CHCI VĚDĚT VÍCE

Účinnější věznice i alternativní tresty

Za mříž patří nenapravitelní. Pro napravitelné zvažme účinnější alternativy: odpracování trestu, odškodnění oběti i věznice otevřeného typu.

Takhle to dál nejde

ČR má v přepočtu na obyvatele dvaapůlkrát více vězňů než Německo.[2] Za 1 492 korun na osobu a den[1] jde o nejnákladnější formu trestu, kterou doprovází nežádoucí celospolečenské dopady. Recidiva přesahuje 70 procent[9], plně nevyužíváme potenciál alternativních trestů.

V čem je problém

Navzdory klesajícímu počtu majetkových trestných činů, za které je ve vězení nejvíce lidí, je počet vězňů stále velmi vysoký a v důsledku nás vězeňský systém stojí přes 7 miliard korun ročně.[4] Důvodem jsou především nepřiměřeně dlouhé tresty.[13] Ty přinesl nový trestní zákoník, který naplnil 5 nových věznic. K delším trestům vede i to, že odsouzenému se postupně nasčítá několik podmínek, než se dostane do vězení, nebo se mu přemění alternativní tresty.[10] Přitom pravidla pro přeměnu trestů podmíněných na nepodmíněné patří mezi nejpřísnější v Evropě.[14] Naopak jsou nedostatečně využívány peněžité tresty. Systém tzv. náramků pro domácí vězení zkolaboval.[15] Systém trestání se vyznačuje velmi nízkou předvídatelností a jsou doloženy velké rozdíly mezi soudy.[16]

Dlouhodobé přetížení odborného personálu má negativní dopad na osobnost pachatele. U odsouzeného se zvyšuje riziko selhání, recidivy a újmy. V současnosti se 7 z 10 propuštěných do vězení vrací.[9] V přeplněné věznici nelze zajistit individuální přístup. Chybí komplexní programy pro nápravu pachatelů a zajištění jejich dlouhodobého financování. Uvěznění s sebou přináší překážky v integraci a negativní dopady na blízké. Výkon trestu ve věznici by měl být využíván pouze u skutečně nebezpečných pachatelů, kde je v zájmu společnosti, aby byli izolováni a odborný personál věznice s nimi mohl intenzivně pracovat. Především této skupině pachatelů se po jejich propuštění věnuje Probační a mediační služba (PMS), která trpí nedostatkem financí. Chybí i jednotné standardy práce probačních úředníků s klienty.[11] Zcela nedostatečně je řešen návrat do společnosti (bydlení, práce, vztahy, trávení času).

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že tyto kroky vedou ke snížení recidivy, a tedy k bezpečnější společnosti pro všechny.[27]

Naše vize

Klesne recidiva a tím i trestná činnost. Trestaní budou vedeni k nápravě, práci a odškodnění oběti. Zlepší se fungování alternativních trestů včetně domácího vězení. Klasické věznice budou zčásti nahrazeny věznicemi otevřeného typu, trestaní se budou učit žít na svobodě. 

Jak to chceme udělat?

Lepší podmínky pro nápravu vězňů

Z úspor vzniklých snížením počtu vězňů:

 • Chceme lépe administrativně a provozně propojit činnost Vězeňské služby a Probační a mediační služby (PMS) – včetně pracovníků zaměřených na nápravu pachatelů – a zajistit jejich lepší ohodnocení.
 • Zpřístupníme odsouzeným služby usnadňující návrat do společnosti, např. pomoc s obstaráním bydlení či zaměstnání nebo se splácením dluhů.
 • Posílíme personální zajištění programů zacházení s odsouzenými, aby se s nimi ve věznicích skutečně pracovalo.[20]
 • Zavedeme standard přípravy na propuštění, který se dnes v řadě věznic diametrálně liší.
 • Zřídíme další otevřené věznice[21], které mají pozitivnější dopad na vězně než klasické vězeňské prostředí, které je často dehumanizuje a traumatizuje nad rámec trestu, který již vykonali.
 • Zaměříme se na trestnou činnost nezletilých, abychom předešli kriminalitě v dospělosti.

Spravedlivé trestání a funkční alternativní tresty

 • Ve vhodných případech krádeží, maření výkonu úředního rozhodnutí a zanedbání povinné výživy nahradíme výkon trestu alternativami, především obecně prospěšnými pracemi (OPP) i v kombinaci s elektronickým monitoringem, s důrazem na zájmy oběti a přihlédnutím k osobě pachatele. U krádeží v recidivě změníme legislativu, aby bylo možné uložit alternativní trest.
 • Zvětšíme nabídku OPP. Vyjdeme z výzkumu podpořeného Technologickou agenturou ČR.[12]
 • Zajistíme nápravu problémů s náramky pro domácí vězení a umožníme jejich větší používání.
 • Místo prostých podmíněných trestů zvýšíme počet uložených peněžitých trestů.
 • Sjednotíme pravidla pro podmíněné propuštění u soudů, aby bylo možné s odsouzenými pracovat po dobu navrženou probačním úředníkem.
 • Spustíme analytické nástroje, které umožní zjišťovat efektivitu různých druhů trestů či věznic a jiných opatření z hlediska recidivy.

Kolik na to chceme času?

2 až 4 roky v závislosti na rychlosti legislativního procesu u konkrétních legislativních změn. 

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Každý může udělat chybu, která jej přivede do vězení. Díky změně přístupu od trestu k pomoci taková chyba nezničí provinilci zbytek života.

Pro lidi ve zralém věku

Alternativní tresty předejdou uvěznění a zpřetrhání vazeb s rodinou, které jsou pro psychickou pohodu lidí nezbytné v jakémkoliv věku.

Pro seniory

Místo uvěznění, které je pro seniory nepřiměřeně náročné jak fyzicky, tak psychicky, budou ve vhodných případech možné alternativy.

Pro nás pro všechny

Bezpečnostní situace bude lepší díky nižší míře opakované trestné činnosti a reálné naději na nápravu. Daně budou vynakládány smysluplněji.

Pro živnostníky a podnikatele

Náklady výkonu trestu jsou hrazeny z našich daní. Efektivní věznice prospějí všem, ale OSVČ a firmy navíc získají dostupnou pracovní sílu.

Pro lidi ve finanční tísni

Alternativní tresty umožní odsouzeným neupadnout do dluhové pasti. Včasná rada jim ukáže, jak se z dluhů dostat ven.

Pro veřejné finance

Snížením nákladů na výkon trestu se bude méně plýtvat penězi daňových poplatníků. Na efektivním vězeňství získáme všichni.

Pro oběti trestných činů

Efektivní tresty povedou k nápravě pachatelů, kteří budou následně schopni fungovat ve společnosti a odškodnit oběti své činnosti.

Pro rodiny s dětmi včetně osob na mateřské dovolené

Díky řádově většímu důrazu na ukládání alternativních trestů bude mnohem méně rodin s vězněným rodičem.

Pro trestané osoby

Rozvojem a zachováním individuality odsouzených předejdeme zpřetrhání vazeb i stigmatizaci na trhu práce. To umožní nápravu v běžném životě.

Pro rodiny trestaných osob

Díky alternativám klasického trestu vězení budou zachovány vazby s rodinou, dětmi, přáteli. Správné vzorce chování přetrvávají, naděje žije.

Pro personál věznic

Bude méně přesčasů, více supervizí, dojde k odklonu od vojenského stylu a bude kladen důraz na odborné zacházení.

Pro probační a mediační službu

Úřad bude adekvátně finančně a kapacitně zajištěn. Bude více času na individuální práci a vedení klienta k resocializaci a reintegraci.

Pro vězeňskou duchovní službu

Bude více prostoru na duchovní a psychologickou pomoc odsouzeným i zaměstnancům věznic, dodávání naděje a motivace namísto administrativy.

Co pro to už děláme

 • Osvětovou činností usilujeme o posílení prestiže sociální práce.[17]
 • Usilujeme o zákonnou regulaci dostupnosti psychotropních látek pro dospělou populaci. Pachatelé drogové trestné činnosti tvoří cca 2 200 z aktuálních celkem 19 269 osob naší vězeňské populace, tedy více než 10 procent.[5]
 • Navrhli jsme spravedlivější způsob výpočtu trestních sankcí v situacích, kdy u konkrétní osoby dochází k souběhu několika podmíněných trestů odnětí svobody, načež je některý z těchto trestů proměněn na nepodmíněný trest odnětí svobody, což spustí řetězovou reakci dalších a dalších proměn podmínek na tresty natvrdo.[8]
 • Sami jsme také navrhli některé drobné úpravy trestního řádu – například jasné stanovení pravomoci ředitele věznice rozhodnout o tom, zda odsouzené osoby, které byly přijaty ke studiu na SŠ či VŠ, budou moci k vypracovávání domácích úkolů či samostudiu používat osobní počítač poskytnutý věznicí a využívat kontrolované připojení k internetu.[7]
 • Navrhli jsme spravedlivější podmínky pro přeměnu nevykonaného alternativního trestu na trest odnětí svobody.[6]
 • Na podvýboru pro digitalizaci jsme prosadili usnesení apelující na řešení problematických dodávek  elektronických náramků pro vězně.[18]

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Legislativní změny nebudou vyžadovat zvýšené náklady nad rámec běžného legislativního procesu. Rozšíření možností trestů (náramky, peněžité tresty) eventuelně přinese úspory ve výdajích na provoz věznic. Tyto úspory budou použité na efektivnější práci s trestanými, aby se vězni mohli vrátit do běžného, plnohodnotného života bez potřeby trestnou činnost opakovat. 


Do vězeňství dnes investujeme přes 7 miliard korun ročně[4], takže naším cílem je, aby výdaje nebyly vyšší. Uspořit ve vězeňství můžeme tak, že věznice, které jsou z pohledu počtu napravených osob příliš drahé, nahradíme moderními věznicemi, které nápravu odsouzených zajistí levněji nebo spolehlivěji. Z dostupných zdrojů[2, 9] můžeme vyčíst, že jsme ve věznicích na začátku roku 2021 měli nominálně zhruba 1 000 volných míst. Toto číslo je jistě ovlivněno probíhající epidemií covid-19, neboť je v současnosti snaha do věznic zavírat jen zcela nezbytné množství odsouzených. Proto musíme dosáhnout takových změn v trestní politice, díky kterým budeme moci v první fázi zavřít alespoň jednu starou neefektivní věznici uzavřeného typu. Tím totiž uspoříme dostatek prostředků na investici do několika jednotlivých nových věznic otevřeného typu, které budou zprvu náhradou výstupních oddělení sloužící k intenzivní práci s nenásilnými recidivisty v posledním roce před propuštěním a k jejich úspěšné přípravě na život na svobodě bez nutnosti znovu páchat trestnou činnost. Výsledné snížení recidivy v kombinaci s reformou trestní politiky bude rok s rokem generovat dostatek prostředků pro rozvoj  programu připravujících odsouzené na návrat do společnosti a výstavbu dalších otevřených věznic. Ty mají navíc díky nižším nárokům na zabezpečení o poznání nižší provozní náklady oproti věznicím uzavřeným.[23] Tímto způsobem nastartujeme jakousi pozitivní spirálu úspor. Jedinou otázkou zůstává, jak rychle chceme přecpané věznice vyřešit.  Pokud bychom nechtěli na rozjezd zmíněné pozitivní spirály čekat celé volební období, bylo by vhodné na samém začátku investovat zhruba 360 až 630 milionů korun do výstavby 4 až 7 nových otevřených věznic.[24] Aby v ideálním případě byla jedna v každém soudním kraji. Ať už zvolíme variantu s investicí či bez investice, za 8 až 12 let můžeme být na německých počtech vězněných osob, tj. počet vězněných by klesl ze 179 na 100 000 obyvatel na 69 v přepočtu na 100 000 obyvatel.[2]

Proč pomáháte kriminálníkům? Není snad mezi spořádanými občany dostatek lidí, kterým je potřeba pomoci?

Snížit recidivu a náklady na nápravu odsouzených je v zájmu občanů, kteří žijí v souladu se zákony této země. Za stejné peníze daňových poplatníků se zvýší efektivita trestů, což v důsledku znamená větší  bezpečí pro celou společnost. Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, snížení recidivy vede ke snížení množství trestné činnosti ve společnosti.[27]

Když vyprázdníme věznice od těch skupin, co zmiňujete, nebudou volná místa naplněna jinými lidmi, kteří na výkon trestu odnětí svobody třeba čekají z kapacitních důvodů? Dojde opravdu k nějakým úsporám?

Se snižováním přeplněnosti věznic je spjata i faktická prevence opakování trestné činnosti, které se výkonem trestu v přeplněných věznicích uzavřeného typu nedaří potlačovat. K nápravě v těchto věznicích dochází spíše navzdory vlivu personálu a spoluvězňů  než díky němu. Zvýšené ukládání funkčních alternativních trestů tak přispěje k nápravě pachatelů, a tím následně ke snížení počtu osob čekajících na výkon trestu. Jak míní i Nejvyšší státní zastupitelství, například majetkové tresty a zejména trest peněžitý mohou hrát v nápravě pachatelů významnou roli. Mohou výrazněji ovlivnit život osoby odsouzeného, mít značný výchovný efekt, a být tak v řadě případů i účinnější alternativou trestu odnětí svobody.[10]
Teprve ve chvílí, kdy se podaří některou věznici starého typu úplně zavřít, bude možno hovořit o úsporách, které bude možno investovat do dalšího snižování recidivy, a tím zefektivňování celého systému.

Bude domácí vězení někdy reálně fungovat?

Trest domácího vězení může fungovat ve chvíli jeho vhodného ukládání příslušnými soudy. Dnes vhodnost uložení posuzuje Probační a mediační služba, která ale není ve všech případech důsledně pověřována k zajištění podkladů pro rozhodnutí soudu. Tuto situaci je třeba napravit. Neméně důležité je zajištění dodavatele elektronických náramků, které splní kvalitativní požadavky uvedené v zadávací dokumentaci výběrového řízení. To firma SuperCom, která vyhrála poslední výběrové řízení, nesplňovala. Navíc nebyla ochotna vyměnit vadné kusy, a tím pádem nedodala smluvně stanovený počet náramků. Po následné žádosti ze strany Ministerstva spravedlnosti o uhrazení smluvní pokuty ve výši 30 milionů korun firma odmítla dodat zbylé množství náramků a přestala s ministerstvem komunikovat.[19] Je načase vypsat nové výběrové řízení, aby byly co nejdříve k dispozici nové elektronické náramky a skončilo absurdní období, kdy z důvodu nedostatku funkčních náramků nebylo možno některým osobám odsouzeným k výkonu trestu domácího vězení náramek vydat. Jejich výkon trestu tedy probíhal bez neustálého elektronického dohledu. Pro efektivní fungování trestu domácího vězení je tedy třeba na základě negativních zkušeností s touto zakázkou zadat nové výběrové řízení a zvolit vskutku spolehlivého dodavatele. Adekvátním zajištěním obou těchto aspektů lze dosáhnout funkčnosti tohoto trestu a kontroly jeho výkonu na požadované úrovni. 

Plánujete i nějakým způsobem regulovat plochu cel, které odsouzení obývají?

Považujeme za žádoucí vyvíjet snahy, jež by přiblížily průměrnou plochu, kterou mají odsouzení ve svých celách k dispozici, evropskému standardu tak, jak jej specifikuje např. doporučení relevantního výboru Rady Evropy[25] nebo úrovni např. Lucemburska, kde mají vězni v průměru k dispozici 10 m² na hlavu.[22] Plocha, kterou mají k dispozici čeští odsouzení, se pohybuje okolo 3–4 m² na hlavu[22], což s sebou nese absenci soukromí a negativně ovlivňuje potenciál k nápravě.[26] Cílem není udělat z vězení hotel, ale místo, které nebude způsobovat nárůst nebo prohlubování patologického chování, např. zvyšování agrese.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Vězeňská služba ČR. Výroční zpráva VS ČR za rok 2019. 2020. Dostupné zde.
[2]
World Prison Brief. Czech Republic. 2021. Dostupné zde.
[3]
Probační a mediační služba ČR. Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025. 2017. Dostupné zde.
[4]
Ministerstvo spravedlnosti. Koncepce vězeňství do roku 2025. 2016. Dostupné zde.
[5]
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019. 2020. Dostupné zde.
[6]
MICHÁLEK, Jakub. Pozměňovací návrh Jakuba Michálka ke sněmovnímu tisku 453. 2020. Dostupné zde.
[7]
VYMAZAL, Tomáš et al. Pozměňovací návrh Tomáše Vymazala a Evy Matyášové ke sněmovnímu tisku 624. 2020. Dostupné zde.
[8]
MICHÁLEK, Jakub. Pozměňovací návrh Jakuba Michálka ke sněmovnímu tisku 453. Dostupné zde.
[9]
Vězeňská služba ČR. Statistická ročenka Vězeňské služby za rok 2019. 2020. Dostupné zde.
[10]
Nejvyšší státní zastupitelství ČR. Zvláštní zpráva NSZ ČR „Věznice“. 2019. Dostupné zde.
[11]
Česká justice. Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková: Potřebujeme posílit o 170 lidí. 2016. Dostupné zde.
[12]
Technologická agentura ČR. Postavení subjektů participujících na realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací. 2020. Dostupné zde.
[13]
DUŠEK, Libor. Proč je v Česku tolik vězňů? 2021. Dostupné zde.
[14]
MICHÁLEK, Jakub. Pozměňovací návrh Jakuba Michálka k sněmovnímu tisku 453. 2020. Dostupné zde.
[15]
Tiskový mluvčí ministerstva spravedlnosti. Probační a mediační služba řeší problémy s dodavatelem elektronického monitorovacího systému (EMS). 2020. Dostupné zde.
[16]
Novinky.cz. Jeden má za komentář chválící teror podmínku, druhý 6 let natvrdo. Propastný rozdíl kritizují právníci. 2021. Dostupné zde.
[17]
VYMAZAL, Tomáš. Příspěvek na téma Sociální rizika vězněných osob na Penologických dnech Akademie VS ČR. 2019. Dostupné zde.
[18]
Podvýbor ústavně právního výboru PSP ČR pro digitalizaci justice a e-Sbírku. Zápis z jednání č. 13. 2020. Dostupný zde.
[19]
iROZHLAS.cz. Nespolehlivost i pozdní dodávky náramků pro vězně. ‚Za mě bylo vše v pořádku,‘ říká exministr Pelikán. 2020. Dostupné zde.
[20]
Justice Trends magazine. The Swiss correctional system: the complex challenge of harmonisation. 2019. Dostupné zde.
[21]
SEELICH, Andrea. Otevřené věznice. 2021. Dostupné zde
[22]
Rada Evropy. Council of Europe Annual Penal Statistics SPACE I –Prison Populations. 2017. Dostupné zde.
[23]
Ministry of Justice (UK). Costs per place and costs per prisoner by individual prison. 2016. Dostupné zde.
[24]
Vězeňská služba ČR. Věznice Jiřice – základní informace. 2021. Dostupné zde.
[25]
Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Ubytovací plocha připadající na jednoho vězně ve vězeňských zařízeních: Standardy CPT. 2015. Dostupné zde.
[26]
iROZHLAS.cz. Věznice jsou přeplněné, upozorňuje ombudsmanka. Doporučila změny. 2016. Dostupné zde.
[27]
Pew Research Center. The Changing State of Recidivism: Fewer People Going Back to Prison. 2018. Dostupné zde.