CHCI VĚDĚT VÍCE

Kombinovaná výstavba vysokorychlostních tratí

Neplýtvejme časem, tenhle vlak nám nesmí ujet! S rychlými spojeními nám budou blízcí blíž. Na jejich výstavbě vydělají obce, regiony i stát.

Takhle to dál nejde

Chybí finanční provázanost a projektová koordinace napříč resorty a úrovněmi veřejné správy. Pokud projekt nevypisuje jeden subjekt, ke spolupráci nedojde, ač spolu dva projekty místně a časově souvisí.

V čem je problém

V ČR je budování vysokorychlostních tratí opožděné[10, 11] a prostá výstavba s projektovými fázemi řízenými tradičním způsobem je málo ambiciózní; bylo by to nenávratné promeškání jedinečné příležitosti, kterou tato největší investice do nového druhu plošné infrastruktury může přinést.

Problematiku realizace můžeme postavit na třech pilířích. Samotná příprava v rámci strategie, procesy vyplývající z legislativy a reakce okolí na stavbu a provoz. Zatímco příprava a legislativa má základ v dlouhodobém programu výstavby dopravní infrastruktury, kombinovaná výstavba má za úkol zefektivnit a urychlit překonávání problému při reakci okolí na novou infrastrukturu. Stavba trati protne stovky katastrů a v každém čekají na realizaci projekty, na které si obce samy netroufnou.[14]

Kromě zapojení lokálních projektů, které se stavbou dráhy mohou místně souviset, lze na celou plánovanou síť VRT nahlížet jako na vícevrstvou. Spolu s kolejemi lze v profilu stavby umístit i kolektor pro vedení jiných sítí (vysoké napětí, datové služby nebo volné sloty pro komerční pronájem) nebo využít související stavby (např. obslužná komunikace dráhy od počátku koncipovaná jako cyklistická magistrála). Z pouhé výstavby kolejí se tak stane plnohodnotný hospodářskopolitický program pro rozvoj regionů.[9]

Zásadním problémem veřejného sektoru v ČR je resortismus, který kombinovaná vystavba proráží – koordinuje průřezové projekty jak z hlediska oboru, tak územního významu (celostátní/lokální), aby byla maximalizována synergie při společné realizaci.[15]

Vytvořit životaschopný systém nadresortního řízení celého projektu (kromě dopravy má smysl zapojení projektů z oblastí živ. prostředí, zemědělství, vzdělávání atd.) je výzva, která se při úspěchu pozitivně projeví při jakékoliv další investiční činnosti státu.

Naše vize

Přímo spolu s výstavbou sítě VRT budou budovány další relevantní sítě (velmi vysoké napětí, data, ...) i projekty lokálního významu, a to resorty napříč pro maximální synergii využití kapacit. Celý program bude legislativně a institucionálně zajištěný a řízený nadresortně.

Jak to chceme udělat?

 • Provedeme rešerši plánovaných záměrů a potřeb v oblasti podél trasy nové VRT napříč dotčenými resorty.
 • Samosprávy z popudu Ministerstva dopravy dají dohromady projekty, které se týkají území: dotýkají se, kříží se nebo spolu souvisí.
  Najdeme synergie a eliminujeme zbytečné vícenáklady, např. v oblasti energetických a telekomunikačních vedení, deregulaci řek nebo protipovodňových opatření
 • Do přípravy nové VRT zapojíme odbornou i širokou veřejnost do diskuse o trase a obsluze měst podél trasy.
 • Po rámcové shodě o trase prodiskutujeme s ovlivněnými městy a obcemi jejich potřeby, jako jsou výstavba nebo oprava školních, sociálních, kulturních zařízení, nových bytů, čističek, rozvoden apod., prostě toho, co lze postavit současně s velkou stavbou VRT.
 • Zajistíme marketing pro podporu maximální participace občanů při registraci místních projektů
 • Vytipujeme všechny paralelní druhy sítí, které lze budovat společně s VRT, a pro tyto záměry zajistíme analýzy nákladů a výnosů (CBA).
 • Zapojíme akademické a aplikované výzkumné prostředí do spolupráce se státem i se soukromým sektorem na projektech VRT.
 • Ustavíme pro tyto projekty pevný finanční rámec. 
 • Všechny body uvedené výše podchytíme institucionálně a legislativně tak, aby se tento přístup stal standardem pro přípravu velkých veřejných investic. Nadresortní řízení např. umožní identifikovat problémy a následně navrhnout společné řešení, třeba při odlišných zájmech sousedících obcí.
 • Liniový zákon a změnu zákonů pro lepší výstabu řešíme v programovém bodu Kvalitně připravené stavby, opravy a vedení

Kolik na to chceme času?

Projekt lze rozdělit do tří fází. První je hledání příležitostí, synergických projektů se samotnou přípravou a realizací VRT. V průběhu této první fáze (4 roky) dojde k vytvoření mechanismu pro sběr, vyhodnocení a přípravu těchto projektů.

Druhá fáze, fáze samotné realizace, je přímo propojená s realizací VRT (celkový průběh výstavby VRT je odhadován na 20 let) a je finančně nejnáročnější.

Třetí fáze začíná s každým dokončeným projektem a bude se zejména zabývat vyhodnocením přínosů a získaných zkušeností.

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Projekt výstavby VRT znamená potřebu mnoha nových odborných profesí a možnost úzkého propojení studijních oborů s výstavbou a údržbou sítě.

Pro rodiny s dětmi

Široce dostupný pracovní trh v environmentálně přívětivější zemi umožní plnohodnotně bydlet a žít i mimo centra velkých aglomerací.

Pro lidi ve zralém věku

Dostupná, rychlá, ekologická a komfortní doprava po ČR a Evropě znamená větší dostupnost všech možností a služeb, od turistiky až po zdraví.

Pro seniory

Propojená evropská a lokální železniční síť znamená nejpřívětivější dopravu pro starší občany zejména díky své bezbariérovosti a komfortu.

Pro zaměstnance

Díky širší dostupnosti pracovního trhu a lépe platově ohodnoceným nabídkám se lidé nebudou muset stěhovat za prací do velkých měst.

Pro živnostníky a podnikatele

I ti nejmenší živnostníci budou participovat díky poptávce po službách v místě bydliště zaměstnanců. To zvýší jejich obchodní příležitosti.

Pro lidi ve finanční tísni

Přenesením podstatné části příjmů z velkých měst do regionů se sníží nezaměstnanost. Regiony získají více příjmů pro rozvoj a investice.

Pro rozvoj obcí a měst

Samosprávám se otevře cesta k realizaci projektů, na které by obec sama nestačila.

Pro veřejné finance

Synergie projektů a společná realizace budou znamenat menší náklady jak na pracovníky, tak na veřejné finance.

Co pro to už děláme

 • Definovali jsme základní podobu a rozsah prioritní investiční výstavby[16]
 • Představili jsme vizi zainteresovaným stranám (SŽ, průmysl, finanční instituce).[12]
 • Provedli jsme dotazníkové šetření spokojenosti s informováním a nabízenou pomocí mezi zástupci obcí na trati Bohumín–Přerov.
 • Konzistentně a dlouhodobě prezentujeme základní strategickou linii kombinované výstavby vysokorychlostních tratí o pracovním názvu +150 (např. CF Ostrava, Pardubice).[13]
 • Během celého volebního období jsme bojovali proti snaze oligarchů privatizovat si veřejnou infrastrukturu.[17]

Články týmu Dopravy:

 • Investice nebo chaotické betonování, říjen 2020[18]
 • Piráti proti D-O-L, říjen 2020[19]
 • Plánování podle volebních období, září 2020[20]
 • Nastartujte bagry, září 2020[21]
 • Poučení z krizového vývoje, srpen 2020[22]
 • Problémy integrace dopravy, květen 2020[23]
 • Problematika železničních přejezdů, březen 2020[24]
 • Koordinace výstavby infrastruktury, červenec 2019[25]
 • Pasporty jako nástroj chytré správy dopravních cest, červenec 2019[26]
 • Železnice propojená s Evropou, květen 2019[27]
 • Nová mobilita, březen 2018[28]

a další

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Horní odhad je 160 miliard korun jen na projekty, které navazují na výstavbu VRT, a to dohromady za celých 20 let. To znamená 8 miliard korun ročně. Tato částka je uvažovaná jako maximální a její čerpání je závislé na tom, zda stát společně s municipalitami, institucemi a soukromým sektorem je schopen vyprodukovat takové projekty, které smysluplnost těchto výdajů obhájí.

Koho se to týká?

Prakticky vzato všech. Projekt dává možnosti vyřešit systémové problémy státu na úrovni dopravní, datové, energetické či jiné liniové infrastruktury. Je obrovskou příležitostí pro školství, průmysl a vývoj. Zároveň vychází vstříc obcím, které často nemají jak personální, tak finanční zázemí pro řešení svých problémů a výzev. Lze tedy směle říci, že jde o národní plán pro příští generace, který nás naučí spolupráci a dodá nové zkušenosti.

Z čeho to zaplatíme?

Peníze, které dnes stát dává například do politiky slev na jízdném, pro seniory a studenty, jsou ve výši zhruba 5 miliard korun ročně. Tyto prostředky jsou zahrnuty v rozpočtu Ministerstva dopravy a systémově žádný rozvoj dopravní infrastruktury nepřináší. Z pohledu dlouhodobého přínosu právě kombinovaná výstavba vysokorychlostních tratí má větší dopravní relevanci, zároveň se týká jak dnešní, tak budoucí generace studentů a důchodců. Navrhujeme případné slevy na jízdném přeřadit do jiné rozpočtové kapitoly a hradit je z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, pokud je jejich důvodem sociální hledisko. 

Proč by měla obec trpět na svém katastru stavbu trvající i roky?

Protože po jejím ukončení bude jednak napojena na všechny sítě, které se spolu s VRT vystavěly (cyklostezka, Internet…), jednak spolu se stavbou mohou být  realizovány projekty, které by obec sama mohla realizovat méně výhodně. Zároveň také po ukončení stavebních prací obec, pokud projeví zájem, zdědí budovy využívané stavebníky. Stejně tak dojde k opravám všech silnic II. a III. třídy na území obce jako kompenzace za nepohodlí při výstavbě.

Našly by se nějaké praktické příklady řešení aktuálních výzev v souvislosti s výstavbou VRT?

● Vysoké školy
Výzva: nedostatečné kapacity pro výstavbu VRT, všeobecně zhoršující se dostupnost nových kapacit z technických oborů.
Nabídka řešení: podpora fakult se studijními programy reagujícími na potřeby státu v této oblasti na příštích 20 a více let.

● Věda a výzkum
Výzva: aplikace  nových technologii v dopravní infrastruktuře, nedostatečná kvalifikace, znalosti, možnost vývoje.
Nabídka řešení: vědecké projekty přímo spojené s výstavbou VRT od hydrogeologie a znalosti krajiny přes sledování a výzkum technologických celků při samotné výstavbě (technologické přestávky v harmonogramu stavby pro tyto potřeby, např. při výstavbě mostů, tunelů).

● Vodohospodářství, péče o krajinu
Výzva: nepřirozené toky řek, eroze půdy.
Nabídka řešení: možnosti realizace vodohospodářských opatření v souladu s principy programu životního prostředí v synergii zajistí i lepší ochranu infrastruktury či pozemkové úpravy v daném katastrálním území.

● Silnice nižších tříd
Výzva: poškozené komunikace obcí díky stavební činnosti.
Nabídka řešení: oprava, rekonstrukce, renovace komunikací nižších tříd po dokončení stavby. 

● Nákladní doprava
Ač jsou vysokorychlostní tratě primárně řešením rychlého přesunu osob a spěšných zásilek, jejich výstavbou odlehčujeme stávajícím železničním koridorům pro export a nákladní tranzit. Pokud chceme kamiony ze silnic, musíme mít kam jejich obsah přesunout; VRT jsou tedy tzv. A-B-C řešením i pro přetížené silnice.

Proč nezrychlíte stávající koridory, místo toho, abyste ničili další kusy krajiny?

I zkapacitňování a narovnávání stávajících koridorů si žádá územní oběti – příkladem budiž Ejpovický tunel u Plzně. Ani „prostá“ modernizace či tzv. optimalizace stávajících tratí není levnou záležitostí. Tyto akce navíc mají svoje limity; technicky není možné z železnice trasované pro parní lokomotivy v 19. století získat prostou rekonstrukcí koridor 21. století – poloměr oblouků, přítomnost přejezdů či průchod centrem obcí prostě toto řešení neumožňuje. Přestavba staré tratě vedené v současnosti přes obce může být i dražší než postavení nové tratě mimo obce tzv. na zelené louce.


Tak jako stavíme dálnice k převedení dopravní zátěže mimo regionální silnice, potřebujeme přenést zátěž dálkové osobní dopravy, a uvolnit tak kapacity pro příměstské a regionální vlaky i pro nákladní dopravu, která naší exportní ekonomice generuje příjmy.

Nelze výrazně zvýšit kapacitu a konkurenceschopnost železnice bez výstavby nových tratí. Bez nich tedy není možný přesun dopravy ze silnic na ekologické koleje.


Další argumenty viz srovnávací tabulka.

Ukázka nekonkurenceschopnosti stávajících železničních tratí pro spojení mezi krajskými městy je zde.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Ministerstvo financí SR. Najlepší z možných svetov: Hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike. 2016. Dostupné zde.
[2]
POLANSKÝ, Ondřej. Dopis starostům v trase RS2 (vlastní iniciativa). 2020. Dostupné zde.
[3]
Ministerstvo dopravy. Rychlá spojení. Leden 2017. Dostupné zde.
[4]
ŘSD. Údaje ŘSD o rozpracovanosti stávajících úseků. 2021. Dostupné zde.
[5]
SŽ. Údaje SŽ o připravovaných a probíhajících projektech. 2021. Dostupné zde.
[6]
Piráti. Vlastní přehledná mapa investic. 2021. Dostupné zde.
[7]
Úřad vlády České republiky, Odbor pro udržitelný rozvoj. Strategický rámec ČR. Praha 2017. Dostupné zde.
[8]
Ministerstvo dopravy. Dopravní politika ČR pro období 2021–2027 s výhledem do roku 2050. 2020. Dostupné zde.
[9]
Ministerstvo dopravy ČR. Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR. str. 68. Dostupné zde.
[10]
Wikipedie. High-speed rail in Europe. Dostupné zde.
[11]
Vysokorychlostni-Zeleznice.cz. Vysokorychlostní tratě – Španělsko. Dostupné zde.
[12]
ŠLEGR, P. Vysokorychlostní železnice – příležitost pro ČR? Centrum pro efektivní dopravu. Dostupné zde.
[13]
Prezentace pirátského resortního týmu Doprava. 2020. Dostupné zde a zde.
[14]
SŮRA, J. Komplikace pro vysokorychlostní trať do Drážďan. Ústecký kraj chce jinou trasu zdopravy.cz. 2021. Dostupné zde.
[15]
Evropská komise. 2016 CEF Synergy call. Dostupné zde.
[16]
Přehled prioritní infrastruktury. Dostupné zde.
[17]
POLANSKÝ, O. Odpověď Lenky Hlubočkové, náměstkyně ministra dopravy. twitter.com [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[18]
POLANSKÝ, O. Vláda navýšila investice do dopravy. Opravdu se z krize proinvestujeme, nebo nás čeká jen další chaotické betonování? Pirátské listy [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[19]
Piráti. Piráti jsou proti koridoru Dunaj–Odra–Labe. Přínosy pro ekonomiku sporné, ekologické dopady drtivé. Pirátské listy [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[20]
LIČKA, J. Plánování infrastruktury v podmínkách volebních období aneb My nic, to předchozí vlády. Pirátské listy [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[21]
LIČKA, J. Příběhy středočeských dálnic: nastartujte bagry, zbytek dořešíme cestou. Piráti – Středočeský kraj [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[22]
LIČKA, J. Poučení z krizového vývoje roku 2020. Piráti – Středočeský kraj [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[23]
KALIŠ, O., KOPAS, M. Problémy integrace dopravy ve Středočeském kraji. Piráti – Středočeský kraj [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[24]
POLANSKÝ, O. Ještě k problematice železničních přejezdů. Pirátské listy [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[25]
LIČKA, J. Už to zase rozkopali! aneb Řešení kvadratury kruhu v koordinaci výstavby infrastruktury. Piráti – Středočeský kraj [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[26]
ŽIDEK, V. PASPORTY jako nástroj chytré správy dopravních cest. Pirátské listy [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[27]
LIČKA, J., WITOSZ, D. Železnice propojená s Evropou patří mezi pirátské dopravní priority. Pirátské listy [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné zde.
[28]
LIČKA, J. Nová mobilita: Samohyby, spotřebiče a sdílená sedačka. Pirátské listy [cit. 16. 3. 2018]. Dostupné zde.