CHCI VĚDĚT VÍCE

Smysluplná podpora ohroženým dětem a rodinám

Děti do ústavu nepatří. Podpora státu pro ohrožené děti[1] ať jde na přímou práci s rodinami nebo na pěstouny.

Takhle to dál nejde

Systém sociálně-právní ochrany dětí neplní řadu důležitých funkcí: prevenci, podporu ani spolupráci zúčastněných stran, tedy státu, rodin a služeb. Děti příliš často končí v ústavech.[2] Opatrovnické soudy a pracovníci OSPOD jsou zahlceni a nemají prostor poskytovat efektivní služby.

V čem je problém

V českém systému jsou instituce sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) rodinami i dalšími aktéry (školami, lékaři) často vnímány jako represivně zasahující orgány, nikoli jako garanti ochrany a podpory ohrožených rodin.[2] Celý systém je nepružný a neefektivní, po jeho reformě odborníci volají už dlouhou dobu, vzniklo mnoho akčních plánů a analýz, ale změna je velmi pomalá.

Hlavní problémy:

Systém je roztříštěný, rozdělený mezi tři ministerstva (dědictví sovětské reformy z 50. let), nedaří se jej reformovat.

Většinu finančních prostředků spotřebuje nákladná ústavní péče (52 procent), přestože je nejméně vhodná a generuje mnoho problémů v budoucím životě dětí, zatímco na prevenci zbývá jen 19 procent.[3] Prevence je přitom násobně levnější, účinnější a navíc generuje nejméně traumat. Dostatečně podporována není ani náhradní rodinná péče.

Evropský výbor pro sociální práva konstatoval porušování práv dětí v ČR v souvislosti s jejich umisťováním do kojeneckých ústavů. To je drahé a ohrožuje zdravý vývoj dětí. Jsme poslední zemí v Evropě, která umisťuje malé děti do ústavů.[25] Stále dochází k odebírání dětí ze sociálně-ekonomických důvodů. Sociálně slabým rodinám není poskytnuta dostatečná podpora, která by vedla k vytvoření kvalitního zázemí pro výchovu dětí. Taková podpora pomůže předejít umístění dětí mimo biologickou rodinu, popřípadě umožní jejich rychlé navrácení z náhradní péče zpět.

OSPOD je nyní špatně zacílen. Musí intervenovat jako kolizní opatrovník při rozvodu, i pokud rodiče uzavřou funkční dohodu. Tato čistě formální práce a administrativní zátěž pak bere čas, který by šlo věnovat skutečně ohroženým rodinám.

Špatná je také situace v oblasti digitalizace. Spisy jsou stále tištěné a elektronicky zaslané dokumenty či záznamy jednání je třeba tisknout a ty papírové naopak skenovat.

Naše vize

Ohrožené rodiny dostanou včasnou kvalitní podporu, aby v nich mohlo zůstat co nejvíc dětí. Pokud to nepůjde, budeme mít přehlednou síť dobře připravených a prověřených pěstounů. Až posledním řešením bude ústav: malé komunitní zařízení se zkušenými odborníky.

Jak to chceme udělat?

  • Prosadíme zákaz umisťování dětí do tří let do ústavů a tento věkový limit budeme postupně zvyšovat. Cílem je dosáhnout stavu obvyklého v jiných zemích EU.[11,29, 30, 31]
  • Sjednotíme systém péče o ohrožené rodiny a děti ze tří resortů pod jeden – Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby se zefektivnilo nakládání se zdroji.[3,4,5,6]
  • Působení orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) zaměříme na práci se skutečně ohroženými rodinami a dětmi, s důrazem na kvalitní plánování a koordinaci služeb. Jasně nastavíme spolupráci OSPOD a dalších aktérů, jako jsou školy, lékaři nebo neziskové organizace.[3,6]
  • Zajistíme kvalitní vzdělávání pracovníků OSPOD tak, aby znali aktuální trendy ve vyhodnocování situace dítěte a vhodné pomoci pro něj a jeho rodinu.[12]
  • Podpoříme přeměnu velkých ústavů do malých komunitních služeb.[26, 27, 29, 30,31]
  • Podpoříme kraje, aby transformovaly služby pro ohrožené děti, posílily kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny a zlepšily systém výběru a přípravy pěstounů a zprostředkování náhradní rodinné péče.[3,6, 9, 13]
  • Budeme důsledně aplikovat prevenci (odchodů ze vzdělávání, patologických jevů apod.) místo drahého řešení následků.[14, 18, 19, 20]
  • Podpoříme a zkvalitníme systém náhradní rodinné péče; navrhneme oddělení příbuzenské péče od péče pěstounské, aby byly zohledněny specifické potřeby pečujících příbuzných, což bývají v naprosté většině případů prarodiče, tedy senioři.[9, 10] Zavedeme celostátní registr pěstounů a posílíme mezikrajovou spolupráci.[3]
  • Prosadíme metodickou změnu pojetí rozvodu, aby centrem byl zájem dětí a dohoda rodičů na péči o ně (tzv. cochemský model). Posílíme mediaci a další podpůrné služby pro rodiny tam, kde bude rozchod probíhat problematicky, aby byl hájen nejlepší zájem dítěte.[3]

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Mladí lidé budou mít lepší podporu, nejlépe v rodině nebo v dobré sociální službě; získají lepší předpoklady pro osamostatnění po dokončení studia.[15, 16]

Pro rodiny s dětmi

Rodiny, které budou chtít poskytnout prostor ohroženému dítěti, dostanou kvalitní podporu a pomoc.

Pro lidi ve zralém věku

Dospělí, kteří ještě mají kapacitu poskytnout náruč a lásku, získají větší možnost věnovat se tomu, kdo jejich čas, péči a energii potřebuje.

Pro seniory

Prarodiče, kteří vychovávají svá vnoučata, získají podporu cílenou přímo na jejich potřeby.

Pro zaměstnance

Zaměstnaní náhradní rodiče získají lepší podporu pro sladění péče o svěřené děti a svého zaměstnání.

Pro lidi ve finanční tísni

Získají adekvátní podporu ve svých obtížích (rodiny s dětmi, pečující prarodiče).

Pro veřejné finance

Uspoříme za řešení budoucích následků ústavní péče: kriminality, nezaměstnanosti, bezdomovectví, závislosti na sociálních dávkách atd.[14, 18, 19, 20]

Pro odborníky

Dosažení dlouho očekávané a kýžené změny systému přinese větší radost ze smysluplné práce.

Co pro to už děláme

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Národní strategie ochrany práv dětí počítá do roku 2029 s částkou přibližně 3 miliardy korun. Ta zahrnuje náklady na sjednocení přístupu k ochraně práv dětí (dnes roztříštěno do agendy několika ministerstev), podporu péče o děti v rodinném prostředí včetně preventivních opatření, stanovení minimálních kapacit pro vyrovnání příležitostí znevýhodněných dětí, vytvoření prostředí přátelského k participaci dětí na rozhodovacích procesech a nastavení systému sběru dat a řízení kvality služeb.[22]

Je nutná změna legislativy?

Ano. Problematika ochrany práv dětí je nekoncepčně upravena v mnoha různých předpisech. Důsledkem je odlišný přístup jednotlivých úřadů a nenavazující služby. V současném zákoně navíc schází základní principy a cíle, podle nichž by měl výkon sociálně-právní ochrany dětí probíhat.

Je nutné navrhovat takové změny?

Náš systém je pozůstatek poslepovaných sovětských reforem z 50. let. Zásadní je, že rozhodování o osudech dětí a např. takzvané párování při svěřování dětí do náhradní péče zůstává výlučným právem státních úřadů a nezávislých soudů.

Co s výzvami nové doby, jako je kyberšikana či digitální a jiné závislosti dětí?

Reforma předpokládá přesun nákladů směrem k prevenci. Ta zahrnuje i osvětové a vzdělávací programy pro lepší informovanost o rizicích ohrožujících zdravý vývoj dítěte, jako jsou různé formy násilí (šikana či kyberšikana, násilí v rodině, zneužívání atd.).

V současné době působí v Česku jen asi 80 klinických dětských psychologů na zhruba 2 miliony dětí, objednací lhůty jsou v řádu měsíců. Ještě horší situace je v oblasti pedopsychiatrie, kde jsou kapacity dramaticky nedostačující. Je proto nezbytné společně s Ministerstvem zdravotnictví analyzovat důvody tak obrovského nedostatku pediatrických kapacit a zvýšit motivaci odborníků do této praxe vstoupit.[23, 24]

Opatrovnické soudy a pracovníci OSPOD jsou zahlceni a nemají prostor poskytovat efektivní služby. Bude ke zlepšení situace stačit, když jim odpadne agenda neproblematických rozvodů?

Nebudou-li pracovníci OSPOD nuceni vést spis a docházet na soudní jednání rozvodového řízení, v rámci něhož jsou manželé na všem dohodnuti, agendu OSPOD to významně odlehčí. V současné době je však dle standardu stále limit 80 rodin na jednoho pracovníka OSPOD[28], což má k ideálu daleko. Cílem je proto zaměřit pozornost především na preventivní služby a kvalitní síť navazujících služeb aktivizačních, díky nimž by se dařilo řešit problémy dětí a jejich rodin včas, a předejít tak nutnosti jejich vedení v agendě OSPOD.

Nepovede zavedení mediace a cochemského modelu naopak k vyšší časové náročnosti?

Mediace a cochemský model je určen pro rodiče, kterým se nedaří dohodnout, což mnohdy vede k neustálému zahajování nových a nových opatrovnických řízení, která soud významně vytěžují. Soudní řízení se v takových případech často neobejde bez nákladných znaleckých posudků, výslechů, dokazování, opakovaných jednání, což je nesmírně časově náročné. Mediace a vhodná aplikace cochemského modelu může pomoci k urovnání konfliktu a zabránit eskalaci sporu, v důsledku čehož odpadnou náročná soudní jednání či dokonce opakovaná soudní řízení, která jinak mohou trvat až do zletilosti dětí. Naopak není-li v daném případě mediace ani jiná podpůrná služba úspěšná, dojde v rámci řízení k určité časové ztrátě, nicméně ji nelze považovat za příliš významnou vzhledem k tomu, že vyostřené opatrovnické řízení samo o sobě trvá měsíce až roky.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Náklady veřejných rozpočtů na financování péče o ohrožené děti. Deník veřejné správy. 2021. Dostupné zde.
[2]
Akademie Havel, Holásek & partners. Vymezení pojmů ohrožené dítě a ohrožená rodina např. in: Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému péče o ohrožené děti v České republice. Dostupné zde.
[3]
SocioFactor s. r. o. Návrh optimalizace řízení systému ochrany práv dětí. Dostupné zde.; MVCR.
[4]
Transformace systému péče o ohrožené děti. 2009. Dostupné zde.
[5]
Sjednocení systému péče o ohrožené děti. Dítě a rodina. Dostupné zde.
[6]
Monitoring problematiky ohrožených dětí v České republice. Nadace Sirius. Dostupné zde.
[7]
Asociace Dítě a rodina. Žádáme o stanovení věkového limitu 3 let věku dítěte pro zákaz umisťování do ústavní péče a podmínek adekvátní podpory náhradní rodinné péče. 12. 4. 2021. Dostupné zde.
[8]
Česká televize. Návrh na zrušení ústavů pro děti do 3 let. 24. 4. 2021. Dostupné zde.
[9]
MPSV. Návrh systémového řešení výkonu a podpory příbuzenské pěstounské péče. 2019. Dostupné zde.
[10]
MPSV. Analýza situace příbuzenské pěstounské péče. 2017. Dostupné zde.
[11]
MPSV. Rodinné prostředí místo ústavní péče. 2021. Dostupné zde.
[12]
MPSV. Analýza dalšího vzdělávání pracovníků pověřených osob v České republice. 2019. Dostupné zde.
[13]
Lumos. Podpora ohrožených rodin v České republice. Výzkumná zpráva o kapacitách sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. 2021. Dostupné zde.
[14]
Lumos. Investice do dětí. Proč přesunout finanční prostředky vynakládané na ústavní péči do podpory rodin a komunit. 2018. Dostupné zde.
[15]
PTÁČEK, Radek. Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. Dostupné zde.
[16]
IPSOS. Potřeby dětí při odchodu z dětského domova. 2015. Dostupné zde.
[17]
Kulatý stůl na téma Role státu v podpoře dlouhodobých pěstounů (20. 9. 2018). Dostupné zde.
[18]
Dobrý start. Dítě v nouzi: výzva pro zodpovědné (shrnutí dlouhodobých následků ústavní péče vč. těch ekonomických). Dostupné zde.
[19]
MVČR. Hodnocení systému péče o ohrožené děti: analytická část. Dostupné zde.
[20]
PRUDKÝ, Libor. Bezdomovectví a jevy, které ho předcházejí. Dostupné z portálu Šance dětem zde.
[21]
ECHO24. Česko má jeden z nejvyšších počtů dětí v ústavech, systém se nedaří změnit. 2018. Dostupné zde.
[22]
MPSV. Národní strategie ochrany práv dětí 2021–2029. Ministerstvo práce a sociálních věcí, program Právo na dětství. Dostupné zde.
[23]
POSTRÁNECKÁ, Barbora. Češi marně shánějí dětské psychology. Medici jsou bez motivace, rodiče v koncích. 6. 10. 2020. Deník.cz. Dostupné zde.
[24]
Zdravotnický deník.cz ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR: Zvládneme se dobře postarat o duševní zdraví dětí? Nejpovolanějších odborníků je zoufalý nedostatek. Záznam z konference k duševnímu zdraví dětí. 21. 4. 2021. Dostupné zde.
[25]
ZLATKOVSKÝ, Michal, KŘUPKOVÁ, Kristýna. Levnější pro stát, lepší pro děti. Přechodní pěstouni nahrazují kojenecké ústavy. 2018. Dostupné zde.
[26]
Iniciativa pro podporu transformace péče o ohrožené děti v krajích 8000 důvodů. Dostupné zde.
[27]
Příklad transformace kojeneckého ústavu na komunitní zařízení a služby pro rodiny zde. (Ředitelkou zařízení je zastupitelka MČ Praha 11 za STAN Radka Soukupová.)
[28]
Standardy kvality sociálně-právní ochrany pro orgány sociálně právní ochrany. MPSV. 2014. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 473/2012 Sb. Dostupné zde.
[29]
JANDA, Jiří: Nelijte peníze do ústavů, podpořte rodiny, říká odborník. Denik.cz. 20. 4. 2021. Dostupné zde.
[30]
Záznam z konference V nejvyšším zájmu dítěte, 5. 10. 2020. Dostupné zde.
[31]
RYCHLÍKOVÁ, Apolena. Kojenecké ústavy do moderní země nepatří. Drahé, neefektivní a mají zničující dopady na děti. iRozhlas.cz. 29. 3. 2021. Dostupné zde.