CHCI VĚDĚT VÍCE

Duševní zdraví jako priorita

Péče o duševní zdraví, včasná léčba a vhodná prevence umožní plnohodnotný život a zapojení do společnosti spoustě lidí i jejich okolí.

Takhle to dál nejde

Nedostatečná prevence, nedostupnost či nízká kvalita péče dopadá negativně na kvalitu života. Stigmatizace duševní nemoci a péče o duševní zdraví vede k odkladům léčby. Chybí terénní služby – pracovníci, kteří za lidmi chodí domů a mohou pomoci předcházet hospitalizacím.[23]

V čem je problém

Problémy s duševním zdravím trápí za normálního stavu každého pátého člověka, během epidemie dokonce každého třetího.[1, 2, 3, 14] Duševní hygiena a péče o duševní zdraví se nicméně týká každého bez rozdílu. Proto je nutné, aby stát k této problematice přistupoval komplexně.

Ve společnosti převládá nízké povědomí o tématu duševního zdraví a možnostech péče o něj.[13] Situaci také komplikuje skutečnost, že péče o duševní zdraví a lidé se zkušeností s duševním onemocněním jsou stigmatizováni[8] i při svém zotavování a zapojování se do plnohodnotného života. Dochází ke znevýhodnění v zaměstnání, bydlení, sociálních interakcích a v partnerském a rodinném životě. Chybí síť komunitních služeb, která by podporovala osoby v domácím prostředí.[4, 5]

Práce v oboru psychiatrie s sebou obecně nese stigma, což vede k nízkému zájmu o studium a v důsledku způsobuje nízký počet pracovníků v těchto oborech, který zdaleka neodpovídá skutečným potřebám.[6, 23] Alarmující je situace zvláště v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících.

Mimo to má Česká republika dlouhodobý problém s dodržováním lidských práv pacientů v psychiatrických nemocnicích, například právo na spravedlivý soudní proces, právo na soukromí atd.[7]

V souvislosti s epidemií covid-19 stoupl počet lidí se zkušeností s duševním onemocněním z 20 na 30 procent populace[1, 2, 3, 14], což současný systém péče dostatečně nereflektuje a k péči hrazené z veřejného zdravotní pojištění nemá část pacientů přístup (péče je i hůře dostupná v některých regionech).[12, 15]

Problémem je také malá dostupnost psychoterapie, která navíc často není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. U psychoterapie také chybí dostatečné legislativní ohraničení, což dále zhoršuje její dostupnost a schopnost odborníků ji poskytovat a adekvátně reagovat na krizové situace.[8, 9]

Naše vize

Budeme žít ve společnosti, ve které bude duševní zdraví prioritou a péče o duševní zdraví nebude stigmatem. Prevence a dostatečná síť pomoci povede ke snížení počtu a délky hospitalizací a rychlejšímu zotavení. Lidé se zkušeností s duševním onemocněním povedou plnohodnotný život.

Jak to chceme udělat?

  • Prosadíme legislativní ukotvení psychoterapie do českého právního systému, což přinese její větší dostupnost, a umožníme, aby psychoterapie fungovala i v sociálních službách a ve školství.
  • Navážeme na Reformu  péče o duševní zdraví[28], díky které dojde ke zvýšení životní úrovně osob s duševním onemocněním a k rovnoměrnému rozšíření Center duševního zdraví a komunitní péče po celé České republice tak, abychom mohli péči převést z nemocnic do domácího prostředí, zajistit její včasnost a předejít hospitalizacím. Centra doplníme o adekvátní odborníky a zajistíme kontinuální financování reformy.
  • Budeme prosazovat klinické využití nových metod psychoterapie s obrovským potenciálem – například otevřeného dialogu (Open Dialogue) či psychedeliky asistované terapie.[10, 11, 16, 27]
  • V rámci modernizace obsahu vzdělávání a plánovaných revizí tzv. rámcových vzdělávacích programů posílíme důraz na témata související s duševním zdravím, duševním rozvojem a duševní hygienou. Podpoříme neziskové organizace, které realizují preventivní a informativní programy zaměřené na péči o duševní zdraví.
  • Zasadíme se o důsledné dodržování práv pacientů a jejich blízkých v psychologické či psychiatrické péči.
  • Zrevidujeme vzdělávání profesionálů v oblasti péče o duševní zdraví, a to včetně oblastí pedopsychiatrie a gerontopsychiatrie.
  • Podpoříme rozvoj multidisciplinárních týmů, aby byla zajištěna komplexnost a mezioborovost péče a spravedlivé odměňování pracovníků v rámci jednoho týmu – musí být zajištěno, že odměna je odvislá od poskytnuté péče, nikoliv od příslušnosti k určitému oboru.
  • Dostupnost bydlení pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním, především po delších hospitalizacích, je nezbytným předpokladem jejich návratu do běžného života a jejich uzdravení, viz bod Dostupné bydlení.

Kolik na to chceme času?

V následujících čtyřech letech lze vykonat spoustu dílčích systémových úkonů, které položí základ pro další zlepšení, např. zřízení orgánu pro kontrolu kvality péče a dodržování lidských práv v nemocnicích i komunitní péči. Ve své celistvosti je to úkol na desítky let.

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Prevence ve školách, dostupná péče a podpůrné programy při studiu sníží rizika vyplývající z duševních onemocnění u mladých lidí.

Pro rodiny s dětmi

Lepší prevence a péče o duševní zdraví pomůže zlepšovat vztahy v rodinách.

Pro lidi ve zralém věku

Osvětou prohloubíme znalosti o problematice duševního zdraví, zajistíme větší dostupnost péče a lepší prevenci.

Pro seniory

Zlepšíme dostupnost psychiatrických služeb pro seniory.

Pro lidi ve finanční tísni

Rozšíření nízkoprahových služeb a služeb proplácených ze zdravotního pojištění zajistí ekonomicky ohroženým dostupnou péči.

Pro veřejné finance

Do zkvalitnění péče a života je zapotřebí investovat. Nicméně dlouhodobě lze očekávat úspory díky nižším výdajům na léčbu či invalidní důchody.

Pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním

Zajistíme dostupnější  a kvalitnější péči s ohledem na lidská práva.

Pro příbuzné osob se zkušeností s duševním onemocněním


Rodinní příslušníci budou mít větší podporu a budou více zapojeni do procesu zotavení.

Co pro to už děláme

  • Založili jsme pracovní tým Duševní zdraví, který dnes čítá už zhruba 15 lidí – od osob se zkušeností s duševním onemocněním přes lidi se zájmem o problematiku až po profesionály z oboru.
  • Vyvíjeli jsme tlak, aby bylo umožněno poskytovat psychoterapeutické služby během koronavirové pandemie.

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Indikativní rozpočet Reformy péče o duševní zdraví je navržen v objemu cca 6 miliard korun.[9] Prevence, včasná intervence, terénní a komunitní programy či další chystané strukturální proměny systému péče o duševní zdraví v ČR jsou však schopny snížit náklady na tuto péči – roční náklady na psychiatrickou péči jsou 13,7 miliard korun, na sociální služby s cílovou skupinou „osob s chronickým onemocněním“ pak 1,4 miliardy. Dalšími výdaji, kterým se dá částečně předejít prevencí v oblasti duševního zdraví, jsou invalidní důchody, jež jsou hlavním příjmem 93 procent lidí s duševním onemocněním. Duševní onemocnění jsou přitom jedním ze čtyř nejčastějších důvodů přiznání invalidního důchodu v ČR.[6]

Nestačí psychicky nemocné prostě zavřít do blázince?

Hospitalizace v psychiatrických nemocnicích mohou být dlouhé, nepřispívají dostatečně k zotavení a návratu do společnosti a jsou finančně náročné. Reforma péče o duševní zdraví nabídne mimo jiné spektrum terénních či sociálních služeb, které mají za cíl hospitalizacím předejít. Reforma však není dostatečně komunikována a její priorita není odpovídajícím způsobem akcentována.

Vy se tedy chystáte zavřít psychiatrické nemocnice a léčebny?

Zavřít psychiatrické nemocnice a léčebny není cílem Reformy péče o duševní zdraví. V současnosti je na našem území mnoho velkých nemocnic, které poskytují psychiatrickou péči. Do nemocnic se dostávají lidé, kteří tam mohou být několik týdnů, měsíců, ale někdy se stává, že tam jsou i několik let.[12] Díky Reformě péče o duševní zdraví dojde k tomu, že se někteří z těchto lidí budou léčit doma a odborníci jim budou poskytovat komplexní péči přímo v jejich domovech nebo ambulantně. V akutních případech při zhoršení stavu však může být nutná hospitalizace ve specializovaném zařízení. Po ukončení hospitalizace mohou lidé plynule začít znovu využívat terénní a ambulantní služby, které vznikají v rámci reformy. Tyto služby zároveň fungují jako prevence akutního zhoršení jejich stavu a opětovné hospitalizace.

K čemu je potřeba definovat psychoterapii v zákoně, vždyť psychologové normálně fungují?

Během koronavirové pandemie je ještě zřetelnější, že je současný počet psychologů a psychoterapeutů nedostatečný. Zároveň narážíme na to, že některé terapeutické organizace, služby nebo jednotlivci nemohou svou praxi vykonávat vůbec, nebo pouze v online prostředí, což nemusí vyhovovat některým konkrétním klientům. V době, kdy je potřeba péče o duševní zdraví zvýšená, se tak paradoxně stala tato služba méně dostupnou. Je nutné, aby i pro psychoterapii vykonávanou mimo zdravotnická zařízení existovalo jasné legislativní ukotvení, v rámci něhož mohou tito psychoterapeuté působit.

A to budete lidem dávat drogy a doufat, že se vyléčí sami?

Je prokázáno, že farmakoterapie dobře funguje v kombinaci s psychoterapií na celou řadu duševních onemocnění. Narážíme však na to, že farmaka často řeší důsledek onemocnění a nikoliv příčinu. Nehledě na některé možné negativní příznaky nebo návykovost těchto látek. Respektujeme nicméně, že někdy není jiná alternativa. Existují však metody, jako je psychedeliky asistovaná terapie, které prokazatelně fungují a řeší příčiny onemocnění, například posttraumatické stresové poruchy, ale i jiných.[18] Může stačit jen několik sezení s vyškoleným profesionálem. U psychedeliky asistované terapie je tento profesionál přítomen vždy a celou terapii provází. Výzkumy, které se tímto tématem zabývají, trvají už mnoho let a mají zatím vynikající výsledky.[19]

Vy chcete, aby psychicky nemocní normálně chodili do práce, měli rodiny a žili normální život?

U většiny osob s duševním onemocněním ani nepoznáte, že nějakým takovým onemocněním trpí. Jsou to také lidé, kteří mají emoce, svoje touhy a přání. V zaléčeném stavu navíc dovedou vykonávat své povolání[24], bydlet samostatně ve svém domově, mít partnerský život i vychovávat své děti. Naším cílem je, aby tady pro ně byla vystavěna síť služeb pro případ, že by se jejich duševní stav zhoršil nebo prostě a jednoduše potřebovali s něčím pomoct, a nemuseli v takovém případě nutně do nemocnice. Uvědomujeme si, že jsou skupinou, která je zatížena stigmatem. Formou dostatečné edukace společnosti bychom rádi toto stigma jednou provždy vymazali.

Ve školách vznikne nový předmět o duševním zdraví?

V rámcových vzdělávacích programech je již dnes téma duševního zdraví obsaženo (více zde). Není tedy nutné, aby za tímto účelem vznikl zcela nový předmět. Naším cílem je, aby byla tato oblast více akcentována, a to napříč vzdělávacími oblastmi (jako je například výchova ke zdraví, občanská výchova apod.). Zároveň bychom se chtěli zaměřit na prezentaci a osvětu týkající se duševních onemocnění a související destigmatizace.

Jak jsou porušována práva pacientů v oblasti duševního zdraví?

Ačkoliv se standard služeb v oblasti duševního zdraví postupně narovnává a zlepšuje, stále je nedostačující.[20, 21, 22] Psychiatrické nemocnice a léčebny jsou stále přeplněné. Lidé tam nemají soukromí a často je v jedné místnosti mnoho lůžek (počtem přesahující i deset), čímž se porušuje právo na soukromí a důstojné zacházení. Vymáhání práv pacientů je často náročné, a to i u nedobrovolných hospitalizací (viz bod Práva pacientů).

A proč by měli lékaři chtít být psychiatři, stejně to ani není skutečný lékařský obor? Já uznávám jenom chirurgii.

Lékařský obor psychiatrie je velmi specifický. U celé řady lidí přetrvává obraz psychiatrie z dob 19. století. Od té doby se nicméně obor zásadně posunul a psychiatrická péče ve 21. století má za cíl pomoci lidem s diagnózou žít plnohodnotný život. Velká část odborníků, ale také laická veřejnost, se na psychiatrii dívá skrz prsty, přestože je psychiatrie lékařská disciplína, která má potenciál pomoci velkému množství lidí napříč populací. Psychiatričtí lékaři pomáhají lidem s jejich duševními obtížemi, přičemž farmakoterapie je často až cestou poslední volby. Umějí lidem pomoci v oblasti, kde to žádný jiný lékař nesvede. Psychiatrické léky navíc nemění osobnost (i když tento názor mezi laickou veřejností často přetrvává) a informace z psychiatrického vyšetření jsou vždy pouze mezi klientem a zdravotnickým personálem, takže se o návštěvách psychiatrie bez klientova svolení nemusí nikdo další dozvědět. O vaší návštěvě psychiatrického lékaře se nemusí dozvědět ani váš zaměstnavatel. Dokonce i mezi lékaři přetrvává stigma, že psychiatrie ani není odborná lékařská disciplína. Tyto i jiné fámy bychom rádi díky efektivní destigmatizaci vyvrátili.

Jak je na tom ČR s psychiatrií ve srovnání se zbytkem Evropy?

Reforma psychiatrické péče je přirozenou reakcí na neuspokojivý stav v České republice, kde oproti evropskému průměru máme více dlouhodobě hospitalizovaných pacientů v psychiatrických nemocnicích a léčebnách.[25] Reforma psychiatrické péče tedy plynule navazuje na zahraniční model[26] a vytváří projekt multidisciplinarity (spolupracuje více odborníků na různou problematiku) a deinstitucionalizace (cílem je dostat dlouhodobě hospitalizované pacienty zpátky do domácího prostředí). 

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
WINKLER, P., FORMÁNEK, T., MLADÁ, K., KAGSTROM, A., MOHROVÁ, Z., MOHR, P., CSEMY, L. Increase in prevalence of current mental disorders in the context of COVID-19: analysis of repeated nationwide cross-sectional surveys. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 29, 1–8. 2020 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[2]
MORGUL, E., BENER, A., ATAK, M., AKYEL, S., AKTAŞ, S., BHUGRA, D., VENTRIGLIO, A., JORDAN, T. R. (2020). COVID-19 pandemic and psychological fatigue in Turkey. International Journal of Social Psychiatry, 1–8. 2020 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[3]
TAQUET, M., LUCIANO, S., GEDDES, J. R., HARRISON, P. J. Bidirectional associations between COVID-19 and psychiatric disorder: retrospective cohort studies of 62 354 COVID-19 cases in the USA. The Lancet Psychiatry, 8(2), 130–140. 2021 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[4]
DOBEŠOVÁ, M. Až 70 procent Čechů nechce za souseda člověka s duševními problémy. LUI. 2021 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[5]
TÝDEN. Duševní nemoc? Můžete skončit i na ulici. TÝDEN.cz. 2017 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[6]
Rada vlády pro duševní zdraví. Příloha č. 2, Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030. 2019 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[7]
ZHŘÍVALOVÁ, P. Lidská práva duševně nemocných osob v systému péče o duševní zdraví v ČR. Digitální repozitář UK. 2020 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[8]
Rada vlády pro duševní zdraví. Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030. 2019 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[9]
Ministerstvo zdravotnictví. Strategie Reformy psychiatrické péče. 2013 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[10]
LUOMA, J. B., CHWYL, C., BATHJE, G. J., DAVIS, A. K., LANCELOTTA, R. A Meta-Analysis of Placebo-Controlled Trials of Psychedelic-Assisted Therapy. Journal of Psychoactive Drugs, 52(4), 289–299. 2020 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[11]
GALVÃO-COELHO, N. L., MARX, W., GONZALEZ, M., SINCLAIR, J., DE MANINCOR, M., PERKINS, D., SARRIS, J. Classic serotonergic psychedelics for mood and depressive symptoms: a meta-analysis of mood disorder patients and healthy participants. Psychopharmacology, 238(2), 341–354. 2021 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde .
[12]
ÚZIS. Psychiatrická péče 2019 (zdravotnická statistika). 2021 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[13]
NA ROVINU o duševním zdraví a nemoci. Mediaguide (Informace, data a příběhy na jednom místě. 2021 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[14]
Národní ústav duševního zdraví. V důsledku pandemie covid-19  se  s duševním onemocněním potýká téměř každý třetí dospělý. Podporu nabídne nový web. 2021 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[15]
Ministerstvo zdravotnictví ČR. Mapování stavu psychiatrické péče a jejího směřování v souladu se strategickými dokumenty České republiky (a zahraničí). 2012 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[16]
Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies FDA Grants Breakthrough Therapy Designation for MDMA-Assisted Psychotherapy for PTSD, Agrees on Special Protocol Assessment for Phase 3 Trials. 2020 [cit. 15. 4. 2021]. Odkaz zde.
[17]
BERGSTRÖM, T., SEIKKULA, J., ALAKARE, B., MÄKI, P., KÖNGÄS-SAVIARO, P., TASKILA, J. J., TOLVANEN, A., AALTONEN, J. The family-oriented open dialogue approach in the treatment of first-episode psychosis: Nineteen–year outcomes. Psychiatry Research, 270, 168–175. 2018 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[18]
Česká psychedelická společnost. MDMA asistovaná psychoterapie. 2021 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[19]
Česká psychedelická společnost. Síť odborníků pro integraci psychedelické zkušenosti. 2021 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[20]
Úřad ombudsmana. Psychiatrická nemocnice Bohnice – Zpráva z návštěvy zařízení se zaměřením na omezení volnosti pohybu. 2018 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[21]
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži. Připomínky a stížnosti. 2013 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[22]
Ombudsman pro zdraví. Práva pacienta. 2018 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné zde.
[23]
Národní ústav duševního zdraví. Střednědobý  akční  plán destigmatizace 2019–2022. 2019 [cit. 16. 4. 2021]. Dostupné zde.
[24] Paralelní životy: Brožura pro zaměstnavatele. Praha: Art Movement. 2019 [cit. 16. 4. 2021]. Dostupné zde.
[25]
WHO: European health information gateaway. Kodaň [cit. 16. 4. 2021]. Dostupné zde.
[26]
Průvodce reformou psychiatrické péče: Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné. Praha. 2019 [cit. 16. 4. 2021]. Dostupné zde.
[27]
MUTTONI, S., ARDISSINO, M., JOHN, C. Classical psychedelics for the treatment of depression and anxiety: A systematic review. Journal of Affective Disorders, 258, 11–24. 2019. Dostupné zde
[28]
Reforma péče o duševní zdraví. Dostupné zde.