CHCI VĚDĚT VÍCE

Život bez bariér

Každý desátý Čech žije s postižením.[1] Je třeba, aby na to společnost brala ohled. Zbavme bariér veřejný prostor, bydlení i pracovní trh.

Takhle to dál nejde

Odstraňování bariér různého typu z veřejného prostoru se týká statisíců osob.[16] Stát nevyžaduje plnění svých vlastních předpisů v této oblasti. Odstraňování bariér z veřejného prostoru nemá jasná pravidla. Podpora zaměstnávání osob s postižením není efektivní.

V čem je problém

Lidí s nějakým druhem postižení je v ČR 1,2 milionu.[16] Tito lidé zůstávají často zbytečně odkázáni na pomoc druhých kvůli různým omezením samostatného pohybu ve veřejném prostoru, včetně různých typů úřadů, škol a dalších institucí. I bezbariérové přístupy v nekvalitním provedení se stávají překážkou. Často je to jen proto, že chybí kontrola státních institucí nebo dostatek motivačních programů na krajích a obcích, které by budování kvalitních bezbariérových přístupů podpořily.

Problémem je také bariérovost veřejné dopravy pro cesty do zaměstnání, do školy nebo kamkoliv jinam. Stále je mnoho budov všech typů škol špatně dostupných, není dostatek studijních materiálů upravených pro potřeby lidí s různými formami postižení.

Každý člověk může být dočasně omezen v oblasti mobility, proto se bezbariérovost týká všech. Je důležitá pro všechny se sníženou pohyblivostí a orientací a přechodně i pro rodiny s malými dětmi nebo pro poúrazové období.

V oblasti zaměstnanosti stát vynakládá velký objem finančních prostředků, které by měly být motivační jak pro člověka s postižením, tak pro zaměstnavatele. Bohužel programy na podporu zaměstnávání osob s postižením jsou nepříliš efektivně roztříštěny do více než 20 programů pod různými institucemi.[23] Pro osoby s postižením je tedy obtížné se v systému vyznat a využít tak např. účinnou pracovní rehabilitaci, která úspěšně funguje ve všech vyspělých státech Evropy.

Stále chybí zákon o sociálním podniku, který by upravil podporu znevýhodněných osob nejen v oblasti zdravotní, ale také se zřetelem na jejich sociální začlenění a pracovní uplatnění.

Naše vize

Doprava, veřejný prostor, bydlení i veřejné instituce jsou dostupné bez bariér napříč republikou. Požadavky na bezbariérovost jsou součástí zadávacích dokumentací. Účinně podporujeme zaměstnávání lidí s hendikepem, sociální podniky připravují ke vstupu na otevřený pracovní trh.[1, 2, 3, 4, 5, 13, 22]

Jak to chceme udělat?

  • Bezbariérová veřejná doprava musí být dostupná v celé ČR. Zaměříme se na bezbariérové rekonstrukce vlakových nádraží, nákup nízkopodlažních vlakových souprav a vozů, posílení bezbariérových spojů v dálkové autobusové dopravě.[1, 12]
  • Rozšíříme motivační programy pro kraje a obce, které řeší přístupnost úřadů, obchodů, služeb, veřejných toalet, zdravotnických zařízení[6], kulturních akcí a památek.[7, 9, 10, 11]
  • Bez přístupných vzdělávacích institucí nelze realizovat inkluzivní vzdělávání pro všechny. Podpoříme vysoké školy, kraje a obce v bezbariérových rekonstrukcích a v tvorbě přístupných výukových materiálů.[1]
  • Podpoříme výstavbu bezbariérových bytů. Lidem se specifickými potřebami umožníme žít v přirozeném prostředí, aby nemuseli vyhledávat ústavní péči.[1]
  • Zrevidujeme proces přidělování pomůcek ze zdravotního pojištění a přes Úřad práce, aby kompenzační pomůcky a moderní technologie byly dostupné a lidé s postižením tím pádem maximálně soběstační.[1, 18]
  • Budeme vzdělávat odbornou i laickou veřejnost i státní správu v oblasti přístupnosti prostředí, produktů a služeb, aby klíčové informace byly přístupné a srozumitelné všem bez ohledu na typ postižení.[24, 25]
  • Prosadíme zákon o sociálním podnikání, který rozšíří možnosti zaměstnávání osob s postižením od chráněných dílen k integraci s využitím sociálních podniků. Ty pak připraví zaměstnance se znevýhodněním k přechodu na otevřený trh práce. Zákon o sociálním podnikání funguje na Slovensku, v Rakousku, Polsku a dalších evropských zemích.[19, 20, 21]
  • Podpoříme organizace, které se věnují zaměstnávání osob s postižením a pracovní rehabilitaci, prosadíme také finanční úlevy pro zaměstnavatele osob s postižením.
  • Zaměříme se na důslednou kontrolu a aplikaci „bezbariérové legislativy“ (vyhl. 398/2009 Sb.). Zasadíme se o praktické využívání principu univerzálního designu, tj. řešení pro všechny.[8]

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Mladí lidé s hendikepem budou mít stejné podmínky pro formování osobnosti, vzdělání, koníčky a volnočasové aktivity jako jejich vrstevníci.

Pro rodiny s dětmi

Rodinám s hendikepovaným členem umožníme čerpat výhody moderní společnosti bez překážek a účastnit se běžného života bez omezení.

Pro lidi ve zralém věku

Lidé s hendikepem budou moci čerpat výhody moderní společnosti bez překážek a účastnit se běžného života bez omezení.

Pro seniory

Bude možné být soběstačný a žít samostatně ve svém přirozeném prostředí bez omezení a bariér.

Pro živnostníky a podnikatele

Bude možnost snáze získat podporu pro zaměstnávání osob s postižením.

Pro lidi ve finanční tísni

Lidem s hendikepem se usnadní přístup k pracovním příležitostem, budou moci snáze cestovat nebo dosáhnout na kvalitní vzdělání.

Pro osoby s postižením

Umožníme lidem s hendikepem žít samostatněji a být soběstačnější v jejich domácím prostředí. Zmenší se závislost na pomoci druhé osoby.

Pro zaměstnance s postižením


Lidé s hendikepem snáze překonají bariéry ve vstupu na otevřený trh práce.

Pro zařízení sociálních služeb

Pracovníci v sociálních službách budou poskytovat služby v přirozeném prostředí klienta.

Co pro to už děláme

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Při zapracování principu univerzálního designu[14, 15] a dodržování legislativy zůstane objem alokovaných peněz stejný jako dnes. Tento způsob totiž předchází nutnosti dodatečných investic na individuální opatření v budoucnu. Aktuálním problémem je, že se kvůli nepřehlednému systému nečerpají veškeré uvolněné finance. Finanční prostředky, kterých je relativně dost, jsou bez jakéhokoliv provázání rozděleny pod různé instituce, od MPSV po Úřad vlády. Například Národní rozvojový program Mobility pro všechny je v praxi tak složitý, že je málo využívaný. Je tedy třeba začít zjednodušením a lepším zacílením podobných zdrojů.

Samozřejmě dílčí investice do přístupnosti jsou potřebné (např. vybudování výtahu v metru). U historických budov může být důsledné dodržování těchto principů nákladnější, záleží tedy na individuálním posouzení efektivity takové úpravy. Přístupnost je třeba chápat jako barometr kvality života moderní společnosti a každý ji v určité životní etapě ocení. Jen přijetí vhodné strategie a její dodržování na úrovni jednotlivých resortů posunou problematiku výrazně vpřed.

Které veřejné prostory chcete prioritně začít řešit?

Prioritou je dostat do hlav zadavatelů stavebních zakázek zásadu, že všechny veřejné prostory mají být automaticky koncipovány s ohledem na osoby se zhoršenou orientací nebo možností pohybu. Nejde o žádnou nadstavbu jen pro postižené, ale v případě chodníků, přechodů, zastávek MHD, vstupů do budov a dalších veřejných prostor, ať již nových, nebo procházejících rekonstrukcí, jde o opatření zvyšující bezpečnost nás všech. Prioritou by měly být veřejné instituce typu ministerstev a státních podniků, které by měly jít příkladem a v nichž by se tak i zvýšila možnost zaměstnávání osob s postižením.

Nejsou „rekonstrukce“ prostoru na bezbariérový prostor příliš nákladné?

Vyhloubit výtah do metra jistě nákladné je. Zkrátit tím ale lidem s postižením cestu do zaměstnání o víc než hodinu, znamená mít více těch, kteří odvádějí daně. Některá opatření jsou jednoduše i přes jisté náklady v dlouhodobějším horizontu levnější než následky, pokud by nebyla uplatňována.

Rekonstrukce historických budov a prostoru jistě mohou být nákladné. Musíme však mít na zřeteli, že tyto úpravy se netýkají pouze úzké skupiny lidí. Každému z nás se může přihodit úraz, malé děti vozíme v kočárku, každý z nás bude jednou senior. Bezbariérovost lze vnímat jako barometr kvality života celé společnosti.

Nespadne na potenciální zaměstnavatele nadbytečná administrativa?

Práce integračních sociálních podniků nekončí tím, že získají a zapracují si zaměstnance z řad znevýhodněných osob, ale tím, že svého zaměstnance vyšlou dál na otevřený trh práce. To se neobejde bez služeb poskytovaných jak zaměstnanci, tak jeho novému zaměstnavateli. Zaměstnavatelé mohou navíc žádat o příspěvky od Úřadu práce. Důležitější je ale zpravidla člověk na telefonu, na kterého se mohou v případě obtíží s adaptací zaměstnance kdykoli obrátit.

Je tento model vyzkoušen v jiných evropských státech?

Ano. Ve vyspělých zemích je bezbariérovost staveb a dopravy běžná.[8]

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
MPSV. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. Dostupné zde.
[2]
Evropská sociální charta. Dostupné zde.
[3]
Rada Evropy. Human Rights: A Reality For All. Council of Europe Disability Strategy 2017–2023. Strategie na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti na období 2017–2023. Dostupné zde.
[4]
Evropská komise. Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu. Dostupné zde.
[5]
Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/882/ES European Accessibility Act – Evropský akt přístupnosti. Dostupné zde.
[6]
Bezbariérová ordinace není luxus, ale nezbytnost. Veřejný ochránce práv. 6. 10. 2020. Dostupné zde.
[7]
Stavby sloužící veřejnosti musí být bezbariérové. Veřejný ochránce práv. 11. 2. 2016. Dostupné zde.
[8]
Příklad dobré praxe. Vídeňský projekt Aspern Die Seestadt využívající přístupu Universal design. Dostupné zde. Bezba svět. Inspirace Vídní, 1. díl zde, 2. díl zde.
[9]
Posouzení námitky diskriminace ve věci zamezení provozu výtahu do prodejny. Evidence stanovisek ombudsmana. 20. 4. 2020. Dostupné zde.
[10]
Souhrnná zpráva k problematice výkonu volebního práva u lidí se zdravotním postižením. Evidence stanovisek ombudsmana. 19. 2. 2020. Dostupné zde.
[11]
Práva osob se zdravotním postižením. Evidence stanovisek ombudsmana. 1. 2. 2019. Dostupné zde.
[12]
Právo lidí s postižením na přístupnost vlakové dopravy. Evidence stanovisek ombudsmana. 26. 9. 2019. Dostupné zde.
[13]
Evropská komise. Unie rovnosti: Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030. Dostupné zde.
[14]
Universal design. Wikipedia. Dostupné zde nebo zde.
[15]
National Disability Authority. What is Universal Design. Dostupné zde.
[16]
Výběrové šetření osob se zdravotním postižením – 2018. ČSÚ. 2018. Dostupné zde.
[17]
Návrh zákona o asistenčních psech. Dostupné zde.
[18]
Interpelace Radka Holomčíka na téma bariérovosti v železniční dopravě. Dostupné zde.
[19]
CHLUPOVÁ, Danuta. Sociální podnikání v Polsku se mění. České sociální podnikání. 8. 6. 2020. Dostupné zde.
[20]
HOLEC, Petr. Dobře vyhozené peníze. České sociální podnikání. 2. 1. 2013. Dostupné zde.
[21]
MACHOTKA, Karel. Na Slovensku ho už mají! isp21.cz. 4. 6. 2018. Dostupné zde.
[22]
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod. Dostupné zde.
[23]
ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdena. Ochranná známka a možnosti dotace. Dostupné zde.
[24]
Online konference Pojďme dělat Česko bezbariérové. Dostupné zde.
[25]
Webinář – právní rámec bezbariérovosti. Dostupné zde.