CHCI VĚDĚT VÍCE

Vzájemně propojená dopravní výstavba

Přestaňme lít beton, jak koho napadne. Infrastrukturu dopravy plánujme v logickém celku roky dopředu. Promyšleně, efektivně, bez průšvihů.

Takhle to dál nejde

Rozpočet na stavby se licituje z roku na rok, absence dlouhodobé strategie vede k chybám v přípravě staveb. Staví se krátké, nespojité úseky, které podle analýzy nákladů a přínosů nepatří mezi priority.  Kvalita infrastruktury jako funkčního celku je nízká.[1, 2]

V čem je problém

150 úředníků Státního fondu dopravní infrastruktury funguje jako prostý přerozdělovač na peníze[3], neplní svou roli záruky předvídatelného a stabilního plánování.

Za 20 let vzrostl objem českého exportu k celkovému HDP z 27 na 67 procent[4] – svoji polohu uprostřed Evropy chceme zhodnocovat, ne kvůli ní jako pasivní pozorovatel tranzitních koridorů trpět.[5]

Problém v dopravě u nás není generování formálně správných teoretických koncepcí a strategií[6] na úrovni Ministerstva dopravy. Problém je ve vlastní realizaci nepružnými, personálně podvybavenými a prolobbovanými organizacemi s nahodile sestaveným rozpočtem při každoročním „porcování medvěda“.[7]

Problém je také v chybném stanovení priorit napříč jednotlivými druhy dopravy a pro jednotlivé stavby též v nekvalitní přípravě – nedostatečném posouzení variant, „salámová metoda“, rozpor územně plánovacích dokumentací s koncepcemi, strategiemi a závazky (např. Green Deal, Strategický rámec atd.) a špatnou komunikací s (dotčenou) veřejností. 

Shrnutí kritických bodů je v odkazu.[8]

Co tedy žádáme? Stanovení investičních priorit s ohledem na využitelnost staveb, jejich přínosy a soulad se strategickými dokumenty a závazky ČR.

Dlouhodobý plán by měl vycházet z investičních priorit stanovených na základě potřebnosti, přínosů a souladu záměrů se strategickými dokumenty a závazky.

Pro udržitelnou městskou mobilitu je důležité zejména:[9]

1. předcházení potřebám po mobilitě,

2. podpora využívání alternativních způsobů dopravy,

3. snižování negativních vlivů jednotlivých druhů dopravy ve městě na veřejné zdraví, jakož i globální změny,

4. humanizace uličního prostoru tak, aby se ulice staly multifunkčním prostorem a nikoliv jen jednoúčelovou kapacitní dopravní a parkovací infrastrukturou.

Naše vize

Infrastrukturu budeme stavět podle dlouhodobého plánu s širokou politickou podporou, zákonem zajištěným  a předvídatelným financováním. Výstavba bude probíhat podle plnohodnotného liniového zákona. Každý, od občana přes dodavatele až po dopravce, bude vědět, kdy a co se postaví.

Jak to chceme udělat?

 • Připravíme plán na vybudování páteřní sítě vysokorychlostních železnic a dálnic včetně předpokládaného harmonogramu, priorit a finančního krytí.
 • Plánování dopravy odvodíme od cíle a tomu přizpůsobíme prostředky: budou stanoveny cílové doby, za které bude možné se dostat z jakéhokoliv místa republiky do krajského a hlavního města. 
 • Budeme rozvíjet nové kapacity pro nákladní železniční dopravu, aby bylo možné na ni převést významnou část dopravy kamionové.
 • Odstraníme „železnou oponu“ na hraničních přechodech, především s Německem a Rakouskem, aby zejména v nákladní železniční přepravě nedocházelo ke zbytečným procesním zdržením.  
 • Navrhneme priority staveb podle společenské potřebnosti. Například obchvaty obcí na silnicích I. třídy se musí stavět podle věcných kritérií (především  intenzity dopravy), a ne politického lobbingu. Z více konkurenčních projektů se bude prioritizovat ten, který v analýze nákladů a přínosů (CBA) vychází jako výhodnější, např. více usnadní cestování a má menší negativní dopad na lidi a přírodu.
 • Pro tento plán budeme ve Sněmovně hledat politickou shodu s širokou podporou.
 • Na schválení plánu naváže zákon o zajištění jeho financování na dobu minimálně 10 let, aby potřebné výdaje byly dlouhodobě kryté.

Kolik na to chceme času?

2 roky na přípravu plánu a nového procesního modelu

2 roky na pilotní provoz a vyhodnocení

Pro koho to chceme hlavně

Pro nás pro všechny

Veřejnou dopravu učiníme dostupnější, kvalitnější a rychlejší.

Pro zaměstnance

Lepší dopravní dostupnost veřejnou dopravou zvýší mobilitu zaměstnanců a konkurenceschopnost.

Pro živnostníky a podnikatele

Zaměstnavatelé budou mít snazší přístup ke kvalifikovaným lidem. Živnostníci zase najdou více zakázek v rostoucím segmentu služeb.

Pro lidi ve finanční tísni

Přibudou pracovní příležitosti. Doprava bude ekonomicky dostupná..

Pro veřejné finance

Předvídatelnost výstavby povede k zprůhlednění rozhodovacích procesů, zapojení více subjektů a nižším nákladům z veřejných rozpočtů.

Pro ekologické spolky a organizace

Doprava nezávislá na fosilních palivech a s minimální energetickou náročnoční přispěje ke zdravějšímu životnímu prostředí.

Co pro to už děláme

 • Navrhli jsme zefektivnění a ztransparentnění Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).[10]
 • V tomto volebním období konzistentně vyvíjíme tlak na výstavbu rychlostních železnic (volební programové dokumenty od roku 2017).[11]
 • Oslovujeme klíčové hráče s cílem vysvětlit náš záměr již před volbami, a vytvořit tak příznivé prostředí pro jeho urychlenou realizaci.
 • Podíleli jsme se na první novele liniového zákona (2018). Zde jsme navrhli dodatečnou ochranu vlastníků, zatímco původní návrhy se jejich ochranou prakticky nezabývaly. Některé z těchto návrhů se staly součástí zákona, zbylé čekají na další vývoj samotného zákona.[12]
 • Během celého volebního období jsme vzdorovali snaze oligarchů privatizovat si veřejnou infrastrukturu na všech úrovních, viz např. články níže.[13]


Články týmu Dopravy

 • Investice nebo chaotické betonování, říjen 2020[14]
 • Piráti proti D-O-L, říjen 2020[15]
 • Plánování podle volebních období, září 2020[16]
 • Nastartujte bagry, září 2020[17]
 • Poučení z krizového vývoje, srpen 2020[18]
 • Problémy integrace dopravy, květen 2020[19]
 • Problematika železničních přejezdů, březen 2020[20]
 • Koordinace výstavby infrastruktury, červenec 2019[21]
 • Pasporty jako nástroj chytré správy dopravních cest, červenec 2019[22]
 • Železnice propojená s Evropou, květen 2019[23]

Na co se nás často ptáte

Podle jakého klíče zařazovat stavby do tohoto dlouhodobého rámce?

Je zapotřebí stanovit priority napříč jednotlivými druhy dopravy i pro jednotlivé stavby v souladu s cíli Dopravní politiky a dalšími strategickými dokumenty a závazky. Pro stavby je důležité doložit skutečnou potřebnost, nákladovou efektivitu (CBA) a také prověřit alternativy (více variant trasování a technického řešení, využití stávajících komunikacích či posílení jiných druhů dopravy, např. železnice, které řeší stejné dopravní relace).

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Dopravní dostupnost – Územní dimenze řešící dopravní dostupnost. Dostupné zde.
[2]
HORKÁ, H., HRADIL, V., JELÍNKOVÁ, E., RŮŽIČKA, L. Může kvalita silnic ovlivnit ekonomický růst? Raiffeisen Bank. Dostupné zde.
[3]
Usnesení vlády České republiky ze dne 23. listopadu 2016 č. 1034 ke Statutu Státního fondu dopravní infrastruktury. Dostupné zde.
[4]
ČTK, Hospodářské noviny. Závislost Česka na zahraničním obchodu roste. Hodnota exportu vzhledem k HDP se zvýšila z 27 na 67 procent, ukazuje analýza [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[6]
Databáze strategií Ministerstva dopravy ČR. Dostupné zde.
[7]
Hospodářská komora ČR. 108/19 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 a 2022; T: 3. 9. 2019. Dostupné zde.
[8]
Dopravní federace nevládních neziskových organizací, o. s. Desatero problémů a opatření potřebných k zavedení dobré správy v investicích MD – Investice do velkých dopravních staveb potřebují změnu! Dostupné zde.
[9]
Hospodářská komora ČR. 85/20 Dopravní politika ČR pro období 2021–2027 s výhledem do roku 2050; T: 24. 7. 2020. Dostupné zde.
[10]
POLANSKÝ, O. Pozměňovací návrh č. 7450 k sněmovnímu tisku č. 756. Dostupné zde.
[11]
POLANSKÝ, O. Raději rychlovlaky, než kanál Dunaj–Odra–Labe. MF Dnes, 17. 8. 2019. Dostupné zde.
[12]
Piráti. Zákon o urychlení výstavby infrastruktury míří ze Sněmovny do Senátu, Piráti v něm prosadili ochranu vlastníků. Dostupné ower">zde.
[13]
POLANSKÝ, O. Jak se v Česku vaří zákony. www.ondrejpolansky.cz [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[14]
POLANSKÝ, O. Vláda navýšila investice do dopravy. Opravdu se z krize proinvestujeme, nebo nás čeká jen další chaotické betonování? Pirátské listy [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[15]
Pirátské listy. Piráti jsou proti koridoru Dunaj–Odra–Labe. Přínosy pro ekonomiku sporné, ekologické dopady drtivé [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[16]
LIČKA, J. Plánování infrastruktury v podmínkách volebních období aneb My nic, to předchozí vlády. Pirátské listy. Dostupné zde.
[17]
LIČKA, J. Příběhy středočeských dálnic: nastartujte bagry, zbytek dořešíme cestou. Piráti – Středočeský kraj [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[18]
LIČKA, J. Poučení z krizového vývoje roku 2020. Piráti – Středočeský kraj [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[19]
KALIŠ, O., KOPAS, M. Problémy integrace dopravy ve Středočeském kraji. Piráti – Středočeský kraj [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[20]
POLANSKÝ, O. Ještě k problematice železničních přejezdů. Pirátské listy [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[21]
LIČKA, J. Už to zase rozkopali! aneb Řešení kvadratury kruhu v koordinaci výstavby infrastruktury. Piráti – Středočeský kraj [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[22]
ŽIDEK, V. PASPORTY jako nástroj chytré správy dopravních cest. Pirátské listy [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[23]
LIČKA, J., WITOSZ, D. Železnice propojená s Evropou patří mezi pirátské dopravní priority. Pirátské listy [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.