohybových aktivit podpoří produktivitu a spokojenost zaměstnanců, nepřímo tak zlepší pracovní prostředí.

Co pro to už děláme

 • Nastavili jsme nová, transparentnější pravidla rozdělování sportovních dotací v Praze, Ostravě a ostatních městech a jejich městských částech. Např. v Praze 6, dostupné zde.
 • Prosadili jsme program pohybové gramotnosti v Královéhradeckém kraji. Dostupné zde.
 • Iniciovali jsme zařazení pohybové gramotnosti do Akčního plánu podpory Zdraví 2020.
 • Vyjádřili jsme se ke vzniku Národní sportovní agentury.

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

V souladu s již existující Koncepcí podpory sportu chceme zvyšovat alokaci k průměru EU, tedy nad 0,2 procent HDP. Každé opatření má vlastní finanční rozvahu, nicméně digitalizace a propojení registrů budou provedeny v rámci již zamýšleného finančního plánu NSA s tím, že výsledné databáze bude provozovat některé z ministerstev – nabízí se MŠMT, které již spravuje databáze žáků a studentů, nebo Ministerstvo vnitra provozující základní registry státu. Horním odhadem nákladů na databáze a sběr dat pro ně je 135 milionů korun, což jsou náklady na tvorbu resortního informačního systému MŠMT.[8]

Kde je v tom vašem plánu vrcholový sport? Mládež potřebuje vzory, aby se věnovala sportu!

Ačkoliv si značná část mládeže vybírá za vzory hvězdy vrcholového sportu, není to vidina sportovního vzoru, která drží děti a mládež u pohybových aktivit.[3, 5] Základ vztahu k pohybu (zdravý či nezdravý) získávají děti z rodin a kolektivu již v předškolním a raném školním věku a vzory typu celebrit si vybírají až později na prvním a druhém stupni ZŠ. Základní motivací[4, 6, 9, 10] k aktivnímu sportování je to, že člověka pohyb baví – buď sám o sobě, nebo jeho socializační aspekty. Studie zaměřené na vliv vrcholového sportu na mladistvé uvádějí i negativa tohoto vlivu (zneužívání dopingu, virálnost záznamů brutality ve sportu, pocit normálnosti poklesků, když se jich dopouštějí sportovní celebrity).[10] Role sportovních celebrit na utváření vztahu ke sportu má kladné i záporné stránky, které jsou podobně významné. Proto není správné – jako to dosud děláme – stavět systém podpory sportu jen na těch aspektech, které se hodí do krámu. Hledání talentů a podpora mladých nadějných sportovců má navazovat na systém podpory sportu široké základny, nemá být klíčem pro financování celého resortu.

Vnímáme potřebu pozitivních vzorů ve společnosti, a proto chceme, aby stát podporoval aktivní sportování co nejširší části populace, zejména dětí a mládeže. Široká základna je to, z čeho hvězdy přirozeným způsobem vyrůstají, proto chceme na aktivní sportování mládeže navázat rozdělování veřejných financí. Klíčem k rozdělování veřejných peněz nemá být to, kde zrovna slavíme úspěchy.

Sport má přece být především zábava pro nás, obyčejné lidi. Znamená to, že nebude na co koukat? Žádné svazové a mezinárodní soutěže? Žádné velké sportovní akce?

Oddělujme sport aktivní a pasivní, divácký. Ačkoliv i při pasivním sledování sportu může zapálený fanoušek spálit něco kalorií, není přínos této aktivity pro jeho tělesné zdraví podstatný. Případné pořádání velkých sportovních akcí někdy dává smysl jako nástroj pro oživení regionální ekonomiky, proto jejich podporu ponecháme k rozhodnutí regionálních a obecních samospráv a samozřejmě na sponzoringu soukromého sektoru. Zachovejme proto klid, velké soutěže dál budou existovat.

Když chcete peníze rozdělovat na sport mládeže, kdo bude stavět a udržovat stadiony? Míníte je hodit na krk krajům a obcím?

Stát bude v různé míře stavět a udržovat sportovní infrastrukturu a přispívat na její provoz. Značný díl sportovišť stát financuje jako součást školních areálů. Velké stadiony ale stát financovat může jen do nějaké míry, přiměřeně síle ekonomiky, počtu obyvatel a potenciálních sportujících. Část sportovišť, zvlášť tam, kde je jich velká hustota vzhledem k hustotě osídlení v rozumné dojezdové vzdálenosti, budou muset zákonitě provozovat a udržovat kraje, obce nebo soukromé subjekty.

Chcete nějak měnit výuku tělocviku na školách? Chcete zvýšit hodinovou dotaci tělocviku v rozvrzích?

V rámci koncepce rozvoje tzv. pohybové gramotnosti počítáme s potřebou kvalitativního zlepšení zajištění tělovýchovy ve školách. Vyučující tělesné výchovy by měli v maximální míře vést žáky ke sportu bez zranění, se správnou technikou pohybu a především představovat pohyb jako aktivní zábavu, např. zaváděním herních prvků do hodin tělocviku.[1] Zvýšení hodinové dotace tělocviku není prioritou, protože značnou část pohybových aktivit děti absolvují mimoškolně ve sportovních oddílech. Naším cílem je, aby se při stávající hodinové dotaci TV na školách stále více dětí věnovalo sportu i mimoškolně. Poté, co provedeme zásadní reformu obsahu vzdělávání, a po vyhodnocení zde navržených opatření, možná věc zvýšení hodinové dotace TV na školách opět otevřeme.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory sportu 2016–2025. 2016. Dostupné zde.
[2]
Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu. Dostupné zde.
[3]
KOVÁŘÍKOVÁ, Andrea. Faktory ovlivňující účast dětí na sportovních aktivitách. 2014. Dostupné zde.
[4]
SEKOT, Aleš. Rodiče a sport dětí: Rodičovské výchovné styly jako motivační faktor sportování dětí a mládeže. 2019. Dostupné zde.
[5]
ŠEVCOVÁ, Dagmar. Sportovci jako idoly a vzory současných dětí a mládeže. 2017. Dostupné zde.
[6]
VISEK, Amanda, CHANDRAN, Avinash, MANNIX, Heather, CLEARY, Sean. Toward Understanding Youth Athletes’ Fun Priorities: An Investigation of Sex, Age, and Levels of Play. 2020. Dostupné zde.
[7]
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Český olympijský výbor. Analýza financování sportu v České republice (shrnující verze). 2009. Dostupné zde.
[8]
Ministerstvo pro místní rozvoj: Integrovaný regionální operační program. Projekt Resortní informační systém MŠMT. Dostupné zde.
[9]
GARDNER, Lauren, MAGEE, Christopher A., VELLA, Stewart A. Social climate profiles in adolescent sports: Associations with enjoyment and intention to continue. Journal of Adolescence 52 (2016), pp. 112–123, DOI: 10.1016/j.adolescence.2016.08.003. Dostupné zde.
[10]
PICCOLO, George. The Effects of Professional Athletes as Role Models on High School Students. 2020. Dostupné zde.
[11]
Mise Národní sportovní agentury: Národní sportovní agentura jako ústřední správní orgán státní správy České republiky postupně přejímá od MŠMT oblast poskytování podpory ve sportu v ČR. Cílem je dosáhnout harmonického sportovního prostředí, které bude vychovávat úspěšné vrcholové sportovce reprezentující naši zemi v zahraničí, ale i podporovat rekreační sportovce, pro které je pohyb relaxační aktivitou ke škole či zaměstnání. Úkol plníme prostřednictvím správného nastavení dotačních programů a zprostředkování spolupráce mezi sportovními kluby a místní samosprávou. Dostupné zde.
[12]
World Health Organization. Global status report on noncommunicable diseases. 2014. Dostupné zde.
[13]
BŘÍZA, Matouš. Komparace systémů financování sportu ve vybraných zemích Evropy. 2016. Dostupné zde.
[14]
MATOULEK, Martin. Prezentace: Pohyb jako lék. 2018. Dostupné zde.